Kontakt z nami

Transport

Wprowadzanie kolei na właściwą drogę dla Europy

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) ogłosiła swój manifest na lata 2024–29 „Na torze dla Europy” podczas wydarzenia na wysokim szczeblu zorganizowanego w Parlamencie Europejskim przez posła do Parlamentu Europejskiego Dominique Riquet. Mając zdecydowanie na celu osiągnięcie celów związanych z przesunięciem modalnym i udziałem modalnym określonych w strategii UE na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, manifest przedstawia wizję europejskiego sektora kolejowego dotyczącą dobrze funkcjonujących kolejowych usług pasażerskich i towarowych w sieci infrastruktury kolejowej o dużej przepustowości, która być kluczowym czynnikiem umożliwiającym transformację ekologiczną i cyfrową w Europie.

Koleje mają duże ambicje dotyczące przyszłości zrównoważonego transportu w Europie: szybkie połączenia między wszystkimi stolicami UE i głównymi miastami, wysokiej jakości usługi regionalne dla wszystkich, więcej pociągów nocnych i możliwości zrównoważonej turystyki, w pełni cyfrowe przewozy towarowe, w których kolej stanowi szkielet sieci -zero logistyki. Znaczenie tych kwestii podkreślono także w raporcie wysokiego szczebla byłego premiera Włoch Enrico Letty na temat przyszłości jednolitego rynku, w którym wzywa się UE do budowy szybkich połączeń kolejowych między wszystkimi stolicami UE w celu rozwiązania „rażącego paradoksu” w Infrastruktura UE.

W manifeście stwierdza się, że kolej, ze swoimi wyjątkowymi zaletami pod względem ograniczenia emisji, efektywności energetycznej i generowania działalności gospodarczej, powinna znajdować się w centrum wszystkich narzędzi polityki mających promować zrównoważony rozwój, niezależność energetyczną i dobrobyt Europy. CER podkreśla potrzebę strategicznej wizji obejmującej zrównoważony transport.

Wspieranie publicznych i prywatnych inwestycji w infrastrukturę ma kluczowe znaczenie dla dalszego promowania projektów kolejowych w paneuropejskiej sieci transportowej TEN-T, a także pogłębiania jednolitego rynku poprzez plan generalny dotyczący kolei dużych prędkości i zwiększania interoperacyjności. Rozwój ten idzie w parze z wdrażaniem czynników cyfrowych, umożliwiających bezpieczniejsze i wydajniejsze funkcjonowanie kolei w UE. CER wzywa państwa członkowskie, aby uczyniły z tego priorytet w następnej kadencji Komisji Europejskiej i Parlamentu.  

Określono cztery podstawowe filary, na których będą opierać się przyszłe działania polityczne:

  • Uczciwa konkurencja między rodzajami transportu – pomimo wcześniejszych wysiłków obecne ramy regulacyjne nie są sprawiedliwe, ponieważ koleje ponoszą wiele kosztów i obowiązków, które nie są nałożone na inne rodzaje transportu. Wiele pozostaje do zrobienia, aby zaradzić brakowi równowagi w zakresie warunków i cen dostępu do infrastruktury, opodatkowania energii, przepisów dotyczących podatku VAT i zróżnicowanych warunków socjalnych, w szczególności umożliwienia praktyk dumpingu socjalnego w sektorze drogowym.
  • Odpowiednie finansowanie kolei – Kolej potrzebuje sprawiedliwego, długoterminowego i kompleksowego finansowania. Sprostanie ogromnym potrzebom sektora w zakresie inwestycji w infrastrukturę będzie wymagało większej linii budżetowej UE na transport w powiększonych wieloletnich ramach finansowych, obejmujących nowe źródła finansowania UE, takie jak dochody przeznaczone na określony cel z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
  • Wdrożenie kluczowych cyfrowych elementów infrastruktury kolejowej – obejmuje to europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) i cyfrowe zarządzanie przepustowością (DCM) w celu optymalizacji wykorzystania sieci kolejowej, cyfrowe automatyczne sprzęgło (DAC) jako kluczowy krok w kierunku w pełni cyfrowych przewozów towarowych oraz Otwarty Model Sprzedaży i Dystrybucji (OSDM) ułatwiający sprzedaż biletów międzynarodowych. Takie cyfrowe zmiany nie tylko usprawniają usługi kolejowe dla użytkowników końcowych, ale także obniżają koszty. Na przykład zwiększenie przepustowości kolei, które można osiągnąć za pomocą środków cyfrowych za pomocą DCM, wymaga zaledwie 5% budżetu, który byłby potrzebny na budowę nowej fizycznej infrastruktury kolejowej.
  • Bardziej ekologiczne podejście do polityki rynkowej i konkurencji – Polityka konkurencji musi lepiej uwzględniać politykę UE w zakresie klimatu i ochrony środowiska oraz powinna unikać wszelkich przesunięć modalnych na bardziej zanieczyszczające środki transportu. Niektóre segmenty rynku kolejowego, takie jak wagony jednowagonowe, często nie są obecnie opłacalne ekonomicznie, a mimo to stanowią opłacalne w zrównoważony sposób rozwiązanie transportowe umożliwiające walkę z kryzysem klimatycznym. Pomocy na takie usługi nie można oceniać w oparciu o zasady, które nie uwzględniają strategicznych kierunków polityki UE jako całości, w tym celów Zielonego Ładu UE.

Podczas wydarzenia inaugurującego CER zebrał wrażenia obecnych decydentów, a także zewnętrznych interesariuszy reprezentujących użytkowników usług kolejowych z sektora przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego, z których wielu wzięło udział w ankiecie przeprowadzonej w 2023 r., która znalazła zastosowanie w ostatecznym manifeście.

Eurodeputowany Dominique Riquet powiedział, że „po zakończeniu tej kadencji parlamentarnej nadszedł czas, aby podsumować nasze osiągnięcia. Wiele osiągnęliśmy dzięki CEF II, trwającej regulacji przepustowości kolei czy wytycznym dotyczącym TEN-T. Jednak walka o kolej trwa. Musimy teraz zastanowić się nad przyszłym rozwojem polityki, aby jak najlepiej ją wykorzystać i osiągnąć nasze cele w zakresie dekarbonizacji”.

reklama

Główny mówca Belgijski wicepremier i minister mobilności Georges Gilkinet z zadowoleniem przyjął inicjatywę branżową, stwierdzając, że „pociągi muszą stać się podstawą naszej europejskiej mobilności, jeśli chcemy dekarbonizacji naszych gospodarek. Przejście modalne na kolej, najbardziej zrównoważony środek transportu, musi być priorytetem politycznym następnej Komisji Europejskiej. Aby to wdrożyć i połączyć wszystkich Europejczyków koleją, musimy masowo inwestować w ten sektor. Program „Łącząc Europę” odgrywa kluczową rolę i musimy podążać w tym kierunku, ogłaszając trzecie i dobrze finansowane zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Długoterminowa wizja, solidne finansowanie i ludzie są kluczem do przyszłościowej mobilności europejskiej”.

Podczas wydarzenia inauguracyjnego przemawiając również Filip Alexandru Negreanu Arboreanu, szef gabinetu europejskiej komisarz ds. transportu Adiny Vălean, pozytywnie zareagował na manifest. „Wasze wsparcie dla silnego instrumentu finansowania infrastruktury transportowej jest niezwykle cenne i bardzo doceniane. Możesz także polegać na naszym wsparciu, jeśli chodzi o uczynienie kolei pożądanym środkiem transportu przyszłości” – powiedział.

Dyrektor wykonawczy CER Alberto Mazzola powiedział, że „w Manifeście CER koleje zobowiązują się do zapewnienia nowym pokoleniom Europejczyków: lepszych usług pasażerskich dla wszystkich, w tym szybkich połączeń między stolicami a głównymi miastami; cyfrowe operacje kolejowego transportu towarowego zintegrowane z innymi rodzajami transportu, prowadzące do bezemisyjnej logistyki europejskiej; i niezawodną, ​​bezpieczną, szybką infrastrukturę, a także ulepszenia istniejącej sieci poprzez modernizację i cyfryzację. Wzywamy UE i państwa członkowskie do prowadzenia zrównoważonej polityki inwestycyjnej, aby w dalszym ciągu priorytetowo traktować kolej i wspierać ją”. 

Manifest CER na lata 2024–2029, zawierający konkretne sugestie polityczne dotyczące każdego z czterech filarów, pokazuje, co jest potrzebne, aby umożliwić dalszy rozwój kolei, a Europie korzystanie z pełnego potencjału kolei.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy