Kontakt z nami

Komisja Europejska

Ukraina: Komisja proponuje przepisy dotyczące zamrażania i konfiskaty aktywów oligarchów naruszających środki ograniczające i przestępców

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska proponuje dodanie naruszenia unijnych środków ograniczających do listy przestępstw UE. Komisja proponuje również nowe wzmocnione przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia, które przyczynią się również do wdrożenia unijnych środków ograniczających. Podczas gdy rosyjska agresja na Ukrainę trwa, najważniejsze jest, aby unijne środki ograniczające zostały w pełni wdrożone, a naruszenie tych środków nie może się opłacić. Dzisiejsze propozycje mają na celu zapewnienie w przyszłości możliwości skutecznej konfiskaty mienia osób i podmiotów naruszających środki ograniczające. Propozycje pojawiają się w kontekście Grupa zadaniowa „Zamroź i przejmij”, ustanowiony przez Komisję w marcu.

Uznanie naruszenia unijnych środków ograniczających za przestępstwo UE

Po pierwsze, Komisja proponuje dodać naruszenie środków ograniczających do wykazu przestępstw UE. Umożliwi to ustanowienie wspólnych podstawowych standardów dotyczących przestępstw i kar w całej UE. Z kolei takie wspólne unijne przepisy ułatwiłyby prowadzenie dochodzeń, ściganie i karanie naruszeń środków ograniczających we wszystkich państwach członkowskich.

Naruszenie środków ograniczających spełnia kryteria określone w art. 83 ust. 1 TFUE, jako w większości państw członkowskich jest to przestępstwo. Jest to również szczególnie poważne przestępstwo, ponieważ może utrwalać zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a także kontekst transgraniczny, co wymaga jednolitej reakcji na szczeblu UE i na szczeblu światowym.

Wraz z wnioskiem Komisja określa również, jak mogłaby wyglądać przyszła dyrektywa w sprawie sankcji karnych w Komunikacja z załącznikiem. Potencjalne przestępstwa kryminalne mogą obejmować: angażowanie się w działania lub czynności mające na celu bezpośrednie lub pośrednie obejście środków ograniczających, w tym poprzez ukrywanie mienia; niezamrożenie środków należących do, posiadanych lub kontrolowanych przez wyznaczoną osobę/podmiot; lub angażowanie się w handel, np. import lub eksport towarów objętych zakazami handlu.

Gdy państwa członkowskie UE zgodzą się na inicjatywę Komisji dotyczącą rozszerzenia wykazu przestępstw UE, Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy oparty na towarzyszącym komunikacie i załączniku.

Wzmocnienie unijnych przepisów dotyczących odzyskiwania i konfiskaty mienia w ramach unijnych środków ograniczających

reklama

Po drugie, Komisja przedstawia wniosek dotyczący Dyrektywa w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia. Głównym celem jest zapewnienie, że przestępczość nie popłaca, pozbawiając przestępców nieuczciwie zdobytych korzyści i ograniczając ich zdolność do popełniania dalszych przestępstw. Proponowane zasady będą miały również zastosowanie do naruszenia środków ograniczających, zapewniając skuteczne wyśledzenie, zamrożenie, zarządzanie i konfiskatę dochodów pochodzących z naruszenia środków ograniczających.

Propozycja unowocześnia Unijne zasady odzyskiwania mieniam.in. przez:

  • Rozszerzenie mandatu Biura ds. odzyskiwania mienia w celu szybkiego śledzenia i identyfikacji mienia osób i podmiotów objętych unijnymi środkami ograniczającymi. Uprawnienia te będą miały również zastosowanie do mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym do pilnego zamrożenia mienia, gdy istnieje ryzyko, że mienie może zniknąć.
  • Rozszerzenie możliwości skonfiskować majątek z szerszego zestawu przestępstw, w tym naruszenia unijnych środków ograniczających, po przyjęciu wniosku Komisji w sprawie rozszerzenia wykazu przestępstw UE.
  • Ustanowienie Biura Zarządzania Aktywami we wszystkich państwach członkowskich UE zapewnienie, że zamrożone mienie nie straci na wartości, umożliwiając sprzedaż zamrożonych aktywów, które mogą łatwo ulec amortyzacji lub są kosztowne w utrzymaniu.

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości, Věra Jourová, powiedziała: „Sankcje UE muszą być respektowane, a ci, którzy próbują je obejść, muszą być ukarani. Naruszenie sankcji UE jest poważnym przestępstwem i musi mieć poważne konsekwencje. Aby to ustalić, potrzebujemy ogólnounijnych przepisów. Jako Unia opowiadamy się za naszymi wartościami i musimy sprawić, by ci, którzy podtrzymują działanie machiny wojennej Putina, zapłacą cenę”.     

Komisarz ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders powiedział: „Musimy zapewnić, że osoby lub firmy, które omijają restrykcje UE, są objęte rachunkami. Takie działanie jest przestępstwem, które powinno być surowo karane w całej UE. Obecnie rozbieżne definicje karne i sankcje za naruszenie środków ograniczających mogą nadal prowadzić do bezkarności. Musimy zamknąć luki i zapewnić organom sądowym odpowiednie narzędzia do ścigania naruszeń unijnych środków ograniczających”.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: „Szefowie przestępczości stosują zastraszanie i strach, aby kupić ciszę i lojalność. Ale zazwyczaj ich chciwość oznacza przyjęcie bogatego stylu życia. To zawsze pozostawia ślad. Teraz Komisja Europejska proponuje nowe narzędzia do walki z przestępczością zorganizowaną, podążając tym szlakiem aktywów. Propozycja ta umożliwia funkcjonariuszom ds. odzyskiwania mienia śledzenie i zamrażanie: śledzenie, gdzie znajdują się aktywa i wydanie pilnego nakazu zabezpieczenia. Śledzenie umożliwia znalezienie majątku, a pilne zamrożenie daje czas na podjęcie działań przez sądy. Propozycja ta obejmie nowe rodzaje przestępstw, w tym handel bronią palną, wyłudzenia, na kwotę 50 miliardów euro. Nasza propozycja dotyczy również niewyjaśnionego bogactwa. Ci, którzy znajdują się na szczycie gangów przestępczych, nie będą już dłużej chronieni przed ściganiem. Wreszcie kryminalizacja naruszenia sankcji oznacza, że ​​czas reakcji na nieuczciwych aktorów jest znacznie szybszy”.

tło

Środki ograniczające są podstawowym narzędziem obrony bezpieczeństwa międzynarodowego i promowania praw człowieka. Takie środki obejmują zamrożenie aktywów, zakaz podróżowania, ograniczenia importowe i eksportowe oraz ograniczenia dotyczące usług bankowych i innych. Obecnie w UE istnieje ponad 40 systemów środków ograniczających, a przepisy kryminalizujące naruszenia takich środków różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Unia wprowadziła szereg środków ograniczających wobec osób i przedsiębiorstw z Rosji i Białorusi, a także środki sektorowe, z których niektóre pochodzą z 2014 r. Wdrożenie unijnych środków ograniczających po rosyjskim ataku na Ukrainę pokazuje złożoność identyfikacji aktywów należą do oligarchów, którzy ukrywają je w różnych jurysdykcjach poprzez złożone struktury prawne i finansowe. Niekonsekwentne egzekwowanie środków ograniczających podważa zdolność Unii do mówienia jednym głosem.

Aby wzmocnić koordynację na szczeblu unijnym w zakresie egzekwowania tych środków ograniczających, Komisja ustanowiła "Grupa zadaniowa „Zamrożenie i przechwycenie”. Oprócz zapewnienia koordynacji między państwami członkowskimi, Grupa Zadaniowa stara się zbadać wzajemne oddziaływanie środków ograniczających i środków prawa karnego. Do tej pory państwa członkowskie zgłosiły zamrożone aktywa o wartości 9.89 mld euro i zablokowały transakcje o wartości 196 mld euro. Na 11 kwietniu, Europol, wspólnie z państwami członkowskimi, Eurojustem i Frontexem, uruchomił operację Oscar, aby wesprzeć dochodzenia finansowe i kryminalne dotyczące majątku pochodzącego z przestępstwa będącego własnością osób fizycznych i prawnych objętych sankcjami UE.

Środki ograniczające są skuteczne tylko wtedy, gdy są systematycznie iw pełni egzekwowane, a naruszenia karane. Państwa członkowskie są już zobowiązane do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar za naruszenie środków ograniczających. Jednak niektóre państwa członkowskie stosują znacznie szersze definicje, inne mają bardziej szczegółowe przepisy. W niektórych państwach członkowskich naruszenie środków ograniczających jest przestępstwem administracyjnym i karnym, w niektórych czysto karnym, aw niektórych naruszenia środków ograniczających prowadzą obecnie jedynie do nałożenia kar administracyjnych. Ta mozaika umożliwia osobom objętym restrykcjami ich obchodzenie.

Komisja opublikowała również raport z postępów w sprawie realizacji Strategii Unii Bezpieczeństwa UE, która podkreśla zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny Rosji z Ukrainą. Raport podkreśla potrzebę skoordynowanego podejścia UE do szeregu kwestii i podkreśla, że ​​walka z przestępczością zorganizowaną jest jednym z głównych priorytetów UE w zapewnianiu unii bezpieczeństwa dla wszystkich.

Więcej informacji

Q & A

Arkusz

W kierunku dyrektywy w sprawie sankcji karnych za naruszenie prawa Unii dotyczącego środków ograniczających

Projekt decyzji Rady w sprawie rozszerzenia wykazu przestępstw UE o naruszenie unijnych środków ograniczających

Komunikat i załącznik

Odzyskiwanie i konfiskata mienia

Wniosek dyrektywy w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia”

Strategia UE do walki z przestępczością zorganizowaną na lata 2021-2025

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy