Kontakt z nami

Komisja Europejska

W Europie nie ma miejsca na nienawiść – Komisja i Wysoka Przedstawiciel wzywają do działania, aby zjednoczyć się przeciwko wszelkim formom nienawiści

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja i Wysoki Przedstawiciel przyjęli komunikat zatytułowany „Nie ma miejsca na nienawiść: Europa zjednoczona przeciwko nienawiści”. Jest to wezwanie do działania skierowane do wszystkich Europejczyków, aby przeciwstawili się nienawiści i opowiedzieli się za tolerancją i szacunkiem.

W ostatnich tygodniach w Europie byliśmy świadkami scen, których mieliśmy nadzieję, że nigdy więcej nie zobaczymy. W Europie obserwuje się alarmujący wzrost mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, a dowody wskazują, że szczególnie dotyka to społeczności żydowskie i muzułmańskie.

Za pomocą dzisiejszego komunikatu Komisja i Wysoki Przedstawiciel zwiększają wysiłki na rzecz zwalczania nienawiści we wszystkich jej postaciach, do godz wzmacnianie działań w ramach różnych polityk, w tym bezpieczeństwo, technologie cyfrowe, edukacja, kultura i sport. Obejmuje to dodatkowe finansowanie ochrony miejsc kultu i zostanie poparte wyznaczeniem wysłanników z wyraźnym mandatem do maksymalizacji potencjału polityk UE w zakresie zwalczania nienawiści. 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Europa jest miejscem, w którym honoruje się różnorodne tożsamości kulturowe i religijne. Szacunek i tolerancja to podstawowe wartości naszych społeczeństw. Dlatego musimy przeciwstawiać się antysemityzmowi i nienawiści wobec muzułmanów, ilekroć się z nimi spotykamy. Godność i bezpieczeństwo każdej osoby w naszej Unii są sprawą najwyższej wagi”.

Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell powiedział: „To tragiczne, że historia się powtarza. Konflikty i dezinformacja na całym świecie sieją ziarno nienawiści. Wszystkie osoby muszą być chronione i szanowane, bez względu na ich religię lub przekonania, narodowość, płeć, rasę lub jakikolwiek inny pretekst użyty do podżegania do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy. Zbliżając się do 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nie możemy popełnić tych samych błędów z przeszłości. Wzywam społeczność międzynarodową, aby przyłączyła się do nas w obronie praw człowieka dla wszystkich i wszędzie oraz w walce z nietolerancją i uprzedzeniami”.

Ochrona ludzi i miejsc

Ochrona ludzi i przestrzeni publicznej jest priorytetem. Komisja przeniesie zaproszenie do składania wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pierwotnie zaplanowane na 2024 r., na 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem żydowskich miejsc kultu, przy zwiększonym budżecie. Program PROTECT zostanie wzmocniony w 2024 r. dodatkowymi funduszami na ochronę przestrzeni publicznych i miejsc kultu wszystkich wyznań, w tym zwiększeniem o 5 mln euro na walkę z zagrożeniami wynikającymi z rosnącego antysemityzmu.

reklama

Aby chronić przed zagrożeniami w internecie, Komisja będzie dążyć do sfinalizowania wzmocnionego kodeksu postępowania dotyczącego zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie przed lutym 2024 r., aby oprzeć się na nowych horyzontalnych obowiązkach platform internetowych określonych w akcie prawnym o usługach cyfrowych. Wzmocni także swoją współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ekspertami, zaufanymi podmiotami sygnalizującymi i organami publicznymi w celu wykrywania mowy nienawiści w internecie.

Angażowanie społeczeństwa jako całości

Koordynatorzy Komisji ds. antyrasizmu, zwalczania antysemityzmu i wspierania życia Żydów oraz zwalczania nienawiści wobec muzułmanów odegrali w przeszłości ważną rolę w angażowaniu społeczności i obywateli. Prace te zostaną teraz jeszcze bardziej wzmocnione i koordynatorzy zostaną awansowani do rangi wysłanników, który będzie miał szczególne uprawnienia do pogłębiania koordynacji, w tym za pośrednictwem konkretnych projektów finansowanych przez UE, oraz maksymalizację potencjału polityk UE w zakresie zwalczania nienawiści w internecie i poza nim.

Wiedza i świadomość są kluczem do wzajemnego szacunku i tolerancji. Najpotężniejsze wektory tych wartości zintegrowane są z życiem codziennym – mediami, edukacją, kulturą i sportem. W tym celu Komisja będzie wspierać szkolenia dla dziennikarzy z zakresu przestrzegania standardów medialnych i rozpoznawania mowy nienawiści oraz będzie kontynuować projekty mające na celu promowanie włączenia społecznego i różnorodności w edukacji, kulturze i sporcie.

Unia Europejska również zwiększy swoje wysiłki wsparcie dla weryfikatorów faktów, w UE i w świecie arabskojęzycznym.

Zwalczanie nienawiści jest problemem globalnym i Współpraca międzynarodowa jest koniecznością. Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za promowanie praw na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym zwiększa wiarygodność i skuteczność działań UE w Unii i poza nią: Komisja i Wysoki Przedstawiciel wzmocnią swoje zaangażowanie i sieci na wszystkich poziomach, wykorzystując pracę dyplomatyczną UE oraz konkretne działania i partnerstwa zewnętrzne. 

Następne kroki

Na początku 2024 r. Komisja zorganizuje takie spotkanie konferencja wysokiego szczebla przeciwko nienawiści z udziałem znanych uczestników zaangażowanych w walkę z nienawiścią i dyskryminacją. Następnie odbędą się europejskie dialogi na rzecz pojednania, w których obywatele z całej UE, w szczególności młodzi ludzie, będą mogli spotkać się z decydentami, ekspertami i członkami najbardziej dotkniętych społeczności. Proces ten zakończy się zaleceniami dotyczącymi budowania mostów między podzielonymi społecznościami i urzeczywistniania unijnego motto życia „Zjednoczeni w różnorodności”.

Tło

Przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści są sprzeczne z podstawowymi europejskimi wartościami, takimi jak poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, zgodnie z art. 2 Traktatu.

W ostatnich latach Komisja pracowała nad zestawem przepisów i inicjatyw mających na celu promowanie i ochronę naszych wspólnych wartości i praw podstawowych. Podstawowym aktem prawnym jest rozporządzenie z 2008 r Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii, która gwarantuje, że poważne przejawy rasizmu i ksenofobii będą karane skutecznymi, proporcjonalnymi i odstraszającymi sankcjami karnymi.

Ochrona demokracji Europy przed zagrożeniami i szkodliwymi skutkami dezinformacji oraz manipulacji informacjami i ingerencją, w tym pochodzącą od podmiotów zagranicznych, stała się strategicznym priorytetem UE. Pod parasolem Europejski plan działania na rzecz demokracji (EDAP), Komisja i Wysoki Przedstawiciel opracowali szereg środków mających na celu zwalczanie dezinformacji.

Dzięki egzekwowaniu ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i wzmocnionemu kodeksowi postępowania w zakresie zwalczania nielegalnej mowy nienawiści zostaną podjęte dalsze zdecydowane kroki, aby zapewnić, że to, co jest nielegalne w Internecie, będzie również traktowane jako takie. Ustawa DSA nakłada na platformy internetowe rygorystyczne obowiązki w zakresie zwalczania nielegalnych treści. Będzie obowiązywać na wszystkich platformach od 17 lutego 2024 r., ale już ma zastosowanie do 19 wyznaczonych, bardzo dużych platform internetowych i wyszukiwarek. Na mocy ustawy DSA Komisja skierowała w połowie października do X, META i TikTok formalny wniosek o udzielenie informacji w sprawie rzekomego rozpowszechniania nielegalnych treści i dezinformacji, w szczególności rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym i brutalnym oraz mowy nienawiści.

Aby wzmocnić te ramy, w Grudzień 2021Komisja zaproponowała, aby: przedłużyć obecną listę „przestępstw UE” określonych w Traktatach wobec mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści. Niedawny wzrost nienawiści uwydatnia konieczność szybkiego przyjęcia jednomyślnej decyzji Rady w celu ochrony naszych wspólnych wartości UE.

Komisja zrealizowała już większość działań w ramach swojego pierwszego planu Strategia UE dotycząca praw ofiar (2020–2025), aby zapewnić wszystkim ofiarom w UE możliwość pełnego korzystania z praw przysługujących im na mocy prawa UE. W dniu 12 lipca 2023 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę o prawach ofiar z 2012 r. – główny instrument horyzontalny dotyczący praw ofiar. Wniosek ma na celu dalsze wzmocnienie praw wszystkich ofiar przestępstw w UE, w tym praw ofiar najbardziej bezbronnych. W październiku 2023 r. Rada zakończyła pierwsze czytanie wniosku.

Komunikat w sprawie Europy zjednoczonej przeciwko nienawiści stanowi także kontynuację komunikatu w sprawie Europy zjednoczonej przeciwko nienawiści Plan działania UE na rzecz walki z rasizmem na lata 2020-2025, Strategia zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego w UE, Jak również Strategia równości płci na lata 2020-2025The Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020–2025The Strategia na rzecz praw osób niepełnosprawnych 2021 – 2030 oraz Strategiczne ramy UE dla Romów na rzecz równości, włączenia społecznego i uczestnictwa na lata 2020–2030.

Więcej informacji

Komunikat „Nie ma miejsca na nienawiść: Europa zjednoczona przeciwko nienawiści”.

„Europa jest miejscem, w którym honoruje się różnorodne tożsamości kulturowe i religijne. Szacunek i tolerancja to podstawowe wartości naszych społeczeństw. Dlatego musimy przeciwstawiać się antysemityzmowi i nienawiści wobec muzułmanów, ilekroć się z nimi spotykamy. Godność i bezpieczeństwo każdej osoby w naszej Unii są sprawą najwyższej wagi”. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej – 05

„Tragicznie historia się powtarza. Konflikty i dezinformacja na całym świecie sieją ziarno nienawiści. Wszystkie osoby muszą być chronione i szanowane, bez względu na ich religię lub przekonania, narodowość, płeć, rasę lub jakikolwiek inny pretekst użyty do podżegania do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy. Zbliżając się do 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nie możemy popełnić tych samych błędów z przeszłości. Wzywam społeczność międzynarodową, aby przyłączyła się do nas w obronie praw człowieka dla wszystkich i wszędzie oraz w walce z nietolerancją i uprzedzeniami”. Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell – 05 r

„Od 7 października w Europie widzieliśmy sceny, które przypominają demony z przeszłości i mieliśmy nadzieję, że nigdy więcej ich nie zobaczymy. Brutalne ataki na społeczność żydowską. Europejscy obywatele o różnym pochodzeniu ze strachu przed tym, co może się z nimi stać. Dlatego nie możemy milczeć. Nie możemy pozostać bierni. Cisza pozostawia przestrzeń dla wzrostu nienawiści. Dlatego działamy, aby wypełnić tę lukę, głośno i wyraźnie opowiadając się za naszymi wartościami i prawami człowieka. Intensyfikujemy nasze działania przeciwko przemocy zarówno w Internecie, jak i poza nim.” Věra Jourová, wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości – 05

„Niepokojący wzrost mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w Europie w ostatnich tygodniach wymaga od nas wszystkich jednoznacznej reakcji. Europa ma dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu wspólnej przyszłości na podstawie podzielonej przeszłości i teraz nadszedł czas, aby zastosować tę wiedzę w celu promowania pojednania i dialogu. Nigdy nie zaakceptuję faktu, że Europa jest miejscem, w którym jakakolwiek wspólnota religijna czuje się niebezpieczna – i żaden Europejczyk też nie powinien”. Wiceprezydent Margaritis Schinas – 05 r

„Niepokojący wzrost mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w Europie w ostatnich tygodniach wymaga od nas wszystkich jednoznacznej reakcji. Europa ma dziesięciolecia doświadczenia w tworzeniu wspólnej przyszłości na podstawie podzielonej przeszłości i teraz nadszedł czas, aby zastosować tę wiedzę w celu promowania pojednania i dialogu. Nigdy nie zaakceptuję faktu, że Europa jest miejscem, w którym jakakolwiek wspólnota religijna czuje się niebezpieczna – i żaden Europejczyk też nie powinien. Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości – 05 r

„Nienawiść w najbrzydszych formach wylała się na nasze ulice, celując w społeczności żydowskie i muzułmańskie. Osoby wykorzystujące to dla celów politycznych tylko pogłębiają podział. Nasze stanowisko jest jednoznaczne: w naszych społeczeństwach nie ma miejsca na nienawiść. Jesteśmy zjednoczeni przeciwko wszelkim formom nienawiści, szukaniu kozłów ofiarnych i oczernianiu, niezależnie od rasy, wiary, płci czy seksualności”. Helena Dalli, komisarz ds. równości – 05 r

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy