Kontakt z nami

Republika Czeska

Polityka spójności UE: 160 mln euro na modernizację transportu kolejowego w Czechach

Opublikowany

on

Wchodząc do Rok Kolei UE 2021, Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj inwestycję w wysokości ponad 160 mln euro z Fundusz Spójności zastąpienie pojedynczej linii między Sudoměřice u Tábora i Votice w Czechach nową, dwutorową koleją o długości 17 km. Umożliwi to przejazd pociągów dalekobieżnych i dużych prędkości oraz większej liczby pociągów towarowych i regionalnych. Komisarz ds. Spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Projekt ten zmodernizuje transport kolejowy w Czechach, czyniąc jego sieć kolejową bardziej konkurencyjną i atrakcyjną w porównaniu z innymi, bardziej zanieczyszczającymi i niebezpiecznymi środkami transportu. Przyniesie to ogromne korzyści ludziom i firmom nie tylko w Czechach, ale także w pozostałej części Europy Środkowej ”.

Projekt przyczyni się do zwiększenia przepustowości i konkurencyjności transportu kolejowego. Powinno to zachęcić do przestawienia się z transportu drogowego na kolejowy, co przyniesie korzyści dla środowiska w postaci mniejszego hałasu i zanieczyszczenia powietrza, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju społeczno-gospodarczego w południowych i środkowych Czechach. Nowa linia korytarza kolejowego Praga-Czeskie Budziejowice ułatwi dostęp do miast Czeskich Budziejowic i Pragi oraz miasta Tábor, ułatwiając ludziom zaspokojenie popytu na pracę w tych ośrodkach miejskich. Projekt ten jest częścią transeuropejskiej linii kolejowej łączącej Niemcy i Austrię przez Czechy i ma rozpocząć się w pierwszym kwartale 2023 roku.

Republika Czeska

Komisja zatwierdza pomoc inwestycyjną dla czeskich sadów i systemów nawadniania; otwiera szczegółowe dochodzenia w sprawie czeskich środków na rzecz dużych przedsiębiorstw rolnych

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła dwa czeskie programy pomocy inwestycyjnej na restrukturyzację sadów i nawadniania, jednocześnie wszczynając dogłębne badanie w celu oceny, czy pomoc inwestycyjna przyznana niektórym dużym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rolnym w przeszłości była zgodna z przepisami UE w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym. Równocześnie Komisja wszczęła szczegółowe dochodzenie, aby ocenić, czy dawna i planowana pomoc dla niektórych dużych przedsiębiorstw w celu wsparcia ubezpieczenia upraw i zwierząt jest zgodna z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa w sektorze rolnym.

Pomoc inwestycyjna dla dużych przedsiębiorstw na restrukturyzację sadów i nawadnianie

Czechy zgłosiły Komisji swoje plany wdrożenia dwóch programów pomocy w celu wsparcia przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym niezależnie od ich wielkości w inwestowaniu w restrukturyzację sadów i nawadnianie. Szacunkowy budżet programów wynosił odpowiednio 52.4 mln EUR i 21 mln EUR.

Komisja stwierdziła, że ​​pomoc, której władze czeskie planują w przyszłości przyznać w ramach dwóch zgłoszonych programów, jest zgodna z warunkami określonymi w wytycznych w sprawie pomocy państwa w rolnictwie z 2014 r. W odniesieniu do wszystkich rodzajów beneficjentów. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środki zgodnie z zasadami pomocy państwa UE.

Jeśli chodzi o przeszłość, podczas oceny proponowanych środków Komisja stwierdziła, że ​​w poprzednich latach niektórzy beneficjenci tych programów zostali błędnie zakwalifikowani przez czeskie organy przyznające pomoc jako małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), podczas gdy w rzeczywistości były to duże przedsiębiorstwa. Komisja ustaliła, że ​​te duże przedsiębiorstwa otrzymały pomoc na podstawie istniejących czeskich programów, które są objęte wyłączeniem grupowym na mocy rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w rolnictwie i są dostępne tylko dla MŚP.

Wytyczne Komisji w sprawie pomocy państwa w rolnictwie z 2014 r. Umożliwiają państwom członkowskim udzielanie pomocy inwestycyjnej na rzecz przedsiębiorstw różnej wielkości, z zastrzeżeniem określonych warunków. Gdy pomoc inwestycyjna jest przyznawana dużym przedsiębiorstwom, ze względu na jej potencjalne skutki zakłócające, należy spełnić pewne dodatkowe warunki, aby zminimalizować ewentualne zakłócenia konkurencji. W szczególności pomoc inwestycyjna dla dużych przedsiębiorstw musi: (i) mieć rzeczywisty efekt zachęty, tj. Beneficjenci nie zrealizowaliby inwestycji w przypadku braku wsparcia publicznego (tj. „Scenariusz alternatywny” opisujący sytuację bez pomocy); oraz (ii) być ograniczone do niezbędnego minimum w oparciu o konkretne informacje.

Na tym etapie Komisja ma wątpliwości, czy pomoc przyznana już przez Czechy dużym przedsiębiorstwom spełnia te warunki, w szczególności ze względu na brak przedstawienia scenariusza alternatywnego zapewniającego proporcjonalność pomocy przyznanej dużym przedsiębiorstwom w przeszłości .

Komisja przeprowadzi teraz dalsze dochodzenie, aby ustalić, czy jej początkowe obawy zostały potwierdzone. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia daje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia uwag na temat środka. W żaden sposób nie przesądza o wyniku dochodzenia.

Pomoc na wsparcie składek z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich dla dużych przedsiębiorstw

Czechy powiadomiły Komisję o swoich planach przyznania 25.8 mln euro wsparcia publicznego na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich dla dużych przedsiębiorstw.

Ocena Komisji wykazała, że ​​takie wsparcie było już przyznawane w przeszłości beneficjentom, którzy zostali błędnie zakwalifikowani przez czeskie organy przyznające pomoc jako MŚP, podczas gdy w rzeczywistości byli to duże przedsiębiorstwa.

Na tym etapie Komisja ma wątpliwości, czy w przeszłości czeska pomoc z tytułu składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich spełniała wymogi przewidziane w wytycznych w sprawie pomocy państwa w rolnictwie z 2014 r. Dla dużych przedsiębiorstw. W tym względzie, wobec braku scenariusza alternatywnego przez beneficjentów, którzy zostali błędnie zakwalifikowani jako MŚP, jest mało prawdopodobne, aby władze czeskie mogły zapewnić, że pomoc przyznana dużym przedsiębiorstwom wywoła efekt zachęty.

W ramach programu zgłoszonego przez Czechy beneficjenci będą musieli ubiegać się o pomoc dopiero na etapie opłacania składki ubezpieczeniowej, a nie przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. W związku z tym Komisja ma wątpliwości na tym etapie, czy środek ma rzeczywisty efekt zachęty, innymi słowy, czy beneficjenci nie zawarliby umów ubezpieczeniowych w przypadku braku wsparcia publicznego. Również w przypadku wcześniejszej i planowanej pomocy na wsparcie składek z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich dla dużych przedsiębiorstw, Komisja będzie teraz badać dalej, aby ustalić, czy jej początkowe obawy zostały potwierdzone. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia daje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia uwag na temat środka. W żaden sposób nie przesądza o wyniku dochodzenia.

tło

W związku z często ograniczonymi możliwościami finansowania rolników wytyczne Komisji dotyczące pomocy państwa w sektorach rolnictwa i leśnictwa z 2014 r. Oraz na obszarach wiejskich umożliwiają państwom członkowskim wspieranie inwestycji i składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw. Jednak środki te powinny spełniać szereg warunków, w szczególności:

  • Zasada „efektu zachęty”: wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć przed rozpoczęciem działalności objętej pomocą;
  • wymóg udowodnienia przez duże przedsiębiorstwa „efektu zachęty” za pomocą „scenariusza alternatywnego”: muszą one przedstawić dokumentację dowodową wskazującą, co by się stało w sytuacji, w której pomoc nie została przyznana;
  • pomoc musi być proporcjonalna, oraz;
  • szczególne warunki dotyczące kwalifikowalnych działań, kosztów kwalifikowalnych i intensywności pomocy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są zdefiniowane w Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) 702/2014. To samo rozporządzenie wyjaśnia, że ​​rozwój MŚP może być ograniczony przez niedoskonałości rynku. MŚP zazwyczaj mają trudności z uzyskaniem kapitału lub pożyczek, biorąc pod uwagę niechęć do podejmowania ryzyka na niektórych rynkach finansowych i ograniczone zabezpieczenia, jakie mogą zaoferować. Ich ograniczone zasoby mogą również ograniczać ich dostęp do informacji, zwłaszcza w odniesieniu do nowych technologii i potencjalnych rynków. Jak konsekwentnie potwierdzały sądy unijne, definicję MŚP należy interpretować ściśle.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerami spraw SA.50787, SA.50837 i SA. SA.51501 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja stronie internetowej po rozwiązaniu wszelkich kwestii poufności. Nowe publikacje decyzji dotyczących pomocy państwa w Internecie oraz w Dzienniku Urzędowym są wymienione w Tygodnik pomocy państwa e-News.

 

Kontynuuj czytanie

koronawirus

Komisja zatwierdza czeski program o wartości 7.5 mln euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw zlokalizowanych w mieście Pilzno dotkniętych epidemią koronawirusa

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła czeski program o wartości 7.5 mln euro na wsparcie przedsiębiorstw zlokalizowanych w Pilźnie dotkniętych epidemią koronawirusa. Program został zatwierdzony w ramach pomocy publicznej Tymczasowe ramy. Celem pomocy jest zaradzenie poważnym zaburzeniom w czeskiej gospodarce oraz pomoc przedsiębiorstwom i organizacjom zlokalizowanym w Pilźnie w zachowaniu ciągłości gospodarczej. Uzupełnia również inne rządowe programy wsparcia („Program COVID Rent”, „Program COVID-SPORT” i „Program ANTIVIRUS”).

Program jest otwarty dla beneficjentów działających we wszystkich sektorach z wyjątkiem instytucji finansowych. Składa się z następujących poddziałań: obniżka czynszu i odroczenie płatności czynszu za lokale niemieszkalne będące własnością miasta, odroczenie terminu płatności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i gruntów przeznaczonych na działalność rozwojową, dotacje bezpośrednie dla utworzonych organizacji współfinansowanych ze środków publicznych lub założone przez miasto Pilzno oraz dla klubów sportowych i organizacji kulturalnych, które nie zostały utworzone przez miasto Pilzno.

Komisja stwierdziła, że ​​czeski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności całkowita pomoc otrzymana przez beneficjentów nie przekroczy 800,000 120,000 EUR na przedsiębiorstwo (100,000 107 EUR na przedsiębiorstwo działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub 3 XNUMX EUR na przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych. Komisja stwierdziła, że ​​środek jest konieczny) , odpowiednie i proporcjonalne do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. XNUMX ust. XNUMX lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z zasadami pomocy państwa UE. Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu przeciwdziałania ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą ​​poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.58430 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja strona internetowa po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Kontynuuj czytanie

Emisje CO2

Komisja zatwierdza rekompensaty dla energochłonnych przedsiębiorstw w Czechach za pośrednie koszty emisji

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, że ​​Czechy planują częściową rekompensatę dla energochłonnych przedsiębiorstw za wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z pośrednich kosztów emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Program obejmie koszty pośrednich emisji poniesione w roku 2020 i ma wstępny budżet w wysokości około 88 mln euro. Środek przyniesie korzyści przedsiębiorstwom działającym w Czechach w sektorach borykających się z wysokimi kosztami energii elektrycznej i szczególnie narażonych na międzynarodową konkurencję.

Rekompensata zostanie przyznana w formie częściowego zwrotu kosztów pośrednich ETS kwalifikującym się przedsiębiorstwom. Komisja oceniła środek pod kątem zasad pomocy państwa UE, w szczególności jego wytyczne dotyczące niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r i stwierdził, że jest to zgodne z wymogami wytycznych. W szczególności program pomoże uniknąć wzrostu globalnych emisji gazów cieplarnianych spowodowanego przenoszeniem się firm do krajów spoza UE, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Ponadto Komisja stwierdziła, że ​​przyznana pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum. Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji konkurencja strona internetowa, w Pomoc państwa Rejestracja pod numerem sprawy SA. 58608.

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

Trendy