Kontakt z nami

Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

Przemoc wobec kobiet: posłowie żądają od UE ratyfikacji konwencji stambulskiej

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Tekst został przyjęty 469 głosami za, przy 104 przeciw i 55 wstrzymujących się. Stwierdza, że ​​Konwencja Stambulska jest międzynarodowym standardem i kluczowym narzędziem zwalczania przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy domowej. Posłowie zdecydowanie potępiają podejmowane przez niektóre państwa członkowskie próby uchylenia środków podjętych w celu stosowania konwencji stambulskiej. Wzywają ich do pełnego wdrożenia.

Posłowie potępiają reakcje niektórych państw członkowskich na równouprawnienie płci, prawa kobiet i konwencję stambulską – na przykład w Polsce, gdzie rząd chce wycofać się z konwencji i wprowadził de facto zakaz wszelkich form aborcji. Wzywają władze krajowe do zwalczania dezinformacji dotyczącej Konwencji.

Sześć lat po podpisaniu Konwencji UE nie ratyfikowała jej jeszcze ze względu na odmowę niektórych państw członkowskich. Unia Europejska Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2021 r stwierdził jednak, że Unia Europejska mogłaby ratyfikować Konwencję Stambulską bez zgody wszystkich państw członkowskich. Posłowie nalegają, aby przystąpienie UE nie wykluczało państw członkowskich z ratyfikacji konwencji stambulskiej.

Konkretne propozycje wdrożenia

Posłowie uważają, że wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych nie powinien być jedyną częścią kompleksowej reakcji na przemoc ze względu na płeć. UE powinna reagować na przemoc ze względu na płeć poprzez zapobieganie, ochronę i ściganie. UE powinna zapewnić państwom członkowskim szkolenia, wytyczne i procedury uwzględniające aspekt płci. Powinien również zapewniać specjalistyczne wsparcie i ochronę, przy podejściu skoncentrowanym na ofiarach, wszystkim zaangażowanym specjalistom, w tym pracownikom wymiaru sprawiedliwości i prokuratorom.

Arba Kolari (EPP Szwecja), sprawozdawca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia powiedział: „My, Europejczycy, mamy teraz możliwość podjęcia niezbędnych kroków w celu zwalczania przemocy wobec kobiet, która dotyka prawie jedną trzecią wszystkich kobiet w Europie”. Właśnie teraz UE musi ratyfikować konwencję stambulską. Nadszedł czas, aby UE podjęła działania i powstrzymała przemoc uwarunkowaną płcią.

Łukasz Chut (S&D, Polska), sprawozdawca Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, stwierdził: „Szesnaście lat temu UE podpisała konwencję stambulską, której celem jest zapobieganie przemocy, ochrona ofiar i ściganie sprawców. Niniejsze sprawozdanie wspiera wysiłki prezydencji szwedzkiej, aby UE przystąpiła do konwencji stambulskiej.Musimy zmienić rzeczywistość, w której przemoc ma miejsce w wielu domach.

reklama


tło

Jedna trzecia kobiet w UE, czyli około 62 miliony, padła ofiarą przemocy fizycznej i/lub seksualnej. Ponad połowa (55%) kobiet w UE doświadczyła jakiejś formy molestowania seksualnego od 15 roku życia.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy