Kontakt z nami

Komisja Europejska

Surowce krytyczne: zapewnienie bezpiecznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw dla zielonej i cyfrowej przyszłości UE

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W dniu 20 marca Komisja zaproponowała kompleksowy zestaw działań w celu zapewnienia UE dostępu do bezpiecznych, zróżnicowanych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych. Surowce krytyczne są niezbędne dla wielu strategicznych sektorów, w tym przemysłu o zerowej wartości netto, przemysłu cyfrowego, lotnictwa i obronności.

Podczas gdy przewiduje się drastyczny wzrost popytu na surowce krytyczne, Europa w dużym stopniu polega na imporcie, często od quasi-monopolistycznych dostawców z krajów trzecich. UE musi ograniczyć ryzyko dla łańcuchów dostaw związane z takimi strategicznymi zależnościami, aby zwiększyć swoją odporność gospodarczą, co uwypukliły niedobory w następstwie Covid-19 i kryzysu energetycznego po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Może to zagrozić wysiłkom UE na rzecz osiągnięcia jej celów klimatycznych i cyfrowych.

Przyjęte dziś rozporządzenie i komunikat w sprawie surowców krytycznych wykorzystują mocne strony i możliwości jednolitego rynku i partnerstw zewnętrznych UE w celu dywersyfikacji i zwiększenia odporności unijnych łańcuchów dostaw surowców krytycznych. Ustawa o surowcach krytycznych poprawia również zdolność UE do monitorowania i łagodzenia ryzyka zakłóceń oraz zwiększa obieg zamknięty i zrównoważony rozwój.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziany: „Ta ustawa przybliży nas do realizacji naszych ambicji klimatycznych. Znacząco usprawni rafinację, przetwarzanie i recykling surowców krytycznych w Europie. Surowce są niezbędne do produkcji kluczowych technologii dla naszej podwójnej transformacji – takich jak wytwarzanie energii wiatrowej, magazynowanie wodoru lub akumulatory. Zacieśniamy też naszą współpracę z wiarygodnymi partnerami handlowymi na całym świecie, aby zmniejszyć obecną zależność UE od jednego lub kilku krajów. W naszym wspólnym interesie leży zwiększenie produkcji w zrównoważony sposób, a jednocześnie zapewnienie najwyższego poziomu dywersyfikacji łańcuchów dostaw dla naszych europejskich przedsiębiorstw”.

Razem z reforma struktury rynku energii elektrycznej oraz Ustawa o branży Net Zero, dzisiejsze środki dotyczące surowców krytycznych tworzą sprzyjające otoczenie regulacyjne dla przemysłu o zerowej emisji netto i konkurencyjności przemysłu europejskiego, jak ogłoszono w Plan przemysłowy Zielonego Ładu.

Akcje wewnętrzne

Ustawa o surowcach krytycznych wyposaży UE w narzędzia, które zapewnią UE dostęp do bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych, głównie poprzez:

reklama

Ustalenie jasnych priorytetów działania: Oprócz zaktualizowanego wykazu surowców krytycznych, ustawa określa wykaz surowce strategiczne, które mają kluczowe znaczenie dla technologii ważnych dla europejskich ambicji ekologicznych i cyfrowych oraz dla zastosowań obronnych i kosmicznych, a jednocześnie podlegają potencjalnym zagrożeniom związanym z dostawami w przyszłości. Rozporządzenie osadza zarówno wykazy surowców krytycznych, jak i strategicznych w prawie UE. W rozporządzeniu określono jasne poziomy odniesienia dla krajowych zdolności wzdłuż strategicznego łańcucha dostaw surowców oraz dla dywersyfikacji dostaw UE do 2030 r.: 

  • Co najmniej 10% rocznego zużycia UE na ekstrakcja,
  • Co najmniej 40% rocznego zużycia UE na przetwarzanie,
  • Co najmniej 15% rocznego zużycia UE na recyklingu
  • Nie więcej niż 65% rocznej konsumpcji w Unii każdego surowca strategicznego na każdym odpowiednim etapie przetwarzania z jednego kraju trzeciego.

Tworzenie bezpiecznych i odpornych unijnych łańcuchów dostaw surowców krytycznych: Ustawa zmniejszy obciążenia administracyjne i uprości procedury wydawania zezwoleń na projekty dotyczące surowców krytycznych w UE. Ponadto wybrane Projekty Strategiczne otrzymają wsparcie w zakresie dostępu do finansowania i krótszych terminów wydawania pozwoleń (24 miesiące w przypadku zezwoleń na wydobycie i 12 miesięcy w przypadku zezwoleń na przetwarzanie i recykling). Państwa członkowskie będą musiały również opracować krajowe programy poszukiwania zasobów geologicznych.

Zapewnienie, że UE może ograniczyć ryzyko związane z dostawami: Aby zapewnić odporność łańcuchów dostaw, ustawa przewiduje monitorowanie łańcuchów dostaw surowców krytycznych oraz koordynację strategicznych zapasów surowców między państwami członkowskimi. Niektóre duże przedsiębiorstwa będą musiały przeprowadzić audyt swoich strategicznych łańcuchów dostaw surowców, obejmujący test warunków skrajnych na poziomie przedsiębiorstwa.

Inwestowanie w badania, innowacje i umiejętności:  Komisja wzmocni absorpcję i wdrażanie przełomowych technologii w zakresie surowców krytycznych. Ponadto ustanowienie partnerstwa na dużą skalę w zakresie umiejętności w zakresie surowców krytycznych oraz Akademii Surowców będzie promować umiejętności istotne dla siły roboczej w łańcuchach dostaw surowców krytycznych. Na zewnątrz Global Gateway będzie wykorzystywany jako narzędzie wspomagające kraje partnerskie w rozwijaniu ich własnych zdolności wydobywczych i przetwórczych, w tym w rozwijaniu umiejętności.

Ochrona środowiska poprzez poprawę obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju surowców krytycznych: Poprawa bezpieczeństwa i przystępności cenowej dostaw surowców krytycznych musi iść w parze ze zwiększeniem wysiłków na rzecz złagodzenia wszelkich negatywnych skutków, zarówno w UE, jak iw krajach trzecich, w odniesieniu do praw pracowniczych, praw człowieka i ochrony środowiska. Wysiłki na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju łańcuchów wartości surowców krytycznych pomogą również w promowaniu rozwoju gospodarczego w krajach trzecich, a także zarządzania zrównoważonym rozwojem, praw człowieka, rozwiązywania konfliktów i stabilności regionalnej.

Państwa członkowskie będą musiały przyjąć i wdrożyć środki krajowe w celu usprawnienia zbiórki odpadów bogatych w surowce krytyczne i zapewnienia ich recyklingu na wtórne surowce krytyczne. Państwa członkowskie i operatorzy prywatni będą musieli zbadać możliwości odzyskiwania surowców krytycznych z odpadów wydobywczych w ramach obecnej działalności wydobywczej, ale także z historycznych składowisk odpadów wydobywczych. Produkty zawierające magnesy trwałe będzie musiał się spotkać wymagania dotyczące obiegu zamkniętego i udzielać informacji nt możliwość recyklingu i zawartość materiałów pochodzących z recyklingu.

Zaangażowanie międzynarodowe

Dywersyfikacja unijnego przywozu surowców krytycznych: UE nigdy nie będzie samowystarczalna w dostarczaniu takich surowców i nadal będzie polegać na imporcie w przypadku większości swojej konsumpcji. Handel międzynarodowy ma zatem zasadnicze znaczenie dla wspierania światowej produkcji i zapewniania dywersyfikacji dostaw. UE będzie musiała wzmocnić swoje globalne zaangażowanie dzięki niezawodnym partnerom rozwijać i dywersyfikować inwestycje oraz promować stabilność w handlu międzynarodowym i wzmacniać pewność prawa dla inwestorów. W szczególności UE będzie dążyć do obopólnych korzyści partnerstwa z rynkami wschodzącymi i gospodarkami rozwijającymi się, zwłaszcza w ramach strategii Global Gateway.

UE zintensyfikuje działania handlowe, w tym poprzez ustanowienie Klubu Surowców Krytycznych dla wszystkich podobnie myślących krajów pragnących wzmocnić globalne łańcuchy dostaw, wzmocnienie Światowej Organizacji Handlu (WTO), rozszerzenie jej sieci umów o ułatwieniach w zakresie zrównoważonych inwestycji i umów o wolnym handlu oraz silniejsze naciski na egzekwowanie w celu zwalczania nieuczciwych praktyki handlowe.

Będzie dalej rozwijać partnerstwa strategiczne: UE będzie współpracować z wiarygodnymi partnerami, aby promować ich własny rozwój gospodarczy w zrównoważony sposób poprzez tworzenie łańcuchów wartości we własnych krajach, jednocześnie promując bezpieczne, odporne, przystępne cenowo i wystarczająco zróżnicowane łańcuchy wartości dla UE.

Następne kroki

Proponowane rozporządzenie zostanie omówione i uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej przed jego przyjęciem i wejściem w życie.

Tło

Inicjatywa ta obejmuje m Regulacja oraz Komunikacja. Rozporządzenie ustanawia ramy regulacyjne w celu wspierania rozwoju krajowych zdolności oraz wzmocnienia zrównoważonego charakteru i obiegu zamkniętego w łańcuchach dostaw surowców krytycznych w UE. W komunikacie zaproponowano środki wspierające dywersyfikację łańcuchów dostaw poprzez nowe, wzajemnie wspierające się partnerstwa międzynarodowe. Nacisk kładziony jest również na maksymalizację wkładu umów handlowych UE, w pełnej komplementarności ze strategią Global Gateway.

Ustawa o surowcach krytycznych została ogłoszona przez Prezydenta von der Leyen podczas niej 2022 Stan Unii przemówienie, w którym wezwała do zajęcia się kwestią zależności UE od importowanych surowców krytycznych poprzez dywersyfikację i zapewnienie krajowych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych. Odpowiada na Deklaracja wersalska z 2022 r przyjęty przez Radę Europejską, w którym podkreślono strategiczne znaczenie surowców krytycznych dla zagwarantowania strategicznej autonomii Unii i europejskiej suwerenności. Stanowi również odpowiedź na konkluzje Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z listopada 2021 r. w sprawie strategii UE w zakresie surowców krytycznych.

Środki opierają się na ocenie krytyczności z 2023 r., prognozie dotyczącej technologii strategicznych oraz działaniach rozpoczętych w ramach planu działania na 2020 r. dotyczącego surowców krytycznych. Podstawą dzisiejszego wniosku są prace naukowe Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji. Wraz z badaniem JRC Foresight, JRC zreorganizowało również System Informacji Surowcowej która dostarcza wiedzy o surowcach, zarówno pierwotnych (wydobywanych/zebranych), jak i wtórnych, np. pochodzących z recyklingu. Narzędzie dostarcza informacji na temat konkretnych materiałów, krajów, a także różnych sektorów i technologii oraz zawiera analizy zarówno podaży, jak i popytu, teraźniejszości i przyszłości. 

Ustawa o surowcach krytycznych jest przedstawiana równolegle z unijną ustawą o zerowym poziomie netto przemysłu, której celem jest zwiększenie skali unijnej produkcji kluczowych technologii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla lub technologii o zerowej emisji dwutlenku węgla w celu zapewnienia bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych łańcuchów dostaw czystej energii w celu realizacji ambicji klimatycznych i energetycznych UE.

Po więcej informacji

Europejskie rozporządzenie w sprawie surowców krytycznych

Komunikacja

Pytania i Odpowiedzi

Arkusz

Surowce krytyczne i handel – infografika

Działania dotyczące czterech krytycznych surowców — infografika

System Informacji Surowcowej

Raport prognostyczny JRC

Ustawa o surowcach krytycznych – animacja wideo

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
reklama

Trendy