Kontakt z nami

Środowisko

Komisja zaprasza zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat proponowanego projektu wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz klimatu, energii i środowiska

Opublikowany

on

Komisja Europejska uruchomiła ukierunkowane konsultacje społeczne zachęcanie wszystkich zainteresowanych stron do zgłaszania uwag na temat proponowanej zmiany Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię („Wytyczne w sprawie pomocy państwa w dziedzinie energii i środowiska” lub EEAG). Aby uwzględnić rosnące znaczenie ochrony klimatu, zmienione wytyczne będą nosiły nazwę Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz klimatu, energii i środowiska („CEEAG”). Proponowane wytyczne obejmują również zasady zgodności dla obszarów przewodnich, takich jak czysta infrastruktura mobilności i różnorodność biologiczna, a także efektywne gospodarowanie zasobami w celu wsparcia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zainteresowane strony mogą odpowiedzieć na konsultacje przez osiem tygodni, do 2 sierpnia 2021 r. Komisja przeprowadziła ocenę obecnych wytycznych w ramach Kontrola sprawności pomocy państwa.

Ocena wykazała, że ​​obecne przepisy wytycznych działają dobrze, są ogólnie dostosowane do celu i stanowią skuteczne narzędzie, jeśli chodzi o wspieranie realizacji unijnych celów środowiskowych i klimatycznych, przy jednoczesnym ograniczaniu nadmiernych zakłóceń na jednolitym rynku. Jednocześnie ocena wykazała, że ​​mogą być potrzebne pewne ukierunkowane dostosowania, w tym uproszczenie i aktualizacja niektórych przepisów oraz rozszerzenie zakresu wytycznych o nowe obszary, takie jak czysta mobilność i dekarbonizacja, oraz że obecne przepisy mogą wymagać dostosowania strategiczne priorytety Komisji, w szczególności te z: Europejska Zielona Umowa, oraz z innymi niedawnymi zmianami regulacyjnymi w dziedzinie energii i środowiska. W tym kontekście Komisja proponuje szereg zmian w obecnych przepisach. Projekt Wytycznych oraz wszelkie inne informacje dotyczące konsultacji społecznych, w tym więcej szczegółów na temat proponowanych zmian, są dostępne w Internecie.

Przyjęcie nowych wytycznych przewidziano na koniec 2021 r. Wiceprezes wykonawczy Margrethe Vestager (na zdjęciu), odpowiedzialny za politykę konkurencji, powiedział: „Europa będzie potrzebować znacznej ilości zrównoważonych inwestycji. Chociaż znaczna część będzie pochodzić z sektora prywatnego, wsparcie publiczne będzie odgrywać rolę w zapewnieniu, że zielona transformacja nastąpi szybko. Dlatego chcemy mieć pewność, że nasze przepisy dotyczące pomocy państwa na rzecz klimatu, energii i środowiska są gotowe i dostosowane do zielonej transformacji. Zmienione przepisy umożliwią państwom członkowskim realizację ambitnych unijnych celów środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum ewentualnych zakłóceń konkurencji. Zapraszamy teraz wszystkie zainteresowane strony do podzielenia się swoimi poglądami.” Dostępna jest pełna informacja prasowa w Internecie.

Środowisko

Norwegia zidentyfikuje więcej obszarów przybrzeżnych dla elektrowni wiatrowych

Opublikowany

on

By

Norwegia zidentyfikuje dodatkowe obszary morskie do budowy parków wiatrowych w związku z dużym zainteresowaniem ze strony firm energetycznych, powiedział rząd we wtorek (8 czerwca), ponieważ kraj produkujący ropę stara się zbudować krajowy przemysł morskiej energii wiatrowej. pisze Nora Buli.

Norwegia otwiera teraz dwa obszary morskie do budowy farm wiatrowych, zwane Utsira Nord i Soerlige Nordsjoe II, które mają produkować do 4.5 gigawata energii. Read więcej.

Morska energetyka wiatrowa kwitnie na całym świecie, a Norwegia, największy producent ropy naftowej i gazu w Europie Zachodniej, bada możliwości dostosowania swojego przemysłu energetycznego do zmieniającego się popytu.

Dodatkowy areał można określić w ciągu dwóch lat, powiedziała minister energetyki Tina Bru. Czytaj więcej.

„Słuchaliśmy branży i wiemy, że zwiększenie dostępnej powierzchni jest ważne” – powiedział Bru w przemówieniu.

„Dlatego rząd zainicjuje proces identyfikacji nowych obszarów pod produkcję morskiej energii wiatrowej i przeprowadzi ocenę wpływu tych obszarów. Ułatwi to przyszłą działalność i zapewni przewidywalność dla branży” – powiedziała.

Licencje na dwa lub trzy duże projekty dla Soerlige Nordsjoe II, graniczące z duńskim sektorem Morza Północnego i odpowiednie dla turbin przymocowanych do dna morskiego, zostaną sprzedane na aukcji w pierwszym kwartale 2022 r., Bru dodał.

Te projekty nie otrzymają dotacji – dodała.

„Biorąc pod uwagę obecny koszt pływającego wiatru, każdy projekt na dużą skalę w Utsira Nord będzie wymagał pomocy państwa, aby była komercyjnie opłacalna”, powiedział Bru.

Utsira Nord nadaje się do pływających morskich turbin wiatrowych, nowej technologii, która wychwytuje energię wiatru w wodach głębszych niż 60 metrów.

Pływające turbiny zapewniły Norwegii największą szansę na rozwój branży i tworzenie miejsc pracy, powiedziała.

Aukcje nie były właściwym podejściem do pływających obszarów turbin, a rząd będzie nadal wspierał rozwój technologii, oceniając czas i poziom wsparcia, gdy projekty dojrzeją wystarczająco, powiedział Bru.

Rząd powiedział, że krajowy operator sieci Statnett (STASF.UL) będzie eksploatował sieć morską, aby zapewnić neutralną i wydajną koordynację sieci morskiej oraz wspierać deweloperów.

Kontynuuj czytanie

EU

Wskaźnik przełowienia znów rośnie po dekadzie ożywienia

Opublikowany

on

Według dzisiejszego (9 czerwca) wskaźnik przełowienia wzrósł na wodach europejskich raport  przez Komisję Europejską w sprawie stanu wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Oceana ubolewa nad tym potwierdzeniem, że UE oddala się od swojego prawnego zobowiązania do zrównoważonej eksploatacji wszystkich poławianych populacji ryb. Co więcej, wydaje się, że obowiązek wyładunku nie jest właściwie egzekwowany, a nielegalna praktyka odrzutów trwa nadal. 

„Boleśnie powolne wdrażanie wymogów prawnych UE i ciągła niechęć państw członkowskich do korzystania z porad naukowych przynosi niepożądane, ale nie nieoczekiwane owoce” – powiedziała dyrektor Oceana Advocacy w Europie, Vera Coelho. „W świetle trwającego kryzysu bioróżnorodności i klimatu nie możemy sobie pozwolić na krok wstecz w osiąganiu zrównoważonego rybołówstwa. Najwyższy czas, aby Komisja Europejska, państwa członkowskie i przemysł rybny w pełni wdrożyły unijne przepisy dotyczące rybołówstwa, aby ratować nasze morza i zapewnić dostatnią przyszłość naszym społecznościom rybackim”.

Wcześniejszy raport1 przez organ doradczy UE, Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF), potwierdził, że wiele z ocenianych europejskich populacji ryb pozostaje przełowionych lub znajduje się poza bezpiecznymi granicami biologicznymi. Rzeczywiście, odsetek przełowionych stad wzrósł z 38 % do 43 % w północno-wschodnim Atlantyku po dekadzie odbudowy, podczas gdy sytuacja na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym pozostaje tragiczna – 83 % ocenianych stad jest przełowionych.

Zły stan ochrony tych populacji ryb wynika głównie z ustalenia uprawnień do połowów powyżej poziomów zalecanych w opiniach naukowych, braku skutecznych środków zaradczych w celu odtworzenia uszczuplonej populacji ryb oraz słabego przestrzegania obowiązku wyładunku. Oceana wyraża ubolewanie z powodu ciągłej niechęci Komisji Europejskiej do uznania utrzymującego się problemu przełowienia w UE, pomimo ważnej roli Komisji w zapewnianiu wdrażania prawa UE oraz w proponowaniu i negocjowaniu rocznych uprawnień do połowów z państwami członkowskimi.

Wielokrotne ostrzeżenia organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i STECF, że UE nie wywiązuje się ze swojego prawnego zobowiązania do zakończenia przełowienia do 2020 r., spotkały się z głuchotą. Oceana wzywa instytucje UE – Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę UE – oraz państwa członkowskie do pełnego wdrożenia WPRyb i ostatecznego przejścia na zrównoważone rybołówstwo i do podejścia opartego na ekosystemie. Komisja nie powinna również wahać się przed podjęciem kroków prawnych przeciwko tym krajom, które nie wypełniają swoich zobowiązań.

tło

Zreformowane rozporządzenie w sprawie WPRyb2 weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Zawiera ambitne cele i konkretne ramy czasowe, aby umieścić Unię Europejską na czele światowego zarządzania rybołówstwem i sprawić, by europejskie rybołówstwo było zrównoważone pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Chociaż WPRyb przyniosła ogólny wzrost rentowności floty UE i zmniejszyła przełowienie, postępy we wdrażaniu WPRyb były zbyt powolne, aby zakończyć przełowienie, odbudować populacje ryb i chronić ekosystemy morskie. W przypadku niektórych stad ryb nie poczyniono postępów.

Oceana i inne organizacje pozarządowe zwracały uwagę na brak postępów w eliminowaniu przełowienia każdego roku od czasu wejścia w życie zmienionej WPRyb, poparte corocznymi raportami STECF potwierdzającymi, że trajektoria zakończenia przełowienia do 2020 r., zgodnie z wymogami prawnymi, była niewłaściwa.

Chociaż WPRyb pozostaje odpowiednimi ramami prawnymi dla zarządzania rybołówstwem, brakuje jej odpowiedniego wdrożenia, kontroli i egzekwowania. Zajęcie się tymi niedociągnięciami ma obecnie kluczowe znaczenie i rzeczywiście Komisja Europejska dysponuje obszernym zestawem narzędzi, uprawniającym do inicjowania działań legislacyjnych, politycznych i prawnych.

WPRyb musi być w pełni stosowana, jeśli UE ma osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu i lepiej odbudować się po kryzysie COVID-19. Przełowienie i destrukcyjne praktyki połowowe były główną przyczyną utraty bioróżnorodności morskiej przez ostatnie 40 lat, a także krytycznie podważają odporność ryb, ptaków morskich, ssaków morskich i innych dzikich zwierząt na skutki zmiany klimatu.

Odpowiedź Komisji dotycząca stanu postępów we wdrażaniu WPRyb poprzez ustalanie uprawnień do połowów (Lipiec 2020)

Kontynuuj czytanie

Środowisko

Zielony Tydzień 2021 w UE to mobilizacja na szeroką skalę na rzecz zdrowszych ludzi i planety

Opublikowany

on

Tegoroczna edycja Zielony Tydzień UE, największa doroczna impreza ekologiczna w Europie, oficjalnie otwarte Prezydent von der Leyen, zamknięty w ubiegły piątek (4 czerwca) przy rekordowym zaangażowaniu z całej UE. 600 imprez partnerskich w 44 krajach w całej Europie, poświęconych ambicji UE polegającej na zerowym zanieczyszczaniu środowiska, skupiło się na wysiłkach mających na celu zwalczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. . Od warsztatów dla dzieci, dyskusji na temat ekologicznej regeneracji, hackathonów, działań porządkowych i działań angażujących obywateli, Zielony Tydzień podkreślił siłę małych indywidualnych działań wraz ze zmianami strukturalnymi, które Europejska Zielona Umowa ma na celu doprowadzenie.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans oraz komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius, zamknięte wydarzenie. W maju Komisja Europejska przedstawiła Plan działania UE na rzecz zerowego zanieczyszczenia przedstawienie tej wizji i zaproponowanie działań i celów, jak do niej dotrzeć. Zmniejszenie zanieczyszczenia wymaga czystych wyborów w zakresie mobilności i energii w regionie i mieście, inwestycji w budynki i infrastrukturę, a także ogólnego planowania przestrzennego i użytkowania gruntów.

W centrum tegorocznej edycji znalazły się związki zdrowia ze środowiskiem. Jeśli chodzi o bioróżnorodność i zanieczyszczenie, przesłanie Zielonego Tygodnia jest bardzo jasne: zmniejszenie zanieczyszczenia substancjami odżywczymi, pestycydami i tworzywami sztucznymi będzie warunkiem wstępnym osiągnięcia naszych celów w zakresie bioróżnorodności. Inne podkreślone priorytety to zrównoważona produkcja i konsumpcja, a także kwestia sprawiedliwości społecznej podczas walki o zerowe zanieczyszczenie, ponieważ najbardziej narażone grupy są najbardziej dotknięte. Komisja i Europejski Komitet Regionów uruchomiły również Platforma interesariuszy pomoc we wdrożeniu planu działania na rzecz zerowej emisji zanieczyszczeń, ponieważ miasta i regiony mają do odegrania kluczową rolę w przełożeniu tej wizji na działania w terenie. Więcej informacji znajduje się w tym news.

Kontynuuj czytanie

Twitter

Facebook

Trendy