Kontakt z nami

koronawirus

Komisja zatwierdza 400 mln euro portugalskiego programu dokapitalizowania, aby wspierać firmy dotknięte pandemią koronawirusa

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska zatwierdziła portugalski program o wartości 400 mln euro na wsparcie strategicznych firm dotkniętych pandemią koronawirusa. Program został zatwierdzony w ramach pomocy państwa Tymczasowe ramy i jest uwzględniony w krajowym planie naprawy i odporności.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Firmy działające w różnych sektorach odnotowały znaczny spadek przychodów z powodu wybuchu koronawirusa i obowiązujących środków ograniczających. Ten portugalski program o wartości 400 mln euro umożliwi Portugalii wsparcie tych firm, pomagając im w zaspokojeniu ich potrzeb w zakresie płynności i wypłacalności oraz zapewniając ciągłość ich działalności.Kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi w celu znalezienia praktycznych rozwiązań w celu złagodzenia skutków gospodarczych pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE”.

Środek wsparcia Portugalii

Portugalia zgłoszona Komisji w ramach pomocy państwa Tymczasowe ramy program o wartości 400 mln euro mający na celu wsparcie wypłacalności rentownych strategicznych przedsiębiorstw niefinansowych działających w Portugalii i dotkniętych pandemią koronawirusa. Budżet zostanie udostępniony za pośrednictwem instrumentu naprawy i odporności.

W ramach programu pomoc przyjmie formę (i) instrumentów kapitałowych (w tym akcji zwykłych i uprzywilejowanych), (ii) instrumentów hybrydowych (obligacje zamienne) oraz (iii) połączenia instrumentów kapitałowych i hybrydowych. Kwota inwestycji na firmę jest zasadniczo ograniczona do 10 milionów euro.

Pomoc będzie udzielana w ramach Strategicznego Programu Rekapitalizacji Funduszu Kapitalizacji i Odporności („Fundusz”). Funduszem zarządza Banco Português de Fomento, SA, który jest Narodowym Bankiem Promocyjnym.

Celem programu jest zaspokojenie potrzeb beneficjentów w zakresie płynności i wypłacalności oraz pomoc im w kontynuowaniu działalności w trakcie i po pandemii.

reklama

Komisja stwierdziła, że ​​program portugalski jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach. W szczególności (i) wsparcie będzie ograniczone do kwoty niezbędnej do zapewnienia rentowności beneficjentów i przywrócenia ich pozycji kapitałowej sprzed pandemii koronawirusa; (ii) program zapewnia odpowiednie wynagrodzenie dla państwa i zachęca beneficjentów lub ich właścicieli do jak najszybszego zwrotu wsparcia; (iii) wprowadzono zabezpieczenia w celu zapewnienia, aby beneficjenci nie korzystali nienależnie z pomocy państwa na dokapitalizowanie ze szkodą dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku; oraz (iv) pomoc zostanie przyznana nie później niż 30 czerwca 2022 r.

Komisja stwierdziła, że ​​środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w Tymczasowe ramy.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

tło

Komisja przyjęła Tymczasowe ramy umożliwienie państwom członkowskim wykorzystania pełnej elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście wybuchu koronawirusa. Tymczasowe ramy, ze zmianami Kwietnia 3, Maj 8, Czerwca 29, Października 13 2020, Styczeń 28 i Listopada 18 2021 przewiduje następujące rodzaje pomocy, które mogą być udzielane przez państwa członkowskie:

(I) Dotacje bezpośrednie, zastrzyki kapitałowe, selektywne korzyści podatkowe i zaliczki do 290,000 345,000 EUR dla firmy działającej w sektorze rolnictwa podstawowego, 2.3 2.3 EUR dla firmy działającej w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 100 mln EUR dla firmy działającej we wszystkich innych sektorach w celu zaspokojenia pilnych potrzeb związanych z płynnością. Państwa członkowskie mogą również udzielać, do wartości nominalnej 290,000 mln EUR na przedsiębiorstwo bezoprocentowanych pożyczek lub gwarancji na pożyczki pokrywające 345,000% ryzyka, z wyjątkiem sektora rolnictwa podstawowego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury, gdzie limity Obowiązują odpowiednio XNUMX XNUMX EUR i XNUMX XNUMX EUR na firmę.

(II) Gwarancje państwowe na pożyczki zaciągnięte przez firmy aby banki nadal udzielały pożyczek klientom, którzy ich potrzebują. Te gwarancje państwowe mogą pokryć do 90% ryzyka związanego z pożyczkami, aby pomóc przedsiębiorstwom pokryć bezpośrednie potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i inwestycji.

(iii) Dotowane pożyczki publiczne dla przedsiębiorstw (dług uprzywilejowany i podporządkowany) z korzystnymi stopami procentowymi dla firm. Pożyczki te mogą pomóc przedsiębiorstwom pokryć bezpośrednie potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i inwestycji.

(iv) Zabezpieczenia dla banków, które przekazują pomoc państwa do realnej gospodarki że taka pomoc jest uważana za bezpośrednią pomoc dla klientów banków, a nie dla samych banków, i zawiera wskazówki, jak zapewnić minimalne zakłócenie konkurencji między bankami.

(V) Publiczne krótkoterminowe ubezpieczenie kredytu eksportowego dla wszystkich krajów, bez potrzeby, aby dane państwo członkowskie wykazało, że dany kraj jest tymczasowo „niezbywalny”.

(vi) Wsparcie dla badań i rozwoju (B + R) związanych z koronawirusem w celu zaradzenia obecnemu kryzysowi zdrowotnemu w formie bezpośrednich dotacji, zaliczek zwrotnych lub ulg podatkowych. Premia może zostać przyznana na projekty współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi.

(vii) Wsparcie dla budowy i rozbudowy obiektów testowych w celu opracowania i przetestowania produktów (w tym szczepionek, wentylatorów i odzieży ochronnej) przydatnych w zwalczaniu epidemii koronawirusa, aż do pierwszego wdrożenia przemysłowego. Może to przybrać formę bezpośrednich dotacji, ulg podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji bez strat. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z premii, jeżeli ich inwestycja jest wspierana przez więcej niż jedno państwo członkowskie i gdy inwestycja zostaje zakończona w ciągu dwóch miesięcy po przyznaniu pomocy.

(Viii) Wsparcie produkcji produktów istotnych w walce z epidemią koronawirusa w formie bezpośrednich dotacji, ulg podatkowych, zaliczek zwrotnych i gwarancji bez strat. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z premii, jeżeli ich inwestycja jest wspierana przez więcej niż jedno państwo członkowskie i gdy inwestycja zostaje zakończona w ciągu dwóch miesięcy po przyznaniu pomocy.

(ix) Ukierunkowane wsparcie w postaci odroczenia płatności podatków i / lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla tych sektorów, regionów lub rodzajów firm, które najbardziej ucierpiały w wyniku wybuchu epidemii.

(x) Ukierunkowane wsparcie w postaci dopłat do wynagrodzeń dla pracowników dla tych firm w sektorach lub regionach, które najbardziej ucierpiały w wyniku wybuchu koronawirusa i w przeciwnym razie musiałyby zwolnić personel.

(xi) Ukierunkowana pomoc na dokapitalizowanie firmom niefinansowym, jeśli nie ma innego odpowiedniego rozwiązania. Istnieją zabezpieczenia, aby uniknąć nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku: warunki dotyczące konieczności, stosowności i rozmiaru interwencji; warunki wejścia państwa do kapitału spółek i wynagrodzenia; warunki dotyczące wyjścia państwa z kapitału danych spółek; warunki dotyczące zarządzania, w tym zakaz wypłaty dywidendy i pułapy wynagrodzeń wyższej kadry kierowniczej; zakaz subsydiowania skrośnego i zakaz nabywania oraz dodatkowe środki ograniczające zakłócenia konkurencji; wymogi dotyczące przejrzystości i sprawozdawczości.

(xii) Wsparcie dla niepokrytych kosztów stałych dla firm, które stoją w obliczu spadku obrotów w kwalifikującym się okresie o co najmniej 30% w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. w kontekście wybuchu koronawirusa. Wsparcie pokryje część kosztów stałych beneficjentów, których nie pokrywają ich dochody, do maksymalnej kwoty 12 mln EUR na przedsiębiorstwo.

(xiii) Wsparcie inwestycyjne na rzecz trwałego ożywienia wsparcie inwestycji prywatnych jako bodziec do przezwyciężenia luki inwestycyjnej nagromadzonej w gospodarce w wyniku kryzysu.

(xiv) Wsparcie wypłacalności lewarowanie funduszy prywatnych i udostępnianie ich na inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w tym start-upy, oraz małe spółki o średniej kapitalizacji.

Komisja umożliwi również państwom członkowskim przekształcenie do 30 czerwca 2023 r. instrumentów zwrotnych (np. gwarancji, pożyczek, zaliczek zwrotnych) przyznanych na podstawie tymczasowych ram prawnych na inne formy pomocy, takie jak dotacje bezpośrednie, pod warunkiem spełnienia warunków tymczasowych ram.

Tymczasowe ramy umożliwiają państwom członkowskim łączenie wszystkich środków wsparcia ze sobą, z wyjątkiem pożyczek i gwarancji dotyczących tej samej pożyczki i przekraczających progi przewidziane w tymczasowych ramach prawnych. Umożliwia również państwom członkowskim połączenie wszystkich środków wsparcia przyznanych w ramach tymczasowych ram prawnych z istniejącymi możliwościami przyznania pomocy de minimis przedsiębiorstwu o wartości do 25,000 30,000 EUR w ciągu trzech lat podatkowych w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rolnictwa podstawowego, 200,000 XNUMX EUR w ciągu trzech lat przedsiębiorstwa działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz XNUMX XNUMX EUR w ciągu trzech lat podatkowych dla przedsiębiorstw działających we wszystkich innych sektorach. Jednocześnie państwa członkowskie muszą zobowiązać się do unikania nadmiernej kumulacji środków wsparcia dla tych samych przedsiębiorstw, aby ograniczyć wsparcie w celu zaspokojenia ich rzeczywistych potrzeb.

Ramy tymczasowe będzie obowiązywać do 30 czerwca 2022 r., z wyjątkiem wsparcia inwestycyjnego na rzecz trwałej naprawy, które będzie obowiązywało do 31 grudnia 2022 r., oraz wsparcia wypłacalności, które będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023 r. Komisja będzie nadal uważnie monitorować rozwój COVID- 19 pandemii i innych zagrożeń dla ożywienia gospodarczego.

Tymczasowe ramy uzupełniają wiele innych dostępnych już państwom członkowskim możliwości złagodzenia społeczno-gospodarczych skutków epidemii koronawirusa, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. W dniu 13 marca 2020 r. Komisja przyjęła Komunikat w sprawie skoordynowanej reakcji gospodarczej na wybuch COVID-19 określając te możliwości. Na przykład państwa członkowskie mogą wprowadzać ogólnie obowiązujące zmiany na korzyść przedsiębiorstw (np. odroczenie podatków lub dotowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin we wszystkich sektorach), które nie wchodzą w zakres zasad pomocy państwa. Mogą również przyznać odszkodowanie firmom za szkody poniesione z powodu i bezpośrednio spowodowane przez wyjątkowe zdarzenie, takie jak epidemia koronawirusa.

Ponadto on Marzec 23 2022Komisja przyjęła pomoc publiczną Tymczasowe Ramy Kryzysowe umożliwienie państwom członkowskim wykorzystania elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Tymczasowe ramy kryzysowe obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2022 r. W celu zapewnienia pewności prawa Komisja oceni przed tą datą, czy należy je przedłużyć. Ponadto w okresie jego stosowania Komisja będzie dokonywać przeglądu treści i zakresu ram w świetle rozwoju sytuacji na rynkach energii, innych rynków nakładów i ogólnej sytuacji gospodarczej.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.102275 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja stronie internetowej po rozwiązaniu wszelkich kwestii poufności. Nowe publikacje decyzji dotyczących pomocy państwa w Internecie oraz w Dzienniku Urzędowym są wymienione w Konkurs Cotygodniowe e-wiadomości.

Więcej informacji na temat tymczasowych ram i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy