Kontakt z nami

Elektryczność łączność

Komisja proponuje reformę unijnego rynku energii elektrycznej w celu pobudzenia odnawialnych źródeł energii, lepszej ochrony konsumentów i zwiększenia konkurencyjności przemysłu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

W dniu 14 marca Komisja zaproponowała zreformowanie unijnego rynku energii elektrycznej w celu przyspieszenia gwałtownego wzrostu energii odnawialnej i stopniowego wycofywania gazu, zmniejszenia uzależnienia rachunków konsumentów od niestabilnych cen paliw kopalnych, lepszej ochrony konsumentów przed przyszłymi skokami cen i potencjalnymi manipulacjami na rynku oraz uczynić przemysł UE czystym i bardziej konkurencyjnym.

UE od ponad dwudziestu lat posiada wydajny, dobrze zintegrowany rynek energii elektrycznej, który umożliwia konsumentom czerpanie korzyści ekonomicznych z jednolity rynek energii, zapewniając bezpieczeństwo dostaw i stymulując proces dekarbonizacji. Kryzys energetyczny wywołany inwazją Rosji na Ukrainę uwydatnił potrzebę szybkiego dostosowania rynku energii elektrycznej lepiej wspierać zieloną transformację i oferować konsumentom energii, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom, powszechny dostęp do niedrogiej odnawialnej i niekopalnej energii elektrycznej

Proponowana reforma przewiduje zmiany kilku aktów prawnych UE – w szczególności rozporządzenie w sprawie energii elektrycznej, dyrektywa w sprawie energii elektrycznej oraz rozporządzenie w sprawie REMIT. Wprowadza środki, które zachęcać dłuższy okres umowy z niekopalną produkcją energii i przynieść bardziej czyste i elastyczne rozwiązania do systemu konkurować z gazem, np odpowiedź na żądanie i przechowywanie. Zmniejszy to wpływ paliw kopalnych na rachunki za energię elektryczną konsumentów, a także zapewni odzwierciedlenie niższych kosztów energii odnawialnej. Ponadto proponowana reforma pobudzi otwartą i uczciwą konkurencję na europejskich hurtowych rynkach energii poprzez zwiększenie przejrzystości i integralności rynku.

Budowa systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii będzie nie tylko kluczowa dla obniżenia rachunków konsumentów, ale także dla zapewnienia zrównoważone i niezależne dostawy energii do UE, zgodnie z art Europejska Zielona Umowa  oraz Plan REPowerEU. Ta reforma, będąca częścią tzw Plan przemysłowy Zielonego Ładu, umożliwi także przemysłowi europejskiemu dostęp do odnawialne, niekopalne i niedrogie źródła energii który jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym dekarbonizację i zieloną transformację. Aby osiągnąć nasze cele w zakresie energii i klimatu, rozmieszczenie OZE będą musiały się potroić do końca tej dekady.

Ochrona i wzmacnianie pozycji konsumentów

Wysokie i niestabilne ceny, takie jak te obserwowane w 2022 r., wywołane wojną energetyczną Rosji z UE, stanowią nadmierne obciążenie dla konsumentów. Niniejszy wniosek umożliwi konsumentom i dostawcom korzystanie z większej stabilności cen w oparciu o technologie energii odnawialnej i niekopalnej. Co najważniejsze, zapewni konsumentom m.in szeroki wybór umów i wyraźniejsze informacje przed podpisaniem umów, aby mieli taką możliwość zablokować bezpieczne, długoterminowe ceny, aby uniknąć nadmiernego ryzyka i zmienności. Jednocześnie nadal będą mogli zdecydować się na zawieranie dynamicznych umów cenowych, aby wykorzystać zmienność cen do korzystania z energii elektrycznej, gdy jest ona tańsza (np. do ładowania samochodów elektrycznych lub korzystania z pomp ciepła).

Oprócz rozszerzenia wyboru dla konsumentów, reforma ma ponadto na celu wspierać stabilność cen poprzez zmniejszenie ryzyka niepowodzenia dostawcy. We wniosku wymaga się od dostawców, aby zarządzali ryzykiem cenowym co najmniej w zakresie wolumenów objętych umowami na czas określony, aby byli mniej narażeni na skoki cen i niestabilność rynku. Zobowiązuje również państwa członkowskie do ustanowienia dostawcy ostatniej szansy aby żaden konsument nie został bez energii elektrycznej.

reklama

Połączenia ochrony wrażliwych konsumentów jest również znacznie wzmocniony. W ramach proponowanej reformy państwa członkowskie będą chronić wrażliwych konsumentów zalegających z płatnościami przed odłączeniem. Umożliwia to również państwom członkowskim rozciągać się regulowane ceny detaliczne gospodarstwom domowym i MŚP w przypadku kryzysu.

Zgodnie z wnioskiem zasady dot udostępnianie energii odnawialnej są również przebudowywane. Konsumenci będą mogli inwestować w parki wiatrowe lub fotowoltaiczne i sprzedawać nadwyżki energii słonecznej na dachach sąsiadom, a nie tylko swojemu dostawcy. Na przykład najemcy będą mogli dzielić się nadwyżką energii słonecznej na dachu z sąsiadem.

Poprawić elastyczność systemu zasilania, państwa członkowskie będą teraz zobowiązane do oceny swoich potrzeb, ustalenia celów w celu zwiększenia elastyczności w zakresie technologii niekopalnych i będą miały możliwość wprowadzenia Nowy systemów wsparcia, zwłaszcza w zakresie reagowania na zapotrzebowanie i magazynowania. Reforma umożliwia również operatorom systemów dokonywanie zamówień ograniczenie zapotrzebowania w godzinach szczytu. Wraz z tą propozycją Komisja wydała dziś również zalecenia państwom członkowskim w sprawie rozwoju innowacji, technologii i możliwości magazynowania.

Zwiększenie przewidywalności i stabilności kosztów energii w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłu

W ciągu ostatniego roku wiele firm zostało poważnie dotkniętych nadmiernymi wahaniami cen energii. Aby zwiększyć konkurencyjność przemysłu UE i zmniejszyć jego narażenie na niestabilne ceny, Komisja proponuje ułatwienie wdrażania bardziej stabilnych umów długoterminowych, takich jak Umowy zakupu energii (KDT) – dzięki którym przedsiębiorstwa tworzą własne bezpośrednie dostawy energii, a tym samym mogą czerpać korzyści z bardziej stabilnych cen produkcji energii odnawialnej i niekopalnej. Aby wyeliminować obecne bariery, takie jak ryzyko kredytowe nabywców, reforma zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia dostępności gwarancji rynkowych dla umów PPA.

Aby zapewnić producentom energii stabilność dochodów i chronić przemysł przed wahaniami cen, wszelkie wsparcie publiczne dla nowych inwestycji w podmarginalne i obowiązkowe wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i niekopalnych będzie musiało mieć formę dwukierunkowe kontrakty różnic kursowych (CfD), podczas gdy państwa członkowskie są do tego zobowiązane skierować nadwyżki dochodów do konsumentów. Ponadto reforma zwiększy płynność rynków kontraktów długoterminowych blokujących przyszłe ceny, tzw.Kontrakty terminowe”. Umożliwi to większej liczbie dostawców i konsumentów ochronę przed nadmiernymi wahaniami cen w dłuższych okresach. 

Pojawią się też nowe obowiązki ułatwiające integracja OZE do systemu i zwiększyć przewidywalność wytwarzania. Obejmują one obowiązki operatorów systemów w zakresie przejrzystości w odniesieniu do ograniczeń w sieci oraz terminy handlu bliższe czasowi rzeczywistemu.

Wreszcie, aby zapewnić konkurencyjne rynki i przejrzyste ustalanie cen, Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i krajowe organy regulacyjne będą miały zwiększone możliwości monitorowania integralności i przejrzystości rynku energii. W szczególności zaktualizowane rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) zapewni lepszą jakość danych oraz wzmocni rolę ACER w dochodzeniach dotyczących potencjalnych przypadków nadużyć na rynku o charakterze transgranicznym. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększy to ochronę konsumentów i przemysłu w UE przed wszelkimi nadużyciami na rynku.

Następne kroki

Przed wejściem w życie proponowana reforma będzie musiała zostać przedyskutowana i zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę.     

tło

Od lata 2021 r. ceny energii odnotowały bezprecedensowe skoki i wahania oraz miały poważny wpływ na gospodarstwa domowe i gospodarkę w UE, zwłaszcza po inwazji Rosji na Ukrainę, która wywołała kryzys energetyczny w Europie. Rachunki wielu konsumentów wzrosły z powodu gwałtownego wzrostu cen gazu, mimo że odnawialne źródła energii pokrywają już ponad jedną trzecią zapotrzebowania na energię elektryczną w UE.

UE zareagowała szybko, wprowadzając szeroką gamę  środków złagodzenie wpływu wysokich i niestabilnych hurtowych cen energii na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Rada Europejska wezwała jednak Komisję do podjęcia prac nad reformą strukturalną rynku energii elektrycznej, której podwójnym celem jest zapewnienie europejskiej suwerenności energetycznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Proponowana reforma jest odpowiedzią na ten apel przywódców UE i została w niej zapowiedziana przez przewodniczącą von der Leyen Państwo Unii Adres ostatni rok. Stanowi również część planu przemysłowego Zielonego Ładu, którego celem jest zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu o zerowej emisji netto i przyspieszyć przejście do neutralności klimatycznej.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi

Arkusz

Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego w celu poprawy struktury unijnego rynku energii elektrycznej

Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego w celu poprawy ochrony Unii przed manipulacjami na hurtowym rynku energii

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie reformy struktury rynku energii elektrycznej

Rekomendacja i Dokument roboczy służb na przechowywanie

Projekt rynku energii elektrycznej

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy