Kontakt z nami

Elektryczność łączność

Rozwój wzrostu cen OZE lub energii elektrycznej

Opublikowany

on

W latach 2021-2030 koszty wytwarzania energii wzrosną o 61%, jeśli Polska faktycznie zastosuje się do scenariusza rządowej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). Alternatywny scenariusz opracowany przez Instrat może obniżyć koszty o 31-50 procent w porównaniu z PEP2040. Zwiększenie ambicji rozwoju OZE w Polsce leży w interesie każdego gospodarstwa domowego i biznesu. W przeciwnym razie doprowadzi to do drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej, mówi Adrianna Wrona, współautorka raportu.

W grudniu 2020 r. państwa członkowskie UE zgodziły się na zwiększenie krajowych celów udziału OZE w gospodarce i dostosowanie ich do zaktualizowanego celu redukcji emisji o 55 proc. do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.). Wygląda na to, że przed negocjacjami „Dopasuj się do 55” Polska wkracza na kurs kolizyjny, proponując w PEP2040 cel dotyczący OZE – prawie połowę oczekiwanej średniej unijnej.

Nowe modelowanie przez Fundację Instrat pokazuje, że możemy osiągnąć moc wiatru lądowego 44 GW, moc wiatru morskiego 31 GW, a dla fotowoltaiki dachowej i naziemnej jest to około 79 GW, biorąc pod uwagę ścisłe kryteria lokalizacji i szybkości rozwoju nowych roślin. Opublikowany dziś raport dowodzi, że możliwe jest osiągnięcie ponad 70 proc. udziału OZE w produkcji energii elektrycznej w 2030 roku, podczas gdy PEP2040 deklaruje nierealistyczną wartość 32 proc.

Zakładając realizację scenariusza rozwoju OZE zaproponowanego przez Instrat, Polska osiągnęłaby 65 proc. redukcję emisji CO2 w 2030 r. w sektorze elektroenergetycznym w porównaniu do 2015 r. – Potencjał OZE w naszym kraju jest wystarczający do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych na 2030 r. i prawie całkowicie zdekarbonizować miks elektroenergetyczny do 2040 roku. Niestety to właśnie widzimy – w postaci blokowania rozwoju lądowej energetyki wiatrowej, destabilizacji prawa, nagłych zmian w mechanizmach wsparcia. Krajowy cel OZE powinien zostać znacznie zwiększony, a prawo krajowe musi wspierać jego osiągnięcie – komentuje Paweł Czyżak, współautor analizy.

Zaproponowana przez Instrat struktura mocy pozwala na zbilansowanie systemu elektroenergetycznego podczas rocznego obciążenia szczytowego bez produkcji z wiatru i słońca oraz bez dostępnych połączeń transgranicznych. Jednak w scenariuszu PEP2040 jest to możliwe tylko przy terminowej realizacji programu energetyki jądrowej, która jest już znacznie opóźniona. - Kolejne wyłączenia i awarie krajowych elektrowni pokazują, że stabilność dostaw energii elektrycznej w Polsce może wkrótce nie być już gwarancją. Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, musimy postawić na technologie, które można zbudować od razu – np. wiatraki, instalacje fotowoltaiczne, baterie – wylicza Paweł Czyżak.

Negowanie roli OZE w produkcji energii elektrycznej nie tylko budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa energetycznego, ale także prowadzi do zagrożenia konkurencyjności polskiej gospodarki i uzależnienia nas od importu energii. Więc co należy zrobić? - Konieczne jest m.in. odblokowanie rozwoju lądowych farm wiatrowych, terminowe wdrożenie morskich farm wiatrowych, odłożenie zmian w systemie rozliczeń energetyki prosumenckiej, stworzenie systemu zachęt dla rozwoju magazynów energii, przyjęcie strategii wodorowej , zwiększenie środków na modernizację sieci, a przede wszystkim zadeklarowanie ambitnego celu OZE w ślad za rezolucjami UE – podsumowuje Adrianna Wrona.

Kontakt:

Elektryczność łączność

Komisja zatwierdza program pomocy o wartości 400 mln euro dla Danii na wsparcie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, duński program pomocy na rzecz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Środek pomoże Danii osiągnąć cele w zakresie energii odnawialnej bez nadmiernego zakłócania konkurencji i przyczyni się do osiągnięcia europejskiego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Dania powiadomiła Komisję o zamiarze wprowadzenia nowego systemu wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, a mianowicie turbiny wiatrowe na lądzie, turbiny wiatrowe na morzu, elektrownie falowe, elektrownie wodne i panele fotowoltaiczne.

Pomoc zostanie przyznana w drodze przetargu zorganizowanego w latach 2021–2024 i będzie miała formę dwustronnej premii za różnicę. Całkowity budżet środka wynosi około 400 mln EUR (3 mld DKK) . Program jest otwarty do 2024 r., A pomoc może być wypłacana przez maksymalnie 20 lat po podłączeniu odnawialnej energii elektrycznej do sieci. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne 2014 w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energetyki.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​program duński jest zgodny z zasadami pomocy państwa UE, ponieważ ułatwi rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z różnych technologii w Danii i ograniczy emisje gazów cieplarnianych, zgodnie z Europejska Zielona Umowa i bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Wiceprezes wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji (na zdjęciu) powiedział: „Ten duński program przyczyni się do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, wspierając cele Zielonego Ładu. Zapewni istotne wsparcie dla szerokiej gamy technologii wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zgodnie z przepisami UE. Szerokie kryteria kwalifikowalności i wybór beneficjentów w drodze konkurencyjnej procedury przetargowej zapewnią najlepszą wartość za pieniądze podatników i zminimalizują możliwe zakłócenia konkurencji. ”

Kontynuuj czytanie

Elektryczność łączność

Komisja zatwierdza przedłużenie dwóch greckich środków dotyczących energii elektrycznej

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, przedłużenie na czas określony dwóch greckich środków, mechanizmu elastyczności i schematu przerywalności, w celu wsparcia przejścia do nowej struktury rynku energii elektrycznej. W ramach mechanizmu elastyczności, który został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję w dniu 30 lipca 2018 r. (SA 50152), dostawcy elastycznej mocy, tacy jak elektrownie gazowe, elastyczne hydroelektrownie i operatorzy odpowiedzi odbioru, mogą otrzymać opłatę za dostępność do wytwarzania energii elektrycznej lub, w przypadku operatorów reagujących na zapotrzebowanie, gotowość do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Ta elastyczność w zakresie mocy pozwoli greckiemu operatorowi systemu przesyłowego (OSP) poradzić sobie ze zmiennością w produkcji i zużyciu energii elektrycznej. W ramach programu przerywalności, który został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję w dniu 07 lutego 2018 r. (SA. 48780), Grecja rekompensuje dużym odbiorcom energii wyrażenie zgody na dobrowolne odłączenie od sieci w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, jak miało to miejsce na przykład podczas kryzys gazowy podczas mroźnej zimy grudzień 2016 / styczeń 2017.

Grecja powiadomiła Komisję o zamiarze przedłużenia mechanizmu elastyczności do marca 2021 r., A programu przerywalności do września 2021 r. Komisja oceniła oba środki w ramach Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ochronę środowiska i energię na lata 2014–2020.

Komisja stwierdziła, że ​​przedłużenie obu środków jest konieczne w ograniczonym czasie w związku z trwającymi reformami greckiego rynku energii elektrycznej. Stwierdził również, że pomoc jest proporcjonalna, ponieważ wynagrodzenie beneficjentów jest ustalane w drodze przetargu konkurencyjnego, co pozwala uniknąć nadmiernej rekompensaty. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środki zgodnie z zasadami pomocy państwa UE. Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji konkurencja strona internetowa, w Sprawa Rejestr publicznypod numerem sprawy SA.56102 i SA.56103.

Kontynuuj czytanie

Elektryczność łączność

Badanie EPO-IEA: Szybki wzrost innowacyjności baterii odgrywających kluczową rolę w przejściu na czystą energię

Opublikowany

on

  • Wynalazki dotyczące magazynowania energii elektrycznej wykazują roczny wzrost o 14% w ciągu ostatniej dekady, wynika ze wspólnego badania Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)

  • Ilość akumulatorów i innych magazynów energii musi wzrosnąć pięćdziesięciokrotnie do 2040 r., Aby świat znalazł się na właściwej drodze do osiągnięcia celów w zakresie klimatu i zrównoważonej energii

  • Obecnie pojazdy elektryczne są głównymi siłami napędowymi innowacji w dziedzinie akumulatorów

  • Postępy w dziedzinie akumulatorów litowo-jonowych dotyczą większości nowych wynalazków

  • Kraje azjatyckie mają silną przewagę w światowym wyścigu technologii akumulatorów

  • Przyspieszone innowacje potrzebne, aby przyspieszyć przejście Europy na czystą energię, aby osiągnąć cel Europejskiego Zielonego Ładu

 Poprawa zdolności magazynowania energii elektrycznej odgrywa kluczową rolę w przejściu na technologie czystej energii. W latach 2005-2018 aktywność patentowa w zakresie akumulatorów i innych technologii magazynowania energii elektrycznej wzrosła o ok średnia roczna stopa 14% na całym świecie, cztery razy szybsza niż średnia dla wszystkich dziedzin technologii, według wspólnego badania opublikowanego dzisiaj przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA).

Raport, Innowacja w bateriach i magazynowaniu energii elektrycznej - globalna analiza oparta na danych patentowych, pokazuje, że baterie stanowią prawie 90% całej działalności patentowej w dziedzinie magazynowania energii elektrycznej i to wzrost innowacyjności jest głównie spowodowany postępem w dziedzinie akumulatorów litowo-jonowych do wielokrotnego ładowania, stosowanych w elektronice użytkowej i samochodach elektrycznych. W szczególności mobilność elektryczna sprzyja rozwojowi nowych litowo-jonowa chemikalia mające na celu poprawę mocy wyjściowej, trwałości, szybkości ładowania / rozładowania i możliwości recyklingu. Potrzeba także napędza postęp technologiczny zintegrować większe ilości energii odnawialnej, takiej jak energia wiatrowa i słoneczna, w sieciach elektrycznych.

Badanie pokazuje również, że Japonia i Korea Południowa zdobyły silną pozycję lidera w technologii akumulatorów na całym świecie, a postęp techniczny i masowa produkcja w coraz bardziej dojrzałej branży doprowadziły do ​​znacznego spadku cen akumulatorów w ostatnich latach - o prawie 90% od 2010 r. w przypadku akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych io około dwie trzecie w tym samym okresie dla aplikacje stacjonarne, w tym zarządzanie siecią elektroenergetyczną.

Opracowanie lepszych i tańszych magazynów energii elektrycznej jest głównym wyzwaniem na przyszłość: Zgodnie ze scenariuszem zrównoważonego rozwoju MAE, aby świat spełnił cele w zakresie klimatu i zrównoważonej energii, prawie 10 000 gigawatogodzin baterii i innych form magazynowania energii będzie potrzebne na całym świecie do 2040 r. - 50 razy więcej niż obecny rynek. Potrzebne są skuteczne rozwiązania w zakresie magazynowania, aby przyspieszyć przejście Europy na czystą energię, aby osiągnąć cel Europejskiego Zielonego Ładu: uczynić kontynent neutralnym dla klimatu do 2050 r.

"Technologia magazynowania energii ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zaspokojenie zapotrzebowania na mobilność elektryczną i osiągnięcie przejścia na energię odnawialną, która jest potrzebna, jeśli mamy złagodzić zmiany klimatyczne ”- powiedział. Prezes EPO António Campinos. „Szybki i trwały wzrost innowacyjności w zakresie magazynowania energii elektrycznej pokazuje, że wynalazcy i przedsiębiorstwa podejmują wyzwanie transformacji energetycznej. Z danych patentowych wynika, że ​​chociaż Azja zajmuje silną pozycję lidera w tej strategicznej branży, Stany Zjednoczone i Europa mogą liczyć na bogaty ekosystem innowacji, w tym wielu MŚP i instytucji badawczych, aby pomóc im utrzymać się w wyścigu o nową generację baterii ”.

"Prognozy MAE jasno pokazują, że magazynowanie energii będzie musiało wzrosnąć wykładniczo w nadchodzących dziesięcioleciach, aby umożliwić światu osiągnięcie międzynarodowych celów klimatycznych i zrównoważonej energii. Przyspieszone innowacje będą miały zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego wzrostu ”- powiedział dyrektor wykonawczy IEA Fatih Birol. „Łącząc uzupełniające się mocne strony MAE i EPO, niniejszy raport rzuca nowe światło na dzisiejsze trendy w zakresie innowacji, aby pomóc rządom i firmom podejmować mądre decyzje dotyczące naszej przyszłości energetycznej”.

Wzrost liczby pojazdów elektrycznych stymulujących innowacje w dziedzinie litowo-jonowej

W raporcie, który przedstawia główne trendy w innowacjach w zakresie magazynowania energii elektrycznej w latach 2000-2018, mierzone pod względem międzynarodowych rodzin patentów, stwierdza to litowo-jonowa (Technologia litowo-jonowa, dominująca w przenośnych urządzeniach elektronicznych i pojazdach elektrycznych, napędzała większość innowacji w dziedzinie akumulatorów od 2005 r. W 2018 r. Postęp w dziedzinie ogniw litowo-jonowych był odpowiedzialny za 45% działalności patentowej związanej z ogniwami akumulatorów, w porównaniu z zaledwie 7 % dla komórek na podstawie innych chemii.

W 2011 roku pojazdy elektryczne wyprzedziły elektronikę użytkową jako największy motor wzrostu w zakresie akumulatorów litowo-jonowych (Zobacz wykres: Liczba IPF związanych z zastosowaniami dla zestawów baterii). Ten trend podkreśla ciągłe prace przemysłu samochodowego nad dekarbonizacją i opracowywaniem alternatywnych technologii czystej energii. Zapewnienie skuteczności i niezawodności akumulatorów w pojazdach elektrycznych ma kluczowe znaczenie dla zachęcania konsumentów do ich wykorzystania po 2020 r., Po czym bardziej rygorystyczne ogólnounijne cele w zakresie emisji będą miały zastosowanie do pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi.

Udział wynalazków z krajów europejskich jest stosunkowo niewielki we wszystkich dziedzinach technologii litowo-jonowych, ale jest dwukrotnie wyższy w dziedzinach wschodzących w porównaniu z bardziej ugruntowanymi, np. Generując 11% wynalazków zarówno w fosforanie litowo-żelazowym (LFP), jak i Tlenek glinu litowo-niklowo-kobaltowy (NCA), które są postrzegane jako obiecująca alternatywa dla obecnych chemii litowo-jonowych.

Udoskonalenia akumulatorów do samochodów elektrycznych przyniosły również pozytywne skutki w zastosowaniach stacjonarnych, w tym w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną.

Raport pokazuje również, że działalność patentowa w zakresie produkcji ogniw akumulatorowych i rozwoju inżynierii związanej z ogniwami wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady. Te dwie dziedziny łącznie odpowiadały za prawie połowę (47%) całej działalności patentowej związanej z ogniwami akumulatorowymi w 2018 roku, co jest wyraźnym wskazaniem dojrzałości branży i strategicznego znaczenia rozwoju wydajnej masowej produkcji.

Ponadto szybko pojawiają się inne technologie magazynowania, takie jak superkondensatory i akumulatory przepływowe redoks, które mogą pomóc w rozwiązaniu niektórych słabych stron akumulatorów litowo-jonowych.

Prym wiodą firmy azjatyckie

Badanie to pokazuje Japonia ma wyraźną przewagę w światowym wyścigu po technologię akumulatorów 4Udział międzynarodowych rodzin patentów na technologię akumulatorów w latach 0.9-2000 wynosi 2018%, następnie Korea Południowa z udziałem 17.4%, Europa (15.4%), Stany Zjednoczone (14.5%) i Chiny (6.9%). Firmy azjatyckie stanowią dziewięć z dziesięciu największych światowych wnioskodawców o patenty związane z bateriami i dwie trzecie z 25 największych, w tym sześć firm z Europy i dwie z USA. Pięciu najlepszych kandydatów (Samsung, Panasonic, LG, Toyota i Bosch) łącznie wygenerowało ponad jedną czwartą wszystkich IPF w latach 2000-2018. W Europie innowacje w zakresie magazynowania energii elektrycznej są zdominowane przez Niemcy, które jako jedyne stanowią ponad połowę międzynarodowych rodzin patentów na technologie akumulatorowe pochodzące z Europy (Patrz wykres: Geograficzne pochodzenie europejskich IPF w technologii baterii, 2000-2018).

Podczas gdy innowacje w technologii akumulatorów są nadal w dużej mierze skoncentrowane w ograniczonej grupie bardzo dużych przedsiębiorstw, w Stanach Zjednoczonych i Europie znaczącą rolę odgrywają również mniejsze firmy, uniwersytety i publiczne organizacje badawcze. W Stanach Zjednoczonych MŚP stanowią 34.4%, a uniwersytety / organizacje badawcze 13.8% złożonych wniosków IPF. W przypadku Europy liczby te wynoszą odpowiednio 15.9% i 12.7%, w przeciwieństwie do Japonii (3.4% / 3.5%) i Republiki Korei (4.6% / 9.0%).

Więcej informacji

Przeczytaj streszczenia

Przeczytaj całe badanie

Uwagi dla redaktora

O międzynarodowych rodzinach patentów

Analiza patentowa w tym raporcie oparta jest na koncepcji międzynarodowych rodzin patentów (IPF). Każdy IPF reprezentuje unikalny wynalazek i obejmuje zgłoszenia patentowe złożone i opublikowane w co najmniej dwóch krajach lub złożone i opublikowane przez regionalne urzędy patentowe, jak również opublikowane międzynarodowe zgłoszenia patentowe. IPF reprezentują wynalazki uznane przez twórcę za wystarczająco ważne, aby ubiegać się o ochronę na arenie międzynarodowej, a tylko stosunkowo niewielki odsetek wniosków faktycznie spełnia ten próg. Dlatego też koncepcja ta może być wykorzystana jako solidna podstawa do porównania międzynarodowych działań innowacyjnych, ponieważ zmniejsza ona uprzedzenia, które mogą powstać przy porównywaniu wniosków patentowych w różnych krajowych urzędach patentowych.

O EPO

Zatrudniający prawie 7 000 pracowników Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji użyteczności publicznej w Europie. Siedziba EPO z siedzibą w Monachium i biurami w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu została założona w celu wzmocnienia współpracy w zakresie patentów w Europie. Dzięki scentralizowanej procedurze przyznawania patentów EPO wynalazcy są w stanie uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w aż 44 krajach, obejmujących rynek około 700 milionów ludzi. EPO jest również wiodącym światowym autorytetem w zakresie informacji i wyszukiwania patentów.

O Międzynarodowej Agencji Energetycznej
Pandemia Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) jest w centrum globalnego dialogu na temat energii, dostarczając miarodajnych analiz, danych, zaleceń politycznych i rzeczywistych rozwiązań, aby pomóc krajom w zapewnieniu bezpiecznej i zrównoważonej energii dla wszystkich. Przyjmując podejście obejmujące wszystkie paliwa i technologie, IEA opowiada się za polityką, która zwiększa niezawodność, przystępność cenową i zrównoważony rozwój energii. IEA wspiera przejścia na czystą energię na całym świecie, aby pomóc osiągnąć globalne cele zrównoważonego rozwoju.

Kontakt z mediami Europejski Urząd Patentowy

Luis Berenguer Giménez

Główny dyrektor ds. Komunikacji / rzecznik prasowy

Tel. + 49 89 2399 1203
[email chroniony]

 

 

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama

Trendy