Kontakt z nami

Europejski Sojusz na rzecz Spersonalizowany Medycyny

EAPM: Najważniejszymi priorytetami są nowotwory i profilaktyka zdrowotna

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Dzień dobry, koledzy medyczni i witamy w aktualizacji Europejskiego Kolegium Medycyny Personalizowanej (EAPM), pisze dyrektor wykonawczy EAPM, dr Denis Horgan.

Prezydencja stawia na raka jako priorytet

Rak znajduje się na szczycie listy, jeśli chodzi o priorytety zdrowotne Słowenii w UE. Prezydencja słoweńska skupi się również na odbudowie i odporności na COVID-19, a program prezydencji chce zbudować europejską unię zdrowia i wspierać tworzenie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych organ reagowania, którego celem jest poprawa zdolności i gotowości Europy do reagowania na transgraniczne zagrożenia zdrowia i sytuacje nadzwyczajne, takie jak COVID-19. 

reklama

Działania prezydencji słoweńskiej będą zatem koncentrować się na wzmocnieniu skutecznej reakcji UE na zagrożenia zdrowia, strategie wyjścia i możliwe przyszłe pandemie. Nacisk zostanie położony na wartość dodaną współpracy na poziomie UE w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz odpornych systemów opieki zdrowotnej, w celu wspólnego inwestowania bardziej efektywnie w poprawę organizacji, dostępności, jakości i reaktywności systemów opieki zdrowotnej oraz ich trwałe finansowanie. Szczególna uwaga zostanie również zwrócona na rolę UE w globalnym zdrowiu oraz Europejski Plan Walki z Rakiem, który jest jednym z trzech filarów nowej Europejskiej Unii Zdrowia.

Konsekwencje COVID-19 pokazały, że lepsza współpraca i skuteczne reagowanie na kryzysy i sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia wymagają większej współpracy i wzajemnej koordynacji, a także jasno określonych zadań i kompetencji zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. 

Prezydencja słoweńska położy zatem szczególny nacisk na gotowość na sytuacje kryzysowe i ustanowienie mechanizmów reagowania, które są częścią Europejskiej Unii Zdrowia i wzmacniają rolę kluczowych agencji zdrowia UE (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA)), przy jednoczesnej poprawie ram prawnych dotyczących poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia. 

reklama

Prezydencja słoweńska rozpocznie dyskusję na temat wniosku legislacyjnego w sprawie ustanowienia nowego Urzędu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w Zdrowiu (HERA), struktury mającej na celu osiągnięcie lepszej reakcji UE na zagrożenia transgraniczne. 

W połączeniu z Europejską Strategią Leków, HERA może mieć kluczowe znaczenie pod względem koordynacji między różnymi zainteresowanymi stronami, inwestowania i rozwijania segmentów wsparcia. W obszarze dostępności i dostępności leków pandemia COVID-19 dodatkowo wykazała wrażliwość dostaw leków i znaczenie zapewnienia otwartej autonomii strategicznej UE. Na 

Jednocześnie jest to szansa na wspólne rozwiązania na poziomie UE. Prezydencja słoweńska pragnie zatem pobudzić dyskusję na temat nowych rozwiązań na szczeblu UE, które mogą poprawić dostępność lub dostępność leków. 

Wszystkie te kwestie będą dotyczyć EAPM we współpracy z instytucjami UE w nadchodzących miesiącach, aby rozwinąć prace EAPM w ostatnich latach.

Wczesna diagnoza to najważniejsza opłata za EAPM

Z punktu widzenia EAPM, początek nowej prezydencji w UE oznacza, że ​​EAPM będzie promować profilaktykę zdrowotną obok medycyny spersonalizowanej. Oczywiście osoby zmagające się z różnymi nowotworami tworzą jedną z największych grup mieszczących się w tej kategorii, a to jest… nie tylko jeśli chodzi o rzadkie nowotwory – jest to dziedzina, w której można rozsądnie spodziewać się większych trudności.

Jest to kluczowa kwestia, nad którą EAPM pracowała z członkami w ostatnich latach, w rzeczywistości wprowadzając ją na polityczny radar. Raport EAPM z naszej ostatniej wirtualnej konferencji, wydarzenia pomostowego, które odbyło się pomiędzy wychodzącą i nadchodzącą prezydencją UE, zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, a niektóre z kluczowych kwestii, o których dyskutował EAPM, są kluczem do prowadzenia agendy podczas słoweńskiej prezydencji UE.

Niewystarczająca wczesna diagnoza (często z powodu braku programów badań przesiewowych i wytycznych) oraz brak dostępu do najlepszych terapii dostępnych w odpowiednim czasie i przystępnej cenie to problemy, które od dawna są z nami.

Ale sytuacja znacznie się pogorszyła z powodu pandemii COVID-19.

W EAPM interesariusze również dążą do skoncentrowania się nie tylko na zapewnieniu właściwego leczenia właściwemu pacjentowi we właściwym czasie, ale także na właściwych środkach zapobiegawczych, aby zapewnić niezawodną i zrównoważoną opiekę zdrowotną.

Oczywiste jest, że konieczne są inwestycje w metody diagnostyczne, takie jak stosowanie IVD i więcej badań przesiewowych, z pewnością w przypadku raka płuc.

Leczenie pacjentów nigdy nie było łatwym zadaniem. W wielu przypadkach trzeba podjąć naprawdę trudne decyzje. Decyzje te można często ułatwić, gdy istnieją wytyczne kliniczne. Ponadto, ponieważ rak płuc jest tak trudny do wykrycia, istnieją mocne argumenty za uzgodnionymi zaleceniami dotyczącymi badań przesiewowych.

Posłowie chcą wzmocnić instrument „Łącząc Europę” 

Parlament Europejski przyjął odnowiony program instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w dniu 6 lipca. Będący częścią budżetu UE na lata 2021-2027 program o budżecie 33.71 mld euro (w cenach bieżących) będzie finansował kluczowe projekty mające na celu usługi cyfrowe i łączność w Europie. Powinna również wspierać tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i wdrażanie nowych technologii. Posłom udało się zapewnić, że 60% funduszy zostanie przeznaczonych na projekty, które pomogą osiągnąć cele klimatyczne UE. Wszystko to można skoncentrować na opiece zdrowotnej. 

Negocjacje dotyczące reformy EMA

Jednym z głównych celów nowego projektu przepisów EMA jest lepsze umożliwienie jej monitorowania i łagodzenia potencjalnych i rzeczywistych niedoborów leków i wyrobów medycznych, które są uważane za krytyczne dla reagowania na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego, takie jak pandemia COVID-19, która ujawniła niedociągnięcia pod tym względem.

Wniosek ma również na celu „zapewnienie terminowego opracowywania wysokiej jakości, bezpiecznych i skutecznych leków, ze szczególnym naciskiem na reagowanie na sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego” oraz „zapewnienie ram działania paneli eksperckich, które oceniają wyroby medyczne wysokiego ryzyka i udziela podstawowych porad w zakresie przygotowania i zarządzania kryzysowego”.

Jak wskazuje Komisja, EMA i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stoją na czele prac UE mających na celu rozwiązanie problemu pandemii koronawirusa. Covid-19 wykazał jednak, że obie agencje muszą zostać wzmocnione i wyposażone w silniejsze uprawnienia, aby lepiej chronić obywateli UE i przeciwdziałać transgranicznym zagrożeniom zdrowia. Według Komisji mandat EMA zostanie wzmocniony, aby ułatwić skoordynowaną reakcję na kryzysy zdrowotne na szczeblu UE poprzez:

  • Monitorowanie i ograniczanie ryzyka niedoborów leków i wyrobów medycznych o znaczeniu krytycznym;
  • udzielanie porad naukowych na temat leków, które mogą potencjalnie leczyć, zapobiegać lub diagnozować choroby powodujące te kryzysy;
  • koordynowanie badań w celu monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek oraz;
  • koordynowanie badań klinicznych.

AI w ochronie zdrowia – raport WHO

Raport opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia wyjaśnia zastosowania sztucznej inteligencji w zdrowiu i sześć zasad zapobiegania dysproporcjom zdrowotnym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała pierwszy globalny raport na temat sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej i sześciu zasad mających na celu uniknięcie dysproporcji zdrowotnych w tej dziedzinie. Raport, Etyka i zarządzanie sztuczną inteligencją dla zdrowia, jest wynikiem dwuletnich konsultacji prowadzonych przez panel ekspertów międzynarodowych powołanych przez WHO. „Podobnie jak każda nowa technologia, sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w zakresie poprawy zdrowia milionów ludzi na całym świecie, ale jak każda technologia może być również niewłaściwie wykorzystywana i wyrządzać szkody” – dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO, powiedział w komunikacie prasowym. „Ten ważny nowy raport stanowi cenny przewodnik dla krajów, jak zmaksymalizować korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, jednocześnie minimalizując ryzyko i unikając pułapek”.

I to wszystko z EAPM na ten tydzień – sprawozdanie z naszej ostatniej wirtualnej konferencji, wydarzenia pomostowego, które odbyło się między wychodzącą i nadchodzącą prezydencją UE, w której wzięło udział 164 delegatów, będzie dostępne w przyszłym tygodniu, więc do tego czasu dziękujemy za towarzystwa, miłego weekendu, bezpieczeństwa i zdrowia.

Europejski Sojusz na rzecz Spersonalizowany Medycyny

HERA i ustawa o rynkach cyfrowych wyznaczają kierunek dla zdrowia UE

Opublikowany

on

Dzień dobry, koledzy zajmujący się zdrowiem i witamy w aktualizacji Europejskiego Kolegium Medycyny Personalizowanej (EAPM) – EAPM zorganizowała bardzo udaną konferencję dotyczącą raka w dniu 18 września ubiegłego tygodnia.Potrzeba zmian: Zdefiniowanie ekosystemu opieki zdrowotnej w celu określenia wartości”, z udziałem ponad 167 delegatów, a raport zostanie wydany w przyszłym tygodniu, Dyrektor wykonawczy EAPM pisze Denis Horgan.

HERA lub BOHATER!

UE stworzyła organ ds. zdrowia w sytuacjach kryzysowych, aby radzić sobie z przyszłymi pandemiami na całym kontynencie. Nowy Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Zdrowotne Stany Zjednoczone (HERA) ma na celu zapobieganie, wykrywanie i szybkie reagowanie na nagłe sytuacje zdrowotne. Według Komisji: „HERA będzie przewidywać zagrożenia i potencjalne kryzysy zdrowotne poprzez gromadzenie danych wywiadowczych i budowanie niezbędnych zdolności reagowania. 

reklama

Kiedy nadejdzie nagły wypadek, HERA zapewni rozwój, produkcję i dystrybucję leków, szczepionek i innych medycznych środków zaradczych – takich jak rękawiczki i maski – których często brakowało w pierwszej fazie reakcji na koronawirusa”.

 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „HERA jest kolejnym budulcem silniejszej Unii Zdrowia i ważnym krokiem naprzód w naszej gotowości na kryzys. Dzięki HERA zapewnimy sprzęt medyczny, którego potrzebujemy, aby chronić naszych obywateli przed przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia. 

HERA będzie w stanie podejmować szybkie decyzje w celu zabezpieczenia dostaw. To jest to, co obiecałem w 2020 roku i to właśnie dostarczamy”. Działania HERA będą opierać się na budżecie w wysokości 6 miliardów euro z obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2022-2027, z czego część będzie pochodzić z dopłat NextGenerationEU.

reklama

Fragmentacja innowacji w UE

Badania nad bezpieczeństwem UE są jednym z elementów budowy unii bezpieczeństwa. Umożliwia innowacje w zakresie technologii i wiedzy, które mają kluczowe znaczenie dla rozwijania zdolności do sprostania dzisiejszym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, przewidywania przyszłych zagrożeń i przyczyniania się do bardziej konkurencyjnego europejskiego przemysłu bezpieczeństwa. 

Komisja podjęła decyzję o zainicjowaniu szeregu działań, które zwiększą konkurencyjność europejskiego przemysłu bezpieczeństwa i przyczynią się do realizacji celów europejskiej polityki bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o przezwyciężenie fragmentacji unijnych rynków bezpieczeństwa w zakresie technologii bezpieczeństwa, bez zaangażowania, zaangażowania i inwestycji unijnej technologii bezpieczeństwa i bazy przemysłowej innowacyjne rozwiązania pozostałyby uwięzione w niekończących się cyklach badań i nigdy nie zostałyby zastosowane w terenie.

Dlatego głównym celem jest konsolidacja jednolitego unijnego rynku bezpieczeństwa, zwiększająca konkurencyjność bazy przemysłowej. Konsolidacja ta nie tylko gwarantowałaby bezpieczeństwo dostaw technologii strategicznych, ale także zabezpieczałaby, w razie potrzeby, strategiczną autonomię UE w zakresie technologii, usług i systemów, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony obywateli UE.

Chorzy na raka „chronieni szczepionkami koronawirusowymi”

Nowe badania sugerują, że szczepienia przeciwko COVID są tak samo skuteczne i bezpieczne dla osób z rakiem, jak dla osób bez raka. Według Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) pacjenci z rakiem mają „odpowiednią, ochronną odpowiedź immunologiczną” na szczepienie bez „więcej skutków ubocznych niż w populacji ogólnej”. 

Naukowcy powiedzieli, że badania pokazują, że istnieje potrzeba promowania szczepień u pacjentów z rakiem. Badania zostały przeprowadzone, ponieważ osoby chore na raka zostały wykluczone z badań klinicznych szczepionek, ze względu na osłabienie ich układu odpornościowego w wyniku poddania się leczeniu przeciwnowotworowemu. Naukowcy powiedzieli, że „mnóstwo badań” z podobnymi wnioskami zostanie zaprezentowanych dzisiaj (21 września) na dorocznym Kongresie ESMO. 

Analiza 3,813 uczestników z historią przebytego lub aktywnego raka w randomizowanym, kontrolowanym badaniu szczepionki BioNTech/Pfizer pokazuje, że najczęstsze skutki uboczne szczepienia były równie łagodne – i występowały z podobną częstością – jak w całym badaniu populacja ponad 44,000 XNUMX osób.

Dostosowanie przepisów dotyczących rynków cyfrowych do ery cyfrowej 

Prawodawcy UE opracowują szereg ważnych nowych przepisów, które będą miały wpływ na cyfryzującą gospodarkę Europy przez kolejne dziesięciolecia. Jedną z tych propozycji jest ustawa o rynkach cyfrowych (DMA), która ma zostać przyjęta w następnej kadencji. 

Przed latem zaproponowano tysiące poprawek do tego rozporządzenia, z których wiele było wynikiem prób prześcignięcia się posłów do Parlamentu Europejskiego w kwestii tego, jak twardzi mogą być w „Big Tech”. Ale po początkowych postawach, teraz zaczyna się ciężka praca nad opracowaniem przepisów, które faktycznie sprawdzają się w praktyce: DMA, który wspiera ambicje UE, aby dostosować się do ery cyfrowej. Aby Bruksela nadała tempo regulacji technologicznej na całym świecie, będzie wymagała chłodnej głowy i przemyślanego podejścia. Aby dostosować się do ery cyfrowej, DMA musi być tak dynamiczny i elastyczny, jak sektor, który będzie regulować.

Parlament popiera plan wycofania testów na zwierzętach

W środę (22 września) Parlament Europejski przeważającą większością głosów przegłosował rezolucję wzywającą Komisję Europejską do opracowania planu działania na rzecz zaprzestania doświadczeń na zwierzętach. To doniosłe zwycięstwo polityczne w regionie, w którym niedawne komplikacje zwierząt w laboratoriach miały miejsce. 

Na szczycie listy niepowodzeń znajduje się odkrycie, że Europejska Agencja Chemikaliów zignorowała długotrwały zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, domagając się dodatkowych danych na zwierzętach dla dziesiątek składników kosmetyków, które zabiły już około 25,000 XNUMX zwierząt. Krótki film poklatkowy Humane Society International Uratuj Ralpha przyczynił się do podniesienia świadomości na temat tego, że społeczeństwo było wprowadzane w błąd w związku z zakazem kosmetyków w UE. 

O wiele więcej zwierząt może umrzeć w bolesnych testach toksyczności, jeśli Komisja Europejska wdroży swoją strategię chemiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju w kierunku środowiska wolnego od toksyn, co, zgodnie z propozycją, umocniłoby jeszcze bardziej ugruntowane podejście UE do oceny zagrożeń chemicznych oparte głównie na testach na zwierzętach. 

W rezolucji Parlamentu słusznie wskazano, że podejście bez zwierząt oparte na biologii człowieka jest kluczem do lepszej oceny bezpieczeństwa chemicznego. Jest to jeden z powodów, dla których w Stanach Zjednoczonych Agencja Ochrony Środowiska zobowiązała się do wycofania swoich wymagań dotyczących testów na zwierzętach do 2035 r., a ustawa o kosmetykach humanitarnych nabiera rozpędu w Kongresie. 

Rezolucja opowiadająca się za planem działania na rzecz stopniowego wycofywania testów na zwierzętach została poparta przez HSI/Europe i inne grupy zajmujące się ochroną zwierząt, czołowych europejskich naukowców i przedsiębiorstwa. Przytłaczające ponadpartyjne poparcie okazane przez posłów do Parlamentu Europejskiego odzwierciedla rosnące zaniepokojenie ostatnimi działaniami i propozycjami Europejskiej Agencji Chemikaliów i Komisji Europejskiej.

Szczęśliwa wiadomość na koniec: USA otwierają się na w pełni zaszczepionych podróżnych 

Stany Zjednoczone łagodzą ograniczenia podróży związane z koronawirusem, otwierając ponownie dla pasażerów z Wielkiej Brytanii, UE i innych krajów. Od listopada zagraniczni podróżni będą mogli latać do USA, jeśli zostaną w pełni zaszczepieni, poddani testom i śledzeniu kontaktów. Stany Zjednoczone mają surowe ograniczenia dotyczące podróżowania od początku zeszłego roku. 

Posunięcie to odpowiada na główne żądanie europejskich sojuszników i oznacza, że ​​rodziny i przyjaciele rozdzieleni ograniczeniami mogą zostać ponownie zjednoczeni. "To szczęśliwy dzień - Big Apple, nadchodzę!" Francuski przedsiębiorca Stephane Le Breton powiedział agencji prasowej Associated Press, że nie mógł się doczekać podróży do Nowego Jorku, która została wstrzymana z powodu ograniczeń. 

Koordynator Białego Domu COVID-19, Jeff Zients, ogłosił nowe zasady w poniedziałek (20 września), mówiąc: „Opiera się to na podejściu indywidualnym, a nie krajowym, więc jest to silniejszy system”. „Co najważniejsze, obcokrajowcy lecący do USA będą musieli być w pełni zaszczepieni” – powiedział. Ograniczenia amerykańskie zostały początkowo nałożone na podróżnych z Chin na początku 2020 r., a następnie rozszerzono je na inne kraje.

 Obecne przepisy zabraniają wjazdu większości obywateli spoza USA, którzy przebywali w Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach europejskich, Chinach, Indiach, RPA, Iranie i Brazylii w ciągu ostatnich 14 dni. Zgodnie z nowymi przepisami podróżujący z zagranicy będą musieli przed wylotem przedstawić dowód szczepienia, uzyskać negatywny wynik testu na Covid-19 w ciągu trzech dni od podróży oraz podać swoje dane kontaktowe. Nie będą musieli poddać kwarantannie. 

To wszystko na razie z EAPM – upewnij się, że jesteś bezpieczny i zdrowy i masz wspaniały weekend, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.

Kontynuuj czytanie

Rak

EAPM: Najważniejsze wydarzenie na szczycie fali w walce z rakiem!

Opublikowany

on

Dzień dobry, koledzy medyczni i witamy w aktualizacji Europejskiego Kolegium Medycyny Personalizowanej (EAPM) – nadchodzące wydarzenie EAPM odbędzie się jutro, 17 września! Nazywa się „Potrzeba zmiany: Zdefiniowanie ekosystemu opieki zdrowotnej w celu określenia wartości” i odbędzie się podczas Kongresu ESMO, szczegóły poniżej, Dyrektor wykonawczy EAPM pisze Denis Horgan.

Badania przesiewowe w kierunku raka, priorytety dotyczące raka na poziomie politycznym

Wydarzenie EAPM nadchodzi w sprzyjającym czasie dla postępu w walce z rakiem - Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosił nową inicjatywę aktualizacji 17-letniego zalecenia Rady w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka. Nowe inicjatywy na 2022 r. zostały zaproponowane w liście intencyjnym opublikowanym wczoraj podczas orędzia o stanie państwa prezydenta (15 września).  

reklama

Ponadto partia polityczna EPP określił swoje priorytety polityki w zakresie raka w 15-punktowym programie. Dokument strategiczny przedstawia proponowane poprawki do raportu z własnej inicjatywy Komitetu ds. Raka. To, wraz z reformą dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej – która teoretycznie pozwala pacjentom z jednego kraju członkowskiego na leczenie w innym – oraz udostępnianie danych jest kluczem do zastosowania sztucznej inteligencji i narzędzi uczenia maszynowego do badań oraz umożliwienia cyfrowego transformacja opieki zdrowotnej to kwestie, które znalazły się na czele ostatnich prac EAPM, mających na celu wyeliminowanie rozbieżności w zapobieganiu nowotworom, wykorzystywaniu danych, diagnozowaniu i leczeniu w całej Europie. 

Wydarzenie odbędzie się jutro od 8:30 do 16:XNUMX; tutaj jest link do rejestracji a tutaj jest link do agendy

Parlament uchwala jeszcze dwie sprawy Europejskiej Unii Zdrowia

Dwie kolejne propozycje Europejskiej Unii Zdrowia trafią do rozmów trójstronnych po przegłosowaniu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu dzisiejszym (16 września). Propozycje rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia zostały przyjęte 594 głosami za, przy 85 głosach przeciw i 16 wstrzymujących się. Tymczasem zmiana mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania Chorobom i Rady (ECDC) została przyjęta 598 głosami za, 84 przeciw i 13 wstrzymujących się.

Pierwsza propozycja zwiększenia mandatu Europejskiej Agencji Leków (EMA) jest już w trakcie rozmów trójstronnych. Drugie spotkanie odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

reklama

Ustawa o zarządzaniu danymi

Przygotowując projekt nowej ustawy o danych, oczekiwany do grudnia 2021 r., Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne.

Głównym celem tej inicjatywy jest wspieranie wymiany danych w gospodarce UE, w szczególności między przedsiębiorstwami i między przedsiębiorstwami, w zakresie horyzontalnym (np. obejmującym dane przemysłowe, Internet rzeczy itp.). 

Ma na celu uzupełnienie innych plików związanych z danymi, takich jak ustawa o zarządzaniu danymi, rozporządzenie RODO i ePrivacy, prawo konkurencji (np. wytyczne dotyczące współpracy horyzontalnej) oraz ustawa o rynkach cyfrowych. Jak donosi in politico, zajmą się tym wiceambasadorowie w Coreper I w dniu 1 października. Urzędnik UE zaznajomiony z tym procesem powiedział, że kilka krajów poprosiło o drobne zmiany dotyczące pośredników danych i międzynarodowych transferów danych.

„Ryzykowna” sztuczna inteligencja 

Szef ONZ ds. praw człowieka wzywa do wprowadzenia moratorium na korzystanie z technologii sztucznej inteligencji, która stanowi poważne zagrożenie dla praw człowieka, w tym systemów skanowania twarzy, które śledzą ludzi w przestrzeni publicznej. Michelle BacheletWysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka powiedział również w środę, że kraje powinny wyraźnie zakazać stosowania sztucznej inteligencji, które nie są zgodne z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka. Aplikacje, które powinny być zabronione, obejmują rządowe systemy „oceny społecznej”, które oceniają ludzi na podstawie ich zachowania oraz pewne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które dzielą ludzi na grupy, takie jak pochodzenie etniczne lub płeć. 

Technologie oparte na sztucznej inteligencji mogą być siłą dobra, ale mogą również „wywoływać negatywne, a nawet katastrofalne skutki, jeśli są używane bez dostatecznego uwzględnienia tego, jak wpływają na prawa człowieka”, powiedział Bachelet w oświadczeniu. 

Jej komentarze pojawiły się wraz z nowym raportem ONZ, który analizuje, w jaki sposób kraje i firmy pospiesznie zaczęły stosować systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na życie i środki utrzymania ludzi bez ustanawiania odpowiednich zabezpieczeń, aby zapobiec dyskryminacji i innym szkodom. „Nie chodzi o brak sztucznej inteligencji” Peggy Hicks, dyrektor ds. zaangażowania tematycznego biura praw autorskich, powiedziała dziennikarzom, prezentując raport w Genewie. „Chodzi o uznanie, że jeśli sztuczna inteligencja ma być wykorzystywana w tych bardzo krytycznych obszarach funkcji związanych z prawami człowieka, należy to zrobić we właściwy sposób. A my po prostu nie wprowadziliśmy jeszcze ram, które zapewnią, że tak się stanie”.

Cele cyfrowe UE na rok 2030

Komisja zaproponowała plan monitorowania postępów krajów UE w realizacji celów cyfrowych bloku na 2030 r. UE będzie promować swoją agendę cyfrową skoncentrowaną na człowieku na arenie światowej oraz promować dostosowanie lub konwergencję z normami i standardami UE. Zapewni również bezpieczeństwo i odporność swoich cyfrowych łańcuchów dostaw oraz dostarczy globalne rozwiązania. 

Zostaną one osiągnięte poprzez ustanowienie zestawu narzędzi łączącego współpracę regulacyjną, zajmującego się budowaniem zdolności i umiejętności, inwestycjami we współpracę międzynarodową i partnerstwami badawczymi, projektowaniem pakietów gospodarki cyfrowej finansowanymi w ramach inicjatyw skupiających UE oraz łączeniem inwestycji wewnętrznych UE i współpracy zewnętrznej instrumenty inwestujące w poprawę łączności z partnerami UE. Komisja wkrótce rozpocznie szeroko zakrojoną dyskusję i proces konsultacji, w tym z obywatelami, na temat wizji UE i zasad cyfrowych.

EBI wspiera pieniądze na szczepionki 

Rada dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zatwierdziła 647 mln euro na pomoc krajom w zakupie i dystrybucji szczepionek COVID-19 i innych projektów zdrowotnych. Dystrybucja szczepionek przyniesie korzyści Argentynie, a także krajom Azji Południowej, takim jak Bangladesz, Bhutan, Sri Lanka i Malediwy. Na początku kryzysu pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego rozpoczęli jednocześnie pracę nad stanem zagrożenia zdrowia i spowolnieniem gospodarczym. Bank podzielił swoje wsparcie dla firm biotechnologicznych i medycznych na trzy główne sektory: szczepionki, terapie i diagnostykę. Cel: śledzenie infekcji, powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby i opieka nad chorymi.

Na początku tego roku Bank zatwierdził nowe finansowanie w wysokości 5 miliardów euro na wsparcie pilnych działań w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna i innowacje medyczne w związku z COVID-19. Od tego czasu ponad 40 firm i projektów biotechnologicznych lub medycznych zostało zatwierdzonych do finansowania przez EBI o wartości około 1.2 miliarda euro. To postawiło Bank na czele walki z COVID-19.

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera również globalne programy dystrybucji szczepionek COVID-19, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Na przykład, Bank niedawno zatwierdził umowę o wartości 400 milionów euro z COVAX, globalną inicjatywą wspieraną przez setki krajów, sektor prywatny i organizacje filantropijne, mającą na celu promowanie równego dostępu do szczepionek.

Dobra wiadomość na koniec – szczepionki przeciwko koronawirusowi zmniejszają ryzyko długiego Covid, wynika z badań 

Pełne szczepienie przeciwko COVID-19 nie tylko zmniejsza ryzyko złapania go, ale także infekcji, która przekształci się w długi Covid, sugerują badania prowadzone przez King's College London. Pokazuje, że u mniejszości osób, które zarażą się Covid pomimo dwóch szczepień, szanse na wystąpienie objawów trwających dłużej niż cztery tygodnie są zmniejszone o 50%. Porównuje się to z osobami, które nie są zaszczepione. 

Jak dotąd 78.9% osób w wieku powyżej 16 lat w Wielkiej Brytanii otrzymało dwie dawki szczepionki przeciw Covid. Wiele osób, u których występuje Covid, wraca do zdrowia w ciągu czterech tygodni, ale niektóre mają objawy, które utrzymują się lub rozwijają przez tygodnie i miesiące po początkowej infekcji – czasami nazywanej długim Covid. Może się to zdarzyć, gdy ludzie doświadczą nawet łagodnych objawów koronawirusa. Badacze, których prace zostały opublikowane w: The Lancet Infectious Diseasestwierdzą, że jest jasne, że szczepienia ratują życie i zapobiegają poważnym chorobom, ale wpływ szczepionek na rozwój długotrwałych chorób jest mniej pewny.

To wszystko z EAPM na ten tydzień – z niecierpliwością czekamy na jutrzejsze wydarzenie i będziemy o nim informować w przyszłym tygodniu. Do tego czasu bądź bezpieczny, no cóż, a oto link do rejestracji a tutaj jest link do agendy

Kontynuuj czytanie

Europejski Sojusz na rzecz Spersonalizowany Medycyny

Aktualizacja EAPM: Walka z rakiem z interesariuszami i danymi - Zarejestruj się teraz!

Opublikowany

on

Dzień dobry, koledzy medyczni i witajcie w aktualizacji tygodnia Europejskiego Kolegium Medycyny Personalizowanej (EAPM) – w miarę upływu dni nadszedł czas, aby zarejestrować się na nadchodzące wydarzenie EAPM 17 września, które odbędzie się podczas Kongres ESMO, szczegóły poniżej, pisze dyrektor wykonawczy EAPM Denis Horgan.

„Rak w wielu jego formach”

Jak wspomniano w poprzednich aktualizacjach, konferencja, dziewiąte doroczne wydarzenie EAPM, nosi tytuł „Potrzeba zmiany – i jak ją wprowadzić: Zdefiniowanie ekosystemu opieki zdrowotnej w celu określenia wartości„. Wydarzenie odbędzie się w piątek 17 września w godz. 08–30 CET; tutaj jest link do rejestracji a tutaj jest link do agendy.

reklama

W tej dynamicznej serii okrągłego stołu przyjrzymy się różnym elementom podczas następujących sesji: 

  • Sesja I: Zdobywanie zaufania interesariuszy do udostępniania danych genomowych i wykorzystania dowodów/danych ze świata rzeczywistego
  • Sesja II: Wprowadzenie diagnostyki molekularnej do systemów opieki zdrowotnej
  • Sesja III Regulując przyszłość – Równowaga bezpieczeństwa pacjentów i ułatwianie innowacji – IVDR
  • Sesja IV: Ratowanie życia poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych zdrowotnych

Na konferencji zostanie omówionych wiele z punktów, które zostały podkreślone poniżej. 

Punkty danych na drodze do pokonania raka

reklama

Komisja Specjalna Parlamentu ds. Walki z Rakiem (BECA) zebrała się w czwartek (9 września), aby skoncentrować się na dwóch kluczowych kwestiach związanych z opieką nad rakiem i badaniami nad rakiem. Pierwszym punktem programu Komitetu była dyskusja z Komisją Europejską na temat utworzenia Europejskiej Przestrzeni Danych o Zdrowiu.

Opracowany przez Komisję plan walki z rakiem przewiduje, że elektroniczne rejestry medyczne odgrywają kluczową rolę w profilaktyce i opiece nad rakiem, i stara się jak najlepiej wykorzystać potencjał danych i cyfryzacji, poprzez inicjatywę Europejskiej Przestrzeni Danych Zdrowotnych na rzecz poprawy leczenia nowotworów, świadczenia opieki zdrowotnej i jakości wyniki życia.

Posłowie do PE z komisji BECA przeprowadzili również wymianę poglądów z Komisją na temat postępów we wdrażaniu tak zwanej Strategii Chemicznej na rzecz Innowacji, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska przed chemikaliami.

Strategia jest postrzegana jako kolejny kluczowy element opracowanego przez Komisję planu walki z rakiem, ponieważ ma na celu zmniejszenie narażenia obywateli na substancje rakotwórcze i inne niebezpieczne chemikalia.

„Pandemia COVID ponownie pokazała, że ​​walczymy o wykorzystanie danych w celu informowania o procesach decyzyjnych i politycznych” – powiedział Ioana. Marii Gligor, kierownik działu europejskich sieci referencyjnych i zdrowia cyfrowego. 

Komisja chce to naprawić za pomocą wniosku prawnego zaplanowanego na początek 2022 r. 

Gligor wyjaśnił, że chodzi o to, aby dane dotyczące zdrowia mogły płynnie przepływać tam, gdzie są potrzebne: między szpitalami w danym kraju, ale także między krajami. 

„Od 2022 r. zamierzamy wspierać dostęp pacjentów do ich własnych danych dotyczących zdrowia na ich inteligentnych urządzeniach” – wyjaśnił urzędnik Komisji. Rzeczy takie jak dane genomowe mogą być nieocenione na przykład przy diagnozowaniu rzadkich nowotworów u pacjentów. Ogromne magazyny zanonimizowanych danych pacjentów można również wykorzystać do prowadzenia badań nad chorobami za pomocą narzędzi uczenia maszynowego.

Słowenia przybliża dane UE do mety

Słowenia zaostrzyła ograniczenia dla międzynarodowych przepływów europejskich danych przemysłowych w projekcie ustawy, która ma zachęcić kraje UE i firmy do wzajemnego dzielenia się danymi.

Podążając śladami Portugalii, słoweńska prezydencja UE doprecyzowała przepisy dotyczące międzynarodowego przekazywania danych przemysłowych i dokonała drobnych poprawek w ustawie o zarządzaniu danymi w piątym tekście kompromisowym, który rozpowszechniono w dniu 7 września.

Kraje UE omówią tekst kompromisowy 14 września.

Wyniki Eurobarometru

Unia Europejska pracuje nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspieraniem krajowych systemów opieki zdrowotnej, ochroną i ratowaniem życia, a także przeciwdziałaniem społeczno-gospodarczym skutkom pandemii zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Działania zakończyły się wnioskiem Komisji dotyczącym funduszu naprawczego i zmodyfikowanym wieloletnim budżetem UE, zapewniającym bezprecedensowy poziom wsparcia, aby pomóc w przezwyciężeniu kryzysu.

Trzech na czterech respondentów we wszystkich badanych krajach twierdzi, że słyszało, widziało lub czytało o środkach UE mających na celu reakcję na pandemię koronawirusa; jedna trzecia respondentów (% 33) również wiedzieć, jakie są te środki. W tym samym czasie około połowy (% 52) osób, które wiedzą o działaniach UE w tym kryzysie, twierdzi, że nie są zadowoleni z dotychczas podjętych środków.

Prawie siedmiu na dziesięciu respondentów (69%) opowiada się za większą rolą UE w walce z tym kryzysem. Jednocześnie prawie sześciu na dziesięciu respondentów jest niezadowolonych z solidarności okazywanej między państwami członkowskimi UE podczas pandemii. Podczas gdy 74% respondentów słyszało o środkach lub działaniach zainicjowanych przez UE w odpowiedzi na pandemię, tylko 42% z nich jest dotychczas zadowolonych z tych środków.

Około dwie trzecie respondentów (69%) zgadza się, że „UE powinna mieć więcej kompetencji, aby radzić sobie z kryzysami, takimi jak pandemia koronawirusa”. Mniej niż jedna czwarta respondentów (22%) nie zgadza się z tym stwierdzeniem.

To zdecydowane wezwanie do zwiększenia kompetencji UE i bardziej skoordynowanej reakcji UE idzie w parze z niezadowoleniem wyrażanym przez większość respondentów w odniesieniu do solidarności między państwami członkowskimi UE w walce z pandemią koronawirusa: 57% jest niezadowolonych z obecnej sytuacji. stan solidarności, w tym 22%, które „wcale nie są” usatysfakcjonowane.

Strategia od farmy do widelca

Komisje Parlamentu Europejskiego ds. Środowiska (ENVI) głosują nad wspólnym sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie strategii „od pola do stołu”, która określa, w jaki sposób UE dąży do uczynienia systemu żywnościowego „sprawiedliwym, zdrowym i przyjaznym dla środowiska”. Oczekuje się, że eurodeputowani z obu komisji zatwierdzą w piątek wspólny raport dotyczący strategii „od pola do stołu” i prześlą go na posiedzenie plenarne w celu ostatecznego głosowania zaplanowanego na początek października. 

I grupa prawodawców na czele z Zielonymi Martin Häusling, grożą zablokowaniem aktu delegowanego na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu, argumentując, że warunki w nim określone nie zapewniają wystarczającej ochrony zdrowia ludzkiego. Nadużywanie antybiotyków w leczeniu zwierząt hodowlanych pogorszy globalny problem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), który został nazwany cichą pandemią.

„Niepowodzenie w przestrzeganiu tych ograniczeń będzie straconą szansą. Nie mamy czasu do stracenia na walkę z AMR.” Kyriakides powiedział dziś w komisji ds. rolnictwa.

Kontrowersyjny akt delegowany jest częścią zmiany unijnych przepisów dotyczących zdrowia zwierząt, która zacznie obowiązywać od stycznia 2022 r.

Dobra wiadomość na zakończenie: ministrowie mają nadzieję, że organ nadzoru szczepionek poprze masowe wprowadzanie szczepień przypominających 

Ministrowie Wielkiej Brytanii wywarli presję na organie nadzoru szczepień, aby zatwierdził program zastrzyków przypominających Covid na dużą skalę na zimę, ponieważ liczba osób w szpitalu z wirusem przekroczyła 8,000 XNUMX po raz pierwszy od marca. 

W czwartek (9 września) brytyjski organ regulacyjny ds. leków wydał awaryjne zatwierdzenie szczepionek Pfizer i AstraZeneca, które mają być stosowane jako trzeci strzał w celu przeciwdziałania potencjalnie słabnącej odporności, wywierając również presję na Wspólny Komitet ds. Szczepień i Szczepień (JCVI) w celu zatwierdzenia nowego szczepienia program. Kilka godzin później sekretarz zdrowia Sajid Javid powiedział, że jest przekonany, że takie zastrzyki zaczną się niebawem. „Zmierzamy w kierunku naszego programu wzmacniającego” – powiedział. „Jestem przekonany, że nasz program wzmacniający rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, ale wciąż czekam na ostateczną poradę”.

I to wszystko na ten tydzień od EAPM - nie zapomnij, oto link do rejestracji na konferencję EAPM 17 września, a oto link do agendy. Do przyszłego tygodnia bądź bezpieczny i zdrowy, i miłego weekendu!

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy