Kontakt z nami

Armenia

Górski Karabach: oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej

UE Korespondent Reporter

Opublikowany

on

Po zaprzestaniu działań wojennych w Górskim Karabachu i wokół niego po zawieszeniu broni przez Rosję w dniu 9 listopada uzgodnionym między Armenią a Azerbejdżanem, UE wydała oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjmuje zaprzestanie działań wojennych i wzywa wszystkie strony do dalszego ścisłego przestrzegania zawieszenia broni w celu zapobiec dalszej utracie życia.

UE wzywa wszystkie podmioty regionalne do powstrzymania się od jakichkolwiek działań lub retoryki, które mogłyby zagrozić zawieszeniu broni. UE apeluje również o pełne i szybkie wycofanie wszystkich zagranicznych bojowników z regionu.

UE będzie uważnie śledzić wdrażanie postanowień o zawieszeniu broni, zwłaszcza w odniesieniu do swojego mechanizmu monitorowania.

Zaprzestanie działań wojennych to tylko pierwszy krok do zakończenia długotrwałego konfliktu w Górskim Karabachu. UE uważa, że ​​należy wznowić wysiłki na rzecz wynegocjowanego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania konfliktu, w tym w sprawie statusu Górskiego Karabachu.

W związku z tym UE ponownie wyraża pełne poparcie dla międzynarodowego formatu Grupy Mińskiej OBWE, kierowanej przez jej współprzewodniczących oraz osobistego przedstawiciela urzędującego Przewodniczącego OBWE, który dąży do realizacji tego celu. UE jest gotowa skutecznie przyczynić się do kształtowania trwałego i wszechstronnego rozwiązania konfliktu, w tym w miarę możliwości poprzez wsparcie stabilizacji, odbudowy pokonfliktowej i środków budowy zaufania.

UE przypomina swój zdecydowany sprzeciw wobec użycia siły, w szczególności amunicji kasetowej i broni zapalającej, jako sposobu rozstrzygania sporów. UE podkreśla, że ​​należy przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, i wzywa strony do wdrożenia porozumień w sprawie wymiany jeńców wojennych i repatriacji zwłok, zawartych w formacie współprzewodniczących Grupy Mińskiej OBWE w dniu 30 października w Genewie.

UE podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie pomocy humanitarnej i możliwie najlepszych warunków dobrowolnego, bezpiecznego, godnego i trwałego powrotu wysiedleńców w Górskim Karabachu i wokół niego. Podkreśla znaczenie ochrony i odtwarzania dziedzictwa kulturowego i religijnego w Górskim Karabachu i jego okolicach. Wszelkie zbrodnie wojenne, które mogły zostać popełnione, muszą zostać zbadane.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie już zapewniają znaczną pomoc humanitarną w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb ludności cywilnej dotkniętej konfliktem i są gotowe do udzielenia dalszej pomocy.

Odwiedź stronę internetową

Armenia

Wchodzi w życie kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między UE a Armenią

UE Korespondent Reporter

Opublikowany

on

1 marca weszła w życie kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską a Armenią (CEPA). Został ratyfikowany przez Republikę Armenii, wszystkie państwa członkowskie UE i Parlament Europejski. Stanowi to ważny kamień milowy w stosunkach UE-Armenia.

Umowa ta zapewnia ramy współpracy UE i Armenii w wielu dziedzinach: wzmocnienie demokracji, praworządności i praw człowieka; tworzenie większej liczby miejsc pracy i możliwości biznesowych, ulepszanie ustawodawstwa, bezpieczeństwo publiczne, czystsze środowisko, a także lepsza edukacja i możliwości prowadzenia badań. Ten dwustronny program przyczynia się również do realizacji ogólnego celu UE, jakim jest pogłębienie i zacieśnienie stosunków z krajami jej wschodniego sąsiedztwa w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell powiedział: „Wejście w życie naszej kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie następuje w momencie, gdy Armenia stoi przed poważnymi wyzwaniami. Stanowi silny sygnał, że UE i Armenia są zaangażowane w przestrzeganie zasad demokracji i praworządności, a także w szerszy program reform. W różnych obszarach politycznych, gospodarczych, handlowych i innych sektorach nasza umowa ma na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu ludzi i przezwyciężenie wyzwań w programie reform Armenii ”.

Komisarz ds. Sąsiedztwa i Rozszerzenia Olivér Várhelyi podkreślił, że: „Chociaż są to trudne czasy dla Armenii, Unia Europejska nadal wspiera naród ormiański. Wejście w życie umowy dwustronnej UE-Armenia 1 marca pozwoli nam zintensyfikować prace nad gospodarką, łącznością, cyfryzacją i zieloną transformacją jako obszarami priorytetowymi. Przyniosą one konkretne korzyści ludziom i mają kluczowe znaczenie dla ożywienia społeczno-gospodarczego i długoterminowej odporności kraju. W obecnych burzliwych dniach utrzymanie spokoju i szacunku dla demokracji i porządku konstytucyjnego ma kluczowe znaczenie ”.

Umowa została podpisana w listopadzie 2017 r., A znaczna jej część jest tymczasowo stosowana od 1 czerwca 2018 r. Od tego czasu zakres i zakres współpracy dwustronnej między Armenią a Unią Europejską stale się zwiększają. Na 3rd Rada Partnerstwa UE-Armenia , które odbyło się 17 grudnia 2020 r., Unia Europejska i Armenia potwierdziły swoje pełne zaangażowanie we wdrażanie CEPA.

Umowa odgrywa ważną rolę w modernizacji Armenii, w szczególności poprzez zbliżenie ustawodawstwa do norm UE w wielu sektorach. Obejmuje to reformy w zakresie praworządności i poszanowania praw człowieka, w szczególności niezależnego, skutecznego i odpowiedzialnego wymiaru sprawiedliwości, a także reformy mające na celu poprawę zdolności reagowania i skuteczności instytucji publicznych oraz sprzyjanie warunkom trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju.

Od wejścia w życie Umowy w dniu 1 marca współpraca zostanie wzmocniona w tych obszarach, które do tej pory nie podlegały tymczasowemu stosowaniu Umowy. Unia Europejska jest gotowa i oczekuje jeszcze ściślejszej współpracy z Armenią w celu pełnego i skutecznego wykonania umowy, w naszym wspólnym interesie oraz z korzyścią dla naszych społeczeństw i obywateli.

Więcej informacji

Tekst kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między UE a Armenią

Strona internetowa delegatury UE w Armenii

Zestawienie informacji na temat stosunków UE - Armenia

Zestawienie informacji na temat kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między UE a Armenią

Kontynuuj czytanie

Armenia

Premier Armenii ostrzega przed zamachem stanu po tym, jak armia zażąda odejścia

Reuters

Opublikowany

on

By

Premier Armenii Nikol Paszynian (na zdjęciu) ostrzegł w czwartek (25 lutego) przed próbą zamachu stanu przeciwko niemu i wezwał swoich zwolenników do zgromadzenia się w stolicy po tym, jak armia zażądała dymisji jego i jego rządu, pisze Nvard Hovhannisyan.

Kreml, sojusznik Armenii, powiedział, że jest zaniepokojony wydarzeniami w byłej republice radzieckiej, gdzie Rosja ma bazę wojskową, i wezwał strony do pokojowego rozwiązania sytuacji w ramach konstytucji.

Paszynian spotkał się z wezwaniami do rezygnacji od listopada po tym, jak krytycy twierdzili, że tragicznie potraktował sześciotygodniowy konflikt między Azerbejdżanem a etnicznymi siłami ormiańskimi w enklawie Górskiego Karabachu i okolicznych terenach.

Etniczne siły ormiańskie oddały część terytorium Azerbejdżanowi w trakcie walk, a rosyjskie siły pokojowe zostały rozmieszczone w enklawie, która jest uznawana na arenie międzynarodowej za część Azerbejdżanu, ale jest zamieszkana przez etnicznych Ormian.

45-letni Paszynian wielokrotnie odrzucał wezwania do ustąpienia pomimo protestów opozycji. Mówi, że bierze odpowiedzialność za to, co się stało, ale teraz musi zapewnić bezpieczeństwo swojego kraju.

W czwartek wojsko włączyło swój głos do wzywających go do rezygnacji.

„Nieefektywne zarządzanie obecnym rządem i poważne błędy w polityce zagranicznej postawiły kraj na krawędzi upadku” - podała armia w oświadczeniu.

Nie było jasne, czy armia była skłonna użyć siły, aby poprzeć oświadczenie, w którym wezwała Paszyniana do rezygnacji, czy też wezwanie go do ustąpienia było tylko słowne.

Paszynian odpowiedział, wzywając swoich zwolenników do zgromadzenia się w centrum stolicy, Erewania, w celu wsparcia go i udał się na Facebooka, aby przemówić do narodu podczas transmisji na żywo.

„Najważniejszym problemem jest teraz utrzymanie władzy w rękach ludzi, ponieważ uważam, że to, co się dzieje, jest wojskowym zamachem stanu” - powiedział.

W transmisji na żywo powiedział, że zwolnił szefa sztabu generalnego sił zbrojnych, co nadal musi zostać zatwierdzone przez prezydenta.

Paszynian powiedział, że zastąpienie zostanie ogłoszone później, a kryzys zostanie przezwyciężony zgodnie z konstytucją. Niektórzy z jego przeciwników powiedzieli, że w czwartek planują także wiec w centrum Erewania.

Arayik Harutyunyan, prezydent enklawy Górskiego Karabachu, zaproponował, że będzie pośrednikiem między Paszynianem a sztabem generalnym.

„Przelaliśmy już wystarczająco dużo krwi. Czas przezwyciężyć kryzysy i ruszyć dalej. Jestem w Erewaniu i jestem gotowy, aby zostać mediatorem, aby przezwyciężyć ten kryzys polityczny - powiedział.

Kontynuuj czytanie

Armenia

Konflikt w Górskim Karabachu wybuchnie pomimo zawieszenia broni

UE Korespondent Reporter

Opublikowany

on

 

W spornych starciach zginęło czterech żołnierzy z Azerbejdżanu Górski Karabach region, mówi ministerstwo obrony Azerbejdżanu.

Raporty pojawiają się zaledwie kilka tygodni po sześciotygodniowej wojnie o terytorium, która zakończyła się, gdy Azerbejdżan i Armenia podpisały zawieszenie broni.

W międzyczasie Armenia stwierdziła, że ​​sześciu jej własnych żołnierzy zostało rannych podczas tak zwanej azerbejdżańskiej ofensywy wojskowej.

Górski Karabach od dawna wywołuje przemoc między nimi.

Region jest uznawany za część Azerbejdżanu, ale jest zarządzany przez etnicznych Ormian od 1994 roku, po tym, jak oba kraje stoczyły wojnę o terytorium, w której zginęły tysiące ludzi.

Zawieranie broni przez Rosję nie przyniosło trwałego pokoju, a obszar, do którego sięgają obie strony, był podatny na sporadyczne starcia.

Co mówi umowa pokojowa?

  • Podpisano 9 listopada, zablokował zdobycze terytorialne Azerbejdżanu w czasie wojny, w tym drugie co do wielkości miasto regionu, Szuszę
  • Armenia obiecała wycofać wojska z trzech obszarów
  • W regionie rozmieszczono 2,000 rosyjskich sił pokojowych
  • Azerbejdżan zyskał także drogę lądową do Turcji, swojego sojusznika, uzyskując dostęp do połączenia drogowego prowadzącego do konfliktu azerskiego na granicy irańsko-tureckiej zwanego Nachiczewanem.
  • Orla Guerin z BBC powiedział, że ogólnie transakcja została uznana za zwycięstwo Azerbejdżanu i porażka Armenii.

Ostatni konflikt rozpoczął się pod koniec września, zabijając około 5,000 żołnierzy po obu stronach.

Co najmniej 143 cywilów zginęło, a tysiące osób zostało wysiedlonych, gdy ich domy zostały uszkodzone lub żołnierze wkroczyli do ich społeczności.

Oba kraje zarzuciły drugiemu naruszenie warunków listopadowego porozumienia pokojowego, a ostatnie działania wojenne naruszają zawieszenie broni.

Porozumienie zostało opisane przez premiera Armenii Nikola Paszyniana jako „niezwykle bolesne zarówno dla mnie, jak i dla naszego narodu”.

Kontynuuj czytanie

Twitter

Facebook

Trendy