Kontakt z nami

Rolnictwo

Bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza i solidniejsza polityka rolna UE

Opublikowany

on

Posłowie chcą, aby polityka rolna UE była bardziej zrównoważona i odporna, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE © AdobeStock / Vadim 

Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE. Posłowie do PE przyjęli w piątek (23 października) stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 r. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.

Dążenie do polityki opartej na wynikach

Posłowie poparli zmianę polityki, która powinna lepiej dostosować politykę rolną UE do potrzeb poszczególnych państw członkowskich, ale nalegają na utrzymanie równych szans w całej Unii. Rządy krajowe powinny opracować plany strategiczne, które Komisja zatwierdzi, określając sposób, w jaki zamierzają realizować cele UE w terenie. Komisja sprawdzałaby ich wyniki, a nie tylko zgodność z przepisami UE.

Promowanie lepszej efektywności środowiskowej gospodarstw UE

Posłowie twierdzą, że cele planów strategicznych należy realizować zgodnie z porozumieniem paryskim.

Parlament zaostrzył obowiązkowe praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska, tzw. Warunkowość, którą każdy rolnik musi zastosować, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie. Ponadto posłowie chcą przeznaczyć co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich na wszelkiego rodzaju środki związane ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 30% budżetu na płatności bezpośrednie powinno zostać przeznaczone na ekoprogramy, które byłyby dobrowolne, ale mogłyby zwiększyć dochody rolników.

Posłowie nalegają na utworzenie usług doradztwa rolniczego w każdym państwie członkowskim i przeznaczenie co najmniej 30% ich funduszy unijnych na pomoc rolnikom w walce ze zmianą klimatu, zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie bioróżnorodności. Wzywają również państwa członkowskie do zachęcania rolników do przeznaczania 10% swoich gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej, takie jak żywopłoty, nieproduktywne drzewa i stawy.

Zmniejszenie płatności dla większych gospodarstw, wspieranie małych i młodych rolników

Posłowie głosowali za stopniowym zmniejszaniem rocznych płatności bezpośrednich dla rolników powyżej 60 000 euro i ograniczeniem ich do 100 000 euro. Rolnicy mogliby jednak mieć możliwość odliczenia 50% wynagrodzeń związanych z rolnictwem od całkowitej kwoty przed redukcją. Co najmniej 6% krajowych płatności bezpośrednich powinno zostać przeznaczonych na wsparcie małych i średnich gospodarstw, ale jeśli wykorzysta się więcej niż 12%, ograniczenie powinno stać się dobrowolne, twierdzą posłowie.

Państwa UE mogłyby przeznaczyć co najmniej 4% swoich budżetów na płatności bezpośrednie na wsparcie młodych rolników. Dalszego wsparcia można by udzielić z funduszy na rozwój obszarów wiejskich, w przypadku których priorytetem mogłyby być inwestycje młodych rolników, twierdzą posłowie.

Parlament podkreśla, że ​​dotacje UE powinny być zarezerwowane tylko dla tych, którzy prowadzą co najmniej minimalny poziom działalności rolniczej. Osoby obsługujące lotniska, usługi kolejowe, wodociągi, nieruchomości, stałe tereny sportowe i rekreacyjne powinny być automatycznie wykluczone.

Burgery wegetariańskie i steki z tofu: brak zmian w etykietowaniu produktów pochodzenia roślinnego

Posłowie odrzucili wszystkie propozycje dotyczące zastrzeżenia nazw związanych z mięsem dla produktów zawierających mięso. Nic się nie zmieni w przypadku produktów pochodzenia roślinnego i nazw, których obecnie używają podczas sprzedaży.

Pomoc rolnikom w radzeniu sobie z zagrożeniami i kryzysami

Parlament nalegał na dalsze środki, które pomogą rolnikom radzić sobie z zagrożeniami i potencjalnymi przyszłymi kryzysami. Chce, aby rynek był bardziej przejrzysty, aby strategia interwencji obejmowała wszystkie produkty rolne, a praktyki mające na celu wyŜsze standardy w zakresie ochrony środowiska, zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt były wyłączone z reguł konkurencji. Chcą również zmienić rezerwę kryzysową, pomagającą rolnikom w przypadku niestabilności cen lub rynku, z instrumentu ad hoc na instrument stały z odpowiednim budżetem.

Wyższe sankcje za powtarzające się naruszenia i mechanizm skarg UE

Parlament chce zaostrzyć sankcje dla tych, którzy wielokrotnie nie spełniają wymogów UE (np. Dotyczących środowiska i dobrostanu zwierząt). Powinno to kosztować rolników 10% ich uprawnień (wzrost z obecnych 5%).

Posłowie chcą również, aby utworzono ad hoc unijny mechanizm skarg. Byłoby to korzystne dla rolników i beneficjentów wiejskich, którzy są traktowani niesprawiedliwie lub niekorzystnie w odniesieniu do dotacji UE, jeśli ich rząd krajowy nie rozpatrzy ich skargi.

Wyniki głosowania i więcej informacji

Rozporządzenie w sprawie planów strategicznych zostało przyjęte 425 głosami za, 212 przeciw i 51 wstrzymujących się.

Rozporządzenie o wspólnej organizacji rynku zostało przyjęte 463 głosami za, przy 133 przeciw i 92 wstrzymujących się.

Rozporządzenie w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowania WPR zostało przyjęte 434 głosami za, przy 185 głosach przeciw i 69 wstrzymujących się.

Więcej informacji o zatwierdzonych tekstach można znaleźć w notatka informacyjna.

Oświadczenia przewodniczącego Komisji Rolnictwa i trzech sprawozdawców są dostępny tutaj.

tło

Ostatnia reforma polityki rolnej UE, wprowadzona w 1962 r., Sięga 2013 r.

Obecne zasady WPR wygasają 31 grudnia 2020 r. Należy je zastąpić przepisy przejściowe do czasu uzgodnienia i zatwierdzenia trwającej reformy WPR przez Parlament i Radę.

The WPR stanowi 34.5% budżetu UE 2020 (58.12 mld euro). Około 70% budżetu WPR wspiera dochody od sześciu do siedmiu milionów unijnych gospodarstw rolnych.

Więcej informacji

Rolnictwo

PAN Europe pyta: czy niemiecka prezydencja UE jest gotowa na ostrze strategię „od pola do stołu”?

Opublikowany

on

Przed zgromadzeniem ekspertów z państw członkowskich UE w celu omówienia wdrożenia „dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów” (SUD), PAN Europe ostrzega, że ​​krajowe plany dotyczące ograniczenia stosowania pestycydów są nie tylko niewystarczające, ale mogą zepsuć sytuację od pola do stołu Strategia całkowicie. Trzydniowe warsztaty internetowe „Lepsze szkolenie na rzecz bezpieczniejszej żywności: doświadczenia w zakresie SUD, jego obecne wdrażanie i możliwe przyszłe opcje polityki”, które odbywają się w dniach 17–19 listopada 2020 r., Są częścią procesu przeglądu dyrektywy 2009/128 / KE, która jest spóźniona już dwa lata, a teraz ma nastąpić do 2022 roku.

W maju 2020 r. Komisja Europejska opublikowała raport, w którym stwierdza, że ​​w większości krajowych planów działania w większości krajów UE „brakuje ambicji i nie określają one wysokopoziomowych, opartych na wynikach celów” w zakresie ograniczenia potencjalnego ryzyka stwarzanego przez pestycydy. „Niska jakość i brak ambicji państw członkowskich w zakresie ograniczania zagrożeń stwarzanych przez pestycydy powinny być omawiane nie tylko na warsztatach, ale także przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Po prostu nie może być tak, że państwa członkowskie nie spełniają wymogów własnego prawnie wiążącego ustawodawstwa i przymykają oko na kryzys bioróżnorodności, przed którym stoi Europa ”- powiedział prezes PAN Europe Francois Veillerette.

„Komisja Europejska powinna wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko krajom, które nie wdrożyły dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów” - dodał. Rada, która obecnie sprawuje prezydencję Niemiec, jak dotąd odmawiała uznania poważnego braku wysiłków państw członkowskich. Po uzyskaniu dostępu do projektu dokumentu w zeszłym tygodniu, PAN Europe odkrył, że Rada UE w raporcie na temat wdrażania SUD, który ma zostać opublikowany, wzywa zamiast tego do bardziej miękkich środków, takich jak szkolenia i badania, i całkowicie wyklucza wszelkie dyskusje na temat tego pomysłu. ustalenia ogólnounijnych celów w zakresie redukcji pestycydów, jak jasno określono w raporcie Komisji Europejskiej.

„Stanowisko Rady jest w bezpośrednim kontraście z tym, co już rozumieją obywatele Europy: Europa nie będzie miała czystej wody i nie przywróci swojej różnorodności biologicznej bez ograniczenia stosowania pestycydów. Ten rozdźwięk między ambicjami politycznymi UE a praktykami wielu poszczególnych państw członkowskich wymaga pilnego rozwiązania ”- powiedziała Henriette Christensen, starszy doradca ds. Polityki ds. Rolnictwa w PAN Europe.

„Po niedawnej straconej szansie Parlamentu Europejskiego na przekształcenie rolnictwa europejskiego poprzez reformę WPR, a tym samym UE odwróciła się od modelu zrównoważonego rolnictwa, cel redukcji pestycydów jest jednoznaczny: wymaga integracji ogólnounijnej 50% cel redukcji ze strategii „od pola do stołu” zarówno do WPR, jak i SUD ”- powiedział Christensen.

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Reforma wspólnej polityki rolnej: pierwsze rozmowy trójstronne 

Opublikowany

on

10 listopada wiceprzewodniczący wykonawczy Timmermans i komisarz Wojciechowski reprezentowali Komisję w pierwszych rozmowach trójstronnych poświęconych reformie wspólnej polityki rolnej (WPR). Rozmowy trójstronne obejmą wszystkie trzy wnioski - rozporządzenie w sprawie planów strategicznych, rozporządzenie horyzontalne i rozporządzenie zmieniające w sprawie wspólnej organizacji rynków (WOR).

Parlament Europejski, Rada i Komisja będą miały możliwość przedstawienia swoich stanowisk w sprawie kluczowych elementów trzech rozporządzeń oraz uzgodnienia ustaleń roboczych i orientacyjnego harmonogramu, które będą miały zastosowanie do kolejnych politycznych rozmów trójstronnych i przygotowawczych spotkań technicznych.

Komisja uważa WPR za jedną z głównych polityk w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w związku z czym kieruje procesem na najwyższym szczeblu w ścisłej koordynacji z innymi obszarami polityki. Komisja jest zdeterminowana, by odegrać pełną rolę w negocjacjach trójstronnych dotyczących WPR, jako uczciwy pośrednik między współprawodawcami oraz siła napędowa dla większej trwałości w celu osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem jest uzgodnienie wspólnej polityki rolnej, która jest odpowiednia do celu i skutecznie odpowiada na wyższe oczekiwania społeczne w zakresie działań w dziedzinie klimatu, ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważenia środowiskowego i godziwego dochodu dla rolników.

Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące przyszłej WPR w czerwcu 2018 r., wprowadzając bardziej elastyczne podejście oparte na wynikach i wynikach, uwzględniające lokalne warunki i potrzeby, przy jednoczesnym zwiększeniu ambicji na szczeblu UE w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wyższe ambicje środowiskowe i klimatyczne znajdują odzwierciedlenie w nowej zielonej architekturze, w tym w nowym systemie ekoprogramów. Komisja podkreśliła zgodność swoich propozycji z Europejskim Zielonym Ładem w a raport opublikowany w maju 2020 r.

The Parlament Europejski i Rada uzgodnili swoje stanowisko negocjacyjne odpowiednio w dniach 23 i 21 października 2020 r., umożliwiając rozpoczęcie rozmów trójstronnych.

Kontynuuj czytanie

Afryka

Inwestycje, łączność i współpraca: dlaczego potrzebujemy większej współpracy UE-Afryka w rolnictwie

Opublikowany

on

W ostatnich miesiącach Unia Europejska wykazała chęć promowania i wspierania przedsiębiorstw rolnych w Afryce w ramach Komisji Europejskiej Partnerstwo Afryka-UE. Partnerstwo, które kładzie nacisk na współpracę między UE a Afryką, zwłaszcza w następstwie pandemii COVID-19, ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej oraz promowanie stosunków publiczno-prywatnych na całym kontynencie, pisze prezes African Green Resources Zuneid Yousuf.

Chociaż te zobowiązania dotyczą całego kontynentu, chciałbym skupić się na tym, jak zacieśniona współpraca afrykańsko-unijna pomogła Zambii, mojemu krajowi. W zeszłym miesiącu ambasador Unii Europejskiej w Zambii Jacek Jankowski ogłosił ENTERPRISE Zambia Challenge Fund (EZCF), inicjatywa wspierana przez UE, która będzie przyznawać dotacje podmiotom agrobiznesu w Zambii. Plan jest wart łącznie 25.9 mln euro i ogłosił już pierwsze zaproszenie do składania wniosków. W czasach, gdy mój kraj, Zambia, walczy poważne wyzwania gospodarcze jest to bardzo potrzebna szansa dla afrykańskiego przemysłu rolnego. Niedawno, zaledwie w zeszłym tygodniu, UE i Zambia uzgodniony do dwóch umów finansowych, które mają na celu pobudzenie inwestycji w tym kraju w ramach programu wsparcia rządu gospodarczego i programu zrównoważonej transformacji efektywności energetycznej Zambii.

Współpraca i zaangażowanie Europy w promowanie afrykańskiego rolnictwa nie są nowe. Nasi europejscy partnerzy od dawna inwestują w promowanie afrykańskiego agrobiznesu i pomaganie mu w wykorzystaniu pełnego potencjału i wzmocnieniu pozycji sektora. W czerwcu tego roku Unia Afrykańska i Unia Europejska uruchomiona wspólna platforma rolno-spożywcza, której celem jest połączenie afrykańskiego i europejskiego sektora prywatnego w celu promowania trwałych i znaczących inwestycji.

Platforma została uruchomiona w ramach sojuszu Afryka-Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i miejsc pracy, który był częścią spotkania przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean Claude Junkera w 2018 r. stan adresu Unii, w którym wezwał do nowego „sojuszu Afryka-Europa” i pokazał, że Afryka jest w centrum stosunków zewnętrznych Unii.

Zambijskie i prawdopodobnie afrykańskie środowisko rolnicze jest w dużej mierze zdominowane przez małe i średnie gospodarstwa, które potrzebują wsparcia finansowego i instytucjonalnego, aby sprostać tym wyzwaniom. Ponadto w sektorze brakuje łączności i wzajemnych powiązań, co uniemożliwia rolnikom łączenie się ze sobą i wykorzystanie pełnego potencjału poprzez współpracę.

Tym, co czyni EZCF wyjątkowym wśród europejskich inicjatyw agrobiznesu w Afryce, jest jednak jego szczególny nacisk na Zambię i wzmocnienie pozycji rolników z Zambii. W ciągu ostatnich kilku lat przemysł rolny Zambii borykał się z suszami, brakiem niezawodnej infrastruktury i bezrobociem. W rzeczywistości, poprzez Szacuje się, że w 2019 r. Dotkliwa susza w Zambii doprowadziła do tego, że 2.3 miliona osób wymagało nadzwyczajnej pomocy żywnościowej.

Dlatego inicjatywa skupiona wyłącznie na Zambii, wspierana przez Unię Europejską i zgodna z promowaniem zwiększonych powiązań i inwestycji w rolnictwo, nie tylko wzmacnia silne powiązania Europy z Zambią, ale także przyniesie tak potrzebne wsparcie i możliwości dla sektora. Pozwoli to z pewnością naszym lokalnym rolnikom odblokować i wykorzystać szeroką gamę zasobów finansowych.

Co ważniejsze, EZCF nie działa samodzielnie. Oprócz inicjatyw międzynarodowych w Zambii działa już kilka imponujących i ważnych przedsiębiorstw rolniczych, które pracują nad wzmocnieniem pozycji i zapewnieniem rolnikom dostępu do finansowania i rynków kapitałowych.

Jednym z nich jest African Green Resources (AGR), światowej klasy firma agrobiznesowa, której jestem dumny, że jestem prezesem. W AGR głównym celem jest promowanie wartości dodanej na każdym poziomie łańcucha wartości rolnictwa, a także poszukiwanie zrównoważonych strategii dla rolników w celu maksymalizacji ich plonów. Na przykład w marcu tego roku AGR połączyło siły z kilkoma rolnikami komercyjnymi i agencjami wielostronnymi, aby opracować system nawadniania finansowany przez sektor prywatny oraz dostawy energii słonecznej do zapór i poza siecią, które wesprze ponad 2,400 rolników ogrodniczych oraz rozszerzy produkcję zbóż i nowe plantacje blok rolniczy Mkushi w środkowej Zambii. W ciągu najbliższych kilku lat naszym celem będzie dalsze promowanie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie podobnych inicjatyw. Jesteśmy gotowi do inwestowania wraz z innymi firmami agrobiznesu, które dążą do rozszerzenia, modernizacji lub dywersyfikacji swojej działalności.

Chociaż wydaje się, że sektor rolny w Zambii może stanąć w obliczu wyzwań w nadchodzących latach, istnieje kilka bardzo ważnych kamieni milowych i powodów do optymizmu i możliwości. Zwiększona współpraca z Unią Europejską i partnerami europejskimi to ważny sposób na wykorzystanie szans i zapewnienie, że wszyscy robimy, co w naszej mocy, aby pomóc małym i średnim rolnikom w całym kraju.

Promowanie zwiększonych wzajemnych powiązań w sektorze prywatnym pomoże zapewnić, że drobni rolnicy, trzon naszego krajowego przemysłu rolnego, otrzymają wsparcie i będą mogli współpracować i dzielić się swoimi zasobami z większymi rynkami. Uważam, że zarówno europejskie, jak i lokalne przedsiębiorstwa agrobiznesu zmierzają we właściwym kierunku, szukając sposobów promowania agrobiznesu i mam nadzieję, że razem wszyscy będziemy w stanie w sposób zrównoważony promować te cele na scenie regionalnej i międzynarodowej.

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy