Kontakt z nami

Rolnictwo

Komisja organizuje pierwszą konferencję Farm to Fork 2020

Opublikowany

on

15 października wiceprzewodniczący wykonawczy Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, wraz z komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellą Kyriakides oraz komisarzem ds. Rolnictwa Januszem Wojciechowskim otworzyli konferencję „Od pola do stołu 2020” - Wspólne budowanie zrównoważonych systemów żywnościowych. Dziś (16 października) odbędzie się również wirtualna konferencja, w ramach Światowego Dnia Żywności. Konferencja ta jest pierwszą coroczną konferencją europejskich zainteresowanych stron chcących zaangażować się i pomóc w kształtowaniu ścieżki UE w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych.

Ponad 1,000 zainteresowanych stron w całym łańcuchu wartości żywności, władze publiczne, organizacje międzynarodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a także członkowie społeczeństwa zarejestrowali się, aby dołączyć do debaty i przyczynić się do wdrażania Strategia od farmy do widelcaprzyjęta na początku tego roku. W sercu Europejska Zielona Umowastrategia ma na celu stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Wydarzenie posłuży również za forum do dyskusji na temat wyzwań i możliwości związanych z przejściem na zrównoważone systemy żywnościowe, a także na temat możliwych dalszych obszarów interwencji. Całe wydarzenie jest dostępne za pośrednictwem przesyłanie strumieniowe w Internecie.

Rolnictwo

Bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza i solidniejsza polityka rolna UE

Opublikowany

on

Posłowie chcą, aby polityka rolna UE była bardziej zrównoważona i odporna, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE © AdobeStock / Vadim

Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE. Posłowie do PE przyjęli w piątek (23 października) stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 r. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.

Dążenie do polityki opartej na wynikach

Posłowie poparli zmianę polityki, która powinna lepiej dostosować politykę rolną UE do potrzeb poszczególnych państw członkowskich, ale nalegają na utrzymanie równych szans w całej Unii. Rządy krajowe powinny opracować plany strategiczne, które Komisja zatwierdzi, określając sposób, w jaki zamierzają realizować cele UE w terenie. Komisja sprawdzałaby ich wyniki, a nie tylko zgodność z przepisami UE.

Promowanie lepszej efektywności środowiskowej gospodarstw UE

Posłowie twierdzą, że cele planów strategicznych należy realizować zgodnie z porozumieniem paryskim.

Parlament zaostrzył obowiązkowe praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska, tzw. Warunkowość, którą każdy rolnik musi zastosować, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie. Ponadto posłowie chcą przeznaczyć co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich na wszelkiego rodzaju środki związane ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 30% budżetu na płatności bezpośrednie powinno zostać przeznaczone na ekoprogramy, które byłyby dobrowolne, ale mogłyby zwiększyć dochody rolników.

Posłowie nalegają na utworzenie usług doradztwa rolniczego w każdym państwie członkowskim i przeznaczenie co najmniej 30% ich funduszy unijnych na pomoc rolnikom w walce ze zmianą klimatu, zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie bioróżnorodności. Wzywają również państwa członkowskie do zachęcania rolników do przeznaczania 10% swoich gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej, takie jak żywopłoty, nieproduktywne drzewa i stawy.

Zmniejszenie płatności dla większych gospodarstw, wspieranie małych i młodych rolników

Posłowie głosowali za stopniowym zmniejszaniem rocznych płatności bezpośrednich dla rolników powyżej 60 000 euro i ograniczeniem ich do 100 000 euro. Rolnicy mogliby jednak mieć możliwość odliczenia 50% wynagrodzeń związanych z rolnictwem od całkowitej kwoty przed redukcją. Co najmniej 6% krajowych płatności bezpośrednich powinno zostać przeznaczonych na wsparcie małych i średnich gospodarstw, ale jeśli wykorzysta się więcej niż 12%, ograniczenie powinno stać się dobrowolne, twierdzą posłowie.

Państwa UE mogłyby przeznaczyć co najmniej 4% swoich budżetów na płatności bezpośrednie na wsparcie młodych rolników. Dalszego wsparcia można by udzielić z funduszy na rozwój obszarów wiejskich, w przypadku których priorytetem mogłyby być inwestycje młodych rolników, twierdzą posłowie.

Parlament podkreśla, że ​​dotacje UE powinny być zarezerwowane tylko dla tych, którzy prowadzą co najmniej minimalny poziom działalności rolniczej. Osoby obsługujące lotniska, usługi kolejowe, wodociągi, nieruchomości, stałe tereny sportowe i rekreacyjne powinny być automatycznie wykluczone.

Burgery wegetariańskie i steki z tofu: brak zmian w etykietowaniu produktów pochodzenia roślinnego

Posłowie odrzucili wszystkie propozycje dotyczące zastrzeżenia nazw związanych z mięsem dla produktów zawierających mięso. Nic się nie zmieni w przypadku produktów pochodzenia roślinnego i nazw, których obecnie używają podczas sprzedaży.

Pomoc rolnikom w radzeniu sobie z zagrożeniami i kryzysami

Parlament nalegał na dalsze środki, które pomogą rolnikom radzić sobie z zagrożeniami i potencjalnymi przyszłymi kryzysami. Chce, aby rynek był bardziej przejrzysty, aby strategia interwencji obejmowała wszystkie produkty rolne, a praktyki mające na celu wyŜsze standardy w zakresie ochrony środowiska, zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt były wyłączone z reguł konkurencji. Chcą również zmienić rezerwę kryzysową, pomagającą rolnikom w przypadku niestabilności cen lub rynku, z instrumentu ad hoc na instrument stały z odpowiednim budżetem.

Wyższe sankcje za powtarzające się naruszenia i mechanizm skarg UE

Parlament chce zaostrzyć sankcje dla tych, którzy wielokrotnie nie spełniają wymogów UE (np. Dotyczących środowiska i dobrostanu zwierząt). Powinno to kosztować rolników 10% ich uprawnień (wzrost z obecnych 5%).

Posłowie chcą również, aby utworzono ad hoc unijny mechanizm skarg. Byłoby to korzystne dla rolników i beneficjentów wiejskich, którzy są traktowani niesprawiedliwie lub niekorzystnie w odniesieniu do dotacji UE, jeśli ich rząd krajowy nie rozpatrzy ich skargi.

Wyniki głosowania i więcej informacji

Rozporządzenie w sprawie planów strategicznych zostało przyjęte 425 głosami za, 212 przeciw i 51 wstrzymujących się.

Rozporządzenie o wspólnej organizacji rynku zostało przyjęte 463 głosami za, przy 133 przeciw i 92 wstrzymujących się.

Rozporządzenie w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowania WPR zostało przyjęte 434 głosami za, przy 185 głosach przeciw i 69 wstrzymujących się.

Więcej informacji o zatwierdzonych tekstach można znaleźć w notatka informacyjna.

Oświadczenia przewodniczącego Komisji Rolnictwa i trzech sprawozdawców są dostępny tutaj.

tło

Ostatnia reforma polityki rolnej UE, wprowadzona w 1962 r., Sięga 2013 r.

Obecne zasady WPR wygasają 31 grudnia 2020 r. Należy je zastąpić przepisy przejściowe do czasu uzgodnienia i zatwierdzenia trwającej reformy WPR przez Parlament i Radę.

The WPR stanowi 34.5% budżetu UE 2020 (58.12 mld euro). Około 70% budżetu WPR wspiera dochody od sześciu do siedmiu milionów unijnych gospodarstw rolnych.

Więcej informacji

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Rady w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej

Opublikowany

on

20 października Rada uzgodniła stanowisko negocjacyjne, tzw. Podejście ogólne, w sprawie propozycji reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Komisja z zadowoleniem przyjmuje to porozumienie, które stanowi decydujący krok w kierunku wejścia w fazę negocjacji ze współprawodawcami.

Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: „Z zadowoleniem przyjmuję poczynione postępy i ogólne podejście do wspólnej polityki rolnej osiągnięte w nocy. To ważny krok dla naszych rolników i społeczności rolniczej. Jestem wdzięczny za konstruktywną współpracę państw członkowskich i wierzę, że ta umowa pomoże zapewnić, że europejskie rolnictwo będzie mogło w przyszłości nadal zapewniać korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne naszym rolnikom i obywatelom ”.

Parlament Europejski głosuje również nad propozycjami wspólnej polityki rolnej (WPR) podczas sesji plenarnej, której sesje głosowania zaplanowano do dziś (23 października). Po uzgodnieniu stanowiska przez Parlament Europejski w odniesieniu do wszystkich trzech sprawozdań dotyczących WPR współprawodawcy będą mogli przejść do fazy negocjacji w celu osiągnięcia ogólnego porozumienia.

Komisja przedstawiła swoje propozycje reformy WPR w czerwcu 2018 r., Mając na celu bardziej elastyczne podejście oparte na wynikach i wynikach, wyznaczając jednocześnie ambitniejsze cele w zakresie działań w zakresie środowiska i klimatu. Po przyjęciu strategii „Farm to fork” i różnorodności biologicznej Komisja przedstawiła zgodność reformy WPR z ambicjami Zielonego Ładu.

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Komisja publikuje badanie opinii publicznej na temat żywności i rolnictwa w UE

Opublikowany

on

Trzech na czterech Europejczyków jest świadomych wspólnej polityki rolnej (WPR) i uważa, że ​​wszyscy obywatele z niej korzystają, zgodnie z najnowszymi ogólnounijnymi Badanie Eurobarometru opinii publicznej na temat rolnictwa i WPRopublikowany dzisiaj przez Komisję Europejską. Z badania wynika, że ​​więcej obywateli UE jest świadomych istnienia WPR (dziś 73%, o sześć punktów procentowych więcej niż w 2017 r.) I uważa, że ​​WPR przynosi korzyści wszystkim obywatelom, nie tylko rolnikom (dziś 76%, o 15 punktów procentowych więcej niż w 2017 r.) .

Ponadto opinie obywateli na temat głównych celów WPR powinny pozostać podobne do ustaleń badania z 2017 r. Większość uważa, że ​​głównym celem powinno być zapewnienie bezpiecznej, zdrowej żywności wysokiej jakości, co jest zdania 62% respondentów, podobnie jak w 2017 r. Coraz więcej Europejczyków uważa, że ​​UE wypełnia swoją rolę w zakresie kluczowych celów CZAPKA. W porównaniu z 2017 r. Wszystkie obszary, w tym bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważony rozwój, bezpieczna i wysokiej jakości żywność, wzrosły o co najmniej pięć punktów procentowych.

Więcej obywateli jest teraz świadomych logo rolnictwa ekologicznego, które obejmuje 56% respondentów (o 29 punktów procentowych więcej niż w 2017 r.). Chociaż rosnący odsetek obywateli uważa, że ​​rolnictwo jest jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych (z 29% w 2010 r. Do 42% w 2020 r.), Większość obywateli uważa, że ​​rolnictwo już w znacznym stopniu przyczyniło się do walki ze zmianami klimatycznymi, 55% podziela ten pogląd, w porównaniu z 46% w 2010 r. Badanie przeprowadzono od sierpnia do września 2020 r., w tym ponad 27,200 27 respondentów w XNUMX państwach członkowskich. Pełny raport z badania UE zostanie opublikowany pod koniec listopada. Więcej informacji dostępny online.

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy