Kontakt z nami

Komisja Europejska

Europejska tablica wyników w zakresie innowacji: wyniki w zakresie innowacji stale się poprawiają w państwach członkowskich i regionach

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja udostępniła plik Europejska tablica wyników innowacji 2021, co pokazuje, że wyniki Europy w zakresie innowacji stale się poprawiają w całej UE. Średnio wyniki w zakresie innowacji wzrosły o 12.5% od 2014 r. W UE utrzymuje się konwergencja, przy czym kraje osiągające gorsze wyniki rozwijają się szybciej niż kraje osiągające lepsze wyniki, zmniejszając w ten sposób lukę innowacyjną między nimi. Według 2021 Regional Innovation Scoreboard Opublikowany również 21 czerwca trend ten dotyczy innowacji w regionach UE. W globalnym krajobrazie UE radzi sobie lepiej niż jej konkurenci, tacy jak Chiny, Brazylia, RPA, Rosja i Indie, podczas gdy Korea Południowa, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Japonia mają przewagę nad UE.

Tegoroczna europejska tablica wyników innowacyjności opiera się na zmienionych ramach, które obejmują nowe wskaźniki dotyczące cyfryzacji i zrównoważenia środowiskowego, dzięki czemu tablica wyników jest bardziej zgodna z priorytetami politycznymi UE. Europejska tablica wyników w zakresie innowacji zawiera analizę porównawczą wyników w zakresie innowacji w krajach UE, innych krajach europejskich i regionalnych sąsiadach. Ocenia względne mocne i słabe strony krajowych systemów innowacji i pomaga krajom zidentyfikować obszary, którymi muszą się zająć. Pierwsza europejska tablica wyników w zakresie innowacji została opublikowana w 2014 r. Aby dowiedzieć się więcej na temat europejskiej tablicy wyników w zakresie innowacji oraz tablicy wyników innowacji regionalnych 2021, należy zapoznać się z komunikat prasowy i Q & A.

reklama

Kontynuuj czytanie
reklama

koronawirus

Agenda USA-UE na rzecz pokonania globalnej pandemii: Szczepienia świata, ratowanie życia teraz i przywracanie lepszego bezpieczeństwa zdrowotnego

Opublikowany

on

Szczepienia są najskuteczniejszą odpowiedzią na pandemię COVID. Stany Zjednoczone i UE są liderami technologicznymi w zakresie zaawansowanych platform szczepionek, biorąc pod uwagę dziesięciolecia inwestycji w badania i rozwój.

Niezwykle ważne jest, abyśmy agresywnie realizowali program szczepień świata. Skoordynowane przywództwo USA i UE pomoże zwiększyć podaż, dostarczać w bardziej skoordynowany i wydajny sposób oraz zarządzać ograniczeniami w łańcuchach dostaw. To pokaże siłę partnerstwa transatlantyckiego w ułatwianiu globalnych szczepień, umożliwiając jednocześnie większy postęp poprzez inicjatywy wielostronne i regionalne.

Opierając się na wynikach światowego szczytu G2021 w maju 20 r., szczytu G7 i szczytu USA-UE w czerwcu oraz na zbliżającym się szczycie G20, USA i UE rozszerzą współpracę na rzecz globalnych działań na rzecz szczepień na świecie, ratowania życia teraz, oraz budowanie lepszego bezpieczeństwa zdrowotnego.  

reklama

Filar I: Wspólne zobowiązanie UE/USA do dzielenia się szczepionkami: Stany Zjednoczone i UE podzielą się dawkami na całym świecie w celu zwiększenia wskaźników szczepień, przy czym priorytetem będzie dzielenie się za pośrednictwem COVAX i pilna poprawa wskaźników szczepień w krajach o niskich i średnich dochodach. Stany Zjednoczone przekazują ponad 1.1 miliarda dawek, a UE ponad 500 milionów dawek. Jest to dodatek do dawek, które sfinansowaliśmy za pośrednictwem COVAX.

Wzywamy narody, które są w stanie zaszczepić swoją populację, aby podwoiły swoje zobowiązania do dzielenia się dawkami lub wniosły znaczący wkład w gotowość do szczepień. Nałożą premię na przewidywalny i skuteczny podział dawek, aby zmaksymalizować zrównoważony rozwój i zminimalizować odpady.

Filar II: Wspólne zobowiązanie UE i USA do gotowości na szczepionki: Stany Zjednoczone i UE będą zarówno wspierać, jak i koordynować działania odpowiednich organizacji w zakresie dostarczania szczepionek, łańcucha chłodniczego, logistyki i programów szczepień, aby przełożyć dawki w fiolkach na zastrzyki do broni. Podzielą się wnioskami wyciągniętymi z podziału dawek, w tym dostarczania za pośrednictwem COVAX, i będą promować sprawiedliwą dystrybucję szczepionek.

reklama

Filar III: Wspólne partnerstwo UE/USA na rzecz zwiększenia globalnej podaży szczepionek i leków: UE i Stany Zjednoczone wykorzystają nowo uruchomioną wspólną grupę zadaniową ds. produkcji i łańcucha dostaw na COVID-19, aby wspierać produkcję i dystrybucję szczepionek i leków oraz przezwyciężać wyzwania związane z łańcuchem dostaw. Wspólne wysiłki, opisane poniżej, obejmą monitorowanie globalnych łańcuchów dostaw, ocenę globalnego popytu w stosunku do podaży składników i materiałów produkcyjnych oraz identyfikowanie i rozwiązywanie w czasie rzeczywistym wąskich gardeł i innych czynników zakłócających globalną produkcję szczepionek i leków, a także koordynację potencjalnych rozwiązań oraz inicjatywy mające na celu zwiększenie globalnej produkcji szczepionek, krytycznych nakładów i dostaw pomocniczych.

Filar IV: Wspólna propozycja UE/USA w celu osiągnięcia globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego. Stany Zjednoczone i UE będą wspierać utworzenie Funduszu Pośrednictwa Finansowego (FIF) do końca 2021 r. i będą wspierać jego zrównoważoną kapitalizację. UE i Stany Zjednoczone będą również wspierać globalny nadzór pandemiczny, w tym koncepcję globalnego radaru pandemicznego. UE i Stany Zjednoczone, za pośrednictwem, odpowiednio, HERA i Departamentu Zdrowia i Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority, będą współpracować zgodnie z naszym zobowiązaniem G7 do przyspieszenia opracowywania nowych szczepionek i formułowania zaleceń dotyczących zwiększania zdolności świata do dostarczać te szczepionki w czasie rzeczywistym. 

Wzywamy partnerów do włączenia się w tworzenie i finansowanie FIF w celu wsparcia przygotowania krajów na COVID-19 i przyszłe zagrożenia biologiczne.

Filar V: Wspólna mapa drogowa UE/USA/partnerów dotycząca regionalnej produkcji szczepionek. UE i Stany Zjednoczone będą koordynować inwestycje w regionalne zdolności produkcyjne z krajami o niskich i niższych średnich dochodach, a także ukierunkowane wysiłki na rzecz zwiększenia zdolności do medycznych środków zaradczych w ramach infrastruktury Build Back i Better World oraz nowo utworzonego partnerstwa Global Gateway. UE i Stany Zjednoczone połączą wysiłki, aby wzmocnić lokalne zdolności produkcyjne szczepionek w Afryce i kontynuować dyskusje na temat rozszerzenia produkcji szczepionek i leczenia COVID-19 oraz zapewnić ich sprawiedliwy dostęp.

Wzywamy partnerów do przyłączenia się do wspierania skoordynowanych inwestycji w celu rozszerzenia globalnej i regionalnej produkcji, w tym szczepionek z mRNA, wektorów wirusowych i/lub podjednostek białkowych COVID-19.

Więcej informacji

Wspólne oświadczenie w sprawie uruchomienia wspólnej grupy zadaniowej ds. produkcji i łańcucha dostaw COVID-19

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska

Przegląd unijnych przepisów ubezpieczeniowych: Zachęcanie ubezpieczycieli do inwestowania w przyszłość Europy

Opublikowany

on

Komisja Europejska przyjęła kompleksowy przegląd unijnych przepisów ubezpieczeniowych (znany jako Solvency II), aby firmy ubezpieczeniowe mogły zwiększyć długoterminowe inwestycje w odbudowę Europy po pandemii COVID-19.

Dzisiejszy przegląd ma również na celu zwiększenie odporności sektora ubezpieczeń i reasekuracji (tj. ubezpieczeń dla firm ubezpieczeniowych), aby mógł przetrwać przyszłe kryzysy i lepiej chronić ubezpieczających. Ponadto dla niektórych mniejszych zakładów ubezpieczeń wprowadzone zostaną uproszczone i bardziej proporcjonalne przepisy.

Polisy ubezpieczeniowe mają zasadnicze znaczenie dla wielu Europejczyków i europejskich przedsiębiorstw. Chronią ludzi przed stratami finansowymi w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Firmy ubezpieczeniowe odgrywają również ważną rolę w naszej gospodarce, kierując oszczędności na rynki finansowe i gospodarkę realną, zapewniając w ten sposób europejskim przedsiębiorstwom długoterminowe finansowanie.

reklama

Dzisiejsza recenzja składa się z następujących elementów:

  • Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywa 2009/138/WE);
  • komunikat w sprawie przeglądu dyrektywy Wypłacalność II;
  • wniosek ustawodawczy dotyczący nowej dyrektywy w sprawie odzyskiwania i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczeń.

Kompleksowy przegląd Solvency II

Celem dzisiejszego przeglądu jest wzmocnienie wkładu europejskich ubezpieczycieli w finansowanie naprawy gospodarczej, postępów w zakresie unii rynków kapitałowych oraz kierowanie środków na Europejski Zielony Ład. W perspektywie krótkoterminowej w UE może zostać uwolniony kapitał w wysokości do 90 miliardów euro. To znaczące uwolnienie kapitału pomoże ubezpieczycielom (reasekuratorom) zwiększyć swój wkład jako prywatnych inwestorów w odbudowę Europy po COVID-19.

reklama

Zmiany dyrektywy Wypłacalność II zostaną uzupełnione aktami delegowanymi na późniejszym etapie. W dzisiejszym komunikacie przedstawiono zamiary Komisji w tym zakresie. 

Kilka kluczowych punktów z dzisiejszego pakietu:

  • Dzisiejsze zmiany zapewnią lepszą ochronę konsumentów i zapewnią solidność firm ubezpieczeniowych, także w trudnych ekonomicznie czasach;
  • konsumenci („ubezpieczający”) będą lepiej poinformowani o sytuacji finansowej swojego ubezpieczyciela;
  • konsumenci będą lepiej chronieni przy zakupie produktów ubezpieczeniowych w innych państwach członkowskich dzięki lepszej współpracy między organami nadzoru;
  • ubezpieczyciele będą zachęcani do większych inwestycji w długoterminowy kapitał dla gospodarki;
  • siła finansowa ubezpieczycieli będzie lepiej uwzględniać niektóre rodzaje ryzyka, w tym związane z klimatem, i będzie mniej podatna na krótkoterminowe wahania rynkowe, oraz;
  • cały sektor będzie lepiej skontrolowany, aby uniknąć zagrożenia jego stabilności.

Proponowana dyrektywa w sprawie odzyskiwania ubezpieczeń oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Celem dyrektywy w sprawie odzyskiwania i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczeń jest zapewnienie lepszego przygotowania ubezpieczycieli i odpowiednich organów w UE na wypadek znacznej trudności finansowej.

Wprowadzi nowy uporządkowany proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który będzie lepiej chronił ubezpieczających, a także gospodarkę realną, system finansowy i ostatecznie podatników. Organy krajowe będą lepiej wyposażone w przypadku niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Dzięki ustanowieniu kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odpowiednie organy nadzoru i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będą mogły podejmować skoordynowane, terminowe i zdecydowane działania w celu rozwiązania problemów pojawiających się w transgranicznych grupach ubezpieczeń/reasekuracji, zapewniając możliwie najlepsze wyniki dla ubezpieczających i szerzej pojętej gospodarki.

Dzisiejsze propozycje opierają się w dużej mierze na doradztwie technicznym udzielonym przez EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych). Są one również dostosowane do prac przeprowadzonych na szczeblu międzynarodowym w tym zakresie, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki europejskiej.

Wiceprezes wykonawczy An Economy, który działa dla ludzi, Valdis Dombrovskis, powiedział: „Europa potrzebuje silnego i dynamicznego sektora ubezpieczeniowego, aby inwestować w naszą gospodarkę i pomagać nam w zarządzaniu ryzykiem, przed którym stoimy. Sektor ubezpieczeniowy może przyczynić się do realizacji Zielonego Ładu i Kapitału Markets Union, dzięki podwójnej roli protektora i inwestora.Dzisiejsze propozycje zapewniają, że nasze przepisy pozostają adekwatne do celu, czyniąc je bardziej proporcjonalnymi.”

Mairead McGuinness, komisarz odpowiedzialna za usługi finansowe, stabilność finansową i Unię Rynków Kapitałowych, powiedziała: „Dzisiejsza propozycja pomoże sektorowi ubezpieczeniowemu zintensyfikować rozwój i odegrać jego pełną rolę w gospodarce UE. Umożliwiamy inwestycje w ożywienie i nie tylko. Wspieramy udział firm ubezpieczeniowych w rynkach kapitałowych UE, zapewniając długoterminowe inwestycje, które są tak ważne dla zrównoważonej przyszłości. Nasza rosnąca unia rynków kapitałowych ma zasadnicze znaczenie dla naszej zielonej i cyfrowej przyszłości. Zwracamy również szczególną uwagę na perspektywę konsumenta; ubezpieczający mogą być pewni, że będą lepiej chronieni w przyszłości, jeśli ich ubezpieczyciel napotka trudności.”

Następne kroki

Pakiet legislacyjny zostanie teraz omówiony przez Parlament Europejski i Radę.

tło

Ochrona ubezpieczeniowa jest niezbędna dla wielu gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i uczestników rynku finansowego. Sektor ubezpieczeń oferuje również rozwiązania w zakresie dochodów emerytalnych i pomaga kierować oszczędności na rynki finansowe i gospodarkę realną.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie dyrektywa Solvency II. Komisja monitorowała stosowanie dyrektywy i szeroko konsultowała się z zainteresowanymi stronami na temat możliwych obszarów do przeglądu.

W dniu 11 lutego 2019 r. Komisja formalnie zwróciła się o poradę techniczną do EIOPA w celu przygotowania przeglądu dyrektywy Wypłacalność II. Opinia techniczna EIOPA została opublikowana 17 grudnia 2020 r.

Poza minimalnym zakresem przeglądu wymienionym w samej dyrektywie i po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja określiła dalsze obszary ram Solvency II, które należy poddać przeglądowi, takie jak wkład sektora w priorytety polityczne Unii Europejskiej (np. Porozumienie i unia rynków kapitałowych), nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową oraz zwiększenie proporcjonalności zasad ostrożnościowych, w tym sprawozdawczość.

Więcej informacji

Wniosek ustawodawczy dotyczący zmian dyrektywy 2009/138/WE (dyrektywa Wypłacalność II)

Projekt ustawodawczy dotyczący naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zakładów ubezpieczeń/reasekuracji

Komunikat w sprawie przeglądu dyrektywy Wypłacalność II

Pytania i odpowiedzi

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska

Komisja publikuje raport o wzmocnionym nadzorze dla Grecji

Opublikowany

on

Komisja opublikowała jedenaste sprawozdanie ze wzmocnionego nadzoru dla Grecji. Sprawozdanie zostało przygotowane w kontekście wzmocnionych ram nadzoru, które służą zapewnieniu stałego wsparcia realizacji zobowiązań Grecji w zakresie reform po pomyślnym zakończeniu programu pomocy finansowej w 2018 r. W sprawozdaniu stwierdza się, że Grecja podjęła niezbędne działania w celu osiągnięcia swoich należnych konkretnych zobowiązań, pomimo trudnych okoliczności spowodowanych pandemią.

Władze greckie wywiązały się z konkretnych zobowiązań w różnych obszarach, w tym prywatyzacji, poprawy otoczenia biznesowego i administracji podatkowej, przy jednoczesnym postępie w zakresie szerszych reform strukturalnych, w tym w obszarze edukacji szkolnej i administracji publicznej. Instytucje europejskie z zadowoleniem przyjmują bliskie i konstruktywne zaangażowanie we wszystkich obszarach i zachęcają władze greckie do utrzymania tempa oraz, w razie potrzeby, do wzmożenia wysiłków na rzecz zaradzenia opóźnieniom spowodowanym częściowo pandemią.

reklama

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy