Kontakt z nami

Komisja Europejska

Wkraczają wzmocnione unijne przepisy dotyczące kontroli eksportu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

UE wzmacnia swoją zdolność reagowania na nowe zagrożenia bezpieczeństwa i pojawiające się technologie. Nowa Rozporządzenie w sprawie kontroli eksportu weszła w życie 9 września i zaostrzy kontrole handlu produktami podwójnego zastosowania – towarami cywilnymi i technologiami, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych lub bezpieczeństwa – przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności UE do ochrony praw człowieka i wspierania bezpiecznych łańcuchów dostaw produktów strategicznych.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis (na zdjęciu) powiedział: „Musimy lepiej reagować na pojawiające się zagrożenia w coraz bardziej niestabilnym świecie. Oznacza to lepsze opanowanie technologii podwójnego zastosowania, w tym technologii inwigilacji cybernetycznej, które mogą być wykorzystywane do łamania praw człowieka. Dzięki nowym przepisom UE kraje UE będą teraz jeszcze ściślej współpracować między sobą iz sojusznikami w zakresie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z biotechnologii, sztucznej inteligencji i innych powstających technologii. Połączymy również siły, aby zapewnić równe szanse firmom, na przykład w kontekście nowej Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA”. 

Nowe ramy umożliwiają UE podjęcie szeregu ważnych działań w celu zgromadzenia wiedzy specjalistycznej i stawienia czoła konkretnym wyzwaniom, zwłaszcza w odniesieniu do nadzoru cybernetycznego – gdzie przygotowywane są wytyczne dotyczące należytej staranności – ale także pojawiających się technologii podwójnego zastosowania, takich jak zaawansowane technologie komputerowe.

reklama

Rozporządzenie wprowadza większą przejrzystość poprzez zwiększenie poziomu konsultacji i sprawozdawczości pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją, przyczyniając się do wypracowania nowego Elektroniczna platforma licencjonowania UE pilotowany już w czterech państwach członkowskich UE.

Stanowi również podstawę prawną dla działań UE na poziomie wielostronnym, wielostronnym i dwustronnym – uznając, że skuteczność kontroli zależy od współpracy głównych producentów technologii – i opiera się na istniejących wielostronnych ramach kontroli wywozu, a mianowicie Porozumieniu z Wassenaar, które stanowi podstawę wielu ograniczeń nałożonych przez rozporządzenie na poziomie UE.

tło

reklama

We wrześniu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący unowocześnienia unijnej kontroli wywozu wrażliwych produktów podwójnego zastosowania – towarów i technologii – w celu zastąpienia rozporządzenia z 2009 r. Takie produkty mają wiele zastosowań cywilnych, ale mogą być również wykorzystywane do celów obronnych, wywiadowczych i do celów egzekwowania prawa (materiały jądrowe i specjalne, telekomunikacja, elektronika i komputery, przestrzeń kosmiczna i kosmiczna, wyposażenie morskie itp.), a także mogą być niewłaściwie wykorzystywane do łamania praw człowieka.  

Nowe rozporządzenie zawiera wiele propozycji Komisji dotyczących kompleksowej „modernizacji systemu” i zwiększy skuteczność istniejącego unijnego systemu kontroli eksportu poprzez:

  • Wprowadzenie nowego wymiaru „bezpieczeństwa ludzkiego”, aby UE mogła reagować na wyzwania stawiane przez pojawiające się technologie podwójnego zastosowania – zwłaszcza technologie inwigilacji cybernetycznej – które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego; w tym ochrona praw człowieka;
  • aktualizacja kluczowych pojęć i definicji (np. definicja „eksportera” mająca zastosowanie do osób fizycznych i naukowców zaangażowanych w transfery technologii podwójnego zastosowania);
  • uproszczenie i harmonizacja procedur wydawania zezwoleń oraz umożliwienie Komisji zmiany – w drodze „uproszczonej” procedury, tj. aktu delegowanego – wykazu towarów lub miejsc przeznaczenia podlegających szczególnym formom kontroli, dzięki czemu system kontroli eksportu będzie bardziej elastyczny i zdolny do ewolucji i dostosowania do okoliczności;
  • usprawnienie wymiany informacji między organami wydającymi licencje a Komisją w celu zwiększenia przejrzystości decyzji licencyjnych;
  • koordynacja i wsparcie solidnego egzekwowania kontroli, w tym poprawa bezpiecznej elektronicznej wymiany informacji między organami wydającymi zezwolenia a organami egzekwowania prawa;
  • opracowanie unijnego programu budowania zdolności i szkolenia dla organów wydających licencje i egzekwujących prawa państw członkowskich; 
  • dotarcie do przemysłu i przejrzystość z zainteresowanymi stronami, rozwijanie ustrukturyzowanych relacji z sektorem prywatnym poprzez specjalne konsultacje z zainteresowanymi stronami przez odpowiednią grupę ekspertów z państw członkowskich Komisji;
  • umożliwienie silniejszego dialogu z państwami trzecimi i dążenie do równych warunków działania na poziomie globalnym.

Więcej informacji

Rozporządzenie w sprawie kontroli eksportu

Notatka – Implementacja rozporządzenia

Kontrola handlu produktami podwójnego zastosowania 

Komisja Europejska

Nowy europejski Bauhaus: Nowe działania i finansowanie łączące zrównoważony rozwój ze stylem i włączeniem

Opublikowany

on

logo

Komisja przyjęła komunikat przedstawiający koncepcję Nowego Europejskiego Bauhausu. Obejmuje to szereg działań politycznych i możliwości finansowania. Projekt ma na celu przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, takich jak budownictwo i tekstylia, aby zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do towarów o obiegu zamkniętym i mniej emisyjnych.

Nowy europejski Bauhaus wnosi kulturowy i kreatywny wymiar do Europejskiego Zielonego Ładu, mając na celu zademonstrowanie, w jaki sposób zrównoważona innowacja oferuje namacalne, pozytywne doświadczenia w naszym codziennym życiu.

Na finansowanie przeznaczono około 85 milionów euro na projekty Nowego Europejskiego Bauhausu z programów UE w latach 2021 – 2022. Wiele innych programów UE będzie integrować Nowy Europejski Bauhaus jako element kontekstu lub priorytetu bez z góry określonego dedykowanego budżetu.

reklama

Finansowanie będzie pochodzić z różnych programów UE, w tym Horizon Europe program badań naukowych i innowacji (w szczególności misje „Horyzont Europa”), Program LIFE działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ponadto Komisja zaprosi państwa członkowskie do wykorzystania podstawowych wartości nowego europejskiego Bauhausu w ich strategiach rozwoju terytorialnego i społeczno-gospodarczego oraz do mobilizacji odpowiednich części ich planów naprawy i odporności, a także programów w ramach polityki spójności, aby budować lepszą przyszłość dla wszystkich.

Komisja ustanowi Nowe europejskie laboratorium Bauhaus: „pomyśl i wykonaj” do współtworzenia, prototypowania i testowania nowych narzędzi, rozwiązań i zaleceń politycznych. Laboratorium będzie kontynuowało ducha współpracy, który łączy różne dziedziny życia i dociera do społeczeństwa, przemysłu i polityki, aby łączyć ludzi i znajdować nowe sposoby wspólnego tworzenia.

Komunikat jest inspirowany wkładem otrzymanym podczas fazy współprojektowania, która trwała od stycznia do lipca, kiedy Komisja otrzymała ponad 2000 odpowiedzi z całej Europy i spoza niej.

reklama

Wspieranie rosnącego ruchu

W styczniu 2021 r. rozpoczęto nową fazę wspólnego projektowania europejskiego Bauhausu, aby zidentyfikować i pomyśleć o estetycznych, zrównoważonych i integracyjnych rozwiązaniach dla naszych przestrzeni życiowych oraz pomóc w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Pierwsza część rozwoju wezwała wszystkich do przyłączenia się do rozmowy, aby przemyśleć sposób, w jaki żyjemy razem. Te wymiany zdań zostały uwzględnione w przyjętej dzisiaj komunikacji New European Bauhaus.

Współtworzenie pozostanie niezbędne i będzie ewoluować w świetle pierwszych konkretnych wyników, poprzez oceny i przeglądy. Dlatego Komisja będzie dalej pogłębiać współpracę z rosnącą Nową Europejską Wspólnotą Bauhausu, składającą się z zaangażowanych osób, organizacji i władz. 

Ruch czerpie również inspirację z istniejących pięknych, zrównoważonych i integracyjnych miejsc i projektów w Europie. Pierwsze Nowe Europejskie Nagrody Bauhausu upamiętniają te osiągnięcia, przyznając nagrody w dziesięciu kategoriach, od „produktów i stylu życia” po „wynalezione na nowo miejsca spotkań i dzielenia się”. Pasmo „New European Bauhaus Rising Stars”, otwarte wyłącznie dla osób poniżej 30. roku życia, wspiera i zachęca młodsze pokolenie do dalszego rozwijania nowych pomysłów i ekscytujących koncepcji. Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas ceremonii wręczenia nagród 16 września.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: „Nowy europejski Bauhaus łączy wielką wizję Europejskiego Zielonego Ładu z namacalną zmianą w terenie. Zmiany, które poprawiają nasze codzienne życie i których ludzie mogą dotykać i czuć – w budynkach, w przestrzeni publicznej, ale także w modzie czy meblach. Nowy europejski Bauhaus ma na celu stworzenie nowego stylu życia, który łączy zrównoważony rozwój z dobrym designem, wymaga mniej dwutlenku węgla i który jest integracyjny i przystępny cenowo dla wszystkich”.

Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Łącząc naukę i innowacje ze sztuką i kulturą oraz przyjmując holistyczne podejście, Nowy Europejski Bauhaus stworzy rozwiązania, które są nie tylko zrównoważone i innowacyjne, ale także dostępne, przystępne cenowo i poprawiające życie dla nas wszystkich”.

Komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, powiedziała: „Dzięki swojemu transdyscyplinarnemu i partycypacyjnemu podejściu nowy europejski Bauhaus wzmacnia rolę lokalnych i regionalnych społeczności, przemysłu, innowatorów i kreatywnych umysłów, które współpracują ze sobą, aby poprawić jakość naszego życia. Polityka spójności przekształci nowe pomysły w działania na poziomie lokalnym”.

Więcej informacji

Komunikat o nowym europejskim Bauhausie

Załącznik 1 – Sprawozdanie z fazy współprojektowania

Załącznik 2 – Mobilizacja programów UE

Załącznik 3 – Nowy europejski ekosystem polityki Bauhaus

Q & A

Nowa europejska strona Bauhausu

Okrągły stół wysokiego poziomu

Orędzie o stanie Unii prezydenta von der Leyen

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska

Stan UE: walka z COVID-19, odbudowa, klimat i polityka zewnętrzna

Opublikowany

on

W dorocznej debacie o stanie Unii Europejskiej posłowie pytali przewodniczącą Komisji von der Leyen o najpilniejsze wyzwania stojące przed UE, Sesja plenarna  AFCO.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen rozpoczęła swoje drugie orędzie o stanie Unii Europejskiej, podkreślając, że w czasie największego światowego kryzysu zdrowotnego od stulecia, najgłębszego światowego kryzysu gospodarczego od dziesięcioleci i najpoważniejszego kryzysu planetarnego wszechczasów „zdecydowaliśmy się na to razem. Jak jedna Europa. I możemy być z tego dumni”. Podkreśliła, że ​​Europa jest jednym ze światowych liderów pod względem liczby szczepień, dzieląc połowę swojej produkcji szczepionek z resztą świata. Teraz priorytetem jest przyspieszenie światowych szczepień, kontynuowanie wysiłków w Europie i dobre przygotowanie się na przyszłe pandemie.

Patrząc w przyszłość, zauważyła, że ​​„cyfrowość jest kwestią przełomową” i ogłosiła nową europejską ustawę o chipach, łączącą światowej klasy europejskie możliwości badawcze, projektowe i testowe oraz koordynującą unijne i krajowe inwestycje w półprzewodniki. Jeśli chodzi o zmiany klimatu, von der Leyen wyjaśniła, że ​​„skoro jest to dzieło człowieka, możemy coś z tym zrobić”. Podkreśliła, że ​​dzięki Zielonemu Ładowi UE była pierwszą dużą gospodarką, która przedstawiła kompleksowe przepisy w tej dziedzinie, i obiecała wspierać kraje rozwijające się poprzez podwojenie środków na różnorodność biologiczną i zobowiązanie się do dodatkowych 4 miliardów euro na finansowanie działań związanych z klimatem do 2027 r. przemiana.

reklama

Mówiąc o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, zaapelowała o europejską politykę cyberobrony i nową europejską ustawę o odporności cybernetycznej oraz zapowiedziała szczyt na temat europejskiej obrony, który odbędzie się podczas prezydencji francuskiej.

Manfred WEBER (PPE, DE) zwrócił uwagę na społeczne i gospodarcze konsekwencje kryzysu COVID-19 i stwierdził, że Europa pilnie potrzebuje nowych miejsc pracy, także w sektorze zdrowia, w którym UE przoduje w zakresie szczepionek COVID-19. Opowiedział się za programem kryzysowym w handlu UE-USA dla sektorów transportu, mobilności i technologii cyfrowych oraz za planem ograniczenia biurokracji. Doszedł do wniosku, że europejska obrona powinna zostać wzmocniona siłami szybkiego reagowania, a Europol przekształcił się w europejskie FBI.

Iratxe GARCÍA (S&D, Hiszpania) pozytywnie ocenił walkę UE z pandemią i jej skutkami: „70% populacji jest zaszczepionych, swoboda przemieszczania się znów stała się rzeczywistością, a fundusze NextGenerationEU są już rozdzielane”. Przejście na zieloną gospodarkę również jest na dobrej drodze, dodała, ale „nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby zapewnić dobrobyt obywateli”, zauważając, że kryzys pogłębił nierówności i bardziej uderzył w osoby najbardziej podatne na zagrożenia.

reklama

Dacian CIOLOŞ (Odnowienie, RO) skarżył się, że zbyt często Komisja prowadzi rozmowy dyplomatyczne z Radą, zamiast angażować się w kształtowanie polityki z Parlamentem. Podkreślając, że wartości europejskie są fundamentem naszej Unii, wezwał Komisję do rozpoczęcia korzystania z mechanizmu warunkowości ustanowionego w celu ochrony budżetu UE przed naruszeniami praworządności – obowiązującego od prawie roku, ale nigdy nie stosowanego – do zaprzestania finansowania ruchy nieliberalne w wielu częściach Europy, gdzie niezawisłość sądownictwa jest podważana, dziennikarze są mordowani, a mniejszości są dyskryminowane.

Philippe LAMBERTS (Zieloni/WSE, BE) domagał się większych ambicji klimatycznych: „szybciej, wyżej, silniej: najwyższy czas zastosować cele olimpijskie do naszych wysiłków na rzecz ratowania planety”. Poprosił także o zmiany w systemie fiskalnym i socjalnym, aby zapewnić wszystkim godne życie. Jeśli chodzi o politykę zewnętrzną, Lamberts zauważył, że tylko dzięki dzieleniu się suwerennością UE może stać się „wagą ciężką” na scenie światowej i wyjaśnił, że „Europejska forteca nigdy nie będzie szanowanym graczem geopolitycznym”. Na koniec ubolewał, że kraje UE Głównym problemem w Afganistanie jest uniknięcie sytuacji, w której Afgańczycy postawią swoje stopy na terytorium europejskim.

Obywatele UE nie potrzebują „kwiecistych przemówień”, po prostu „chcą być sami”, powiedział Jörg MEUTHEN (ID, DE). Skrytykował plany Komisji dotyczące „masowych wydatków” – na Zielony Ład, na fundusz naprawczy, na „Fit for 55”, za które obywatele w końcu musieliby zapłacić. Ostrzegł przed rosnącą biurokracją i ubolewał nad przejściem na zieloną energię, prosząc o więcej energii jądrowej.

Raffaele FITTO (EKR, IT) ostrzegł, że „same zasoby NextGenerationEU nie wystarczą” i zażądał reformy Paktu Stabilności. Wezwał także do zmiany zasad pomocy państwa i bardziej autonomicznej polityki handlowej. „Przemiany środowiskowej nie da się rozwiązać bez uwzględnienia tego, co dzieje się na świecie, a zwłaszcza wpływu na nasz system produkcyjny” – dodał. W kwestii rządów prawa i Polski Fitto potępił „polityczne narzucenie przez większość, które nie szanuje kompetencji poszczególnych państw”.

Zgodnie z Martin SCHIRDEWAN (Lewica, DE)Pani von der Leyen pochwaliła się, ale nie przedstawiła żadnych odpowiedzi na dzisiejsze problemy. Domagał się usunięcia ochrony patentowej na szczepionki i ubolewał, że 10 najbogatszych miliarderów w Europie jeszcze bardziej powiększyło swoje fortuny podczas pandemii, podczas gdy jedno na pięcioro dzieci w UE dorasta w ubóstwie lub jest nim zagrożone.

Głośniki

Ursula VON DER LEYEN, Przewodniczący Komisji Europejskiej

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Odnów , RO)

Philippe LAMBERTS (Zieloni / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, IT)

Martin Schirdewan (Lewica, DE)

Więcej informacji 

Kontynuuj czytanie

Gospodarka cyfrowa

Komisja proponuje ścieżkę do cyfrowej dekady, która zapewni transformację cyfrową UE do 2030 r.

Opublikowany

on

W dniu 15 września Komisja zaproponowała ścieżkę do cyfrowej dekady, konkretny plan osiągnięcia cyfrowej transformacji naszego społeczeństwa i gospodarki do 2030 r. Proponowana ścieżka do cyfrowej dekady przełoży się na cyfrowe ambicje UE na rok 2030 w konkretny mechanizm realizacji. Ustanowi ramy zarządzania oparte na rocznym mechanizmie współpracy z państwami członkowskimi w celu osiągnięcia 2030 r. Cele cyfrowej dekady na poziomie Unii w obszarach umiejętności cyfrowych, infrastruktury cyfrowej, cyfryzacji przedsiębiorstw i usług publicznych. Ma również na celu określenie i wdrożenie projektów cyfrowych na dużą skalę z udziałem Komisji i państw członkowskich. Pandemia podkreśliła kluczową rolę, jaką technologia cyfrowa odgrywa w budowaniu zrównoważonej i dostatniej przyszłości. W szczególności kryzys ujawnił przepaść między przedsiębiorstwami zdolnymi cyfrowo a tymi, które jeszcze nie wprowadziły rozwiązań cyfrowych, a także uwypuklił przepaść między dobrze skomunikowanymi obszarami miejskimi, wiejskimi i oddalonymi. Cyfryzacja oferuje wiele nowych możliwości na rynku europejskim, na którym w 500,000 r. ponad 2020 XNUMX wakatów dla ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i danych pozostało nieobsadzonych. Zgodnie z europejskimi wartościami ścieżka do cyfrowej dekady powinna wzmocnić naszą przywództwo cyfrowe i promować zorientowaną na człowieka i zrównoważoną politykę cyfrową wzmocnienie pozycji obywateli i przedsiębiorstw. Więcej informacji jest dostępnych w tym komunikat prasowy, Q & A i broszura. Dostępne jest również orędzie o stanie państwa prezydenta von der Leyen Online.

reklama

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy