Kontakt z nami

Dobrostan zwierząt

Komisja proponuje nowe przepisy mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Jak ogłoszono w ramach strategii „od pola do stołu” – programu Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności – Komisja zaproponowała dziś największą od 20 lat reformę unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu. Komisja po raz pierwszy proponuje także nowe przepisy UE dotyczące dobrostanu i identyfikowalności psów i kotów, które są hodowane, trzymane i sprzedawane jako zwierzęta towarzyszące, w celach gospodarczych.

Pakiet obejmuje przegląd obecnych przepisów UE dot zwierzęta w transporcie, które będą poprawić dobrostan 1.6 miliarda zwierząt transportowanych do i z UE każdego roku. Nowe zasady odzwierciedlają najnowsze dowody i spostrzeżenia naukowe, a także rozwój technologiczny.

Nowe zasady dot dobrostan i identyfikowalność psy i koty, po raz pierwszy ustanowi jednolite standardy UE dotyczące hodowli, trzymania i obchodzenia się z psami i kotami w placówkach hodowlanych, sklepach zoologicznych i schroniskach. Zwiększona zostanie także identyfikowalność psów i kotów poprzez obowiązkową identyfikację i rejestrację w krajowych bazach danych w celu zwalczania nielegalnego handlu i lepszej kontroli warunków dobrostanu zwierząt w ośrodkach.

Wreszcie Komisja proponuje dalsze kroki w celu rozwiązania problemu Europejska Inicjatywa Obywatelska (ECI) „Europa wolna od futer”, w którym wzywa się do wprowadzenia przez UE zakazu hodowli zwierząt na futra i sprzedaży produktów zawierających takie futro na jednolitym rynku. Komisja z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę i przyznaje, że dobrostan zwierząt pozostaje przedmiotem poważnej troski obywateli europejskich.

Lepsze zasady transportu zwierząt

Obowiązujące przepisy UE dotyczące zwierząt w transporcie mają już 20 lat. Nie odzwierciedlają już aktualnej rzeczywistości, najnowszych odkryć naukowych i porad, celów w zakresie zrównoważonego rozwoju ani uzasadnionych obaw naszych obywateli w zakresie dobrostanu zwierząt. Dlatego też dzisiejszy wniosek koncentruje się na kluczowych obszarach, niezbędnych do zapewnienia dobrego dobrostanu zwierząt w transporcie:

  • Czas podróży ulegnie skróceniu a podczas długich podróży zwierzęta należy rozładować na okresy odpoczynku, karmienia i pojenia. Specjalne zasady będą miały zastosowanie do zwierząt przeznaczonych do uboju oraz do zwierząt wrażliwych, takich jak nieodsadzone cielęta i zwierzęta w ciąży.
  • Dodatki do zapewnienia minimalna przestrzeń dla różnych zwierząt zostaną zwiększone i dostosowane do każdego gatunku.
  • Transport w ekstremalnych temperaturach będzie podlegać rygorystycznym warunkom, obejmującym ograniczenie przewozów wyłącznie do pory nocnej, gdy temperatura przekracza 30 stopni. Ponadto, gdy temperatura spada poniżej 0°C, należy przykryć pojazdy drogowe i kontrolować cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dla zwierząt, aby chronić zwierzęta przed narażeniem na działanie chłodu wiatru podczas podróży. Jeżeli temperatura spadnie poniżej -5°C, przy zastosowaniu powyższych środków czas podróży nie powinien przekroczyć 9 godzin.
  • Zasady dot eksport żywych zwierząt z Unii zostaną zaostrzone, w tym lepsze kontrole w krajach trzecich w celu spełnienia standardów równoważnych z normami obowiązującymi w UE.
  • Wykorzystamy maksimum narzędzia cyfrowe ułatwiające egzekwowanie przepisów przepisów transportowych (np. pozycjonowanie pojazdów w czasie rzeczywistym, centralna baza danych).

Lepszy dobrostan psów i kotów

reklama

Około 44% gospodarstw domowych w UE ma zwierzę domowe. Handel u psów i kotów znacznie wzrosła w ostatnich latach, przy czym roczna wartość 1.3 miliarda euro. Jednakże standardy dobrostanu zwierząt w przypadku profesjonalnej hodowli, trzymania i sprzedaży psów i kotów znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich. Istnieją również obszerne dowody na praktyki poniżej standardów i nadużycie.

Dodatkowo wzrósł nielegalny handel psami i kotami, przyspieszony przez rosnący rynek internetowy, który obecnie stanowi 60% całej sprzedaży psów i kotów w UE. Nowy raport opublikowane dzisiaj potępia skalę nielegalnego handlu psami i kotami, a także obecne luki prawne, które na to pozwalają.

Dzisiejsza propozycja nie zawiera nowych regulacji dla obywateli i właścicieli zwierząt domowych. Ustanawia jednolite przepisy UE dotyczące dobrostanu psów i kotów hodowanych lub trzymanych w ośrodkach hodowlanych, sklepach zoologicznych oraz schroniskach:

  • Po raz pierwszy w historii minimalne standardy będą miały zastosowanie do hodowla, mieszkanie, opieka i leczenie tych zwierząt w całej UE.
  • Ścisły wymagania dotyczące identyfikowalności, razem z automatyczne kontrole sprzedaży online, pomoże władzom kontrolować hodowlę i handel psami i kotami, a kupującym sprawdzi, czy ich identyfikacja i rejestracja są prawidłowe.
  • Państwa członkowskie będą musiały zaoferować szkolenia osób zajmujących się zwierzętami a każdy, kto kupi psa lub kota, zostanie poinformowany o jego znaczeniu odpowiedzialnej własności.
  • Przywóz psów i kotów będzie musiał spełniać równoważne standardy dobrostanu.

Odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Europa wolna od futer”

Komisja odpowiedziała dziś również na: Europejską inicjatywę obywatelską. Inicjatywa „Europa wolna od futer” wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu zakazanie: (i) trzymania i zabijania zwierząt wyłącznie lub głównie w celu produkcji futer oraz (ii) umieszczania futer ze zwierząt hodowlanych i produktów zawierających takiego futra na rynek UE. Porusza także ważne kwestie dotyczące ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, które Komisja oceni w następstwie „ Jedno podejście do zdrowia », którego podstawową zasadą jest uznanie, że zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko są ze sobą nierozerwalnie powiązane.

Komisja zleciła EFSA wydanie opinii naukowej w sprawie dobrostanu zwierząt hodowanych na futro. Opierając się na tym wkładzie naukowym oraz na ocenie skutków gospodarczych i społecznych, Komisja poinformuje następnie o najwłaściwszych działaniach.

Następne kroki

Obydwa wnioski ustawodawcze zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jeśli chodzi o europejską inicjatywę obywatelską, EFSA rozpocznie ocenę naukową na podstawie wniosku Komisji i przedstawi opinię naukową do marca 2025 r.

Komisja będzie także kontynuować prace przygotowawcze nad innymi wnioskami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, zgodnie z zapowiedzią zawartą w strategii „od pola do stołu”.

Więcej informacji

Rozporządzenie w sprawie dobrostanu psów i kotów oraz ich identyfikowalności

Rozporządzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu 

Pytania i odpowiedzi Dobrostan zwierząt w transporcie

Pytania i odpowiedzi Dobrostan psów i kotów

Pytania i odpowiedzi Europejska Inicjatywa Obywatelska „Europa wolna od futer”

Arkusz informacyjny Dobrostan zwierząt w transporcie

Arkusz informacyjny Dobrostan psów i kotów

Komisja Europejska ds. Zdrowia Publicznego

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności

„Ponad 80% obywateli UE chce lepszej ochrony zwierząt. Dziś przyjmujemy bardzo ważny pakiet przepisów zapewniających lepszy dobrostan zwierząt podczas transportu. Czas podróży, przestrzeń podróży i temperatura podróży zostaną dostosowane, aby poprawić ich dobrostan. Ponadto po raz pierwszy przedstawiamy zasady, które usprawnią traktowanie przez hodowców i sklepy zoologiczne najlepszych przyjaciół człowieka: kotów i psów.Sposób, w jaki traktujemy przyrodę, w tym zwierzęta, mówi wiele o tym, jakim jesteśmy ludźmi i ja Cieszę się, że dzisiaj czynimy postępy w zakresie dobrostanu zwierząt”. Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu, stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania – 06

„Dobrostan zwierząt to kwestia, na której bardzo zależy obywatelom UE, a praca nad jej poprawą jest naszym politycznym priorytetem od samego początku. Prawie połowa gospodarstw domowych w Europie posiada psa lub kota, co pokazuje znaczenie naszych dzisiejszych działań. po raz pierwszy proponujemy wspólne przepisy UE, aby lepiej chronić miliony psów i kotów hodowanych w UE i zapewnić tak potrzebną pewność przyszłym właścicielom zwierząt domowych. Po raz pierwszy od 20 lat aktualizujemy także przepisy dotyczące transportu zwierząt, w celu poprawy ich dobrostanu i zapobiegania złemu traktowaniu zwierząt podczas transportu. Dobrostan zwierząt jest niezbędny nie tylko dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, ale także dla humanitarnego, zdrowego i zrównoważonego społeczeństwa.” Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności – 06 r

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
reklama

Trendy