Kontakt z nami

Komisja Europejska

Ukraina: Kolegium komisarzy udaje się do Kijowa, aby zwiększyć wsparcie UE i współpracę sektorową z Ukrainą

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen udała się do Kijowa w towarzystwie 15 komisarzy na pierwsze w historii spotkanie Kolegium z rządem ukraińskim. Spotkanie odbywa się równolegle ze szczytem UE-Ukraina, pierwszym od rozpoczęcia rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie i nadania jej statusu kraju kandydującego.

Spotkanie Kolegium z rządem Ukrainy jest wyraźnym sygnałem niezłomnego zaangażowania UE w popieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to nowy pakiet pomocy w wysokości 450 mln euro na 2023 r ogłosiła przewodnicząca von der Leyen. Oznacza to, że całkowite wsparcie udzielone Ukrainie od początku wojny w Rosji przez UE, jej państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe wynosi ok. 50 mld €. Oprócz tego Komisja pracuje nad wkładem w wysokości 1 miliarda euro na rzecz szybkiego ożywienia gospodarczego. 

Przewodnicząca Ursula Ursula Ursula von der Leyen powiedziała: „Wizytą Kolegium w Kijowie UE wysyła dziś bardzo jasny sygnał do Ukrainy i poza jej granice, mówiący o naszej zbiorowej sile i determinacji w obliczu brutalnej agresji Rosji. Będziemy nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne. I będziemy nadal nakładać na Rosję wysoką cenę, dopóki nie zaprzestanie ona agresji. Ukraina może liczyć na pomoc Europy w odbudowie bardziej odpornego kraju, który czyni postępy na drodze do członkostwa w UE”.

W przeddzień szczytu UE-Ukraina w Kijowie odbyło się posiedzenie Kolegium Rządowego, któremu współprzewodniczył prezydent von der Leyen i premierem Szmyhalem podsumowali stałe wsparcie UE dla Ukrainy w różnych obszarach, w tym wsparcie finansowe, humanitarne, energetyczne, wsparcie budżetowe, działania dyplomatyczne, a także wysiłki reformatorskie podejmowane przez Ukrainę na drodze do członkostwa w UE, oraz przedstawiły dalsze kroki w celu zacieśnienia współpracy sektorowej w wielu obszarach. Przewodnicząca Ursula Ursula von der Leyen spotkała się też z prezydentem Zełenskim, aby omówić kluczowe kwestie w agendzie UE-Ukraina.

Dalsze wsparcie humanitarne i przygotowania do odbudowy

Po wypłacie w dniu 17 stycznia br pierwsza rata w wysokości 3 mld europakietu pomocy makrofinansowej+ (MFA+) o wartości do 18 mld EUR dla Ukrainy w 2023 r., Komisja ogłasza dziś nowy pakiet wsparcia o wartości 450 mln euro, w tym 145 mln euro na pomoc humanitarną i 305 mln euro na współpracę dwustronną, aby wesprzeć szybką odbudowę infrastruktury, zwiększyć odporność Ukrainy i wesprzeć proces reform.

Komisja potwierdziła rządowi ukraińskiemu, że utworzenie Sekretariat Wieloagencyjnej Platformy Koordynacyjnej Darczyńców w Brukseli postępuje dobrze, w tym przygotowania do oddelegowania z krajów G7 i innych partnerów. Ogłoszenie to jest następstwem pierwszego spotkania Komitetu Sterującego Platformy Koordynacyjnej Darczyńców, które odbyło się 26 stycznia, uzgodnionego przez przywódców G7 w grudniu z rządem Ukrainy. Platforma koordynacyjna będzie miała kluczowe znaczenie dla dopasowania potrzeb i zasobów niezbędnych do naprawy, odbudowy i odbudowy Ukrainy. Współprzewodniczyć jej będą UE, Ukraina i Stany Zjednoczone, aw jej pracach będzie pomagał Sekretariat Techniczny z biurem w Brukseli, którego gospodarzem będzie Komisja, oraz biurem w Kijowie, którego gospodarzem będzie rząd Ukrainy.  

reklama

Na marginesie spotkania przewodnicząca von der Leyen i premier Szmyhal zawarli a Strategiczne partnerstwo w zakresie biometanu, wodoru i innych materiałów syntetycznych Gaz. Ten protokół ustaleń rozszerzy bieżącą współpracę energetyczną między UE a Ukrainą o gazy odnawialne, takie jak biometan, wodór i inne gazy syntetyczne i produkowane w sposób zrównoważony. Potwierdza zaangażowanie obu stron w zmniejszanie zależności od importu paliw kopalnych, zwłaszcza rosyjskiego gazu, oraz działania na rzecz neutralności klimatycznej.

Spotkanie Kolegium Rządowego umożliwiło omówienie bezpośrednich potrzeb Ukrainy w terenie, zwłaszcza w sektorze energetycznym, po ukierunkowanym ostrzale kluczowej infrastruktury energetycznej. Unijny mechanizm ochrony ludności, do którego Ukraina ma przystąpić w tym roku, ułatwia dostawę 2,400 dodatkowych generatorów, oprócz 3,000 już dostarczonych od początku wojny. Fundusz Wsparcia Energetycznego Ukrainy, powołany przez Wspólnotę Energetyczną na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnął już ponad 157.5 mln euro na pokrycie doraźnych potrzeb w sektorze energetycznym. UE właśnie podpisała umowę na dostawę pozostałych 15 milionów żarówek LED z 35 milionów zakupionych dla Ukrainy, których dostawy już się rozpoczęły.

Reformy i dalsza współpraca sektorowa w celu zbliżenia Ukrainy do UE

Dyskusje koncentrowały się również na priorytetach reform i krokach niezbędnych do pomocy Ukrainie w dalszym dostosowywaniu jej prawodawstwa do dorobku prawnego UE w następstwie opublikowanego dzisiaj sprawozdania analitycznego Komisji, uzupełniającego opinię Komisji w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w UE.

Komisja pozostaje zaangażowana we wspieranie Ukrainy w dalszym wykorzystywaniu pełnego potencjału układu o stowarzyszeniu, w tym pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA). W tym kontekście Priorytetowy Plan Działań na lata 2023-2024, wyznaczający kluczowe obszary wdrażania DCFTA, będzie mapą drogową zwiększania dostępu Ukrainy do rynku wewnętrznego. Komisja ogłosiła również pakiet pomocy technicznej dla ACAA (Umowa w sprawie zgodności oraz oceny i akceptacji produktów przemysłowych).

Aby wesprzeć Ukrainę, Komisja przedstawiła również dodatkowe środki ułatwiające handel, w szczególności zawieszenie ceł przywozowych na ukraiński wywóz i zaproponuje teraz przedłużenie obowiązywania tych środków poza czerwiec 2023 r. Ustanowienie Pasy Solidarności pomógł również Ukrainie w eksporcie jej towarów i imporcie tego, czego potrzebuje, przy czym ponad 23 miliony ton zboża i produktów pokrewnych zostało już przetransportowanych tymi alternatywnymi trasami.

W obszarze RoamingKomisja z zadowoleniem przyjęła rozbudowa o sześć miesięcy dobrowolnych środków podjętych przez operatorów z UE i Ukrainy niedrogie lub bezpłatne połączenia między UE a Ukrainą. Dzięki temu rozwiązaniu około 4 mln osób uciekających przed wojną ma przystępną cenowo łączność, szukając schronienia w UE. Nowa umowa obejmuje teraz także rozmowy na numery stacjonarne na Ukrainie oraz nowe typy operatorów. Równolegle uzgodniono dalsze działania polegające na włączeniu Ukrainy do unijnej strefy „Roam Like at Home”, gdy zapewni ona pełne wdrożenie dorobku prawnego UE w tej dziedzinie.

Komisja również to ogłosiła Ukraina dołączy do kluczowych programów UE. W dniu dzisiejszym Komisja i Ukraina podpisały swoje stowarzyszenie z Program jednolitego rynku (SMP). Umowa ta zapewni Ukrainie wsparcie dla przedsiębiorstw, ułatwiając dostęp do rynków, sprzyjające otoczenie biznesowe, zrównoważony wzrost i internacjonalizację. Umożliwi Ukrainie skorzystanie z konkretnych zaproszeń w ramach programu dla MŚP, a także udział w inicjatywach takich jak Erasmus dla młodych przedsiębiorców i Enterprise Europe Network. Da również możliwość ubiegania się o dofinansowanie krajowych producentów statystyk na tworzenie i rozpowszechnianie wysokiej jakości statystyk służących monitorowaniu sytuacji gospodarczej, społecznej, środowiskowej i terytorialnej.

Wkrótce rozpoczną się dyskusje na temat przystąpienia Ukrainy do innych kluczowych programów UE, takich jak instrument „Łącząc Europę”, który może wesprzeć Ukrainę w połączeniu jej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej z UE.

stowarzyszenie Ukrainy do Horizon Europe oraz Program badawczo-szkoleniowy Euratomu jest kluczowym instrumentem ochrony i rozwoju ukraińskiego ekosystemu badań i innowacji. Komisja ogłosiła dzisiaj, że otworzy nowy Biuro Horyzont Europa w Kijowie do połowy 2023 r. Będzie promować możliwości finansowania UE, oferować wsparcie techniczne ukraińskim naukowcom i innowatorom oraz wzmacniać sieci między instytucjami ukraińskimi i europejskimi.

Kolegium rozmawiało z rządem ukraińskim o wsparciu UE dla pomoc Ukraina odbudowuje swoje miasta w sposób wysokiej jakości, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu z Nowy europejski Bauhaus(NEB) społeczność. W marcu NEB wspólnie z ukraińskimi partnerami (Covenant of Mayors East, Ro3kvit, ReThink) uruchomi program budowania potencjału dla ukraińskich gmin na przygotowanie odbudowy. Te i inne działania KOW na Ukrainie zostaną wzmocnione dzięki nowemu Inicjatywa „Feniks”.. W ramach natychmiastowych działań opracuje i udostępni ukraińskim miastom najnowocześniejszą wiedzę specjalistyczną społeczności NEB w zakresie niedrogiej i zrównoważonej odbudowy. Stworzy również sieć ukraińskich miast z podobnie myślącymi miastami w UE, aby wymieniać się doświadczeniami na drodze do neutralności klimatycznej i większej efektywności energetycznej. Połączy środki z tzw Misja „Horyzont Europa” na rzecz miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast i od Program LIFE, z natychmiastowym uruchomieniem co najmniej 7 mln EUR na te działania przygotowawcze.

tło

Niesprowokowana i nieuzasadniona agresywna wojna Rosji przeciwko Ukrainie zadała straszliwy ludzki ból i masowe zniszczenia miast i społeczności. Unia natychmiast zmobilizowała wsparcie dla ukraińskiego rządu w celu utrzymania jego podstawowych funkcji, oprócz pomocy nadzwyczajnej i humanitarnej oraz pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie.

UE udziela wsparcia i przyjmuje ludzi uciekających przed nieuzasadnioną inwazją Rosji na Ukrainę od pierwszych dni tej inwazji. 4 marca 2022 r. UE po raz pierwszy uruchomiła tzw Dyrektywa o ochronie tymczasowej, mający na celu zapewnienie, by wszyscy uciekający przed wojną do UE mieli prawo pobytu, zagwarantowany dostęp do mieszkań, opieki zdrowotnej, edukacji i miejsc pracy. Do tej pory UE przyjęła ok 4 mln osób z Ukrainy. Komisja ustanowiła również art Platforma Solidarności i przedłożyć Plan 10-punktowy wzywa Ukrainę do koordynowania wysiłków między państwami członkowskimi i agencjami UE oraz do udzielania ukierunkowanego wsparcia w celu przyjęcia uchodźców uciekających przed rosyjską inwazją. W październiku ubiegłego roku Komisja uruchomiła również tzw Unijna pula talentów pilotażową inicjatywę mającą na celu pomoc osobom uciekającym przed inwazją w znalezieniu pracy w UE.

Aby wesprzeć państwa członkowskie i regiony przyjmujące osoby uciekające z Ukrainy, Komisja stworzyła także Akcję Spójności na rzecz Uchodźców w Europie (CARE). CARE wprowadziło maksymalną elastyczność do polityki spójności, aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie dostępnych środków w latach 2014-2020 na działania wspierające uchodźców w obszarach takich jak remont i adaptacja ośrodków recepcyjnych lub schronisk, zapewnienie mobilnych szpitali, urządzeń sanitarnych i zaopatrzenia w wodę, a także pomoc ludziom w dostępie do edukacji, szkolenia, zatrudnienie, mieszkalnictwo, zdrowie i opieka nad dziećmi.

Co więcej, CARE umożliwia państwom członkowskim szybkie wypłacanie funduszy poprzez uproszczoną płatność w wysokości 100 euro na osobę tygodniowo przez okres do 26 tygodni, aby pokryć najpilniejsze potrzeby uchodźców, takie jak wyżywienie, zakwaterowanie, odzież i koszty transportu. CARE obejmowało również możliwość wspierania przez Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym podstawowej pomocy materialnej, takiej jak żywność i odzież.

Dzięki tym inicjatywom z budżetu UE udostępniono do 17 mld euro dla państw członkowskich, które przyjmują około 4 mln osób objętych tymczasową ochroną.

Do tej pory, przy wsparciu Komisji Europejskiej, do krajowych systemów edukacji blisko 740,000 tys. dzieci i młodzieży, które musiały uciekać z Ukrainy, uczęszczało do żłobków lub szkół w 26 krajach UE, Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinie. Komisja pozwoliła na maksymalną elastyczność w ramach Program Erasmus + na rzecz integracji ukraińskich uchodźców, promocji europejskich wartości czy walki z dezinformacją i fake newsami.

UE zdecydowała też o zawieszeniu programów współpracy z Rosją i Białorusią oraz przekazaniu 26.2 mln euro przewidzianych pierwotnie na projekty z tymi dwoma krajami w celu zacieśnienia współpracy państw członkowskich z Ukrainą i Mołdawią. UE wprowadziła również zmiany w ramach prawnych 15 programów współpracy transgranicznej i transnarodowej przerwanych przez rosyjską inwazję, aby zapewnić możliwość dalszej realizacji projektów przez państwa członkowskie, w tym dotyczących wsparcia uchodźców.

Od początku wojny całkowita pomoc Team Europe zadeklarowana Ukrainie przez Unię Europejską, państwa członkowskie UE i europejskie instytucje finansowe wynosi około 50 miliardów euro. To zawiera:

  • Ponad 30 mld euro wsparcia finansowego, wsparcia budżetowego, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i pomocy humanitarnej z budżetu UE, w tym do 25.2 mld euro pomocy makrofinansowej na lata 2022 i 2023. 
  • łącznie 7.8 mld euro dwustronnej pomocy finansowej i humanitarnej zmobilizowanej przez UE wraz z państwami członkowskimi;
  • Ponad 82,000 500 ton pomocy rzeczowej o szacunkowej wartości ponad XNUMX mln euro dostarczonej Ukrainie z państw członkowskich UE i partnerów za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;
  • Pomoc wojskowa w wysokości 12 mld euro, z czego 3.6 mld euro jest udostępniane w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

W następstwie decyzji Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego w czerwcu 2022 r. Komisja przedstawi sprawozdanie z postępów poczynionych przez Ukrainę w realizacji priorytetowych reform określonych w opinii Komisji w sprawie jej wniosku o członkostwo w UE w ramach kolejnego pakietu rozszerzeniowego, który ma ukaże się jesienią 2023 r.

Więcej informacji

Strona internetowa - UE Ukraina stoi razem

Arkusz – Unijna solidarność z Ukrainą – spotkanie kolegium komisarzy z ukraińskim rządem

Zestawienie informacji: Solidarność UE z Ukrainą

Arkusz informacyjny – Ukraina: Biuro programu „Horyzont Europa” w Kijowie

Arkusz informacyjny – Ukraina: Wsparcie dla naukowców i innowatorów

Oświadczenie przewodniczącej von der Leyen na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Zełenskim 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy