Kontakt z nami

Austria

Komisja zatwierdza austriacki program o wartości 256 mln euro na zakup bezemisyjnych autobusów i powiązanej infrastruktury

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, austriacki program o wartości 256 mln euro na zakup autobusów o zerowej emisji (elektryczne/trolejbusy/wodorowe ogniwa paliwowe), a także powiązanej infrastruktury do ładowania i uzupełniania paliwa oraz napowietrznych linii jezdnych , dla sektora publicznego transportu drogowego osób w Austrii. Środek będzie finansowany z instrumentu naprawy i odporności („RRF”) po pozytywnej ocenie przez Komisję austriackiego planu naprawy i odporności oraz jego przyjęciu przez Radę. Program składa się z dwóch części, które odpowiednio wspierają (i) zakup autobusów bezemisyjnych; oraz (ii) instalację lub modernizację powiązanej infrastruktury ładowania lub uzupełniania paliwa oraz napowietrznych linii jezdnych. W ramach programu wsparcie przyjmie formę bezzwrotnych dotacji.

Beneficjenci zostaną wybrani w drodze otwartego i przejrzystego konkurencyjnego procesu przetargowego. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, a w szczególności Artykuł 107 ust. 3 lit. c) z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczej pod pewnymi warunkami, a także w 2014 r. Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energetyki, przedłużony komunikatem Komisji z dnia 2 lipca 2020. Komisja uważa, że ​​środek zachęci do upowszechniania się bezemisyjnych publicznych autobusów pasażerskich, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń, zgodnie z celami klimatycznymi i środowiskowymi UE oraz celami określonymi w Europejska Zielona Umowa.

Ponadto Komisja ustaliła, że ​​pomoc będzie ograniczona do niezbędnego minimum, ponieważ zostanie przyznana w drodze konkurencyjnej procedury przetargowej oraz że zostaną wprowadzone niezbędne zabezpieczenia. Komisja stwierdziła, że ​​pozytywne skutki programu dla celów środowiskowych i klimatycznych UE przeważają nad potencjalnymi zakłóceniami konkurencji i handlu spowodowanymi wsparciem. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja ocenia środki wiążące się z pomocą państwa zawarte w krajowych planach naprawy przedstawionych w kontekście RRF jako kwestię priorytetową i udzieliła państwom członkowskim wskazówek i wsparcia w fazie przygotowawczej planów krajowych, aby ułatwić szybkie rozmieszczenie RRF. Jawna wersja orzeczenia zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.63278 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja strona internetowa po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy