Kontakt z nami

Granice

#Radicalization: EKES wzywa do nowego sposobu myślenia, aby zapobiegać radykalizacji i ograniczenia dostępu do broni w Europie

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

rodniki islamu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię wzywającą do opracowania nowych narzędzi zapobiegania radykalizacji postaw w ramach szerszej strategii UE w zakresie walki z terroryzmem oraz do znacznego ograniczenia dostępu do broni palnej. Opinia ws Europejska Agenda Bezpieczeństwa (Sprawozdawca: Cristian Pîrvulescu) stanowi odpowiedź zarówno na plan działania Komisji UE przeciwko nielegalnemu handlowi i używaniu broni palnej i materiałów wybuchowych, jak i na wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu.

Komitet podkreśla, że ​​w Europie można być jednocześnie bezpiecznym i wolnym, i uważa, że ​​dla jakiejkolwiek demokracji stanowienie prawa przeciwdziałającego przewidywanym przestępstwom jest niebezpieczne. Należy zatem usunąć art. 3 ust. 2 lit. i) wniosku [dotyczący groźby popełnienia aktu terrorystycznego], aby uniknąć mylenia sprawiedliwości i bezpieczeństwa. W swojej opinii Komitet wzywa także instytucje UE i państwa członkowskie do przestrzegania zasady proporcjonalności oraz do uwzględniania powagi i intencji działań przy ich kryminalizacji i zwalczaniu.

Jeśli chodzi o kryminalizację wyjazdu za granicę w celach terrorystycznych, Komitet uważa, że ​​zawarta we wniosku definicja „terroryzmu” jest wyjątkowo niejasna. Chociaż osobę organizującą atak lub biorącą udział w szkoleniu można łatwiej zdefiniować jako „terrorystę”, niekoniecznie ma to miejsce w przypadku, gdy ktoś dopuszcza się cyberterroryzmu lub bierze udział w buncie zbrojnym lub wojnie domowej, na przykład w Syrii lub Libia. Stosowanie niejasnej terminologii – w połączeniu z trudnością w ustaleniu „zamiaru terrorystycznego” – stwarza ryzyko powstania konfliktu między bezpieczeństwem a prawami człowieka.

Cristian Pîrvulescu, sprawozdawca opinii w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa, stwierdził: „Prawa podstawowe i potrzeba utrzymania stabilnego, funkcjonalnego środowiska demokratycznego pomimo zagrożenia terroryzmem muszą być traktowane priorytetowo. Ponadto rola społeczeństwa obywatelskiego jest kluczowa w radzeniu sobie z warunkami sprzyjającymi radykalizacji i stosowaniu przemocy. Priorytetem powinno być głębsze zrozumienie społecznych, gospodarczych i psychologicznych skutków ataków terrorystycznych na społeczności, osoby i branże”.

Niedawne wydarzenia pokazały, że terroryzm – zwłaszcza terroryzm na tle religijnym – uległ globalizacji. Należy lepiej koordynować europejską politykę zagraniczną na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej (MENA), a Komitet pragnie wyraźniejszego zaangażowania na rzecz stabilizacji, rozwoju i demokratyzacji w tym regionie. Komitet wyraża zadowolenie, że Komisja zamierza zintensyfikować działania operacyjne i rozszerzyć zakres planu działania UE–Europa Południowo-Wschodnia, a także zacieśnić współpracę z MENA.

Komitet uważa również, że priorytetem powinno być drastyczne ograniczenie dostępu do broni palnej i materiałów wybuchowych. Należy znacznie poprawić współpracę instytucjonalną pomiędzy państwami członkowskimi, zarówno w zakresie wymiany informacji, jak i łączenia istniejących baz danych.

reklama

Komitet pragnie, aby Komisja wspierała ściślejszą współpracę między Europolem, INTERPOLEM, głównymi podmiotami iTRACE i innymi właściwymi organami, takimi jak organy celne i organy wydające pozwolenia na import i eksport broni palnej. Chociaż Komitet zachęca do łączenia zasobów, zwiększenie liczby gwarancji europejskich i krajowych mogłoby mieć skutek skumulowany i zaszkodzić prawom podstawowym. W przypadku naruszenia praw podstawowych UE naraża na ryzyko jedną ze swoich zasad przewodnich.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy