Kontakt z nami

Edukacja

Szkolnictwo wyższe: przygotowanie uniwersytetów UE na przyszłość poprzez głębszą współpracę transnarodową

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Społeczeństwo europejskie bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje wkładu uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego. Europa stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu, transformacja cyfrowa i starzenie się społeczeństwa, w czasie, gdy dotknął ją największy w stuleciu globalny kryzys zdrowotny i jego upadek gospodarczy. Uniwersytety i cały sektor szkolnictwa wyższego zajmują wyjątkową pozycję na styku edukacji, badań naukowych i innowacji, jeśli chodzi o kształtowanie zrównoważonych i odpornych gospodarek oraz przez uczynienie Unii Europejskiej bardziej ekologiczną, bardziej sprzyjającą włączeniu społecznemu i bardziej cyfrową.

Dwóch nowe inicjatywy przyjęta europejska strategia dla uniwersytetów oraz wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie budowania mostów dla skutecznej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego w Europie będą wspierać uniwersytety w tym przedsięwzięciu.

Promowanie europejskiego stylu życia Wiceprezes Margaritis Schinas powiedział: „Doskonałe europejskie uniwersytety i integracja są zarówno warunkiem, jak i fundamentem naszego europejskiego stylu życia. Wspierają otwarte, demokratyczne i sprawiedliwe społeczeństwa, a także trwały wzrost, przedsiębiorczość, integrację i zatrudnienie. Dzięki naszym dzisiejszym propozycjom staramy się przenieść transnarodową współpracę w szkolnictwie wyższym na nowy poziom. Wspólne wartości, większa mobilność, szerszy zakres i synergie w celu zbudowania prawdziwie europejskiego wymiaru w naszym szkolnictwie wyższym”.

Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Propozycje te przyniosą korzyści całemu sektorowi szkolnictwa wyższego, przede wszystkim naszym studentom. Potrzebują nowoczesnych kampusów transnarodowych z łatwym dostępem do mobilności za granicą, aby umożliwić prawdziwie europejską ścieżkę studiów i doświadczenie. Jesteśmy gotowi połączyć siły z państwami członkowskimi i instytucjami szkolnictwa wyższego w całej Europie. Razem możemy przybliżyć edukację, badania i innowacje w służbie społeczeństwu. Sojusze europejskich uniwersytetów torują drogę; do połowy 2024 r. europejski budżet wesprze do 60 europejskich sojuszy uniwersytetów z ponad 500 uniwersytetami w całej Europie”.

Europejska strategia dla uczelni

W Europie znajduje się blisko 5,000 instytucji szkolnictwa wyższego, 17.5 miliona studentów, 1.35 miliona osób uczących w szkolnictwie wyższym i 1.17 miliona naukowców. Celem tej strategii jest wspieranie i umożliwienie wszystkim uniwersytetom w Europie przystosowania się do zmieniających się warunków, rozwoju i przyczyniania się do odporności i odbudowy Europy. Proponuje szereg ważnych działań, które mają wspierać europejskie uniwersytety w osiąganiu czterech celów:

  • Wzmocnienie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego i badań;
  • konsolidację uniwersytetów jako latarni morskiej naszego europejskiego stylu życia poprzez działania wspierające skupiające się na karierach akademickich i badawczych, jakości i znaczeniu dla przyszłych umiejętności, różnorodności, integracji, praktykach demokratycznych, prawach podstawowych i wartościach akademickich;
  • wzmocnić pozycję uniwersytetów jako kluczowych aktorów zmian w bliźniaczej transformacji ekologicznej i cyfrowej;
  • wzmocnienie uniwersytetów jako siły napędowej globalnej roli i przywództwa UE.

Budowanie mostów dla efektywnej europejskiej współpracy szkolnictwa wyższego

Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady ma na celu umożliwienie europejskim instytucjom szkolnictwa wyższego bliższej i głębszej współpracy, ułatwienie realizacji wspólnych transnarodowych programów i działań edukacyjnych, łączenie zdolności i zasobów lub nadawanie wspólnych stopni naukowych. Jest to zaproszenie dla państw członkowskich do podjęcia działań i stworzenia odpowiednich warunków na szczeblu krajowym, które umożliwią taką ściślejszą i trwałą współpracę transnarodową, skuteczniejszą realizację wspólnych działań edukacyjnych i badawczych oraz Narzędzia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Bolonia). Ułatwi przepływ wiedzy i zbuduje silniejsze powiązanie między edukacją, badaniami i innowacyjnymi społecznościami przemysłowymi. Celem jest w szczególności wspieranie zapewniania wysokiej jakości możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich, z naciskiem na najbardziej potrzebne umiejętności i kompetencje, aby sprostać dzisiejszym potrzebom gospodarczym i społecznym.

reklama

Jak to się dzieje: cztery flagowe inicjatywy

Europejski wymiar szkolnictwa wyższego i badań zostanie wzmocniony przez cztery sztandarowe inicjatywy do połowy 2024 r.:

  • Rozwiń do 60 europejskich uniwersytetów z ponad 500 instytucjami szkolnictwa wyższego do połowy 2024 r., z orientacyjnym budżetem programu Erasmus+ w wysokości 1.1 mld EUR na lata 2021-2027. Celem jest rozwijanie i dzielenie wspólnej długoterminowej strukturalnej, zrównoważonej i systemowej współpracy w zakresie edukacji, badań i innowacji, tworząc europejskie kampusy międzyuniwersyteckie, w których studenci, pracownicy i naukowcy ze wszystkich części Europy mogą cieszyć się bezproblemową mobilnością i tworzyć nową wiedzę razem, w różnych krajach i dyscyplinach.
  • Pracuj w kierunku statut prawny dla zrzeszeń uczelni, aby umożliwić im łączenie zasobów, zdolności i ich mocnych stron z pilotażowym programem Erasmus+ od 2022 r.
  • Pracuj w kierunku wspólny europejski stopień do rozpoznać wartość doświadczeń transnarodowych w przypadku kwalifikacji na poziomie wyższym studenci uzyskują i ograniczają biurokrację związaną z realizacją wspólnych programów.
  • Rozwiń inicjatywę Europejskiej Legitymacji Studenckiej poprzez wdrożenie unikalnego europejskiego identyfikatora studenta dostępnego dla wszystkich mobilnych studentów w 2022 r. oraz dla wszystkich studentów na uniwersytetach w Europie do połowy 2024 r., aby ułatwić mobilność na wszystkich poziomach.

Następne kroki

Koordynacja wysiłków między UE, państwami członkowskimi, regionami, społeczeństwem obywatelskim i sektorem szkolnictwa wyższego jest kluczem do tego, aby Europejska strategia dla uczelni rzeczywistość. Komisja zachęca Radę, państwa członkowskie i uniwersytety do dyskusji na temat tego programu politycznego i wspólnej pracy na rzecz przyszłościowych uniwersytetów.

Podróż Ruta de la Plata w liczbach Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie budowania mostów dla skutecznej europejskiej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego zostaną omówione z państwami członkowskimi. Po przyjęciu przez Radę Komisja będzie wspierać państwa członkowskie i odpowiednich partnerów we wdrażaniu niniejszego zalecenia Rady.

tło

Komisja ogłosiła zamiar zainicjowania współtworzenia programu transformacji dla szkolnictwa wyższego w swoim Komunikat „Osiągnięcie Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 roku” oraz jej komunikat w sprawie nowej europejskiej przestrzeni badawczej. ten Konkluzje Rady w sprawie nowej europejskiej przestrzeni badawczej, przyjęte 1 grudnia 2020 r., podkreślają, że „należy rozwijać silniejsze synergie i powiązania między EPB, EOSW i elementami Europejskiego Obszaru Edukacji (EOG) związanymi ze szkolnictwem wyższym”. W swoich Rezolucja z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie „strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia w kierunku Europejskiego Obszaru Edukacji i poza nim (2021-2030)”Rada uznała ustanowienie programu transformacji szkolnictwa wyższego za konkretne działanie w priorytetowym obszarze szkolnictwa wyższego.

Program polityki w zakresie EPB załączony do konkluzji Rady w sprawie przyszłego zarządzania europejską przestrzenią badawczą, przyjętych 26 listopada 2021 r., wspiera działania istotne dla uniwersytetów, w tym specjalne działanie mające na celu umożliwienie instytucjom szkolnictwa wyższego rozwoju zgodnie z europejską przestrzenią badawczą oraz synergii z Europejskim Obszarem Edukacji.

Więcej informacji

Komunikat Komisji w sprawie europejskiej strategii dla uniwersytetów

Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie budowania mostów dla skutecznej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego w Europie

Komunikat w sprawie osiągnięcia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r.

Komunikat w sprawie nowej EPB na rzecz badań naukowych i innowacji

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy