Kontakt z nami

Regulaminem

Warunki i zasady korzystania z witryny

Zaktualizowany 31 / 10 / 2019

Dostęp i korzystanie z witryn www.eureporter.co, www.eureporter.ie i www.eureporter.tv oraz ich biuletynów („strona internetowa”) jest zapewniane przez

EU Reporter Media & Communications Ltd (Irlandia)

ADRES HANDLOWY:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Irlandia

ZAREJESTROWANE BIURO:

Czarny Kościół, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irlandia

Nr firmy: 659786 Nr VAT: IE 3732102TH

E-mail: [email chroniony]

UE REPORTER może, według własnego uznania, zmienić te warunki ("Warunki").
Jeśli użytkownik („użytkownik”) nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych warunków, nie powinien wnosić treści ani korzystać ze strony internetowej ani subskrybować biuletynów.

1. Zawartość strony internetowej
(a) O ile informacje zawarte w serwisie są okresowo aktualizowane, nie gwarantuje się, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, kompletne i / lub up-to-date.

(b) Treści zawarte na stronie są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią prawnej lub innej profesjonalnej porady na każdy temat sprawy.

REPORTER (c) Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą powstać w wyniku polegania na treści zawartych na stronie internetowej.

(d) Ta strona i jej zawartość są dostarczane "TAK, JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, lub nienaruszalności.

(e) Użytkownik zgadza się korzystać z witryny i jej zawartości wyłącznie do celów zgodnych z prawem oraz w sposób, który nie narusza praw, nie ogranicza ani nie ogranicza korzystania z witryny i jej zawartości przez osoby trzecie. Zabronione zachowanie obejmuje nękanie lub powodowanie niepokoju lub niedogodności dla jakiejkolwiek osoby, przesyłanie nieprzyzwoitych, nieprawdziwych lub obraźliwych treści lub zakłócanie normalnego przebiegu dialogu w ramach REPORTERA UE.

2. Prawa autorskie i znaki towarowe
(a) Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wzorów, patenty i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) na stronie internetowej oraz wszystkich treści (w tym wszystkich aplikacji) znajduje się na stronie internetowej nadal spoczywa na REPORTER UE lub jej licencjodawców.

(b) Nazwy, obrazy i logo identyfikujące REPORTER UE lub osób trzecich oraz ich produktów i usług są przedmiotem prawa autorskiego, prawa do wzorów i znaków towarowych REPORTER UE i / lub osób trzecich. Żadne z tych warunków nie może być interpretowane jako przyznanie licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, wzoru lub prawa autorskie reporter UE lub osoby trzeciej.

(c) fotografie i materiały wideo są chronione prawami autorskimi reporter UE, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, a na dobro

3. Korzystanie z Serwisu
(a) Zezwala się na pobieranie i tymczasowe przechowywanie strony internetowej w celu przeglądania na komputerze osobistym lub urządzeniu do komunikacji mobilnej.

(b) Treść strony internetowej jest chroniona prawem autorskim na mocy konwencji międzynarodowych, a oprócz podanego zezwolenia powielanie, trwałe przechowywanie lub ponowne przesyłanie treści jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody.

(c) Okazjonalne ponowne publikowanie wydruku lub wideo (raz w tygodniu lub rzadziej), do użytku niekomercyjnego jest dozwolone tylko ze wskazaniem źródła i poprzez link do oryginalnego artykułu. Każde inne użycie podlega syndykacji jest dozwolone tylko po uprzedniej zgodzie REPORTERA UE i może podlegać opłacie. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym sensie prosimy o kontakt [email chroniony]

4. Zawartość strony trzeciej i WWW
(a) Niektóre treści (w tym linków, listy do redakcji, blogach i komentarzach do artykułów) na stronie są dostarczane przez osoby trzecie i może prowadzić do innych stron internetowych, w tym te, obsługiwane i utrzymywane przez osoby trzecie ("Third Party Content ").

(b) REPORTER UE obejmuje innych podmiotów wyłącznie dla wygody użytkowników, a obecność takich treści nie oznacza odpowiedzialność UE Reporter dla nich, na tych stronach lub zachęty do treści lub połączonej strony internetowej lub jego operatora.

(c) Treści stron trzecich muszą być legalne, przyzwoite, zgodne z prawdą, uczciwe, obywatelskie i gustowne. Nie może być destrukcyjne ani obraźliwe. Nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, nieodpowiednich nazw użytkowników (np. Wulgarnych, obraźliwych itp.) Ani materiałów nie na temat.

(d) Treści osób trzecich mogą obejmować artykuły umieszczone, pro bono lub za opłatą, i zostaną zidentyfikowane jako wkład dziennikarski w imieniu dziennikarza w przypadku wiadomości, jako bezpłatny post gościnny w imieniu autora w przypadku opinii lub jako płatny post sponsorowany w imieniu sponsora w przypadku informacji, jako płatny post reklamowy w imieniu reklamodawcy, jeśli ma charakter komercyjny, lub w inny sposób. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność za sprawdzenie treści artykułu spoczywa na dostawcy artykułu, który gwarantuje EU REPORTER dokładność i prawdziwość treści oraz zgadza się zwolnić EU REPORTER LTD z wszelkich kosztów i kar prawnych lub środków zaradczych wynikających z jakichkolwiek działań wniesiona przeciwko EU REPORTER do jakiegokolwiek sądu na całym świecie w wyniku publikacji wspomnianego artykułu. Wszelkie Treści Osób Trzecich, które skutkują jakimkolwiek roszczeniem prawnym wobec EU REPORTER lub zostaną uznane za niedokładne, niezgodne z prawdą lub złośliwe, zostaną natychmiast usunięte z witryny. Jeżeli artykuł naruszający zasady jest „opłacany za umieszczoną treść”, „sponsorowany” lub „reklamowy”, żadne zwroty nie zostaną przyznane.

(d) Reklama w Trzeciej treści jest zabronione, chyba że zostało wydane uprzednie pisemne zatwierdzenie REPORTER UE.

(e) Dzieląc Treści osobami trzecimi (włącznie dowolnego tekstu, fotografii, grafiki lub wideo) z REPORTER UE udzielasz się REPORTER UE, bezpłatnie, uprawnienie do korzystania z materiałów w jakikolwiek sposób, w jaki chce (w tym modyfikacji i dostosowania go do Przyczyny operacyjne i redakcyjne) dla usług Reporter UE. W pewnych okolicznościach może REPORTER UE podzielić się wkład ze stronami trzecimi.

(g) Adresuj treści osób trzecich do redakcji pod adresem [email chroniony]

5. Tłumaczenia
Tłumaczenia językowe głównych treści w języku angielskim EU Reporter są dostarczane przez algorytm sztucznej inteligencji i mają jedynie charakter ogólny. EU Reporter nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność tłumaczeń i nie może przyjmować żadnych próśb o jakiekolwiek zmiany tych tłumaczeń maszynowych.

6. Ochrona prywatności
Dane osobowe użytkownika będą chronione i nie będą sprzedawane, sprzedawane lub wynajmowane osobom trzecim, chyba że wyraźnie wskazano.

7. Biuletyny
Użytkownik, który nie chce już otrzymywać newsletter UE Reporter może zrezygnować klikając na wypisać link na dole newslettera i po link.

8. Siła wyższa
EU REPORTER nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie, niewykonanie lub przerwanie dostarczania jakichkolwiek treści wynikających z przyczyn niezależnych od niego, w tym między innymi awarii sprzętu elektronicznego lub mechanicznego lub linii komunikacyjnych, problemy z telefonem lub inne, wirusy komputerowe, nieautoryzowany dostęp, kradzież, błędy operatora, poważne warunki pogodowe, trzęsienia ziemi lub klęski żywiołowe, pandemia, strajki lub inne problemy związane z pracą, wojny lub ograniczenia rządowe.

9. Odszkodowanie
Użytkownicy zgadzają się chronić i zabezpieczać REPORTER UE, jej partnerów, klientów, pracowników, funkcjonariuszy i dyrektorów, od i przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązania, kary, rozrachunki, wyroki, opłaty (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikające z ( i) wszelkie treści, które użytkownik lub ktoś może złożyć, pocztą lub przekazywać stronie internetowej (w tym innych podmiotów); (ii) korzystania użytkownika z usług Reporter UE; (iii) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków; oraz (iv) każde naruszenie lub niedopełnienie przez ser do przestrzegania wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych w związku z Usługami.

10. Jurysdykcja i arbitraż
(a) Warunki te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, które mają wyłączną jurysdykcję w sporach.
(b) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwy za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
(c) Wszelkie roszczenia z Ciebie w odniesieniu do tych warunków należy złożyć w sądzie właściwym terminie jednego roku po przyczyną powództwa, lub takie przyczyny, będą blokowane, nieważne i niebyłe.

Kontakt
Adres swoją opinię do:
[email chroniony]

Warunki Handlowe
1. GŁÓWNE WARUNKI I POSTANOWIENIA
I.1. Strony umowy

(a) treść tych Warunków Handlowych jest wiążące dla umawiających się stron, czyli klientem a dostawcą.
(b) Klient - organizacja zawarcia pisemnego porozumienia umownego z dostawcą (np REPORTER UE, Sponsor, Reklamodawca, Projekty UE, partnerem konsorcjum, Klient agendy, Job Witryny lub Usługi prasowy).
(c) Dostawca – EU Reporter Media & Communications Ltd (Irlandia), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irlandia
I.2. Postanowienia wstępne
(a) Są one uważane za Warunki Handlowe usługodawcy.
(b) Warunki te mają zastosowanie do dostawcy i jego klientów, jak z 24th grudnia 2010.
(c) Warunki Handlowe stanowią integralną część każdej umowy pomiędzy klientem a dostawcą.
(d) Umowa pomiędzy klientem a dostawcą jest ustalona na podstawie pisemnego zamówienia - również w formie elektronicznej poczty elektronicznej i formularzy zamówienia (zwanej dalej "Zamówienie").
(e) Jeżeli Usługodawca informuje Klienta w ciągu kilku dni dwa (2) roboczych po otrzymaniu zamówienia, że ​​nie akceptuje pewnych warunków zamówienia, warunki, o których mowa w zarządzeniu, zostaną uznane za ważne dla stosunków między umawiającymi się stronami.
(f) Umowa pomiędzy klientem a dostawcą ustala również, czy Klient akceptuje propozycję od dostawcy do zmiany warunków zamówienia. Potem stosunki umowne podlegają najnowszych uzgodnionych warunkach.
(g) Uzgodnione warunki stosunków umownych mogą być zmienione lub odwołane tylko na podstawie wyraźnej zgody obu Umawiających się Stron.
I.3. Przedmiot charakterystyki
Tematem spektaklu jest świadczenie usług związanych z linii Usługodawcy działalności gospodarczej, w szczególności wykonanie świadczenia usług dla reklamodawców, sponsorów, Projekty UE, partnerem Syndication i Klienci miejscu pracy, agendy i naciśnij Usługi wydania ( zwanego dalej "Praca"), zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu.
I.4. Redakcja Niepodległości
Usługodawca działa w oparciu o niezależności redakcyjnej i nie ogranicza jego zakres o swoich Klientów. Zasady opisane są w redakcji misji UE Reporter.
I.5. Umowa wznowienia i zakończenia
(a) przedłużenia umowy dotyczy Sponsorów
(b) przedłużenia umowy następuje automatycznie po upływie roku od daty podpisania Odnowy ("Data"), a każdego następnego roku, chyba że jedna ze stron anuluje umowę listem poleconym, najpóźniej na jeden miesiąc przed datą przedłużenia. Cena podana przy każdym odnowieniu wzrośnie o 5 procent, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez Umawiające się Strony najpóźniej na jeden miesiąc przed datą odnowienia.
(c) Jeżeli na wniosek Klienta, Operator oferuje spotkanie osiągnięcia i zapewnia roczne sprawozdanie na temat świadczonych usług, reklamy realizowane i statystyki 6 tygodni przed datą odnowienia.
I.6. Warunki regulujące Niewykorzystane Job
(a) Każda praca, która została zamówiona, ale nie była używana przez Klienta do daty odnowienia (np reklamowe, ogłoszenia pracy), nie mogą być przenoszone na okres po dniu odnowienia, chyba że uzgodniono pisemnej zgody obu Umawiających się Stron ,
(b) Przeniesienie tej pracy na rzecz innych organizacji nie jest możliwe, chyba że uzgodniono pisemnej zgody obu Umawiających się Stron.
I.7. Klienci wymienionych w Publikacji
Klienci mogą być wymienione (z logo i / lub imię i nazwisko) w druku Usługodawcy i publikacjach elektronicznych. Usługodawca zapewnia to jako usługę dla klienta do zwiększenia jego widoczności w kręgach UE. Jeżeli Klient nie chce być wymienione w takich publikacjach, należy wspomnieć o tym, aby dostawcy i informuje o tym do Zakonu.
I.8. Prawa autorskie i znaki towarowe
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje związane z jakimkolwiek naruszeniem praw autorskich.
I.9. Współpraca i zaufanie
(a) Klient zobowiązuje się, do jednego roku po zakończeniu każdej umowy, nie zatrudnić biernie lub aktywnie żadnego z członków zespołu Usługodawcy, czy to w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, jako pracownika lub usługodawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawca.
(b) Dostawca z zadowoleniem przyjmuje zapytania i propozycje składane przez pośredników, takich jak agencje lub firmy konsultingowe, w imieniu innych firm, które mają nowe perspektywy, a które nie mają jeszcze kontaktu z Usługodawcą. W takich przypadkach Dostawca szanuje wartość dostarczonych kontaktów i pomysłów i stara się szanować rolę pośrednika, w tym - na żądanie - jego chęć otrzymywania informacji o kontaktach z tym klientem.
I.10. Ochrona prywatności
(a) Usługodawca będzie chronić wszelkie informacje osobiste lub klienta dostarczone do niego. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony prywatności i nie będzie sprzedawać, handlu lub wynajęcia informacji prywatnych do osób trzecich, chyba że wyraźnie wskazano.
(b) Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszelkich transakcji związanych z tematem spektaklu.
I.11. Cena

Wszystkie ceny w cenniku usług nie zawierają VAT. VAT będzie stosowana według brytyjskich przepisów o podatku VAT.
I.12. Warunki płatnośći
(a) Usługodawca jest uprawniony do wystawienia faktury, jak tylko praca jest ukończona zgodnie z zamówieniem lub tak szybko, jak klient staje się Reklamodawca lub sponsora.
(b) cena zadaniem będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez usługodawcę, z których zapadalność będzie określony w tej fakturze.
(c) Klient powinien zapłacić do pracy w jednej racie w terminie wskazanym poniżej, licząc od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Usługodawcy UK, chyba że zaznaczono inaczej w Zakonie. Jeżeli warunki płatności w konflikcie z niniejszych Warunków Zamówienia, były powinny mieć zastosowanie.
(d) Klient płatności jest dzień ze względu 30 kalendarzowych po wystawiono faktury, chyba że ustalono inaczej w umowie.
I.13. Opóźnienia w płatnościach
Jeśli klient nie płaci na czas po Przypominamy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do (i) odsetek naładowania 5 procent miesięcznie stosowane na wartość faktury bez podatku VAT od pierwotnego terminu, (ii) usunięcia wszelkich materiałów reklamowych lub odniesienia do Klienta z Serwisu, (iii) żadnych kroków prawnych.
I.14. Wadliwa praca
(a) Wypełniony praca jest uważana za wadliwy, jeśli nie zostało wykonane zgodnie z Zakonem.
(b) we wszystkich innych przypadkach, pracy uważa się, że zostały wykonane należycie.
I.15. Uskarżanie się
(a) Wszelkie reklamacje będą dokonywane w formie pisemnej. Skarga musi wskazywać przyczyny reklamacji oraz opisać charakter wad.
(b) Jeżeli Dostawca uznaje reklamację Klienta jako uzasadnione, przedstawia on przegląd Praca na własny koszt.
I.16. Termin składania skarg
(a) Roszczenia wynikające z odpowiedzialności za wady traci ważność, jeżeli wykonane są z opóźnieniem.
(b) Klient zobowiązany jest do złożenia wszelkich roszczeń opartych na wszelkich wad w pracy, bez zbędnej zwłoki, natychmiast po odkryciu tych wad.
I.17. Odstąpienie od umowy
(a) Każda z Umawiających się Stron ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli po zawarciu umowy, nie do pokonania przeszkody pojawiają się na jego części, która uniemożliwić wypełnienie zobowiązań.
(b) Zamawiający odstąpienia od umowy musi poinformować o tym drugą Umawiającą się Stronę o tym fakcie w formie pisemnej.
(c) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody poniesione w wyniku niewykonania z zawartej umowy, jeżeli jest to wynikiem nieprzewidzianych i nieuniknionych wydarzeń wystąpienie których Wykonawca nie mógł zapobiec (patrz pkt I.20 poniżej).

I.18. Prawo właściwe i jurysdykcja
(a) Warunki te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, które mają wyłączną jurysdykcję w sporach.
(b) W przypadku trudności w realizacji lub interpretacji niniejszego Regulaminu, zostanie on przekazany do arbitrażu przez jednego arbitra wyznaczonego za wspólną zgodą Umawiających się Stron, w terminie jednego miesiąca od jednej osobie ubiegającej się o to. W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wspólnego arbitra w terminie jeden dodatkowy miesiąc, każdy z nich wyznacza jednego arbitra, a obaj arbitrzy wyznaczą trzeci. Strony będą związani ustaleniami arbitra (s).
(c) Językiem postępowania będzie język angielski oraz zasady prawne będą te z angielskiego prawa i orzecznictwa.

I.19. Rozdzielność / Survival / Przedawnienie
(a) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwy za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
(b) Wszelkie roszczenia Klienta w odniesieniu do niniejszych Warunków należy złożyć w sądzie właściwym terminie jednego roku po przyczyną powództwa, lub takie przyczyny, będą blokowane, nieważne i niebyłe.

I.20. Siła wyższa
Usługodawca, jej spółek zależnych i jego dostawców informacji nie ponosi odpowiedzialności lub uznane za uchybienie za opóźnienia lub niewykonanie lub przerwy w dostawie Treści wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakiejkolwiek przyczyny lub okoliczności poza jego lub ich kontrolą, w tym, lecz nie ograniczając się do awarii elektronicznych lub mechanicznych urządzeń lub linii komunikacyjnych, telefon lub inne problemy, wirusów komputerowych, nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą, błędów operatora, trudne warunki pogodowe, trzęsienia ziemi lub klęsk żywiołowych, strajków lub innych problemów pracowniczych, wojen lub ograniczeń rządowych ,

I.21. Zmiany w niniejszym Regulaminie
Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków lub narzucenia nowych warunków w dogodnym dla siebie terminie. Każda z Umawiających się Stron zostanie uznana za zaakceptującą wszystkie nowe zmiany 24 godziny po wejściu w życie w Witrynie. Kontakt [email chroniony] po więcej informacji.

II.1. Należyta staranność

Ze względu na wzrost fałszywych wiadomości i osób korzystających z fałszywych tożsamości odpowiedzieć fałszywe historie my zostały zobowiązane do wprowadzenia „należytej staranności” sprawdzić, aby potwierdzić, że nasi klienci i współpracownicy są prawdziwe.

Aby zweryfikować nowych współpracowników, wymagamy teraz od nich przesłania pocztą elektroniczną EU Reporter skanu paszportu lub krajowego dowodu tożsamości, które zostaną dodane do naszej bazy danych autentycznych współpracowników.

II. REKLAMA
II.1. Postanowienia wstępne

Następujące warunki stosuje się do tych Klientów korzystających z usług reklamowych usługodawcy na stronie, jego partnerskich stron internetowych oraz w biuletynach publikowanych przez dostawcę (z "reklamodawców").

II.2. Usługi reklamowe
Zadanie jest świadczenie usług reklamowych ("reklama") określonych przez Reklamodawcę w planie zamówienia i mediów na uzgodnionych terminach i dostarczonych w uzgodniony sposób.

II.3. Organizacja Reklama
(a) Reklama jest zorganizowana w ilości tygodni, począwszy od poniedziałku, a kończąc w niedzielę w tym samym tygodniu, chyba że uzgodniono inaczej przez Umawiające się Strony.
(b) Po wstępnej umowy, dostawca będzie najpierw wysłać propozycję planu mediów z podaniem terminu i położenie materiałów reklamowych na stronie i w swoich biuletynach. Usługodawca będzie również dołączyć propozycję Zamówienia na podstawie pierwotnej umowy.
(c) W realizacji zamówienia do dostawcy, Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do przyjęcia planu medialnego i wypełniony Praca i zapłacić cenę końcową dla Hioba.

II.4. Wyłączność Reklama
O ile nie zaznaczono w Zakonie, reklama reklamodawcy na Stronie lub na jego części lub w biuletynach nie jest wyłączna, tj Ogłoszeniodawca dzieli tę samą pozycję reklamową z drugiej Reklamodawcy (ów).

II.5. Stworzenie Materiały reklamowe
(a) Po otrzymaniu Zakonu, materiały reklamowe będą tworzone według specyfikacji reklamowe albo przez reklamodawcę lub przez dostawcę.
(b) Reklamodawca może dostarczyć dostawcy z własnym materiałów reklamowych: (i) materiały reklamowe składane przez Klienta muszą być zgodne ze specyfikacjami reklamowe UE reportera; (ii) Reklamodawca przekazuje materiały reklamowe o co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kampanii.
(c) Jeżeli wnioski Reklamodawca tak, dostawca projektuje materiały reklamowe do ogłoszeniodawcy: (i) dostawca zwróci materiały wizualne i tekstowe z Reklamodawcy, które zostaną wykorzystane jako inspiracja do tworzenia Materiały reklamowe; (ii) po materiałach reklamowych jest tworzony przez dostawcę, to wyśle ​​go do Reklamodawcę do zatwierdzenia, z limitem trzech projektów, w tym ostatecznej wersji do opublikowania. Kolejne projekty mogą podlegać opłacie. Wszelkie materiały reklamowe stworzone przez Dostawcę pozostaną jego własnością i nie mogą być ponownie wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody.
II.6. Odpowiedzialność za materiały reklamowe
(a) W obu przypadkach Reklamodawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za komunikaty i treść Materiałów Reklamowych. Dostawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania części lub całości Materiałów reklamowych bez żadnego odszkodowania, nawet jeśli osoba kontaktowa początkowo potwierdziła Materiał reklamowy, jeśli uzna go za agresywny, nieodpowiedni, zbyt „krzykliwy” lub z jakiegokolwiek innego powodu.
(b) Operator nie akceptują reklam, które rozszerzają się poza wyznaczone miejsca reklamowego, bez uprzedniej pisemnej zgody.
II.7. Kontakt
Wyślij je do [email chroniony] jeśli chcesz otrzymać więcej informacji dotyczących usług dostawcy dla reklamodawców.

III. SPONSORING

III.1. Przepisy wprowadzające
(a) Następujące warunki mają zastosowanie do Klientów o sponsoringu, reputacji firmy lub umowy partnerskiej komunikacji ("Sponsor").
(b) Sponsoring jest formą pomocy publicznej Sponsora do dostawcy. Usługodawca ma pomóc skuteczności i przejrzystości na terenie Unii Europejskiej poprzez dostarczanie informacji na temat spraw UE, przede wszystkim w Internecie.
(c) Sponsoring jest wsparcie dla: (i) albo cała platforma lub (ii) dla bardziej świadomej debaty na temat danej sekcji lub podsekcji.
(d) Operator zastrzega sobie prawo do tworzenia innych rodzajów sponsoringu, w tym sponsoring przykładem kraju, lub nośnika treści i partnerstwa zdarzeń.
(e) Sponsoring jest na okres jednego roku, w jednej z wersji językowych (angielski, chyba że zaznaczono inaczej). Sponsoring jest automatycznie odnawiane zgodnie z niniejszymi Warunkami (patrz podrozdział I.5 powyżej).
III.2. Nie-Wpływ Sponsora
(a) Usługodawca jest neutralną platformą mediów dla wszystkich podmiotów UE, zapewniając żadnych usług lobbingowych. W UK Limited Company, dostawca jest przedmiotem wymagań dotyczących audytu oraz do publikacji swoich sprawozdań finansowych.
(b) Sponsorzy sprawowania bezpośredniego wpływu na treści redakcyjne, ani nie są przeznaczone do wspierania tej zawartości.
IV.3. Usługi świadczone dla Sponsorów
(a) Usługodawca zapewni widoczność do nazwy i / lub logo sponsora. Obejmuje to obecność na stronie, które są dostępne dla publiczności za darmo, a na publikacjach papierowych, a także wspomina, na konferencjach prasowych, jeśli są przechowywane. Powinno życzą i podać go z odpowiednim wyprzedzeniem, sponsor może odmówić obecności jego logo na każdym z tych mediów.
(b) Praca jest świadczenie usług określonych przez Klienta w "Zakonie" i mogą obejmować: I. Widoczność i Temacie - zorganizowane zgodnie z poniższą tabelą

Rodzaj Sponsora Widoczność i stowarzyszenia do sekcji
REPORTER.CO Web Site UE Wszystkie części strony internetowej
Strona WWW UE REPORTER.CO Jednym z określonej sekcji strony internetowej
UE REPORTER Cały Magazine Magazyn Strona czcionki
Strona REPORTER Magazine UE Wiąże się z jednej strony w formie drukowanej i elektronicznej magazynu
UE REPORTER.TV LIVE Kanał TV na żywo on-line
UE REPORTER.TV Obejrzyj ponownie Web TV Wideo na żądanie
APLIKACJE EU ​​REPORTER na iPhone'a i iPada Kanał TV na żywo wideo online Web TV na żądanie

(c) widoczność Logo i nazwa wzmianka -
Sponsorzy cieszyć wysoki poziom trwałej widoczności logo i nazwa wzmianki.
Widoczność na Stronie internetowej jest poprzez logo Sponsora i link do strony internetowej korporacyjnego Sponsora.
Widoczność w Magazine jest przez logo Sponsora i drukowanej link do firmowej strony internetowej Sponsora.
Widoczność na żywo telewizji internetowej jest poprzez logo Sponsora.
Widoczność na Wideo Web TV On Demand jest przez Sponsora logo.
Widoczność na iPhone i iPad Apps jest poprzez logo Sponsora i linkiem do witryny firmowej Sponsora.
(d) Reklama (warunki w sekcji II powyżej. Reklama ma zastosowanie).
(e) Tworzenie sieci i stowarzyszanie wydarzeń - Sponsorzy mogą być zapraszani na wydarzenia publiczne organizowane przez Usługodawcę, w tym warsztaty, (ii) konferencje. Za dodatkową opłatą sponsorzy mogą zostać powiązani z tymi wydarzeniami. W takim przypadku mają widoczne logo na zaproszeniach i programach, są publicznie wspominani podczas wydarzenia i mogą mieć miejsce na przemówienie i wkład na listę programów i uczestników. Sponsorzy mogą również zasugerować tematy warsztatów, z którymi byliby wtedy kojarzeni, gdyby proponowany warsztat miał miejsce.
IV.4. Modułowość Usługi
Usługi pakietu sponsorskiego są modularne, co pozwala na sponsorzy łatwo zastąpić jedną usługę z innym, po uzgodnieniu z dostawcą.
IV. 5. Zawiadomienie w przypadku zmian
Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć ekspozycję dla sponsorów podobnych do wskazanych w formularzu zamówienia lub korespondencję przed rozpoczęciem sponsoringowych. Zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych, kiedy to konieczne i będzie informować sponsorów o wszelkich istotnych zmian.
IV.6. Kontakt
Wyślij je do [email chroniony] jeśli chcesz otrzymać więcej informacji dotyczących usług Dostawcy dla Sponsorów.
Adres swoją opinię do:

REPORTER UE,
[email chroniony]