Kontakt z nami

Mołdawia

UE i Mołdawia potwierdzają silne więzi

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

 

Unia Europejska i Mołdawia zorganizowały w Brukseli ósme doroczne posiedzenie Rady Stowarzyszenia w ramach Układu o stowarzyszeniu UE–Mołdawia. Radzie przewodniczył Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell. Delegacji mołdawskiej przewodniczył Premier Republiki Mołdawii Dorin Recean. W spotkaniu wziął także udział komisarz ds. sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Olivér Várhelyi.

UE powtórzyła, że ​​przyszłość Mołdawii i jej narodu leży w Unii Europejskiej, i potwierdziła swoje zaangażowanie we wspieranie Mołdawii na drodze reform prowadzących do członkostwa. UE pochwaliła w szczególności ciągłe zaangażowanie rządu Mołdawii w reformy w obszarach praworządności, zwalczania korupcji, instytucji demokratycznych, administracji publicznej i gospodarki pomimo wyzwań wynikających z agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie i działań hybrydowych przeciwko Mołdawii samo. Rada Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjęła historyczną decyzję Rady Europejskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. o przyznaniu Republice Mołdawii statusu kraju kandydującego oraz z dnia 14 grudnia 2023 r. o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych.

Uczestnicy z niecierpliwością czekali na szybkie przyjęcie przez Radę ram negocjacyjnych po podjęciu przez Mołdawię odpowiednich kroków określonych w zaleceniach Komisji z dnia 8 listopada 2023 r., z myślą o niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej konferencji międzyrządowej.

Rada Stowarzyszenia zapoznała się ze stanem wdrażania Układu o stowarzyszeniu, w tym jego pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA). Rada Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjęła przyjęcie i szybką realizację Krajowego planu przyjęcia dorobku prawnego (NPAA).

UE pochwaliła nieustanne wysiłki Mołdawii na rzecz przeprowadzenia kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości, podkreślając znaczenie niezależnego, bezstronnego, odpowiedzialnego i profesjonalnego systemu sądownictwa zgodnego ze standardami europejskimi i zaleceniami Komisji Weneckiej jako niezbędnego warunku procesu integracji z UE.

W świetle zbliżających się wyborów prezydenckich i referendum w sprawie ścieżki Mołdawii do UE UE przypomniała o znaczeniu przejrzystego, włączającego i konkurencyjnego procesu wyborczego i wezwała Mołdawię do kontynuowania dialogu z Komisją Wenecką i ODIHR, aby zapewnić wdrożenie środków przeciwdziałających złośliwym zakłócenia pozostają w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

Wraz z wyborami prezydenckimi w październiku zorganizujecie referendum w sprawie europejskiej ścieżki Mołdawii. 

reklama

To będzie wspaniały dzień, w którym odbędą się zarówno wybory prezydenckie, jak i referendum w sprawie europejskiej ścieżki. Będzie to dla obywateli Mołdawii największa szansa na wyrażenie swoich aspiracji unijnych. 

Jednocześnie spodziewamy się, że zagraniczna ingerencja, manipulacja informacjami i dezinformacja będą się jedynie nasilać w okresie poprzedzającym te głosowania. Wiemy o tym, cierpimy z tego powodu tutaj, w Unii Europejskiej. Za każdym razem, gdy ma miejsce proces wyborczy, pojawia się obca ingerencja, manipulacja i dezinformacja i musimy walczyć z tym zagrożeniem dla demokracji. 

To prowadzi mnie do drugiej kwestii, a mianowicie, że Unia Europejska w dalszym ciągu [jest] w pełni solidarna z Mołdawią. 

Robimy to z wielu powodów. Ponieważ należycie do rodziny europejskiej, ale także dlatego, że widzimy, jak Rosja aktywnie próbuje zdestabilizować wasz kraj. To jest fakt. 

-Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell.

Patrząc w przyszłość, uczestnicy podkreślili znaczenie pogłębiania dalszej współpracy sektorowej z Mołdawią i jej integracji z rynkiem wewnętrznym UE. Reformy strukturalne, np. w sektorze energetycznym czy modernizacja systemu telekomunikacyjnego, płatniczego i bankowego, przyniosą Mołdawii i jej obywatelom wymierne korzyści z integracji europejskiej. Mołdawia przypomniała, że ​​w lutym 2024 r. złożyła wniosek o przystąpienie do jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) i wyraziła swoje zobowiązanie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania pełnego członkostwa.   

Rada Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjęła podpisanie wspólnej deklaracji operatorów telekomunikacyjnych z siedzibą w UE i w Mołdawii w sprawie dobrowolnego obniżenia opłat za transmisję danych i głosu w roamingu, a także wysiłki Mołdawii na rzecz dalszego dostosowania do dorobku prawnego UE w zakresie roamingu w celu obniżenia opłat za roaming i zbliżenia Mołdawii do do obszaru roamingu UE.

Rada Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjęła przedstawienie przez Mołdawię w styczniu 2024 r. pierwszego programu reform gospodarczych oraz jej udział w dialogu gospodarczym i finansowym, który stanowi najwyższy poziom zaangażowania UE w kwestiach gospodarczych z państwami trzecimi.

Rada Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjęła decyzję UE o przedłużeniu autonomicznych środków handlowych i umowy w sprawie drogowego przewozu towarów o kolejny rok, przyznając tym samym Mołdawii tymczasową pełną liberalizację handlu i liberalizację drogowego transportu towarowego. Rada Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjęła rozpoczęcie dialogu na wysokim szczeblu UE–Mołdawia w sprawie transportu. 

UE z zadowoleniem przyjęła zdecydowane i pryncypialne stanowisko Mołdawii, która potępiła agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz znaczne zwiększenie zgodności tej polityki ze stanowiskiem UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz środkami ograniczającymi. UE wyraziła uznanie dla wysiłków Mołdawii na rzecz przyjmowania i przyjmowania osób uciekających przed agresywną wojną Rosji przeciwko Ukrainie. UE podkreśliła także istotny wkład Mołdawii w szlaki solidarności UE–Ukraina poprzez ułatwianie eksportu i importu podstawowych towarów. UE zaprosiła Mołdawię do kontynuowania dobrej współpracy w zakresie zapobiegania obchodzeniu unijnych sankcji wobec Rosji i Białorusi. 

Zarówno UE, jak i Mołdawia potwierdziły swoją bliską współpracę w zakresie bezpieczeństwa i obrony i z radością przyjęły podpisanie Partnerstwa UE–Mołdawia w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony przy okazji Rady Stowarzyszenia, podnosząc tę ​​współpracę na nowy poziom strategiczny. UE zdecydowanie potępiła powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej Mołdawii przez rosyjskie rakiety i drony, które wykorzystano do ataków na infrastrukturę cywilną na Ukrainie, i z zadowoleniem przyjęła zdecydowane kroki Mołdawii w odpowiedzi na działania hybrydowe prowadzone przez Rosję i jej pełnomocników. UE zobowiązała się do kontynuowania wszechstronnego wsparcia na rzecz zwiększania odporności Mołdawii, w tym za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju i Misji Partnerstwa UE w Mołdawii, które okazało się szczególnie cenne w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych i cybernetycznych. 

UE ponownie podkreśliła swoje zaangażowanie na rzecz ułatwienia kompleksowego, pokojowego i zrównoważonego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu w oparciu o suwerenność i integralność terytorialną Mołdawii w jej granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli stowarzyszenie Mołdawii z unijnymi programami instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), programem jednolitego rynku, „Cyfrową Europą” i unijnym mechanizmem ochrony ludności od ostatniego posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Dziś przy okazji Rady Stowarzyszenia UE i Mołdawia podpisały także układ o stowarzyszeniu w sprawie zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).  

Mołdawia wyraziła zainteresowanie wzmocnieniem współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym i zaproponowała utworzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego pomiędzy Europejskim Komitetem Regionów a władzami lokalnymi i regionalnymi Mołdawii, który mógłby służyć jako platforma dialogu, współpracy i wymiany informacji najlepszych praktyk 

Uczestnicy dyskutowali na temat kompleksowego wsparcia UE dla Mołdawii. Od 2021 r. UE zdecydowanie potwierdziła swoje wsparcie i solidarność z Mołdawią, udostępniając pożyczki i dotacje o wartości do 2.2 mld euro. To znaczące finansowanie jest przekazywane za pośrednictwem wielu instrumentów finansowych, takich jak bezpośrednie wsparcie budżetowe, pomoc makrofinansowa, programy UE i projekty realizowane z międzynarodowymi instytucjami finansowymi objęte gwarancją UE.

Kluczowym priorytetem była realizacja Planu Gospodarczo-Inwestycyjnego UE dla Partnerstwa Wschodniego w Mołdawii. Pomogło to przełożyć priorytety polityki na wymierne projekty inwestycyjne o dużym wpływie na gospodarkę, społeczności i obywateli Mołdawii. Kluczowe sektory, w których plan gospodarczo-inwestycyjny uruchomił inwestycje, to energia, transport i dostęp przedsiębiorstw do finansowania. 

Rada Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjęła trwające w Mołdawii, przy wsparciu Komisji Europejskiej, prace nad planem wzrostu gospodarczego, który ma pomóc w przeprowadzeniu kluczowych reform gospodarczych i inwestycji w nadchodzących latach.

Zarówno Mołdawia, jak i UE są zdecydowane kontynuować współpracę na rzecz przyspieszenia przystąpienia Mołdawii do UE.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy