Kontakt z nami

Antysemityzm

Komisja przedstawia pierwszą w historii strategię UE dotyczącą zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska przedstawiła pierwszy w historii Strategia UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Przy niepokojącym nasileniu się antysemityzmu w Europie i poza jej granicami strategia określa szereg środków sformułowanych wokół trzech filarów: zapobieganie wszelkim formom antysemityzmu; chronić i pielęgnować życie żydowskie; oraz promowanie badań, edukacji i pamięci o Holokauście. W strategii proponuje się środki mające na celu zacieśnienie współpracy z firmami internetowymi w celu ograniczenia antysemityzmu w internecie, lepszej ochrony przestrzeni publicznej i miejsc kultu, utworzenia europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz stworzenia sieci witryn, w których miał miejsce Holokaust. Środki te zostaną wzmocnione międzynarodowymi wysiłkami UE na rzecz prowadzenia globalnej walki z antysemityzmem.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziany: „Dzisiaj zobowiązujemy się do wspierania życia żydowskiego w Europie w całej jego różnorodności. Chcemy, aby życie żydowskie znów kwitło w sercu naszych społeczności. To jest takie, jakie powinno być. Strategia, którą dziś przedstawiamy, to skokowa zmiana w sposobie, w jaki reagujemy na antysemityzm. Europa może prosperować tylko wtedy, gdy jej żydowskie społeczności czują się bezpieczne i prosperują”.

Wiceprzewodniczący ds. promocji naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas dodano: „Antysemityzm jest niezgodny z wartościami UE iz naszym europejskim stylem życia. Ta strategia – pierwsza tego rodzaju – jest naszym zobowiązaniem do zwalczania jej we wszystkich jej formach i zapewnienia przyszłości życia żydowskiego w Europie i poza nią. Jesteśmy to winni tym, którzy zginęli w Holokauście, jesteśmy to winni ocalonym i jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom.”

reklama

W kierunku Unii Europejskiej wolnej od antysemityzmu

Strategia określa środki skupiające się na: (1) zapobieganiu i zwalczaniu wszelkich form antysemityzmu; (2) ochrona i wspieranie życia żydowskiego w UE; oraz (3) edukacja, badania i pamięć o Holokauście. Środki te są uzupełniane przez międzynarodowe wysiłki UE na rzecz zwalczania antysemityzmu na całym świecie.

Niektóre z kluczowych działań w Strategii obejmują:

reklama
  • Zapobieganie i zwalczanie wszelkich form antysemityzmu: Dziewięciu na dziesięciu Żydów uważa, że ​​w ich kraju nasilił się antysemityzm, a 85% uważa to za poważny problem. Aby rozwiązać ten problem, Komisja zmobilizuje fundusze UE i będzie wspierać państwa członkowskie w opracowywaniu i wdrażaniu ich strategii krajowych. Komisja będzie wspierać tworzenie ogólnoeuropejskiej sieci zaufanych podmiotów zgłaszających i organizacji żydowskich w celu usuwania nielegalnej mowy nienawiści w Internecie. Będzie również wspierać tworzenie narracji przeciwdziałających antysemickim treściom w internecie. Komisja będzie współpracować z przemysłem i firmami informatycznymi w celu zapobiegania nielegalnemu wyświetlaniu i sprzedaży symboli, pamiątek i literatury związanych z nazistami w Internecie.
  • Ochrona i wspieranie życia żydowskiego w UE: 38% Żydów rozważało emigrację, ponieważ nie czują się bezpiecznie jako Żydzi w UE. Aby Żydzi czuli się bezpiecznie i mogli w pełni uczestniczyć w życiu Europy, Komisja zapewni środki unijne na lepszą ochronę przestrzeni publicznych i miejsc kultu. Kolejne zaproszenie do składania wniosków zostanie opublikowane w 2022 r., udostępniając 24 mln euro. Zachęca się również państwa członkowskie do korzystania ze wsparcia Europolu w zakresie działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu, zarówno w internecie, jak i poza nim. Aby wspierać żydowskie życie, Komisja podejmie działania mające na celu ochronę żydowskiego dziedzictwa i podniesienie świadomości na temat żydowskiego życia, kultury i tradycji.
  • Edukacja, badania i pamięć o Holokauście: Obecnie co 20 Europejczyk nigdy nie słyszał o Holokauście. Aby pamięć pozostała żywa, Komisja będzie wspierać tworzenie sieci miejsc, w których doszło do Holokaustu, ale które nie zawsze są znane, np. kryjówki czy strzelnice. Komisja będzie również wspierać nową sieć Młodych Ambasadorów Europy w celu promowania pamięci o Holokauście. Dzięki finansowaniu ze środków UE Komisja we współpracy z państwami członkowskimi i środowiskiem naukowym będzie wspierać tworzenie europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem i życiem Żydów. Aby podkreślić dziedzictwo żydowskie, Komisja zaprosi miasta ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury do zajęcia się historią swoich mniejszości, w tym historią społeczności żydowskiej.

UE wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia, aby wezwać kraje partnerskie do zwalczania antysemityzmu w sąsiedztwie UE i poza nią, w tym poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi. Zagwarantuje, że fundusze zewnętrzne UE nie będą przeznaczane w niewłaściwy sposób na działania, które podżegają do nienawiści i przemocy, w tym wobec ludności żydowskiej. UE wzmocni współpracę UE-Izrael w walce z antysemityzmem i będzie promować rewitalizację dziedzictwa żydowskiego na całym świecie.

Następne kroki

Strategia będzie realizowana w latach 2021-2030. Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o wsparcie realizacji strategii i opublikuje kompleksowe sprawozdania z realizacji w latach 2024 i 2029. Państwa członkowskie już zobowiązały się zapobieganie wszelkim formom antysemityzmu i zwalczanie go poprzez nowe strategie krajowe lub środki w ramach istniejących strategii krajowych i/lub planów działania dotyczących zapobiegania rasizmowi, ksenofobii, radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi. Strategie krajowe powinny zostać przyjęte do końca 2022 r. i zostaną ocenione przez Komisję do końca 2023 r.

tło

Ta strategia jest zobowiązaniem UE do zapewnienia przyszłości życia żydowskiego w Europie i poza nią. Oznacza polityczne zaangażowanie Komisji na rzecz Unii Europejskiej wolnej od antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji, otwartego, integracyjnego i równego społeczeństwa w UE.

Po Kolokwium Praw Podstawowych w sprawie antysemityzmu i nienawiści wobec muzułmanów w 2015 r. Komisja po raz pierwszy powołała Koordynator ds. zwalczania antysemityzmu i pielęgnowania życia żydowskiego. W czerwcu 2017 r Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zwalczania antysemityzmu. W grudniu 2018 r. Rada przyjęła Deklaracja w sprawie walki z antysemityzmem. W grudniu 2019 r. walka z antysemityzmem stała się częścią teki wiceprzewodniczącej Komisji ds. promowania europejskiego stylu życia, sygnalizując zamiar zajęcia się tym problemem jako priorytetem przekrojowym. W grudniu 2020 r. Rada przyjęła kolejne Deklaracja skupiała się na włączeniu walki z antysemityzmem do głównego nurtu we wszystkich obszarach polityki.

Wiele obszarów polityki związanych ze zwalczaniem antysemityzmu to przede wszystkim obowiązki krajowe. UE odgrywa jednak ważną rolę w dostarczaniu wytycznych politycznych, koordynowaniu działań państw członkowskich, monitorowaniu wdrażania i postępów, zapewnianiu wsparcia za pośrednictwem funduszy UE oraz promowaniu wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi. W tym celu Komisja dokona swoich istniejących ad hoc Grupa Robocza ds. Zwalczania Antysemityzmu w stałą strukturę, skupiającą państwa członkowskie i społeczności żydowskie.

Po więcej informacji

Strategia UE w zakresie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego

Zestawienie informacji na temat strategii UE w zakresie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego

Pytania i Odpowiedzi

Strona internetowa o zwalczaniu antysemityzmu

Koordynator ds. zwalczania antysemityzmu i pielęgnowania życia żydowskiego

Antysemityzm

Uprzedzenia antysemickie są szeroko rozpowszechnione w Grecji, wynika z sondaży, ale grecki parlamentarzysta twierdzi, że w ciągu ostatnich kilku lat państwo walczyło z antysemityzmem

Opublikowany

on

Obszerne badanie antysemickich uprzedzeń w 16 krajach europejskich, które zostało opublikowane w zeszłym tygodniu w ramach spotkania przywódców żydowskich w Brukseli, pokazuje, że Grecja jest, obok Polski i Węgier, krajem, w którym populacja jest najbardziej negatywna. uczucia wobec Żydów i gdzie rozpowszechnione są uprzedzenia antysemickie, pisze, Yossi Lempkowicz.

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Ligi Akcji i Ochrony (APL), organizacji partnerskiej Europejskiego Stowarzyszenia Żydów, ponad jedna trzecia ankietowanych Greków uważa, że ​​„Żydzi nigdy nie będą w stanie w pełni zintegrować się ze społeczeństwem”.

Wiara w „tajną żydowską sieć, która wpływa na sprawy polityczne i gospodarcze na świecie” podziela 58% Greków. Ponadto około 36% Greków ma „raczej negatywne uczucia” w stosunku do Żydów.

reklama

Badanie na całym świecie pokazuje, że w krajach Europy Zachodniej jest więcej nastrojów antyizraelskich, podczas gdy w krajach Europy Wschodniej (w tym w Grecji) jest więcej tradycyjnego antysemityzmu i antyjudaizmu.

„Grecja wyróżnia się jako kraj, w którym antysemickie uprzedzenia są najbardziej obecne, chociaż nie wierzę, że Grecja jest najmniej bezpiecznym krajem dla Żydów” – powiedział podczas prezentacji sondażu rabin Shlomo Köves, przywódca APL.

„Niepokojące wyniki ankiety pokazują, że antysemityzm jest głęboko zakorzeniony w Europie” – powiedział rabin Menachem Margolin, prezes EJA, który na konferencji przedstawił przywódcom żydowskim 10-punktowy plan działania.

reklama

Poproszony przez European Jewish Press o skomentowanie wyników dotyczących jego kraju, Konstantinos Karagounis (na zdjęciu), deputowany greckiego parlamentu i były minister podkreślił, że od lat 1980., okresu antysemityzmu i antysyjonizmu, państwo greckie dokonało ogromnego zwrotu, który sprawił, że Izrael stał się jednym z najważniejszych sojuszników.

„Wyniki ankiety są dość niepokojące, ale w ciągu ostatnich kilku lat walczyliśmy z antysemityzmem, zaostrzając prawo, co wydaje się być bardzo skuteczne” – powiedział.

„Okazujemy zerową tolerancję dla neonazistów i ekstremistów” – dodał

Zauważył, że badanie pokazuje, iż odsetek uprzedzeń antysemickich jest bardzo wysoki, zwłaszcza wśród Greków w starszym wieku (powyżej 50/60 lat). „To ma związek z percepcją. „Optymistyczne jest to, że dla młodszego pokolenia odsetek ten jest bardzo niski. To napawa mnie optymizmem i pokazuje, że jeśli zapewnimy więcej edukacji i jeśli będziemy informować więcej ludności, zwłaszcza młodzieży, myślę, że nasza walka będzie bardzo skuteczna” – powiedział Karagounis.

„Kolejną dobrą rzeczą jest to, że nie mamy żadnych aktów przemocy wobec Żydów w Grecji, ale oczywiście wciąż mamy dużo pracy do wykonania” – dodał.

Opisał związki między swoim krajem a Izraelem (i Cyprem) jako „bardzo silne”. „Dzielimy te same wartości” – dodał.

„Teraz możemy mówić o kraju, który przyjął swoje żydowskie dziedzictwo, uznał zniszczenie społeczności żydowskich przez nazistów, uznał jego wrodzone wady. Grecja jest teraz krajem, który aktywnie walczy z antysemityzmem poprzez edukację, stanowienie prawa i oczywiście publiczne oświadczenia” – powiedział Karagounis.

W ostatnią niedzielę wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas odwiedził Muzeum Żydowskie w Salonikach (Salonika). Podczas swojej wizyty Schinas, który pochodzi z miasta na północy Grecji, zapewnił społeczności żydowskie Europy, że Unia Europejska będzie je wspierać w obliczu współczesnych zagrożeń.

„Jako wiceprzewodniczący chcę zapewnić społeczności żydowskie w Europie, że UE nie pozostawi ich bez ochrony przed wieloma współczesnymi zagrożeniami, które dziś przysłaniają ich życie. Zagwarantujemy im bezpieczeństwo, wzmocnimy ich edukację i kulturę, zrobimy wszystko, aby zachować historyczną pamięć o Holokauście, zwłaszcza teraz, gdy ostatni ocaleni zostawiają nas bez swoich osobistych historii – powiedział.

Jego wizyta w Muzeum Żydowskim w Salonikach nastąpiła kilka dni po prezentacji pierwszej unijnej strategii walki z antysemityzmem i zachowania życia żydowskiego.

Kontynuuj czytanie

Antysemityzm

Przywódca francuskich Żydów: „Podczas gdy instytucje europejskie i politycy przeznaczają znaczne środki i nie szczędzą wysiłków na walkę z antysemityzmem, sytuacja w Europie nie ulega poprawie. Gorzej, to się pogarsza”

Opublikowany

on

„Podczas gdy europejskie instytucje i politycy przeznaczają znaczne środki i nie szczędzą wysiłków w walce z antysemityzmem, sytuacja w Europie się nie poprawia. Co gorsza, pogarsza się” – powiedział Joel Mergui (na zdjęciu), przewodniczący Centralnego Konsystorza Izraelitów we Francji, jak przemawiał we wtorek (12 października) na konferencji przywódców żydowskich w Brukseli zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA), pisze Yossi Lempkowicz.

„Czas zmierzyć się z faktami. Zwalczanie antysemityzmu nie może sprowadzać się do izolowania i karania czynów antysemickich. Ta kara jest oczywiście niezbędna. Sprawcy antysemickich czynów nie powinni nigdy pozostawać bezkarni. skuteczne, walka z antysemityzmem musi dotrzeć do sedna problemu – dodał.

Mergui powiedział, że Europa musi podjąć konkretne inicjatywy w dziedzinie edukacji, aby zwalczać antyżydowskie stereotypy. „Musi również docenić dziedzictwo i wkład judaizmu i nieustannie przypominać, że duchowość żydowska jest integralną częścią kultury europejskiej”.

reklama

Jego uwagi pojawiły się po ogłoszeniu przed konferencją nowego kompleksowego badania uprzedzeń antysemickich w 16 krajach europejskich. Wyniki ankiety wydają się być dość niepokojące. Action and Protection League (AP) – partnerzy EJA – zleciła badanie IPSOS SA pod kierownictwem prof. tam, gdzie wydawało się to konieczne. Badane kraje to Austria, Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Wśród niepokojących danych są: Prawie jedna trzecia respondentów w Austrii, na Węgrzech i w Polsce stwierdziła, że ​​Żydzi nigdy nie będą w stanie w pełni zintegrować się ze społeczeństwem. Prawie jedna trzecia zgodziła się, że istnieje tajna sieć żydowska, która wpływa na sprawy polityczne i gospodarcze na świecie. (Rumunia – 16%; Francja – 29%; Czechy – 28% ). W Hiszpanii 23% stwierdziło, że Izraelczycy zachowują się jak naziści wobec Palestyńczyków; 35% powiedziało to samo w Holandii; a 29% zgodziło się z oświadczeniem w Szwecji. Na Łotwie nieco ponad jedna trzecia – 26% – stwierdziła, że ​​Żydzi wykorzystują ofiary Holokaustu do własnych celów; 34% zgodziło się w Niemczech; a 23% uzgodniono w Belgii. Jedna czwarta wszystkich ankietowanych zgodziła się ze stwierdzeniem, że polityka Izraela pozwala im zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie nienawidzą Żydów.

„Żydzi w całej Europie muszą proponować konkretne plany działania swoim rządom, a także na poziomie UE” – powiedział rabin Shlomo Köves, założyciel APL i inicjator badania. „Musimy wziąć swój los w swoje ręce, jeśli chcemy, aby nasze wnuki mogły żyć w Europie za 20-50 lat” – dodał.

W dwudniowej konferencji w Brukseli wzięło udział kilkudziesięciu wybitnych europejskich przywódców żydowskich, parlamentarzystów i dyplomatów z całego kontynentu, w tym wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margiritis Schinas, a także prezydent Izraela Izaak Herzog i minister ds. diaspory Nachman Shai, który przemówi do zgromadzenia z Jerozolimy. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii strategię UE dotyczącą zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego.

reklama

Przy niepokojącym nasileniu się antysemityzmu w Europie i poza nią strategia ma na celu określenie szeregu środków opartych na trzech filarach: zapobieganie wszelkim formom antysemityzmu; ochrona i wspieranie życia żydowskiego oraz promowanie badań, edukacji i pamięci o Holokauście.

Kontynuuj czytanie

Antysemityzm

Czołowi żydowscy i szwedzcy liderzy świętują lokalną społeczność żydowską

Opublikowany

on

Przed przełomową globalną konferencją czołowi przywódcy żydowscy i szwedzcy spotkali się dziś w synagodze w Malmö, aby uczcić historię i życie lokalnej społeczności żydowskiej, a zwłaszcza jej odporność w okresie wzmożonego antysemityzmu w regionie.

Impreza w synagodze, której gospodarzem był Światowy Kongres Żydów, wraz z Urzędnikiem

Rada Szwedzkich Gmin Żydowskich i Gminy Żydowskiej w Malmö odbyła się dzień przed 13 października Międzynarodowe Forum Pamięci o Holokauście i Zwalczaniu Antysemityzmu w Malmö.

reklama

Międzynarodowe forum, w którym udział wezmą szefowie państw lub rządów około 50 krajów, skupi się na określeniu i wdrożeniu konkretnych kroków mających na celu przeciwdziałanie antysemityzmowi i innym formom nienawiści oraz propagowanie edukacji i pamięci o Holokauście.

Prezydent WJC Ronald S. Lauder, premier Szwecji Stefan Löfven i przywódcy gmin żydowskich podzielili się swoimi spostrzeżeniami na wtorkowym spotkaniu w synagodze na temat bogatej historii Żydów w Szwecji i dalszych kroków w walce z obecnymi wyrazami nienawiści wobec Żydów na szczeblu lokalnym i narodowym. poziomy.

W swoich przemówieniach w synagodze amb. Lauder powiedział:

reklama

„Zajmuję się antysemityzmem odkąd związałam się ze światem żydowskim. To większość mojego dorosłego życia. Byłem tego świadkiem, rozmawiałem ze zbyt wieloma ofiarami antysemityzmu. Sam też byłem tego celem. Widziałem ludzi, którzy tracili życie… bo akurat byli Żydami”.

Amb. Lauder powiedział także: „Zdaję sobie sprawę, że należy znaleźć sprawiedliwe i rozsądne porozumienie z narodem palestyńskim. Od lat dążę do rozwiązania dwupaństwowego i nigdy nie zrezygnowałem z tego pomysłu. Dwa stany dla dwóch osób to jedyny sposób, aby ten długi konflikt mógł w końcu dojść do sprawiedliwego zakończenia”.

Dodał: „Wszystkie dzieci w wieku szkolnym muszą dowiedzieć się o Holokauście i zrozumieć, jak do niego doszło i dokąd ostatecznie prowadzi nienawiść”. Następnie był orędownikiem ustanowienia święta narodowego 27 stycznia, w dniu wyzwolenia Auschwitz w 1945 roku, aby szkoły na całym świecie uczyły o Holokauście.

„Wciąż jest tak wiele do zrobienia. nie jestem naiwny; Zdaję sobie sprawę, że nienawiść do Żydów towarzyszy nam od 2,000 lat i nigdy całkowicie nie zniknie. Ale możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tego wirusa. Gratulujemy premierowi Szwecji i rządowi pierwszych kroków. I dziękuję za pomoc społeczności żydowskiej w ochronie synagog, szkoły i ludzi” Amb. Lauder zakończył.

W ostatnich latach antysemityzm regularnie pojawiał się w Malmö, trzecim co do wielkości mieście Szwecji, zwłaszcza w szkołach, i przyciągnął uwagę całego świata. Czołowi przywódcy szwedzcy zobowiązali się przeznaczyć środki na inicjatywy wzmacniające demokrację w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Pod koniec marca 2022 r. kraj obejmie przewodnictwo w Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Ofiarach Holokaustu i zobowiązał się do otwarcia Szwedzkiego Muzeum Holokaustu do lipca 2022 roku.  

„W tym tygodniu spotykamy się tutaj w Malmö, aby przypomnieć najciemniejszy rozdział historii, najciemniejszy rozdział ludzkości” – powiedział Löfven. „To nie miało miejsca na szwedzkiej ziemi; jednak, kiedy Żydzi zaczęli opuszczać Niemcy po 1933 r., większość krajów, w tym Szwecja, niechętnie przyjmowała więcej niż garstkę żydowskich uchodźców”.

Powiedział też: „Każda zapalona świeca szabatowa, każda piosenka w jidysz lub ladino i każdy szwedzki Żyd, który z dumą nosi jarmułkę lub gwiazdę Dawida, jest postawą przeciw nienawiści”.

Dr Nachman Shai, izraelski minister ds. diaspory, powiedział słuchaczom, że Izrael stał za społecznością żydowską w Malmö.

„Prawem każdej jednostki żydowskiej jest żyć pełnym i dumnym żydowskim życiem, gdziekolwiek zechcą” – powiedział. „Ponadto powinieneś mieć możliwość dumnego i aktywnego utrzymywania relacji z Izraelem… bez bycia przesłuchiwanym”.

Ann Katina, przewodnicząca Społeczności Żydowskiej w Malmö, poprowadziła ceremonię, omawiając żywą historię życia żydowskiego w Malmö. W przyszłym miesiącu społeczność będzie obchodzić 150-lecie istnienia.

„Żydowskie życie w Szwecji to coś więcej niż antysemityzm” – powiedziała Katina, dodając, że w synagodze zostanie otwarte żydowskie centrum edukacyjne „w celu poszerzenia wiedzy o żydowskiej kulturze, religii, historii, Holokauście i antysemityzmie”. Verständig, Przewodniczący Oficjalnej Rady Szwedzkich Gmin Żydowskich, dziękując społeczności lokalnej za wsparcie i zaangażowanie w edukację.

Zaraz po zakończeniu forum 13 października Amb. Lauder i premier Löfven dołączą do ocalałego z Holokaustu reprezentującego społeczność żydowską Malmö, aby zastanowić się nad postępowaniem i kontynuować rozmowę o tym, jak zakończyć antysemityzm. Media, które chcą wziąć udział w tym wydarzeniu, muszą już posiadać odpowiednie uprawnienia, aby wziąć udział w tym wydarzeniu Forum Malmö.

Po środowej konferencji odbędzie się międzynarodowe spotkanie WJC Special Envoys & Coordinators Combating Antisemityzm (SECCA) w celu wymiany poglądów, wymiany najlepszych praktyk i polityk oraz oceny postępów we wspólnej walce z antysemityzmem. Forum SECCA składa się z urzędników zajmujących się walką z antysemityzmem, z uczestnikami z kilkudziesięciu krajów oraz z takich organizacji jak Komisja Europejska, Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych.

O Światowym Kongresie Żydowskim

Pandemia Światowy Kongres Żydów (WJC) jest organizacja międzynarodowa reprezentowanie społeczności żydowskich w 100 krajach przed rządami, parlamentami i organizacjami międzynarodowymi.

Twitter | Facebook

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy