Kontakt z nami

Szczyty UE

Wspólne oświadczenie po 24. szczycie UE–Ukraina

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się dziś (3 lutego) w Kijowie na 24.th szczycie UE-Ukraina i wydała następujące oświadczenie.

 1. Zebraliśmy się dzisiaj w kontekście trwającej niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę. Potępiliśmy to w najostrzejszych słowach i dyskutowaliśmy o tym, jak dalej wspierać Ukrainę i jak zwiększyć zbiorową presję na Rosję, by zakończyła wojnę i wycofała swoje wojska. UE będzie wspierać Ukrainę i naród ukraiński w walce z trwającą rosyjską agresywną wojną tak długo, jak to będzie konieczne. Podkreśliliśmy historyczne znaczenie decyzji Rady Europejskiej z 23 czerwca 2022 r. o uznaniu europejskiej perspektywy i nadaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego. Powtarzaliśmy, że przyszłość Ukrainy i jej obywateli leży w Unii Europejskiej. Podzielamy wspólne wartości, takie jak demokracja, praworządność, poszanowanie prawa międzynarodowego i praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, a także równości płci. UE powtórzyła swoje niezachwiane poparcie i zaangażowanie na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Układ stowarzyszeniowy i proces akcesyjny

układ stowarzyszeniowy, w tym pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, oraz proces akcesyjny

 1. Potwierdziliśmy nasze zaangażowanie w dalsze pogłębianie naszych relacji w oparciu o wspólne wartości oraz bliskie i uprzywilejowane powiązania. Układ o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą miał i nadal ma zasadnicze znaczenie dla ułatwiania i promowania dalszej integracji Ukrainy z UE. UE przypomniała decyzję Rady Europejskiej o uznaniu europejskiej perspektywy Ukrainy i nadaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego. UE ponowiła swoje zobowiązanie do wspierania dalszej integracji europejskiej Ukrainy. UE podejmie decyzję o dalszych krokach po całkowitym spełnieniu wszystkich warunków określonych w opinii Komisji. Ukraina podkreśliła swoją determinację w spełnieniu niezbędnych wymogów w celu jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.
 2. UE powtórzyła, że ​​Komisja została poproszona o przedstawienie sprawozdania na temat spełnienia warunków określonych w opinii Komisji w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w ramach jej zwykłego pakietu rozszerzeniowego w 2023 r. Bez uszczerbku dla tej kompleksowej regularnej sprawozdawczości przyjmujemy do wiadomości zamiar dostarczenia aktualizacji wiosną 2023 r., która zostanie również przekazana Ukrainie odpowiednimi kanałami.
 3. UE uznała znaczne wysiłki, jakie Ukraina wykazała w ostatnich miesiącach na rzecz osiągnięcia celów leżących u podstaw jej statusu kandydata do członkostwa w UE, z zadowoleniem przyjęła wysiłki reformatorskie Ukrainy w tak trudnych czasach i zachęciła ten kraj do kontynuowania tej drogi i spełnienia warunków określonych w art. opinii Komisji w sprawie jej wniosku o członkostwo w celu poczynienia postępów na drodze do przyszłego członkostwa w UE.
 4. Potwierdziliśmy, że kompleksowe i konsekwentne wdrażanie reform sądownictwa, zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej, w tym reformy Trybunału Konstytucyjnego i procedury wyboru niezależnych politycznie i wykwalifikowanych sędziów konstytucyjnych, ma nadal zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia odporności Ukrainy i dla postępów w proces rozszerzenia. Uznaliśmy rolę cywilnej misji doradczej UE. Z zadowoleniem przyjęliśmy zwiększone dostosowanie Ukrainy do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) i przypomnieliśmy o naszym wspólnym zobowiązaniu do promowania zasad zapisanych w układzie o stowarzyszeniu, w tym w art. 7 ust. 2. Z zadowoleniem przyjęliśmy postępy w zapewnianiu niezależnego i skutecznego działania instytucji antykorupcyjnych oraz w dostosowaniu ukraińskiego ustawodawstwa medialnego do dorobku prawnego UE w zakresie audiowizualnych usług medialnych. UE i Ukraina powtórzyły swoje zobowiązanie do pełnego poszanowania praw osób należących do mniejszości, zgodnie z konwencjami ONZ i Rady Europy oraz związanymi z nimi protokołami. W tym względzie Ukraina będzie nadal konsultować się i współpracować z Komisją Wenecką oraz będzie prowadzić bieżący dialog merytoryczny z przedstawicielami osób należących do mniejszości, w tym w sprawie związanych z tym aktów prawnych. UE jest gotowa dalej wspierać Ukrainę w jej wysiłkach reformatorskich i ich wdrażaniu.
 5. UE z zadowoleniem przyjęła zamiar Ukrainy przygotowania Narodowego Programu Przyjęcia Acquis (NPAA) na podstawie Raportu analitycznego na temat przygotowania Ukrainy w rozdziałach dorobku prawnego po wydaniu przez Komisję Opinii w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. UE jest gotowa udzielić wsparcia technicznego rządowi Ukrainy w tym ważnym kroku w kierunku dostosowania ukraińskiego ustawodawstwa do dorobku prawnego UE.
 6. Potwierdziliśmy zamiar pełnego wykorzystania potencjału Układu Stowarzyszeniowego, w tym Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (AA/DCFTA), w celu stworzenia warunków do zacieśnienia stosunków gospodarczych i handlowych prowadzących do integracji Ukrainy z rynkiem wewnętrznym UE. Zrewidowany Priorytetowy Plan Działania na rzecz lepszego wdrażania DCFTA na lata 2023-2024 stanowi mapę drogową określającą kolejne kroki w celu ułatwienia dostępu Ukrainy do rynku wewnętrznego UE. UE potwierdziła swoją gotowość do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla powiązanych reform. UE podkreśliła korzystny dla handlu wpływ tymczasowego zawieszenia wszystkich ceł i środków ochrony handlu na przywóz z Ukrainy do UE od czerwca 2022 r. UE rozważy wniosek Ukrainy o przedłużenie obowiązywania środków poza obecny okres obowiązywania. Biorąc pod uwagę pozytywne skutki unijnych środków liberalizacji handlu, obie strony zobowiązały się do zapewnienia, że ​​wszelkie środki ochrony handlu są podejmowane w pełnej zgodności z WTO i układem o stowarzyszeniu/DCFTA. Z zadowoleniem przyjęliśmy reformy Ukrainy w obszarze ułatwień celnych i handlowych oraz przystąpienie do Konwencji o wspólnym tranzycie. Ukraina z zadowoleniem przyjęła stałą determinację i starania UE, by jak najszybciej włączyć Ukrainę do europejskiego obszaru roamingu. UE doceniła wysiłki podjęte przez Ukrainę w celu dostosowania swojego sektora telekomunikacyjnego do przepisów europejskich i zachęciła ten kraj do kontynuowania tej drogi. Uzgodniliśmy zintensyfikowanie prac unijnych misji oceny wstępnej i innych niezbędnych kroków w celu rozpoczęcia negocjacji w sprawie Umowy o ocenie zgodności i akceptacji wyrobów przemysłowych (ACAA).
 7. UE powtórzyła swoje zobowiązanie do zapewniania stałego wsparcia w ramach bieżących projektów i programów. Z zadowoleniem przyjęliśmy przystąpienie Ukrainy do unijnych programów CUSTOMS i FISCALIS, jej stowarzyszenie z programami Horyzont Europa, Euratom, Cyfrowa Europa i unijny program jednolitego rynku, a także jej udział w Organie Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej.

Zjednoczeni w odpowiedzi na agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie

 1. Rosnąca agresja Rosji przeciwko Ukrainie stanowi jawne naruszenie prawa międzynarodowego, w tym zasad Karty Narodów Zjednoczonych. UE potwierdziła swoje niezachwiane poparcie i solidarność z Ukrainą w obliczu toczącej się rosyjskiej wojny napastniczej. Potępiamy systematyczne używanie przez Rosję rakiet i dronów do atakowania ludności cywilnej oraz obiektów cywilnych i infrastruktury na całej Ukrainie, co stanowi naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Stanowczo odrzucamy i jednoznacznie potępiamy próbę nielegalnej aneksji przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego na Ukrainie. Podobnie jak w przypadku Krymu i Sewastopola, Unia Europejska nigdy nie uzna za zgodne z prawem jakichkolwiek prób nielegalnej aneksji jakiejkolwiek części terytorium Ukrainy. Żądamy, aby Rosja natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły zbrojne z całego terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach.
 2. UE pochwaliła odwagę i determinację narodu ukraińskiego oraz jego przywódców w walce o obronę suwerenności, integralności terytorialnej i wolności Ukrainy. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym Ukraina jest
  korzystając z przysługującego jej prawa do samoobrony przed rosyjską agresją. Ma prawo do wyzwolenia i odzyskania pełnej kontroli nad wszystkimi terytoriami okupowanymi w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Wsparcie humanitarne

 1. W kontekście ciągłych rosyjskich ataków na infrastrukturę cywilną i krytyczną, które zagrażają świadczeniu podstawowych usług, UE jest w pełni zaangażowana w dalsze dostarczanie i koordynowanie pełnego spektrum pomocy humanitarnej i wsparcia dla społeczeństwa ukraińskiego, w ścisłej współpracy z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi aktorzy.

Odpowiedzialność

 1. Podkreśliliśmy, że zbrodnie wojenne i inne najpoważniejsze zbrodnie popełnione podczas agresji Rosji na Ukrainę, na które jest coraz więcej dowodów, stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Podkreśliliśmy nasze poparcie dla śledztw prowadzonych przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Rosja i wszyscy sprawcy i wspólnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować współpracę w celu zapewnienia pełnej odpowiedzialności, w tym poprzez ustanowienie odpowiedniego mechanizmu dla zbrodni agresji, której ściganie leży w interesie całej społeczności międzynarodowej. Ukraina podkreśliła swoje preferencje dla powołania Specjalnego Trybunału. Wspieramy rozwój międzynarodowego centrum ścigania zbrodni agresji na Ukrainie (ICPA) w Hadze, którego celem jest koordynacja śledztwa w sprawie zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, zabezpieczenie i przechowywanie dowodów na potrzeby przyszłych procesów. Ośrodek ten byłby powiązany z istniejącym wspólnym zespołem dochodzeniowo-śledczym wspieranym przez Eurojust.

Środki ograniczające

reklama
 1. Rozmawialiśmy o tym, jak dalej wspierać Ukrainę i jak zwiększyć zbiorową presję na Rosję, by zakończyła agresywną wojnę i wycofała swoje wojska z Ukrainy.
 2. UE jeszcze bardziej wzmocniła i rozszerzyła swoje środki ograniczające wobec Rosji, w tym poprzez dziewiąty unijny pakiet środków ograniczających oraz międzynarodowy pułap cen ropy i produktów ropopochodnych. UE jest gotowa do dalszego wzmacniania środków ograniczających w ścisłej koordynacji i współpracy z globalnymi partnerami, zapewniając jednocześnie ich skuteczne wdrażanie, zapobiegając obchodzeniu i ułatwiając jego obchodzenie. W tym kontekście UE ponawia swój apel do wszystkich krajów o dostosowanie się do unijnych sankcji.
 3. Stanowczo potępiliśmy militarne wsparcie rosyjskiej wojny napastniczej ze strony władz irańskich, które musi się zakończyć. W tym kontekście Ukraina z zadowoleniem przyjęła unijne środki ograniczające przyjęte 12 grudnia 2022 r. Wezwaliśmy władze białoruskie do zaprzestania umożliwiania rosyjskiej wojny napastniczej poprzez zezwolenie rosyjskim siłom zbrojnym na korzystanie z terytorium Białorusi oraz zapewnienie wsparcia i szkolenia rosyjskiej armii. Reżim białoruski musi w pełni przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego. UE będzie nadal reagować na wszystkie działania wspierające bezprawną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji i pozostaje gotowa do szybkiego wprowadzenia dalszych środków ograniczających wobec Białorusi.

Tylko pokój

 1. UE ponownie wyraziła gotowość do poparcia inicjatywy Ukrainy na rzecz sprawiedliwego pokoju opartego na poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Do tej pory Rosja nie wykazała prawdziwej woli sprawiedliwego i trwałego pokoju. Wyraziliśmy poparcie dla formuły pokojowej prezydenta Zełenskiego i zaangażowanie w aktywną współpracę z Ukrainą nad 10-punktowym planem pokojowym. W tym zakresie popieramy ideę Szczytu Formuły Pokoju, mającego na celu rozpoczęcie jej realizacji. Będziemy wspólnie pracować, aby zapewnić jak najszerszy międzynarodowy udział.

Wsparcie wojskowe

 1. Ukraina z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie UE do dalszego zapewniania wsparcia politycznego i wojskowego tak długo, jak będzie to konieczne. Obejmuje to pomoc wojskową w wysokości ponad 3.6 mld EUR w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz uruchomienie unijnej misji pomocy wojskowej w celu przeszkolenia pierwszych 30 000 żołnierzy w 2023 r. Wraz ze wsparciem wojskowym udzielonym przez państwa członkowskie UE ogólne siły zbrojne UE wsparcie dla Ukrainy szacuje się na blisko 12 mld euro.

Przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym i hybrydowym

 1. UE ponownie potwierdziła swoją solidarność z Ukrainą w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych i cyberataków oraz swoje zobowiązanie do dalszego wspierania w tym zakresie. Podkreśliliśmy naszą ściślejszą współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa i nasze zaangażowanie w osiąganie dalszych konkretnych rezultatów. Uznaliśmy znaczenie zacieśnienia współpracy w walce z kontrolowanymi przez państwo rosyjskie manipulacjami i ingerencjami w informacje, w tym dezinformacją, a także w budowaniu odporności na cyfrową transformację Ukrainy.

Wsparcie finansowe

 1. UE będzie stać z Ukrainą tak długo, jak to będzie konieczne. Ukraina z zadowoleniem przyjęła obiecaną pomoc UE ​​w odpowiedzi na agresywną wojnę Rosji. Ogólna pomoc dla Ukrainy zobowiązana do tej pory zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich wynosi prawie 50 mld EUR i obejmuje wsparcie finansowe, humanitarne, nadzwyczajne, budżetowe i wojskowe. Obejmuje to również zobowiązanie do zapewnienia do 18 mld EUR pakietu pomocy makrofinansowej + na krótkoterminową pomoc finansową UE finansującą najpilniejsze potrzeby Ukrainy i odbudowę infrastruktury krytycznej do 2023 r. Dodatkowe 10 mld EUR przeznaczono na wsparcie dla uchodźców. Ukraina z zadowoleniem przyjęła pierwszą wypłatę 3 mld EUR, która przyczyniła się do zmniejszenia pilnych potrzeb w zakresie płynności na początku roku.
 2. Około 8 mln Ukraińców otrzymało schronienie przed rosyjską agresją w UE. Przesiedleńcy z Ukrainy szukający schronienia w UE będą nadal objęci ochroną zgodnie z dyrektywą w sprawie ochrony tymczasowej co najmniej do marca 2024 r.

Rekonstrukcja – Ulga – Energia – Łączność

 1. Trwająca rosyjska kampania systematycznych ataków rakietowych i dronów na ukraińską ludność cywilną, cele cywilne, infrastrukturę energetyczną i telekomunikacyjną oraz inne obiekty użyteczności publicznej powoduje jeszcze większe cierpienie narodu ukraińskiego i stanowi poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.
 2. W tym kontekście z zadowoleniem przyjęliśmy mechanizm koordynacji uzgodniony na konferencji paryskiej w sprawie odporności i odbudowy Ukrainy w dniu 13 grudnia 2022 r. oraz rolę Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w jego wdrażaniu, a także podkreśliliśmy znaczenie ścisłej współpracy z G7 i wszystkimi partnerami międzynarodowymi.
 3. Potępiliśmy działania Rosji w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże i wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań zagrażających bezpieczeństwu i ochronie cywilnych obiektów jądrowych. Podkreśliliśmy nasze pełne poparcie dla działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na rzecz pomocy Ukrainie w zapewnieniu bezpieczeństwa jądrowego. UE pozostanie zjednoczona w obliczu wykorzystywania przez Rosję energii jako broni.
 4. UE i jej państwa członkowskie zapewniły pomoc rzeczową o wartości 527 mln EUR, w tym w dziedzinie energii, za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz pomoc humanitarną o wartości 485 mln EUR w 2022 r. Omówiliśmy dalsze zapewnianie pomocy humanitarnej i pomoc w zakresie ochrony ludności dla Ukrainy, w tym rzeczowa, oraz pomoc w odbudowie infrastruktury krytycznej Ukrainy, aby pomóc Ukrainie przetrwać zimę i zachować źródła utrzymania i podstawowe usługi, w tym odbudowę mieszkań dla przesiedleńców wewnętrznych, szkół dla dzieci ukraińskich oraz bardzo pilne urządzeń energetycznych, takich jak m.in. autotransformatory, agregaty prądotwórcze oraz żarówki LED.
 5. UE przypomniała o swoim zaangażowaniu we wspieranie, wraz z partnerami, szybkiej odbudowy i odbudowy Ukrainy, w tym odbudowy infrastruktury socjalnej i pomocy w rozminowywaniu, a także we wspieraniu rehabilitacji zdrowotnej i psychologicznej oraz reintegracji z aktywnym życiem społecznym. W tym kontekście UE ogłosiła nowy pakiet o wartości do 25 mln EUR na wsparcie humanitarnej akcji rozminowywania. UE potwierdziła swój zamiar odgrywania wiodącej roli, zwłaszcza za pośrednictwem integracyjnej, wieloagencyjnej platformy koordynacji darczyńców, uzgodnionej między Ukrainą, grupą G7, międzynarodowymi instytucjami finansowymi i innymi kluczowymi partnerami, opierając się również na wynikach międzynarodowych konferencji w Lugano i Berlinie na temat odbudowę Ukrainy. UE i Ukraina podkreśliły, że pomoc humanitarna, odbudowa, reformy i europejska droga Ukrainy wzajemnie się wzmacniają, wspierając wysiłki Ukrainy na rzecz jej modernizacji i dostosowania do standardów UE. Uznaliśmy kluczową rolę społeczeństwa obywatelskiego, administracji lokalnej i podmiotów prywatnych w odbudowie Ukrainy.
 6. Z zadowoleniem przyjęliśmy podpisanie podczas szczytu Memorandum o porozumieniu między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie partnerstwa strategicznego w sprawie gazów odnawialnych, które wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, wesprze naszą walkę ze zmianami klimatycznymi i pozytywnie wpłynie na ożywienie gospodarcze i dalszą integrację naszych rynków energii.
 7. Podkreśliliśmy znaczenie dalszego wdrażania pasów solidarności UE-Ukraina. Obejmując handel we wszystkich sektorach i łącząc Ukrainę z UE i resztą świata, stały się linią życia dla ukraińskiej gospodarki. Między majem a grudniem 2022 r. umożliwiły one eksport około 45 mln ton ukraińskich towarów i, co równie ważne, import na Ukrainę około 23 mln ton potrzebnych jej towarów, generując szacunkowo 20 mld euro przychodów dla ukraińskich rolników i przedsiębiorstw . Uzgodniliśmy, że należy nadać priorytet wysiłkom na rzecz dalszego wzmacniania połączeń między UE a Ukrainą, w szczególności poprzez poprawę połączeń infrastrukturalnych, w tym poprzez rozwój interoperacyjnej infrastruktury kolejowej, przedłużenie umowy o transporcie drogowym między UE a Ukrainą oraz mobilizację wsparcia finansowego UE na rzecz rozwoju pasów solidarności zgodnie z art. ogłoszono we wspólnej deklaracji UE – Ukraina z 11 listopada 2022 r.

 Zamrożone aktywa

 1. UE zintensyfikuje również prace na rzecz wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji do wspierania odbudowy Ukrainy i do celów reparacji, zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym.

Wsparcie dyplomatyczne

 1. UE będzie dalej intensyfikować swoje obecne wysiłki dyplomatyczne wspierające Ukrainę na wszystkich odpowiednich forach międzynarodowych, wzywając do niezłomnej solidarności z Ukrainą przeciwko rosyjskiej wojnie napastniczej. 

Współpraca w celu zwiększenia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego

 1. Przypomnieliśmy, że Rosja, wykorzystując żywność jako broń w swojej agresji na Ukrainę, wywołała ogólnoświatowe zakłócenia w produkcji rolnej, łańcuchach dostaw i handlu, które doprowadziły ceny żywności i nawozów do bezprecedensowego poziomu. Podkreśliliśmy znaczenie i potrzebę dalszego wzmacniania Szlaków Solidarności, które w okresie od maja do grudnia 23 r. sprowadziły na światowe rynki ponad 2022 mln ton ukraińskiego zboża, nasion oleistych i innych produktów. Wraz z Inicjatywą Zbożową ONZ ds. z programu dla Ukrainy, Solidarity Lanes są niezbędne dla realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest zapewnienie ciągłej dostępności i przystępności cenowej żywności i nawozów. W pełni solidaryzujemy się z partnerami na całym świecie, zwiększając zasięg dyplomatyczny i wspierając globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

Partnerstwo Wschodnie

 1. Równolegle z wysiłkami Ukrainy na rzecz integracji europejskiej UE i Ukraina uznały znaczenie dalszego wzmacniania dostosowanej do potrzeb współpracy regionalnej, w tym Partnerstwa Wschodniego, które dzięki zróżnicowanemu podejściu przyczynia się do odporności naszego wschodniego sąsiedztwa, ułatwiając również współpracę w kwestiach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwo energetyczne i zagrożenia hybrydowe.

Europejska Wspólnota Polityczna

 1. UE i Ukraina z zadowoleniem przyjęły pomyślne pierwsze spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, które odbyło się 6 października 2022 r. w Pradze. Spotkanie stworzyło platformę do koordynacji politycznej i okazję do pogłębionej wymiany zdań na temat palących kwestii dotyczących całego kontynentu. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Kiszyniowie w pierwszej połowie 2023 roku.

Odwiedź stronę konferencyjną

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy