Kontakt z nami

Komisja Europejska

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza węgierską pomoc inwestycyjną w wysokości 89.6 mln euro na rzecz fabryki akumulatorów do pojazdów elektrycznych firmy Samsung SDI

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska uznała, że ​​węgierski środek w wysokości 89.6 mln euro na rzecz Samsung SDI jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Pomoc inwestycyjna wesprze rozbudowę zakładu produkcji ogniw akumulatorowych Samsung SDI do pojazdów elektrycznych („EV”) w Göd. Pomoc przyczyni się do rozwoju regionu i tworzenia miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencji.

Miara Węgier

Samsung SDI to jeden z głównych graczy na szybko rozwijającym się rynku akumulatorów litowo-jonowych. W grudniu 2017 roku firma Samsung SDI zdecydowała się zainwestować 1.2 miliarda euro w rozbudowę mocy produkcyjnych istniejącego zakładu produkcji ogniw akumulatorowych do pojazdów elektrycznych w regionie Göd.

Zakład osiągnął pełną zdolność produkcyjną w styczniu 2022 roku, dostarczając ponad 6 milionów ogniw akumulatorowych miesięcznie do klientów głównie w Europejskim Obszarze Gospodarczym i tworząc 1,200 nowych bezpośrednich miejsc pracy.

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w miejscowości Göd, w regionie Peszt (środkowe Węgry) - obszarze kwalifikującym się do pomocy regionalnej na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W 2018 r. Węgry powiadomiły Komisję o swoich planach przyznania 108 mln euro wsparcia publicznego na rzecz projektu. W Październik 2019Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, aby ocenić, czy środek jest zgodny z wytycznymi w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014–2021 W Czerwiec 2021, Komisja rozszerzyła zakres dochodzenia. W szczególności Komisja starała się wyjaśnić, czy:

 • pomoc ma „efekt zachęty”, tj. czy decyzja Samsung SDI o zwiększeniu mocy produkcyjnych baterii na Węgrzech była bezpośrednio spowodowana wsparciem publicznym, czy też zostałaby podjęta na tym obszarze nawet bez pomocy;
 • wsparcie publiczne przyczyniłoby się do rozwoju regionalnego oraz czy było odpowiednie i proporcjonalne;
 • wsparcie publiczne mogłoby doprowadzić do przeniesienia miejsc pracy z innych państw członkowskich UE na Węgry.

Pomoc została przyznana w grudniu 2021 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję.

reklama

Ocena Komisji

Podczas szczegółowego dochodzenia Komisja otrzymała i przeanalizowała informacje zwrotne przekazane przez Węgry i Samsung SDI. Dochodzenie Komisji wykazało, że:

 • bez środków publicznych, tj projekt nie zostałby zrealizowany na Węgrzech ani w żadnym innym kraju UE, ale miałoby to miejsce w państwie trzecim, ponieważ dla Samsung SDI byłoby bardziej opłacalne wytwarzanie tam ogniw baterii i wywóz gotowego produktu do Europy; 
 • pomoc jest ograniczona do minimum niezbędnego do zachęcenia Samsung SDI do realizacji inwestycji na Węgrzech, jeżeli nie przekracza ona 89.6 mln euro. W wyniku dochodzenia Komisja ustaliła, że ​​pierwotnie zgłoszona pomoc w wysokości 108 mln EUR przekroczyła minimum niezbędne do zachęcenia do inwestycji;
 • regionalna pomoc inwestycyjna przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, a także do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu znajdującego się w niekorzystnej sytuacji.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​pozytywny wpływ projektu na rozwój regionalny wyraźnie przeważa nad wszelkimi zakłóceniami konkurencji spowodowanymi przez pomoc państwa. W związku z tym Komisja zatwierdziła węgierski środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

tło

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 środek pomocy musi spełniać następujące warunki, aby mógł zostać zatwierdzony przez Komisję:

 • Pomoc musi mieć realny „efekt zachęty”, czyli skutecznie zachęcać beneficjenta do inwestowania w określonym regionie;
 • Pomoc musi być ograniczona do minimum niezbędnego do przyciągnięcia inwestycji do regionu znajdującego się w niekorzystnej sytuacji;
 • Pomoc nie może mieć nadmiernych negatywnych skutków, takich jak tworzenie nadwyżki mocy produkcyjnych na słabnącym rynku;
 • Pomoc nie może przekraczać pułapu pomocy regionalnej mającego zastosowanie do danego regionu;
 • Pomoc nie może bezpośrednio powodować przeniesienia istniejącej lub zlikwidowanej działalności z innego miejsca w UE do przedsiębiorstwa objętego pomocą; I
 • Pomoc nie może odciągać inwestycji od innego regionu w UE, który ma taki sam lub niższy poziom rozwoju gospodarczego niż region, w którym realizowana jest inwestycja objęta pomocą.

W kwietniu 2021 r., po przeprowadzonej w 2014 r. ocenie Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2021–2019 oraz szeroko zakrojonych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat projektu tekstu, Komisja przyjęła zmienione Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Chociaż główne elementy zasad pozostały niezmienione, zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej zawierają szereg ukierunkowanych dostosowań w celu uproszczenia i odzwierciedlenia doświadczeń zdobytych podczas stosowania poprzednich zasad, a także w celu odzwierciedlenia nowych priorytetów politycznych związanych z Europejskim Zielonym Ładem i europejskie strategie przemysłowe i cyfrowe. W ramach zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na 16 września 2021, Komisja zatwierdziła zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa mapę Węgier dotyczącą przyznawania pomocy regionalnej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

Zmienione wytyczne zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Nie mają one zastosowania do pomocy udzielonej przed 1 stycznia 2022 r. (jak w przedmiotowej sprawie), która została zatem oceniona na podstawie Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014-2021.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.48556 rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja strona po wszelkich kwestii związanych z poufnością zostały rozwiązane. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie iw Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w Tygodnik pomocy państwa e-News.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy