Kontakt z nami

Austria

Komisja zatwierdza austriacki program w wysokości 8 miliardów euro na odszkodowania dla firm za szkody spowodowane wybuchem #Coronavirus

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska stwierdziła, że ​​austriacki program o wartości 8 miliardów euro na odszkodowanie dla przedsiębiorstw za szkody związane z wybuchem koronawirusa jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Wiceprezes wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Ten program o wartości 8 miliardów euro umożliwia Austrii zrekompensowanie przedsiębiorstwom ze wszystkich sektorów, przynajmniej częściowo, szkód poniesionych w wyniku wybuchu koronawirusa. Ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby znaleźć praktyczne rozwiązania wspierające firmy w tych trudnych czasach, zgodnie z przepisami UE ”.

W ramach programu przedsiębiorstwa będą uprawnione do odszkodowania za niektóre szkody poniesione w wyniku wybuchu koronawirusa. Zgodnie z powiadomieniem Austrii rekompensata w formie dotacji bezpośrednich może pokryć maksymalnie 75% kosztów stałych poniesionych w ograniczonym okresie trzech miesięcy, przy maksymalnej wysokości 90 mln EUR na grupę.

Komisja oceniła środek na podstawie art 107 (2) (b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa przyznanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania określonym przedsiębiorstwom lub sektorom szkód bezpośrednio spowodowanych wyjątkowymi zdarzeniami.

Komisja uważa, że ​​epidemia koronawirusa kwalifikuje się jako takie wyjątkowe zdarzenie, ponieważ jest to nadzwyczajne, nieprzewidywalne zdarzenie mające znaczący wpływ gospodarczy. W rezultacie uzasadnione są wyjątkowe interwencje państw członkowskich mające na celu zrekompensowanie szkód związanych z wybuchem.

Komisja stwierdziła, że ​​austriacki program pomocy zrekompensuje szkody bezpośrednio związane z wybuchem koronawirusa. Stwierdził również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ przewidywane odszkodowanie nie przekracza kwoty niezbędnej do naprawienia szkody.

Komisja stwierdziła zatem, że program jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa.

Tło

reklama

Wsparcie finansowe ze środków unijnych lub krajowych udzielane służbie zdrowia lub innym usługom publicznym w celu rozwiązania sytuacji związanej z koronawirusem nie wchodzi w zakres kontroli pomocy publicznej. To samo dotyczy wszelkiego publicznego wsparcia finansowego udzielanego bezpośrednio obywatelom. Podobnie środki wsparcia publicznego dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw, takie jak na przykład dotacje do wynagrodzeń oraz zawieszenie płatności podatków od osób prawnych i podatku od wartości dodanej lub składek na ubezpieczenia społeczne, nie podlegają kontroli pomocy państwa i nie wymagają zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. We wszystkich tych przypadkach państwa członkowskie mogą podjąć natychmiastowe działania.

Gdy mają zastosowanie zasady pomocy państwa, państwa członkowskie mogą opracować szerokie środki pomocy w celu wsparcia określonych przedsiębiorstw lub sektorów dotkniętych skutkami wybuchu koronawirusa zgodnie z obowiązującymi ramami UE w zakresie pomocy państwa. W dniu 13 marca 2020 r. Komisja przyjęła: Komunikat w sprawie skoordynowanej reakcji ekonomicznej na wybuch COVID-19 określając te możliwości.

Pod tym względem na przykład:

  • Państwa członkowskie mogą zrekompensować określonym przedsiębiorstwom lub określonym sektorom (w formie programów) szkody poniesione z powodu i bezpośrednio spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami, takimi jak te wywołane wybuchem koronawirusa. Jest to przewidziane w art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE.
  • Zasady pomocy państwa oparte na art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE umożliwiają państwom członkowskim pomaganie przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z niedoborami płynności i potrzebującymi pilnej pomocy na ratowanie.
  • Można to uzupełnić szeregiem dodatkowych środków, na przykład w ramach de minimis rozporządzenia i ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, które również mogą zostać natychmiast wprowadzone przez państwa członkowskie, bez udziału Komisji.

Oprócz istniejących możliwości przewidzianych już w obowiązujących przepisach UE dotyczących pomocy państwa, w dniu 19 marca 2020 r. Komisja przyjęła pomoc państwa Tymczasowe ramy umożliwienie państwom członkowskim korzystania z pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w kontekście wybuchu koronawirusa. Zostało zmienione w dniu Kwietnia 3 i Maj 8 2020.

Tymczasowe ramy prawne, na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, uznają, że cała gospodarka UE doświadcza poważnych zakłóceń. Aby temu zaradzić, tymczasowe ramy prawne przewidują następujące rodzaje pomocy: (i) dotacje bezpośrednie, selektywne korzyści podatkowe i zaliczki; (ii) gwarancje państwowe dla kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa w bankach; (iii) dotowane pożyczki publiczne dla przedsiębiorstw (dług uprzywilejowany i podporządkowany); (iv) zabezpieczenia dla banków, które kierują pomoc państwa do gospodarki realnej; (v) Publiczne krótkoterminowe ubezpieczenie kredytów eksportowych; (vi) wsparcie dla badań i rozwoju (B + R) związanych z koronawirusem; (vii) wsparcie przy budowie i rozbudowie obiektów badawczych; (viii) wsparcie dla produkcji produktów odpowiednich do walki z epidemią koronawirusa; (ix) Ukierunkowane wsparcie w postaci odroczenia płatności podatków i / lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne; (x) Ukierunkowane wsparcie w postaci dopłat do wynagrodzeń dla pracowników; (xi) Ukierunkowana pomoc na dokapitalizowanie dla przedsiębiorstw niefinansowych, jeżeli nie ma innego odpowiedniego rozwiązania.

Tymczasowe ramy będą obowiązywać do końca grudnia 2020 r. Ponieważ kwestie związane z wypłacalnością mogą pojawić się dopiero na późniejszym etapie wraz z rozwojem kryzysu, w przypadku środków dokapitalizowania jedynie Komisja przedłużyła ten okres do końca czerwca 2021 r. zapewniając pewność prawną Komisja oceni przed tą datą, czy należy ją przedłużyć.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.57291 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja stronie internetowej po rozwiązaniu wszelkich kwestii poufności. Nowe publikacje decyzji dotyczących pomocy państwa w Internecie oraz w Dzienniku Urzędowym są wymienione w Tygodnik pomocy państwa e-News. Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa tutaj.

 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy