Kontakt z nami

Biznes

#InternationalWomensDay: wkład Komisji w promowanie równości płci

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

równość płci

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca) takie są priorytety Komisji w zakresie równości płci.

Jakie są priorytety Komisji w zakresie równości płci?

W grudniu 2015 r. Komisja opublikowała „Zaangażowanie strategiczne dla równości płci 2016-2019'. Stanowi program prac w zakresie polityki równości płci w trakcie kadencji obecnej Komisji.

Zaangażowanie strategiczne koncentruje się na następujących pięciu obszarach priorytetowych:

 • Zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy i równej niezależności ekonomicznej;
 • Zmniejszenie wynagrodzenia ze względu na płeć, zarobki i luk emerytalnych, a tym samym walki z ubóstwem wśród kobiet;
 • Promowanie równości kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji;
 • Zwalczanie przemocy ze względu na płeć; ochronie i wsparciu ofiar;
 • Promowanie równości płci i praw kobiet na całym świecie.

Zaangażowanie strategiczne określa cele w każdym z tych obszarów i identyfikuje ponad 30 konkretnych działań.

O ile sama Komisja obawia się, że jest postęp w kierunku spełnienia% cel 40 dla kobiet menedżerów wyższego i średniego szczebla, określonych przez prezydenta Jean-Claude Juncker na początku jego mandatu.

reklama

Również w ubiegłym roku, nowy Plan Płeć Action za działania UE dotyczące równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w stosunkach zewnętrznych UE na lata 2016–2020. Jej celem jest wspieranie krajów partnerskich, w szczególności krajów rozwijających się, krajów objętych procesem rozszerzenia i krajów sąsiadujących, w osiągnięciu wymiernych rezultatów w kierunku równości płci, która leży u podstaw europejskich wartości, a także nowych celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) przyjętych na szczycie ONZ (zob. więcej szczegółów poniżej).

Jaka jest obecna sytuacja kobiet na rynku pracy? Które kraje stworzyły miejsca pracy dla kobiet w ciągu ostatnich pięciu lat?

W 2015 r. Zatrudnienie kobiet osiągnęło najwyższy w historii poziom 64.5%. Chociaż oznacza to pewien postęp, udział kobiet w rynku pracy w UE jest nadal znacznie niższy niż mężczyzn, który obecnie wynosi 76.5%.

1

Odnotowano pewne postępy: w czerwcu 97.8 r. Pracowało płatnie 2015 mln kobiet, o 3.5 mln więcej niż w styczniu 2010 r., Z czego 1.8 mln w pełnym wymiarze czasu pracy i 1.7 mln w niepełnym wymiarze godzin. Tendencje te są w dużej mierze napędzane przez Niemcy (głównie poprzez tworzenie miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin), Wielką Brytanię, Polskę i Francję (z przewagą osób pracujących w pełnym wymiarze godzin). Tymczasem w przypadku mężczyzn zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy spadło, a zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy znacznie wzrosło (+1.6 mln).

Istnieją znaczne różnice między państwami członkowskimi, jeśli chodzi o mężczyzn w zatrudnieniu. Wskaźnik zatrudnienia kobiet jest niższy niż 60% w Chorwacji, Grecji, Włoch, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii, gdy jest powyżej 75% w Szwecji.

Zatrudnienie, bezrobocie i bierność zawodowa według płci i miejsca urodzenia (% ludności w wieku 20-64 lata), 2014

2

Źródło: Eurostat, Labour Force Survey

Czy Komisja dawanie przykładu?

Kobiety nadrobić 54.9% pracowników Komisji Europejskiej.

W listopadzie 2014 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że do 40 r. 2019% kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w Komisji powinny składać się z kobiet. Dziś Komisja Europejska ogłosiła, że ​​odsetek kobiet na najwyższym szczeblu kierowniczym – dyrektorach generalnych i ich zastępców – wzrósł do 24% z 13% w listopadzie 2014 r. Kobiety dyrektorki stanowią 31% ogółu, a kierowniki działów kobiety 33% – więcej niż 31% 16 miesięcy temu.

Do poczynienia dalszych postępów w kierunku tarczy samice zarządzania 40%, Komisja Europejska przygotowuje nową strategię różnorodności i integracji, gdzie płci będzie kwestią priorytetową

Jak jest równowaga między życiem zawodowym promowane w całej UE?

Kobiety nadal wykonywać większość prac domowych i opieki, która jest nieodpłatne. W 2015, kobiet pracujących wziął na trzech czwartych pracach domowych i dwie trzecie opieki rodzicielskiej.

Środki zapewniające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym – takie jak urlopy, opieka nad dziećmi, opieka długoterminowa i elastyczne warunki pracy – pomagają kobietom lepiej godzić obowiązki zawodowe i osobiste. Zbyt niewielu mężczyzn korzysta ze środków zapewniających równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, jeśli są dostępne. Jednakże w ostatnich latach poczyniono ograniczone postępy w zakresie poprawy zapewniania takich środków. W 2002 r. UE wyznaczyła cele w dziedzinie opieki nad dziećmi. Ponad dziesięć lat po przyjęciu jedynie sześć państw członkowskich osiągnęło te cele: Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Szwecja i Słowenia.

Bardziej pozytywną zmianą jest wprowadzenie płatnego urlopu dla ojców w niektórych krajach. Na przykład, urlopy rodzicielskie dla ojców został przedłużony w Portugalii i Szwecji oraz płatny urlop ojcowski został wprowadzony w Chorwacji i Irlandii w 2015. Jednak w większości państw członkowskich bardzo niewielu ludzi rzeczywiście podjąć ojcowskiego / urlopu rodzicielskiego oraz okresy płatnego urlopu są zazwyczaj krótkie.

Średni czas spędzony przez pracowników na płatnej i nieodpłatnej pracy tygodniowo w 2015

3

Źródło: Eurofound, europejskie badanie warunków pracy.

Co robi UE, aby odnosić się do najważniejszych wyzwań dla zatrudnienia kobiet?

W ramach swojej strategii gospodarczej, Europa 2020 wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązały się do podniesienia ogólnej stopy zatrudnienia do 75% przez 2020. Szacunki Prowizje pokazują, że kobiety są grupą o najwyższym potencjale, aby przyczynić się do osiągnięcia celu. UE jest monitorowanie realizacji celu, w ramach europejskiego semestru, to zaproponowała zalecenia dla poszczególnych krajów do państw członkowskich z największych wyzwań pracę kobiet.

UE wspiera także celów zawartych przez państwa członkowskie poprzez zapewnienie finansowania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego (ESIF), zwłaszcza z EFS i EFRR, w tym projekty, które:

 • Promowanie dostępu kobiet do, i udział w wszystkie poziomy na rynku pracy;
 • Promowanie kobiet przedsiębiorców i udział kobiet w nauce i technologii, w szczególności na stanowiskach decyzyjnych;
 • Zwalczania stereotypów płci w wyborze kariery i zawodów oraz propagowanie kształcenia ustawicznego; i
 • Pogodzenie pracy i życia rodzinnego oraz oferują wsparcie dla placówek opieki nad dziećmi.
 • Wspierać integrację zawodową kobiet-imigrantek.

W latach 2014–2020 państwa członkowskie przeznaczyły około 1.5 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Społecznego na priorytet inwestycyjny „równość mężczyzn i kobiet we wszystkich obszarach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz promocji równa płaca za taką samą pracę”. EFRR również stanowi ważny atut – około 1.25 miliarda euro wspiera inwestycje w infrastrukturę opieki nad dziećmi, co jest ważne dla wspierania zatrudnienia kobiet.

Równolegle Komisja monitoruje realizację dwóch państw członkowskich dyrektyw w sprawie równe traktowanie, Urlop macierzyński i urlop rodzicielski oraz, w porozumieniu z partnerami społecznymi i ogółu społeczeństwa, przygotowuje nowa inicjatywa Wsparcie dla dalszego równowagi między życiem zawodowym i udziału kobiet na rynku pracy.

Jakie są źródła zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć? Co Unia Europejska robi się z nim uporać?

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest średnia stawka godzinowa Różnica pomiędzy pracownikami płci męskiej i żeńskiej w całej gospodarce. Najnowsze dane pokazują średnią 16.3% różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2013 w całej Unii Europejskiej.

5

Źródło: Eurostat, strukturze zarobków Survey, dane 2013, z wyjątkiem Irlandii (2012) i Grecji (2010).

Poza inicjatywami na poziomie sektorowym lub firmy, UE i jej państwa członkowskie działały na kompleksowy zestaw polityk powstrzymujących różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

 • Dyrektywa 2006 / 54 / WE w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy zakazuje bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć w odniesieniu do zapłaty. Realizacja pozostaje wyzwaniem i Komisja wzywa państwa członkowskie i inne zainteresowane stosować przepisy prawidłowo.
 • Przez Komisję Zalecenie w sprawie przejrzystości płac zapewnia zestaw konkretnych środków służących poprawie przejrzystości wynagrodzeń, np. audyty płac, regularne sprawozdania pracodawców oraz uprawnienia pracowników do informacji o wynagrodzeniach. Ponadto UE zapewnia finansowanie ośmiu projektów transnarodowych, których celem jest zrozumienie i zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.
 • Aby zwrócić uwagę na istnienie i rozmiar zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, Komisja ustanowiła roczny Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń w 2011. Piąty Dzień Równej Płacy został oznaczony na 2ie w listopadzie 2015, dniu, w którym symbolicznie kobiety przestają zarabiać przez resztę roku. Z tej okazji Komisja opublikowała materiały informacyjne, w tym arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych krajów i dokumentację infografika rozwiewając wspólnych nieporozumień wokół różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Jaka jest wielkość luki emerytalnej płci?

Niższe zarobki kobiet, niższe wskaźniki zatrudnienia, wysokie wskaźniki pracy w niepełnym wymiarze godzin i przerwy w karierze z powodu obowiązków opiekuńczych zmniejszają ich składki emerytalne, a ostatecznie uprawnienia emerytalne. Do pewnego stopnia systemy emerytalne mogą złagodzić wpływ różnic wynikających z płci na poprzednie warunki zatrudnienia. Kredyt opiekuńczy, emerytury minimalne i gwarantowane oraz renty rodzinne zapewniają kobietom dodatkową ochronę emerytalną. Niemniej jednak różnica w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wyniosła w 40 r. 2014% w UE i nie maleje. Wręcz przeciwnie, znacznie się rozszerzył w Austrii, na Cyprze, w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Holandii.

6

Źródło: Eurostat, dane 2014, z wyjątkiem Irlandii (2013)

Nastąpił postęp w odniesieniu do liczby kobiet w zarządach?

Chociaż poziom reprezentacji kobiet w zarządzie jest nadal niski, postęp nastąpił od 2010 r. Dzięki połączeniu nacisków politycznych, intensywnej debaty publicznej i środków legislacyjnych. Odsetek kobiet w zarządach dużych spółek notowanych na giełdzie wzrósł z 11.9% w październiku 2010 r. Do 22.7% w październiku 2015 r. Poprawę tę można w dużej mierze przypisać ważnym zmianom, w ramach których rządy interweniowały poprzez ustawodawstwo, zachęcając w ten sposób do debaty publicznej na ten temat (Włochy , Francja, Belgia, Niemcy) lub wdrażając dobrowolne ramy biznesowe z jasno określonymi celami i regularnym monitorowaniem (Wielka Brytania).

Reprezentacji kobiet w zarządach największych spółek giełdowych, 2015 października

7

Źródło: Komisja Europejska, Baza danych na temat kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym

Co zrobić UE w celu promowania równości płci w zarządach spółek?

W listopadzie 2012 Komisja przedstawiła wniosek w przypadku prawodawstwa na szczeblu UE, zgodnie z którym co najmniej 40% dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych należy do niedostatecznie reprezentowanej płci. Chociaż Parlament Europejski poparł inicjatywę, podobnie jak wiele państw członkowskich, w Radzie nie znaleziono większości, która by ją poparła.

Komisja zbiera także i analizuje dane, podnosi świadomość i wspiera wymianę dobrych praktyk, a także wspiera zainteresowanych stron w zakresie poprawy równości płci w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

Czy mamy postęp w kierunku parytetu w polityce krajowej?

Do parytetu w polityce krajowej potrzeba (średnio) ponad trzydziestu lat i nie zostanie on osiągnięty, jeśli niektóre kraje nie podejmą zdecydowanych działań. Podczas gdy niektóre państwa członkowskie UE osiągają jedne z najlepszych wyników na świecie, w 2016 r. trzy kraje UE miały rząd złożony wyłącznie z mężczyzn.

Kobiety w parlamentach narodowych i rządów (%), listopad 2015

8

Źródło: Komisja Europejska, Baza danych na temat kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym

W jaki sposób UE chroni kobiet w migracji?

Według UNHCR, 20% Morza Śródziemnego przyjazdów od czasu 1 stycznia 2016 to kobiety [oraz 36% dzieci]. UE posiada zobowiązań międzynarodowych, aby zapewnić ochronę i pomoc humanitarną dla tych, którzy jej potrzebują.

Prawidłowe stosowanie przepisów azylowych UE (w szczególności dyrektywa kwalifikacji przekształcenie i procedur azylowych Dyrektywa) gwarantuje ochronę kobiet z grupy ryzyka, podnoszenie świadomości profesjonalistów pracujących z azylu oraz zachęcanie państw członkowskich do osiedlenia się dzieci i kobiety zagrożone poprzez zapewnienie wsparcia w ramach Europejskiego Fundusz na rzecz Uchodźców i przyszły Fundusz migracji i Azylu.

Komisja Europejska dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania praw i potrzeb kobiet i dziewcząt, które są uciekających konfliktów i wojen. Na przykład, Komisja zachęca i pomóc państwom członkowskim w celu zapewnienia dedykowany pomoc jest wypłacana kobiet i słabszych specyficznych potrzeb przy wdrażaniu podejścia hotspot poprzez stworzenie dedykowanego zakwaterowania i pomocy dla kobiet i ich rodzin, a także grup szczególnie wrażliwych.

Kobiety także czoła znacznie silniejsze bariery w integracji imigrantów niż innych cierpiących z wieloma wadami. Świadczenie usług musi być dostosowana do potrzeb kobiet, uwzględniając w szczególności obowiązki opieki nad dzieckiem. Komisja przewiduje przedstawienie dalszych kroków w celu poprawy integracji dla obywateli państw trzecich, z uwzględnieniem płci, w kwietniu 2016.

VeraJ

Co zrobić UE do promowania roli kobiet w nauce i innowacjach?

Na 10 marca Komisja Europejska przyzna po raz trzeci trzy wybitne kobiety przedsiębiorcom Nagroda UE dla kobiet Racjonalizatorów. Nagroda ta została ustanowiona z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2015, aby podnieść świadomość społeczną na temat potrzeby większej innowacyjności i więcej kobiet-przedsiębiorców, Jest to największa nagroda w swoim rodzaju na świecie, i to obchodzi kobiet, które w połączeniu doskonałości naukowej z poczuciem działalności wymaganej do utworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw. Od 2011 ponad 220 kobiety złożyły wnioski do dzielenia się swoimi inspirujące historie o pokonywaniu przeszkód do sukcesu.

Istnieje 11.6 milionów kobiet przedsiębiorstw w UE reprezentujące tylko 29% wszystkich przedsiębiorców. Choć kobiety są coraz bardziej aktywne w dziedzinie badań, nadal istnieje zbyt mało z nich, którzy tworzą innowacyjne przedsiębiorstwa. Stanowi to niewykorzystany potencjał dla Europy, która potrzebuje wszystkich swoich zasobów ludzkich, aby pozostać konkurencyjnym i znaleźć rozwiązania dla wyzwań gospodarczych i społecznych, które mamy do czynienia.

Komisja Europejska śledzi również postępu kobiety stanowią w dziedzinie badań i innowacji: najnowsze "She Figures" Statystyki pokazują, że kobiety są coraz bardziej rozpowszechnione w nauce, ale ich postępy są powolne i nierówne. Kobiety absolwenci studiów doktoranckich wzrosła z 43% w 2004 do 47% w 2014.

Kobiety robią także postępy na stanowiskach dyrektorów instytucji badawczych, wzrastając z 16% do 20%. Jednakże ogólny odsetek kobiet naukowców pozostaje stabilny, a odsetek kobiet-profesorów wzrósł jedynie nieznacznie do 20.9%. Publikacja „She Numbers” jest głównym źródłem ogólnoeuropejskich porównywalnych statystyk na temat stanu równości płci w badaniach i innowacjach.

Co robi UE w celu zwalczania przemocy wobec kobiet?

Traktat lizboński stanowi, że państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu rozwiązywania problemu przemocy domowej i pomóc chronić ofiary. Kobiety i dziewczęta będące ofiarami przemocy potrzebują odpowiedniego wsparcia i protection.The Komisja Europejska przeprowadza się konkretne działania mające na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym:

 • Zapewnienie ochrony i wsparcia dla ofiar

Nowe przepisy, które będą obowiązywać od 16 listopada, przynoszą poważne zmiany w sposobie traktowania ofiar przestępstw w Europie. Dyrektywa o prawach ofiar ustanawia zbiór wiążących praw ofiar przestępstw oraz jasne obowiązki państw członkowskich UE w zakresie zapewnienia tych praw w praktyce (zob. IP / 15 / 6095). Zasady te rozpoznają specyficzną wrażliwość ofiar przemocy uwarunkowanej płcią i daje ofiarom prawo do specjalistycznego wsparcia zgodnie z ich potrzebami.

W styczniu 2015 nowe przepisy weszły w życie, aby dać ofiarom przemocy domowej i stalking wzmocnioną ochronę podczas podróży lub przeniesienie do innych krajów UE (patrz IP / 15 / 3045). Zasady te składają się dyrektywy i rozporządzenia, które obejmują różne rodzaje zleceń ochrony na całym obszarze państw członkowskich.

Istnieją również przepisy dotyczące odszkodowania dla ofiar przestępstw, Zgodnie z dyrektywą, osoby, które padły ofiarą przestępstwa umyślne, brutalne w innym państwach członkowskich UE może otrzymać godziwą rekompensatę z krajowych systemów rekompensat.

 • Sklejaniu działań zmierzających do wyeliminowania handlu

Większość ofiar handlu ludźmi zarejestrowanych w UE to kobiety i dziewczęta (80%) (więcej szczegółów tutaj). UE uznała handlu kobietami i dziewczętami jako forma przemocy wobec kobiet i przyjęła kompleksowe ramy prawne i polityczne, aby ją zwalczyć. zwalczania handlu ludźmi dyrektywę 2011 / 36 / UE harmonizuje prawo karne państw członkowskich, ustanawia solidne przepisy dotyczące ochrony ofiar i zapobiegania im, a także wspiera zasadę niekarania i bezwarunkowej pomocy ofiarom. Strategia UE wobec Zwalczanie handlu ludźmi 2012-2016 uzupełnia przepisy z szeregu działań, w tym wymiary płci handlu ludźmi.

 • Zbieranie danych i badania, aby lepiej zrozumieć fenomen

UE pracowała nad gromadzeniem dokładnych i porównywalnych danych europejskich na temat przemocy na tle płciowym. The Pierwszy ogólnounijne badanie na temat doświadczeń kobiet z różnych form przemocyPrzeprowadzone przez Europejską Agencję Praw Podstawowych Unii (FRA), pokazuje, że przemoc ma miejsce wszędzie, w każdym społeczeństwie, czy to w domu, w pracy, w szkole, na ulicy lub w internecie. Jedna na trzy kobiety była ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, albo jedno i drugie. 65% kobiet doświadczyło molestowania seksualnego.

We współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Eurostat zebrał Dane zarejestrowane przez kryminalnych policji i wymiaru sprawiedliwości, pierwsze wyniki zostały opublikowane we wrześniu 2015 i pokazał, że w wielu państwach członkowskich UE, ponad połowa z zamordowanych kobiet ginie przez intymnego partnera, krewnego lub członka rodziny.

Połączenia Europejskie badanie warunków pracy, przeprowadzona przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), zawiera również informacje na temat przemocy doświadczanej przez kobiety w pracy. The badanie pokazuje, że w 2015, 17% kobiet w UE były narażone na niekorzystne zachowań społecznych, w tym wyzwiska, niechcianych kontaktów seksualnych, gróźb, upokarzających zachowań, przemocy fizycznej, seksualnej i molestowania mobbingu lub molestowania.

Na wniosek Komisji Europejskiej dwóch badaczy odwzorowane niedawne sondaże i badania na temat postaw wobec przemocy wobec kobiet w UE. To ujawnia wciąż powszechny charakter postaw akceptacji i tolerancji dla przemocy wobec kobiet, związanych z ofiar, obwinianie i płcią stereotypy. Badania te przyczynią się do lepszego zdefiniowania i cel działań uświadamiających w tej dziedzinie.

 • Solidne ramy: kroki w kierunku UE ratyfikowały Konwencję Stambuł

UE podejmuje obecnie kroki w kierunku ratyfikacji Konwencji Rady Europy Konwencja Istanbul, które oferuje kompleksowe podejście do zwalczania przemocy wobec kobiet i które mogłoby wzmocnić wysiłki UE na rzecz promowania jej podstawowych wartości, jakimi są prawa człowieka oraz równość mężczyzn i kobiet. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przystąpienia UE do konwencji w marcu 2016 r.

 • Poprawa świadomości przemocy uwarunkowanej płcią

Komisja Europejska finansuje również kampanie na rzecz podnoszenia świadomości w krajach UE i wspiera organizacje społeczne, organizacje pozarządowe i sieci działające na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet. Daphne III, POSTĘP i Prawa, równość i obywatelstwo Programy. Projekty te na przykład wzmocniły pozycję zwolenników zmian wśród społeczności praktykujących okaleczanie żeńskich narządów płciowych, wsparły ocenę istniejących programów dla sprawców przemocy domowej w Europie oraz przeszkoliły służby wsparcia dla ofiar przemocy seksualnej na uniwersytetach, aby lepiej reagowały na incydenty i młode ofiary potrzeby. Komisja wspierała także państwa członkowskie w rozpowszechnianiu informacji o krajowych telefonach zaufania dla ofiar, szkoleniu odpowiednich specjalistów oraz podnoszeniu świadomości ogółu społeczeństwa na temat tego problemu. 

Co robi UE w celu zwalczania okaleczeniu narządów płciowych?

Można skonsultować dedykowany Q & A opublikowane w dniu Międzynarodowego Dnia przeciw okaleczania żeńskich narządów płciowych.

Vivian Reding

Co robi UE w celu zapewnienia równości płci poza jego granicami?

Unia Europejska jest i pozostanie na czele tych, pogłębianie równości płci w stosunkach z krajami spoza UE. UE przedstawia démarche politycznych, programów funduszy mających na celu zwalczanie konkretnych problemów i dyskryminacji kobiet i dziewcząt w każdym wieku. UE wspiera kobiece stowarzyszenia zwolenników dla ich przyczyny i wykorzystuje podejście oparte na prawach we wszystkich jej intiatives. Równość kobiet i mężczyzn jest ponadto włączone do programów i środków mających na celu promowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich różnych obszarach działalności.

UE monitoruje i wspiera przestrzeganie kryteriów kopenhaskich dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz wspomaga krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów z transpozycji i egzekwowania przepisów.

Zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią jest swoistym priorytetem polityki praw człowieka Unii Europejskiej w krajach trzecich, co znajduje odzwierciedlenie w "Wytyczne UE w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet ". Wraz z tymi wytycznymi, na przykład, Unia Europejska współpracuje z krajami trzecimi w celu wzmocnienia walki z bezkarnością oraz wspieranie ochrony i reintegracji ofiar, w ścisłej współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka kobiet. Obejmuje to ochronę przed szkodliwymi tradycyjnych praktyk, takich jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, dziecko przedwczesnych przymusowych małżeństw, zabójstw kobiet.

UE zdecydowanie popiera równość płci i wzmocnienia pozycji kobiet na całym świecie, bo równouprawnienie kobiet może znacząco zmniejszyć ubóstwo, na przykład poprzez zwiększenie produkcji, wzrost dochodów gospodarstw domowych, a ulepszone poziomy zdrowia i edukacji dziecka.

Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby upewnić się, że dziewczęta i kobiety mają pełny i równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, warunków sanitarnych oraz możliwości zatrudnienia i nie cierpią z wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji.

Dzięki unijnej współpracy na rzecz rozwoju od 2004 r. około 300,000 730 nowych uczennic rozpoczęło naukę w szkołach średnich, udzielono wsparcia ponad 7.5 organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym na rzecz równości płci, a wykwalifikowany personel medyczny uczestniczył w XNUMX milionach porodów.

Aby nadal wykorzystywać dotychczasowe postępy i stawić czoła pozostałym wyzwaniom, należy podjąć nowe Plan działania w sprawie działań UE na rzecz równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w stosunkach zewnętrznych UE na lata 2016–2020 przyjęto w 2015 r.

Nowy unijny plan działania na rzecz równości płci skupia się na 4 priorytetach:

1) Zapewnienie integralności fizycznej i psychicznej dziewcząt i kobiet;

2) Zapewnienie, że dziewczęta i kobiety są uprawnione, a ich prawa społeczne i ekonomiczne są spełnione;

3) Wzmocnienie udziału reklamy głosowe dziewcząt i kobiet, aby upewnić się, że mają coś do powiedzenia w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach;

4) Shifting kultury instytucjonalnej w kierunku jednego, że bardziej systematycznie wspiera, ścieżek i mierzy równość płci.

Ten nowy plan działania podkreśla przesunięcie umysłu zestawów, które utrudniają równości płci oraz promuje spójność polityki z wewnętrznymi politykami UE, w pełnej zgodności z nowymi Praw Człowieka i Demokracji UE planu działania (2015 - 2019). Prace Unii Europejskiej w sprawie ochrony kobiet w sytuacjach konfliktowych oraz ułatwienie ich aktywnej roli pokojowych kulturystów jest również prowadzony przez "Kompleksowe podejście UE do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 i 1820 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa".

UE nadal zapewnić, że wszystkie jej pomoc humanitarna jest systematycznie dostosowane do różnych, specyficznych potrzeb kobiet i dziewcząt. Obejmuje to wspieranie działań zapobiegających i obsługi seksualnego i przemocy ze względu na płeć (SGBV) w kryzysach humanitarnych, zarówno poprzez włączenie ukierunkowane działania i budowanie potencjału. W 2015 UE przeznaczyła ponad 15 mln EUR do ukierunkowanych działań mających na celu zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć, w tym w Demokratycznej Republice Konga (DRK) i Syrii.

Więcej informacji na temat tego, co robi wysoka przedstawiciel Federica Mogherini i Europejska Służba Działań Zewnętrznych w celu promowania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet Zbieranie danych analitycznych o stronach internetowych lub aplikacjach (aby sprawdzić, czy strona działa poprawnie lub które sekcje strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających)..

Małgorzata

Udostępnij ten artykuł:

Trendy