Kontakt z nami

koronawirus

Komisja zatwierdza włoski program o wartości 687 mln euro, mający na celu zrekompensowanie przewoźnikom pasażerskim w transporcie komercyjnym za szkody poniesione w wyniku pandemii koronawirusa

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, wsparcie Włoch w wysokości 687 mln euro na zrekompensowanie dostawcom komercyjnych dalekobieżnych kolejowych usług pasażerskich szkód poniesionych w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. z powodu pandemii koronawirusa i środki ograniczające, które Włochy musiały wdrożyć, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Wiceprezes wykonawczy Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Ten środek o wartości 687 milionów euro umożliwi Włochom zrekompensowanie przewoźnikom dalekobieżnym pasażerskim na liniach handlowych szkód poniesionych w wyniku ograniczeń związanych z koronawirusem. Kontynuujemy ścisłą współpracę z Włochami i wszystkimi innymi państwami członkowskimi, aby zapewnić jak najszybsze wdrożenie krajowych środków wsparcia wszystkich sektorów dotkniętych kryzysem, w tym sektora kolejowego, zgodnie z przepisami UE.

Włoski środek wsparcia

Od początku pandemii rząd włoski wprowadził szereg środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, w tym w szczególności obowiązkowy system rozłożonej rezerwacji miejsc siedzących, który zmniejszył liczbę dostępnych miejsc o 50%, poważne ograniczenia dotyczące spotkań biznesowych osobistych i biznesowych podróże i odwoływanie imprez. Wszystkie te ograniczenia miały bezpośredni negatywny wpływ na mobilność materialnych kategorii pasażerów, takich jak osoby podróżujące służbowo i rekreacyjnie, które mają kluczowe znaczenie dla działalności pociągów dalekobieżnych. Ponadto w okresie od końca grudnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. rząd wprowadził ogólnokrajowy zakaz podróży międzyregionalnych.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia, operatorzy dalekobieżnych kolejowych przewozów pasażerskich odczuli spadek wolumenu i przychodów z przewozów. W szczególności w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. liczba pasażerów spadła nawet o 90% w porównaniu z 2019 r., co spowodowało znaczny spadek przychodów dostawców kolejowych usług pasażerskich. Jednocześnie przewoźnicy nadal ponosili różne koszty, w szczególności dodatkowe wydatki na wdrożenie ulepszonych środków sanitarno-higienicznych. Doprowadziło to do poważnych problemów z płynnością, co może zagrozić konkurencyjności przewoźników kolejowych.  

W ramach zgłoszonego programu o wartości 687 mln EUR kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania rekompensaty w formie dotacji bezpośrednich za szkody poniesione w odpowiednim okresie.

Środek ten jest zgodny z podobnym programem, który Komisja zatwierdziła w dniu Marzec 10 2021 (SA.59346) mające na celu zrekompensowanie komercyjnym kolejowym przewoźnikom pasażerskim szkód poniesionych w okresie od 8 marca do 30 czerwca 2020 r.

reklama

Komisja oceniła środek na podstawie art 107 (2) (b) TFUE, który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy publicznej przyznanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania określonym przedsiębiorstwom lub określonym sektorom szkód bezpośrednio spowodowanych przez zdarzenia nadzwyczajne.

Komisja uważa, że ​​pandemia koronawirusa kwalifikuje się jako takie wyjątkowe zdarzenie, ponieważ jest to nadzwyczajne, nieprzewidywalne wydarzenie o znaczącym wpływie gospodarczym. W rezultacie uzasadnione są wyjątkowe interwencje państw członkowskich w celu zrekompensowania szkód związanych z wybuchem epidemii.

Komisja ustaliła, że ​​włoski program pomocy zrekompensuje szkody bezpośrednio związane z pandemią koronawirusa. Stwierdził również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ przewidywane odszkodowanie nie przekracza tego, co jest konieczne do naprawienia szkody.

W związku z tym Komisja stwierdziła, że ​​program jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Tło

Financial support from EU or national funds granted to health services or other public services to tackle the coronavirus situation falls outside the scope of State aid control. The same applies to any public financial support given directly to citizens. Similarly, public support measures that are available to all companies such as for example wage subsidies and suspension of payments of corporate and value added taxes or social contributions do not fall under state aid control and do not require the Commission’s approval under EU state aid rules. In all these cases, member states can act immediately. When state aid rules are applicable, member states can design ample aid measures to support specific companies or sectors suffering from the consequences of the coronavirus outbreak in line with the existing EU State aid framework.

W dniu 13 marca 2020 r.Komisja przyjęła Komunikat w sprawie skoordynowanej reakcji ekonomicznej na wybuch COVID-19 określając te możliwości.

Pod tym względem na przykład:

  • Państwa członkowskie mogą zrekompensować określonym przedsiębiorstwom lub określonym sektorom (w formie programów) szkody poniesione z powodu i bezpośrednio spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami, takimi jak te wywołane wybuchem koronawirusa. Jest to przewidziane w art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE.
  • Zasady pomocy państwa oparte na art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE umożliwiają państwom członkowskim pomaganie przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z niedoborami płynności i potrzebującymi pilnej pomocy na ratowanie.
  • Można to uzupełnić szeregiem dodatkowych środków, na przykład w ramach de minimis Rozporządzenie i ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, które również mogą zostać wprowadzone przez państwa członkowskie natychmiast, bez udziału Komisji.

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej, takiej jak ta, z którą borykają się obecnie wszystkie państwa członkowskie z powodu wybuchu koronawirusa, unijne zasady pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim udzielenie wsparcia w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w ich gospodarce. Przewiduje to art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W dniu 19 marca 2020 r.Komisja przyjęła Tymczasowe ramy pomocy państwa na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w kontekście wybuchu koronawirusa. Tymczasowe ramy, ze zmianami Kwietnia 3, Maj 8, Czerwca 29, Października 13 2020, Styczeń 28 i Listopada 18 2021, przewiduje następujące rodzaje pomocy, które mogą być przyznawane przez państwa członkowskie: (i) dotacje bezpośrednie, zastrzyki kapitałowe, selektywne korzyści podatkowe i zaliczki; (ii) gwarancje państwowe na pożyczki zaciągane przez przedsiębiorstwa; (iii) Dotowane pożyczki publiczne dla przedsiębiorstw, w tym pożyczki podporządkowane; (iv) zabezpieczenia dla banków, które kierują pomoc państwa do gospodarki realnej; (v) Publiczne krótkoterminowe ubezpieczenie kredytów eksportowych; (vi) Wsparcie badań i rozwoju (B+R) związanych z koronawirusem; (vii) Wsparcie budowy i rozbudowy obiektów testowych; (viii) wsparcie produkcji produktów istotnych dla opanowania epidemii koronawirusa; (ix) Ukierunkowane wsparcie w postaci odroczenia płatności podatku i/lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne; (x) Ukierunkowane wsparcie w postaci subsydiów płacowych dla pracowników; (xi) Ukierunkowane wsparcie w formie kapitałowych i/lub hybrydowych instrumentów kapitałowych; (xii) Wsparcie niepokrytych kosztów stałych dla firm stojących w obliczu spadku obrotów w związku z epidemią koronawirusa; (xiii) wsparcie inwestycyjne na rzecz trwałego ożywienia oraz; (xiv) Wsparcie wypłacalności.

Tymczasowe ramy będą obowiązywać do 30 czerwca 2022 r., z wyjątkiem wsparcia inwestycyjnego na rzecz trwałej naprawy, które będzie obowiązywało do 31 grudnia 2022 r., oraz wsparcia wypłacalności, które będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023 r. Komisja będzie nadal uważnie monitorować rozwój pandemii COVID-19 i inne zagrożenia dla ożywienia gospodarczego.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.62394 w rejestr spraw dotyczących pomocy publicznej Komisji konkurencja stronie internetowej po rozwiązaniu wszelkich kwestii poufności. Nowe publikacje decyzji dotyczących pomocy państwa w Internecie oraz w Dzienniku Urzędowym są wymienione w Konkurs Cotygodniowe e-wiadomości. Więcej informacji na temat tymczasowych ram i innych działań, które Komisja podjęła w celu zaradzenia skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa, można znaleźć tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy