Kontakt z nami

Rolnictwo

Bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza i solidniejsza polityka rolna UE

Opublikowany

on

Posłowie chcą, aby polityka rolna UE była bardziej zrównoważona i odporna, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE © AdobeStock / Vadim 

Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE. Posłowie do PE przyjęli w piątek (23 października) stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 r. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.

Dążenie do polityki opartej na wynikach

Posłowie poparli zmianę polityki, która powinna lepiej dostosować politykę rolną UE do potrzeb poszczególnych państw członkowskich, ale nalegają na utrzymanie równych szans w całej Unii. Rządy krajowe powinny opracować plany strategiczne, które Komisja zatwierdzi, określając sposób, w jaki zamierzają realizować cele UE w terenie. Komisja sprawdzałaby ich wyniki, a nie tylko zgodność z przepisami UE.

Promowanie lepszej efektywności środowiskowej gospodarstw UE

Posłowie twierdzą, że cele planów strategicznych należy realizować zgodnie z porozumieniem paryskim.

Parlament zaostrzył obowiązkowe praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska, tzw. Warunkowość, którą każdy rolnik musi zastosować, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie. Ponadto posłowie chcą przeznaczyć co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich na wszelkiego rodzaju środki związane ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 30% budżetu na płatności bezpośrednie powinno zostać przeznaczone na ekoprogramy, które byłyby dobrowolne, ale mogłyby zwiększyć dochody rolników.

Posłowie nalegają na utworzenie usług doradztwa rolniczego w każdym państwie członkowskim i przeznaczenie co najmniej 30% ich funduszy unijnych na pomoc rolnikom w walce ze zmianą klimatu, zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie bioróżnorodności. Wzywają również państwa członkowskie do zachęcania rolników do przeznaczania 10% swoich gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej, takie jak żywopłoty, nieproduktywne drzewa i stawy.

Zmniejszenie płatności dla większych gospodarstw, wspieranie małych i młodych rolników

Posłowie głosowali za stopniowym zmniejszaniem rocznych płatności bezpośrednich dla rolników powyżej 60 000 euro i ograniczeniem ich do 100 000 euro. Rolnicy mogliby jednak mieć możliwość odliczenia 50% wynagrodzeń związanych z rolnictwem od całkowitej kwoty przed redukcją. Co najmniej 6% krajowych płatności bezpośrednich powinno zostać przeznaczonych na wsparcie małych i średnich gospodarstw, ale jeśli wykorzysta się więcej niż 12%, ograniczenie powinno stać się dobrowolne, twierdzą posłowie.

Państwa UE mogłyby przeznaczyć co najmniej 4% swoich budżetów na płatności bezpośrednie na wsparcie młodych rolników. Dalszego wsparcia można by udzielić z funduszy na rozwój obszarów wiejskich, w przypadku których priorytetem mogłyby być inwestycje młodych rolników, twierdzą posłowie.

Parlament podkreśla, że ​​dotacje UE powinny być zarezerwowane tylko dla tych, którzy prowadzą co najmniej minimalny poziom działalności rolniczej. Osoby obsługujące lotniska, usługi kolejowe, wodociągi, nieruchomości, stałe tereny sportowe i rekreacyjne powinny być automatycznie wykluczone.

Burgery wegetariańskie i steki z tofu: brak zmian w etykietowaniu produktów pochodzenia roślinnego

Posłowie odrzucili wszystkie propozycje dotyczące zastrzeżenia nazw związanych z mięsem dla produktów zawierających mięso. Nic się nie zmieni w przypadku produktów pochodzenia roślinnego i nazw, których obecnie używają podczas sprzedaży.

Pomoc rolnikom w radzeniu sobie z zagrożeniami i kryzysami

Parlament nalegał na dalsze środki, które pomogą rolnikom radzić sobie z zagrożeniami i potencjalnymi przyszłymi kryzysami. Chce, aby rynek był bardziej przejrzysty, aby strategia interwencji obejmowała wszystkie produkty rolne, a praktyki mające na celu wyŜsze standardy w zakresie ochrony środowiska, zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt były wyłączone z reguł konkurencji. Chcą również zmienić rezerwę kryzysową, pomagającą rolnikom w przypadku niestabilności cen lub rynku, z instrumentu ad hoc na instrument stały z odpowiednim budżetem.

Wyższe sankcje za powtarzające się naruszenia i mechanizm skarg UE

Parlament chce zaostrzyć sankcje dla tych, którzy wielokrotnie nie spełniają wymogów UE (np. Dotyczących środowiska i dobrostanu zwierząt). Powinno to kosztować rolników 10% ich uprawnień (wzrost z obecnych 5%).

Posłowie chcą również, aby utworzono ad hoc unijny mechanizm skarg. Byłoby to korzystne dla rolników i beneficjentów wiejskich, którzy są traktowani niesprawiedliwie lub niekorzystnie w odniesieniu do dotacji UE, jeśli ich rząd krajowy nie rozpatrzy ich skargi.

Wyniki głosowania i więcej informacji

Rozporządzenie w sprawie planów strategicznych zostało przyjęte 425 głosami za, 212 przeciw i 51 wstrzymujących się.

Rozporządzenie o wspólnej organizacji rynku zostało przyjęte 463 głosami za, przy 133 przeciw i 92 wstrzymujących się.

Rozporządzenie w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowania WPR zostało przyjęte 434 głosami za, przy 185 głosach przeciw i 69 wstrzymujących się.

Więcej informacji o zatwierdzonych tekstach można znaleźć w notatka informacyjna.

Oświadczenia przewodniczącego Komisji Rolnictwa i trzech sprawozdawców są dostępny tutaj.

tło

Ostatnia reforma polityki rolnej UE, wprowadzona w 1962 r., Sięga 2013 r.

Obecne zasady WPR wygasają 31 grudnia 2020 r. Należy je zastąpić przepisy przejściowe do czasu uzgodnienia i zatwierdzenia trwającej reformy WPR przez Parlament i Radę.

Pandemia WPR stanowi 34.5% budżetu UE 2020 (58.12 mld euro). Około 70% budżetu WPR wspiera dochody od sześciu do siedmiu milionów unijnych gospodarstw rolnych.

Więcej informacji

Afryka

Rolnictwo: Komisja zatwierdza nowe chronione oznaczenie geograficzne z Republiki Południowej Afryki

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła rejestrację „Rooibos”/„Czerwony krzew” z Republiki Południowej Afryki w rejestrze chronionej nazwy pochodzenia (PDO). „Rooibos”/„Red Bush” odnoszą się do wysuszonych liści i łodyg uprawianych w Prowincji Przylądkowej Zachodniej i Prowincji Przylądkowej Północnej, regionie znanym z gorących, suchych lat i mroźnych i mokrych zim. „Rooibos”/„Red Bush” rozwinął pewne unikalne cechy, aby przystosować się w tym surowym klimacie i ma owocowe, drzewne i pikantne smaki. Zbierana jest co roku w gorące lata i suszona na słońcu tuż po zbiorach. Proces herbaciany jest często opisywany jako forma sztuki i jest jedną z najbardziej krytycznych części procesu produkcyjnego „Rooibos”/„Red Bush” z wymaganą konkretną wiedzą i doświadczeniem. Użycie suszonych liści i łodyg „Rooibos”/„Red Bush” jako herbaty zostało po raz pierwszy udokumentowane prawie 250 lat temu. Od tego czasu jej owocowy, słodki smak sprawił, że stała się kulturową ikoną RPA. Obecnie zarejestrowane są 262 oznaczenia geograficzne z krajów spoza UE. Więcej informacji w eAmbrozja w bazie danych oraz w systemy jakości stron.

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Komisja zatwierdza rumuński program o wartości około 46 mln euro na wsparcie działalności hodowców bydła dotkniętych epidemią koronawirusa

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła ponad 225 mln RON rumuński program (około 46 mln euro) na wsparcie działalności hodowców bydła w kontekście epidemii koronawirusa. Program został zatwierdzony w ramach pomocy państwa Tymczasowe ramy. W ramach programu wsparcie publiczne przybierze formę bezpośrednich dotacji w celu częściowego pokrycia utraty dochodów hodowców bydła w wyniku wybuchu koronawirusa. Komisja stwierdziła, że ​​rumuński program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności: (i) pomoc nie przekracza 225,000 31 EUR na beneficjenta prowadzącego działalność w sektorze rolnictwa podstawowego, przewidzianej w tymczasowych ramach; oraz (ii) program będzie obowiązywał do 2021 grudnia XNUMX r.

Komisja stwierdziła, że ​​środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła program zgodnie z zasadami pomocy państwa UE. Więcej informacji na temat tymczasowych ram i innych działań podjętych przez Komisję w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą ​​poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.62827 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja strona internetowa po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Komisja publikuje wyniki oceny zasad pomocy państwa UE dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich

Opublikowany

on

Komisja Europejska opublikowała Komisję Dokument roboczy służb podsumowanie wyników oceny zasad pomocy publicznej dla sektorów rolnictwa i leśnictwa oraz dla obszarów wiejskich. Ocena została przeprowadzona w ramach trwającego przeglądu zasad pomocy publicznej dla rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich, tj Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w rolnictwieI Wytyczne UE z 2014 r. dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich. Z oceny wynika, że ​​ogólnie rzecz biorąc, badane zasady działają dobrze i są zasadniczo odpowiednie do celu. Pod tym względem w znacznym stopniu zaspokajają potrzeby zainteresowanych sektorów, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia szerszych celów polityki UE, takich jak ochrona środowiska, a także zdrowie zwierząt i, bardziej ogólnie, zdrowie publiczne. Jednocześnie ocena wykazała, że ​​obowiązujące przepisy wymagają pewnych ukierunkowanych zmian, w tym doprecyzowania niektórych pojęć, dalszego usprawnienia i uproszczenia, a także dostosowania w celu odzwierciedlenia obecnych priorytetów UE, w szczególności przyszła wspólna polityka rolna (CAP) i Europejska Zielona Umowa. Komisja weźmie pod uwagę wyniki oceny podczas przeglądu istniejących przepisów. Komisja przejdzie do etapu oceny skutków przeglądu, aby przyjrzeć się problemom zidentyfikowanym podczas oceny, z myślą o wprowadzeniu przeglądu przepisów do dnia 31 grudnia 2022 r., Kiedy obecne przepisy wygaśnie. Dostępna jest pełna informacja prasowa w Internecie.

Kontynuuj czytanie

Twitter

Facebook

Trendy