Kontakt z nami

Niemcy

Komisja zatwierdza 2.98 mld euro niemieckiego programu promującego ekologiczne ciepłownictwo

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, niemiecki program o wartości 2.98 miliarda euro, mający na celu promowanie ekologicznego ciepłownictwa opartego na energii odnawialnej i cieple odpadowym. Środek przyczyni się do realizacji niemieckiego krajowego planu na rzecz energii i klimatu oraz do Cele strategiczne UE związane z Zielonym Ładem UE, w szczególności cel UE w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Wiceprezes wykonawczy Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Ten program o wartości 2.98 miliarda euro przyczyni się do ekologizacji sektora ciepłowniczego w Niemczech poprzez wspieranie budowy bardziej wydajnych systemów ciepłowniczych i dekarbonizację istniejących. Dzięki temu środkowi Niemcy będą mogły zwiększyć udział energii odnawialnej i ciepła odpadowego w ciepłownictwie, a tym samym znacznie zmniejszyć jego emisje. Niemiecki środek pomocy, który dziś zatwierdziliśmy, przyczyni się do osiągnięcia celów unijnego Zielonego Ładu i pomoże Niemcom w osiągnięciu celów środowiskowych, ograniczając jednocześnie możliwe zakłócenia konkurencji”.

Schemat niemiecki

W czerwcu 2022 r. Niemcy powiadomiły Komisję o zamiarze wprowadzenia programu promującego ekologiczne ciepłownictwo oparte na energii ze źródeł odnawialnych i ciepła odpadowego.

Program, który potrwa do 30 sierpnia 2028 r., będzie otwarty dla operatorów sieci ciepłowniczych oraz operatorów nie świadczących obecnie tej usługi na rynku. Pomoc przyjmie formę dotacji bezpośrednich. Środek będzie wspierał studia wykonalności i plany transformacji odpowiednio dla budowy i dekarbonizacji sieci ciepłowniczych. W ramach programu operatorzy sieci ciepłowniczych będą mogli również otrzymać pomoc inwestycyjną na:

  • budowę nowych systemów ciepłowniczych z udziałem energii odnawialnej i ciepła odpadowego co najmniej 75%;
  • dekarbonizacja i modernizacja istniejących systemów ciepłowniczych, aby działały w oparciu o energię odnawialną i ciepło odpadowe; oraz
  • instalacja odnawialnych źródeł ciepła i energii słonecznej, pomp ciepła i zbiorników ciepła, a także integracja ciepła odpadowego w systemach ciepłowniczych.

Ponadto operatorzy sieci ciepłowniczych będą mogli otrzymać pomoc operacyjną na wytwarzanie ciepła ze źródeł odnawialnych za pomocą instalacji solarnych i pomp ciepła.

Wsparcie studiów wykonalności i planów przekształceń pokryje do 50% ich kosztów. W przypadku pomocy inwestycyjnej kwota pomocy przypadająca na beneficjenta pokryje do 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W przypadku pomocy operacyjnej pomoc zostanie obliczona na podstawie ilości wytworzonego ciepła ze źródeł odnawialnych. Organ przyznający dopilnuje, aby pomoc nie przekroczyła niedopasowania poziomu płynności (tj. kwoty pomocy niezbędnej do przyciągnięcia inwestycji, które w przeciwnym razie nie miałyby miejsca).

reklama

Oczekuje się, że ten ogólnokrajowy program będzie wspierał instalację około 681 MW mocy wytwórczych ciepła ze źródeł odnawialnych rocznie, zmniejszając emisje gazów cieplarnianych o około 4 miliony ton CO2 na rok.

Ocena Komisji

Komisja oceniła program pod kątem unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności Art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), który umożliwia państwom UE wspieranie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczej na określonych warunkach, na mocy Wytyczne 2022 w sprawie pomocy państwa na klimat, ochronę środowiska i energię.

Komisja stwierdziła, że:

  • Pomoc jest konieczne i odpowiednie za dekarbonizację sektora ciepłowniczego w Niemczech i że ma to „efekt zachęty”. Ponieważ paliwa kopalne mają przewagę kosztową nad ciepłem odnawialnym i odpadowym, w przypadku braku pomocy inwestycje w instalacje ciepłownicze opierałyby się na paliwach kopalnych, a tym samym odzwierciedlałyby obecny koszyk energetyczny w Niemczech, charakteryzujący się wysokim udziałem kotłów gazowych i kogeneracji instalacje. Ponadto, w przypadku braku pomocy, inwestycje w nowe sieci ciepłownicze oraz w dekarbonizację istniejących sieci są mało prawdopodobne ze względu na wysokie koszty i niskie przychody z takich inwestycji. Wreszcie, bez pomocy beneficjenci programu nie mieliby wystarczających zachęt do planowania budowy nowych sieci ciepłowniczych i dekarbonizacji istniejących w opłacalny sposób.
  • Pomoc jest proporcjonalne i ograniczone do niezbędnego minimum. Chociaż poziom pomocy nie jest oparty na indywidualnej kwantyfikacji niedopasowania poziomu płynności dla każdego z beneficjentów, organ przyznający pomoc musi zapewnić, aby wsparcie nie przekraczało luki w finansowaniu. Ponadto wsparcie na wytwarzanie ciepła będzie podlegać corocznemu monitorowaniu przez organ przyznający, aby zapewnić, że luka finansowa nie zostanie przekroczona.
  • W ramach projektu pozytywne efekty pomocy w sprawie dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w Niemczech przeważają nad potencjalnymi negatywnymi skutkami konkurencji i handlu między państwami członkowskimi. Program będzie wspierał dekarbonizację sektora ciepłowniczego w Niemczech, zmniejszając emisje gazów cieplarnianych, zgodnie z Europejska Zielona Umowabez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła niemiecki program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

tło

Komisja Wytyczne 2022 w sprawie pomocy państwa na klimat, ochronę środowiska i energię przedstawić wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób Komisja będzie oceniać zgodność środków ochrony środowiska, w tym ochrony klimatu, oraz środków pomocy w zakresie energii, które podlegają wymogowi zgłoszenia na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE.

Nowe wytyczne, obowiązujące od stycznia 2022 r., tworzą elastyczne, dostosowane do potrzeb ramy umożliwiające państwom członkowskim zapewnienie niezbędnego wsparcia w osiągnięciu celów Zielonego Ładu w ukierunkowany i opłacalny sposób. Zasady obejmują dostosowanie do ważnych celów i zadań UE określonych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz z innymi niedawnymi zmianami regulacyjnymi w dziedzinie energii i środowiska oraz będą uwzględniać rosnące znaczenie ochrony klimatu. Obejmują one sekcje dotyczące środków w zakresie efektywności energetycznej, pomocy na czystą mobilność, infrastruktury, gospodarki o obiegu zamkniętym, redukcji zanieczyszczeń, ochrony i przywracania różnorodności biologicznej, a także środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii, pod pewnymi warunkami.

Wytyczne umożliwiają państwom członkowskim wspieranie produkcji ciepła z elektrociepłowni powiązanych z sektorem ciepłowniczym, pod pewnymi warunkami. Celem tych przepisów jest pomoc państwom członkowskim w realizacji ambitnych celów UE w zakresie energii i klimatu przy możliwie najniższych kosztach dla podatników i bez nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku.

W ramach projektu Dyrektywa Energy Efficiency z 2018 r. ustanowił ogólnounijny wiążący cel w zakresie efektywności energetycznej na poziomie co najmniej 32.5% do 2030 r Komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w 2019 r. Komisja wzmocniła swoje ambicje klimatyczne, wyznaczając cel braku emisji netto gazów cieplarnianych w 2050 r Europejskie prawo klimatyczne przyjęta w czerwcu 2019 r., która zawiera cel neutralności klimatycznej do 2050 r. i wprowadza pośredni cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r., stanowi podstawę dla „Pasuje na 55” wnioski ustawodawcze przyjęte przez Komisję w dniu 14 lipca 2021 r. Wśród tych wniosków Komisja przedstawiła poprawkę Dyrektywa Energy Efficiency opracowanie bardziej ambitnego wiążącego rocznego celu ograniczenia zużycia energii na poziomie UE.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.63177 w rejestr pomocy państwa Komisji Konkurs stronie internetowej po rozwiązaniu wszelkich kwestii poufności. Nowe publikacje decyzji dotyczących pomocy państwa w Internecie oraz w Dzienniku Urzędowym są wymienione w Konkurs Cotygodniowe e-wiadomości.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy