Kontakt z nami

EU

Pytania i odpowiedzi dotyczące europejskiej strategii turystyki przybrzeżnej i morskiej

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Mediterraneo_dolphin_show_1Czym jest turystyka przybrzeżna i morska?

Turystyka przybrzeżna obejmuje turystykę plażową i rekreację (np. Pływanie, surfing itp.) Oraz inne formy rekreacji na obszarach przybrzeżnych (np. Akwaria). Turystyka morska obejmuje działalność związaną z wodą (np. Pływanie łódką, jachting, rejsy wycieczkowe, sporty wodne) i obejmuje działalność obiektów ogólnodostępnych (czarter, produkcja sprzętu i usługi).

W kategoriach geograficznych obszary przybrzeżne definiuje się jako graniczące z morzem lub mające co najmniej połowę ich terytorium w promieniu 10 km od wybrzeża.1 Turystyka przybrzeżna i morska została wskazana jako jeden z sektorów o dużym potencjale wzrostu i zatrudnienia w unijnej strategii niebieskiego wzrostu.

reklama

Dlaczego Komisja koncentruje się na sektorze turystyki przybrzeżnej i morskiej?

Ze względu na swoje znaczenie gospodarcze oraz bezpośredni i pośredni wpływ na gospodarkę lokalną i regionalną, turystyka przybrzeżna i morska ma ogromny potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu, szczególnie w odległych regionach o ograniczonej działalności gospodarczej. Jednak nadmorskie miejscowości stoją przed szeregiem wyzwań, które wpływają na ich dalszy rozwój. Chociaż którykolwiek z tych problemów wpływa również na inną działalność turystyczną, w turystyce przybrzeżnej i morskiej są one nasilane przez:

 • Rozdrobnienie sektora z dużym udziałem MŚP;
 • ograniczony lub brak dostępu do finansowania;
 • brak innowacji i dywersyfikacji:
 • zwiększona konkurencja na świecie;
 • zmienność popytu i sezonowość;
 • niedopasowanie umiejętności i kwalifikacji oraz;
 • rosnąca presja na środowisko.

W 2010 r. Komisja, przy wsparciu Rady i Parlamentu Europejskiego, wydała komunikat „Europa: najpopularniejszy ośrodek turystyczny na świecie”, który zawiera odniesienie do potrzeby opracowania strategii zrównoważonej turystyki przybrzeżnej i morskiej. Strategia niebieskiego wzrostu z 1 r2 zwrócił uwagę na turystykę przybrzeżną i morską jako jeden z pięciu obszarów zainteresowania w „niebieskiej gospodarce”, aby tworzyć miejsca pracy na obszarach przybrzeżnych.

reklama

Co proponuje komunikat?

W niniejszym komunikacie nakreślono główne wyzwania stojące przed sektorem i przedstawiono nową strategię mającą na celu sprostanie tym wyzwaniom.

Komisja określiła 14 działań, które mogą pomóc sektorowi w zrównoważonym rozwoju i nadać dodatkowy impuls europejskim regionom przybrzeżnym. Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz przemysłem w celu wdrożenia tych działań.

Na przykład Komisja proponuje:

 • Opracuj internetowy przewodnik po głównych możliwościach finansowania dostępnych dla sektora (zwłaszcza MŚP).
 • Promowanie ogólnoeuropejskiego dialogu między operatorami rejsów wycieczkowych, portami i zainteresowanymi stronami z turystyki przybrzeżnej.
 • W stosownych przypadkach należy skoncentrować się na obszarach przybrzeżnych i morskich w inicjatywach turystycznych UE, w tym w kampaniach promocyjnych i komunikacyjnych.
 • Wspieranie rozwoju partnerstw i sieci ponadnarodowych i międzyregionalnych3, klastry i strategie inteligentnej specjalizacji.
 • Stymulowanie innowacyjnych schematów zarządzania za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych4 oraz portal turystyczny.
 • Dążenie do poprawy dostępności i kompletności danych w sektorze turystyki przybrzeżnej i morskiej.
 • Promuj ekoturystykę i zachęcaj do łączenia się z innymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Promowanie strategii zapobiegania powstawaniu odpadów, gospodarowania nimi i odpadami morskimi w celu wspierania zrównoważonej turystyki przybrzeżnej i morskiej.
 • Podejmij badania, aby zrozumieć, jak poprawić łączność z wyspami i odpowiednio opracuj innowacyjne strategie turystyczne dla (odległych) wysp.
 • Zidentyfikuj innowacyjne praktyki rozwoju mariny poprzez specjalne badanie.

Czego oczekuje się od państw członkowskich, interesariuszy oraz władz regionalnych i lokalnych?

Proponowane ramy strategiczne stanowią spójną odpowiedź na wyzwania stojące przed sektorem poprzez uzupełnienie i dodanie wartości do istniejących inicjatyw państw członkowskich, regionów i innych zainteresowanych stron.

Zachęca się państwa członkowskie, które mają podstawowe kompetencje w dziedzinie turystyki, do opracowywania i wdrażania strategii krajowych i regionalnych, wykorzystywania dostępnych funduszy i wymiany najlepszych praktyk.

Strategia ma na celu promowanie ponadnarodowych i międzyregionalnych partnerstw, dialogu i współpracy, przy jednoczesnym włączeniu kwestii turystyki przybrzeżnej i morskiej do istniejących programów i polityk.

Zachęca się przemysł i zainteresowane strony do opracowania nowych modeli biznesowych, a także innowacyjnych i zróżnicowanych produktów w celu wzmocnienia zdolności reagowania i potencjału wzrostu sektora. Proponowane działania mają również na celu poprawę dostępności, łączności i widoczności oferty turystycznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczanie wpływu działalności turystycznej na środowisko.

Jakie znaczenie gospodarcze ma turystyka przybrzeżna i morska?

Jest to największy podsektor turystyki, największa pojedyncza morska działalność gospodarcza i główny czynnik gospodarczy w wielu regionach przybrzeżnych i na wyspach w Europie. Zatrudnia prawie 3.2 mln osób; generując łącznie 183 mld euro PKB UE (dane z 2011 r. dla 22 państw członkowskich z wybrzeżem, bez Chorwacji).

Prawie jedna trzecia całej działalności turystycznej w Europie odbywa się w regionach przybrzeżnych, a około 51% miejsc noclegowych w hotelach w całej Europie koncentruje się w regionach przy granicy morskiej.

W 2012 r. Sama turystyka wycieczkowa wygenerowała bezpośrednie obroty w wysokości 15.5 mld EUR i zatrudniała 330,000 29.3 osób, podczas gdy w europejskich portach odbyło się 10 mln wizyt pasażerów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat popyt na rejsy wycieczkowe podwoił się na całym świecie, podczas gdy branża rejsów wycieczkowych rosła w Europie o ponad XNUMX% każdego roku.

W 2012 roku branża żeglarska (budowniczowie łodzi, producenci sprzętu do łodzi i sportów wodnych, handel i usługi, takie jak czarter) składała się z ponad 32,000 280,000 firm w Europie (UE bez Chorwacji, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii), reprezentujących XNUMX XNUMX bezpośrednich Oferty pracy.

Morze Bałtyckie North Sea Atlantycki Morze Śródziemne Morze Czarne Suma
Całkowita WDB 18 31.1 34.5 90.3 1,3 183
Turystyka przybrzeżna 11.7 20.8 26 62.3 1.3 130a)
Turystyka morska 1.7 1.9 1.8 9.0 0.0 15
Jachting i mariny 4.6 8.4 6.7 19.0 0.0 38
Całkowite zatrudnienie 306.2 564.3 594.5 1540.8 26 3182
Turystyka przybrzeżna 226 401 502 1,203 25 2,507a)
Turystyka morska 36 83 28 155 1 303
Jachting i mariny 44.2 80.3 64.5 182.8 0.0 371.9

Całkowita wartość dodana brutto (WDB, w miliardach) i zatrudnienie (x 1,000) w turystyce przybrzeżnej i morskiej w UE 2011 (bez Chorwacji).

Turystyka to rozwijająca się branża, a Europa zajmuje pierwsze miejsce w turystyce na świecie. W 1 r. Do Europy przybyło 534 mln turystów, o 2012 mln więcej niż w 17 r. (2011% przyjazdów na całym świecie), podczas gdy przychody osiągnęły 52 mld EUR (356% całości świata).5

 

Międzynarodowe przyjazdy turystów do Europy (miliony)6

Jak ta strategia może przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”?

Rozwój turystyki przybrzeżnej i morskiej przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na kilka sposobów:

 • Strategia może pomóc sektorowi wykorzystać jego potencjał jako siły napędowej wzrostu i tworzenia miejsc pracy, w szczególności dla ludzi młodych, w szczególności w regionach przybrzeżnych.
 • Ocena umiejętności zawodowych i kwalifikacji w branży zapewni lepszy przegląd potrzeb sektora i pomoże skoncentrować szkolenia i edukację w celu stworzenia bardziej mobilnej i wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Promując ekoturystykę i zapobieganie powstawaniu odpadów, strategia może pomóc sektorowi zmniejszyć jego wpływ na środowisko.

Więcej informacji

Strona internetowa poświęcona turystyce przybrzeżnej na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Morskich
Strona internetowa poświęcona turystyce w witrynie Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Zobacz też IP / 14 / 171
COM (2012) 494, 13.09.2012
Konkretne dostępne narzędzia ICT obejmują na przykład Wirtualne obserwatorium turystyki ); Platforma Łącza TurystycznegoPlatforma Calypso
Raport roczny UNWTO 2012

EU

Tydzień do przodu: stan, w którym się znajdujemy

Opublikowany

on

Najważniejszym elementem tego tygodnia będzie przemówienie przewodniczącej Komisji Europejskiej von der Leyen na temat stanu UE (SOTEU) w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. To zarozumiałość zapożyczona od USA, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych przemawia do Kongresu na początku każdego roku, przedstawiając swoje (i tak było do tej pory) plany na nadchodzący rok. 

Zawsze zdumiewa mnie pewność siebie Amerykanów i niemal niezniszczalne przekonanie, że Ameryka jest największym narodem na ziemi. Chociaż myślenie, że jesteś po prostu wspaniały, musi być przyjemnym stanem umysłu, opłakany stan Stanów Zjednoczonych na tak wielu poziomach w tej chwili każe mi myśleć, że nadmiernie krytyczne spojrzenie, jakie Europejczycy rzucają na ich los, może być zdrowszą perspektywą. Czasami jednak byłoby miło, gdybyśmy mogli docenić wiele zalet UE i być nieco bardziej „europejscy i dumni”.

Trudno ocenić, jak duże zainteresowanie SOTEU wzbudza poza tymi, którzy są najbardziej zaangażowani w działania UE. Z reguły Europejczycy, z wyjątkiem niewielkiej grupy najbardziej pobożnych, nie chodzą w kółko, wkurzając się, jak po prostu kwitnąca jest UE, lub generalnie nie są zachwyceni jej kierunkiem. Chociaż mogliśmy rozważać scenariusz alternatywny, Wielka Brytania zapewniła każdemu obywatelowi UE bardzo surowe spojrzenie „a co jeśli?” 

reklama

Patrząc na świat, wygląda na to, że UE jest w zdrowszym stanie niż większość – ma to również dosłowne znaczenie w tym roku, jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaszczepionym kontynentem na ziemi, istnieje ambitny plan, aby przyspieszyć naszą gospodarkę jego pandemia, a kontynent wystawił podbródek i postanowił zrobić wszystko, by przewodzić światu w walce ze zmianami klimatycznymi. Osobiście odczuwam ogromny przypływ nadziei, wynikający z faktu, że wydaje się, iż wspólnie postanowiliśmy wystarczająco dużo z tymi w UE, którzy chcą zboczyć z demokratycznych wartości i rządów prawa. 

W tym tygodniu Komisja przedstawi kilka propozycji: Vestager przedstawi plan „Europejskiej Dekady Cyfrowej”; Borrell przedstawi plany UE dotyczące połączeń z regionem Indo-Pacyfiku; Jourova przedstawi plan UE dotyczący ochrony dziennikarzy; Schinas przedstawi pakiet UE dotyczący reagowania na sytuacje kryzysowe i gotowości w zakresie zdrowia. 

Jest to oczywiście sesja plenarna Parlamentu. Poza SOTEU przedmiotem debaty będzie sytuacja humanitarna w Afganistanie i stosunki UE z rządem talibów; Wolność mediów i rządy prawa w Polsce, Europejska Unia Zdrowia, Niebieska Karta UE dla wysoko wykwalifikowanych migrantów oraz prawa LGBTIQ są przedmiotem dyskusji.

reklama

Kontynuuj czytanie

EU

Tydzień do przodu: uprzedzony jest uzbrojony

Opublikowany

on

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič przedstawi w środę (8 września) drugie roczne sprawozdanie z prognoz strategicznych Komisji. Sprawozdanie pojawia się na tydzień przed corocznym orędziem przewodniczącego Komisji na temat stanu UE. Inicjatywa jest częścią wysiłków mających na celu zapewnienie odporności UE na wyzwania, ale także zdolności do przygotowania się poprzez uwzględnienie przewidywania we wszystkich aspektach kształtowania polityki. Raport 2021 przyjrzy się strukturalnym globalnym megatrendom do 2050 r., które mają mieć wpływ na UE, i określi obszary, w których UE może wzmocnić swoje globalne przywództwo. 

We wtorek (7 września) komisarz Hahn zorganizuje konferencję prasową na temat przyjęcia ram zielonych obligacji. Taksonomia UE”.

Parlament

reklama

Europa na miarę ery cyfrowej Wiceprzewodnicząca wykonawcza i komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager spotkają się (6 września) z przewodniczącymi pięciu komisji (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) w parlamencie w celu wymiany poglądów na temat agendy cyfrowej. 

Komitet Praw Kobiet i delegacja ds. stosunków z Afganistanem spotkają się, aby omówić sytuację praw kobiet i dziewcząt.

Specjalna Komisja ds. Walki z Rakiem spotka się w czwartek (9 września), aby omówić wymianę danych dotyczących zdrowia i cyfryzację w profilaktyce i opiece nad rakiem, a także aktualizację dotyczącą wdrażania unijnej strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju w kontekście profilaktyki raka.

reklama

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony omówi sytuację w Afganistanie, a także badanie na temat „Gotowości i reakcji UE na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRN)” oraz projekt sprawozdania posła Svena Miksera (S&D, EE) w sprawie „ Wyzwania i perspektywy dla wielostronnych reżimów kontroli zbrojeń i rozbrojenia dotyczących broni masowego rażenia”. 

Boisko

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda opinię w sprawie odzyskania 2.7 miliarda euro od Wielkiej Brytanii za niewdrożenie podejścia do kontroli celnej opartego na analizie ryzyka, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń ze strony OLAF, niezależnego urzędu UE ds. zwalczania nadużyć finansowych. Brak rozwiązania tego problemu oznaczał również, że unijni producenci musieli konkurować z niedowartościowanymi towarami przywożonymi do UE przez UE. Dane OLAF-u obejmują lata 2011-2017. Oczekuje się innych ważnych orzeczeń w dziedzinie azylu (C-18/20, C-768/19).

Rada

Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa spotkają się nieformalnie w godz. Ministrowie gospodarki i finansów odbędą nieformalne spotkanie podczas wideokonferencji w dniu 5 września, a kolejne nieformalne spotkanie odbędzie się w dniach 7-6. Jak zwykle Eurogrupa zbierze się przed posiedzeniem inkluzywnym w dniu 10. 

EBC

Europejski Bank Centralny będzie miał swoje regularne comiesięczne posiedzenie w czwartek, przy inflacji przekraczającej obecnie cel 2%, wszystkie oczy będą skupione na tym, co dalej zrobi EBC.

Tunezja

Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell odwiedzi Tunezję w piątek (10 września). W lipcu prezydent Tunezji Kais Saied odwołał premiera i podejrzewał, że parlament powołuje się na nadzwyczajne uprawnienia w obliczu demonstracji w związku z trudnościami gospodarczymi i wzrostem liczby przypadków Covid-19. UE wezwała Tunezję do poszanowania konstytucji i praworządności . 

Kontynuuj czytanie

EU

Powrót do szkoły, spojrzenie reportera UE na nadchodzący tydzień

Opublikowany

on

Dla tych z was, którym udało się uciec na regenerującą letnią przerwę, dobra robota, będziecie jej potrzebować. Następny semestr będzie (kolejny) pracowity. 

Wiele aktów prawnych rozpoczęło swoją legislacyjną podróż przez złożoną machinę decyzyjną UE, z wieloma bardzo mięsistymi propozycjami na drodze do krojenia, krojenia w kostkę i przyprawiania, a następnie wrzucenia na patelnię komitetu pojednawczego, które zostaną przedstawione o piątej rano przez zamglonych oczu polityka jako z trudem wywalczonego triumfu prezydencji. Wśród największych atutów są propozycje klimatyczne „Digital” i „Fit for 55”. Propozycje klimatyczne zapowiadają się szczególnie dotkliwie, biorąc pod uwagę, że „prawo klimatyczne” ustalające zobowiązania dotyczące emisji dwutlenku węgla zostało już uzgodnione; znalezienie ostatecznej równowagi między propozycjami będzie wymagało handlu końmi na nieznaną dotąd skalę.

W sierpniu obwodnica Brukseli była zupełnie uśpiona, dopóki katastrofalne wydarzenia w Afganistanie nie przyniosły 20-letniej interwencji Zachodu mniej niż triumfalnego, pełnego paniki i haniebnego wyjścia. „Zachód” leży w podartym bałaganie, z zaufaniem na najniższym poziomie. Komisja von der Leyen prezentowała się jako „geopolityczna”, administracja Bidena ogłosiła „Ameryka wraca!”. - a jednak oto jesteśmy. Jednej rzeczy, której się nauczyłem, jest to, że rzeczy nigdy nie są tak złe, żeby nie mogły stać się gorsze. Triumf talibów i brutalne przypomnienie, że ISIS nie odeszło, przyniesie pomoc tym, którzy gdzie indziej popierają ich ideały. Nie jest to ładny obraz, ale Europa i szerszy „Zachód” muszą mieć odwagę lepszego siebie, które broni praw, demokracji, rządów prawa i dobrobytu zarówno w kraju, jak i za granicą. 

reklama

W przyszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych i obrony spotkają się na nieformalnych naradach, aby omówić konsekwencje ostatnich wydarzeń. Poważna niestabilność bliżej domu w Afryce Północnej, Libanie i Białorusi – między innymi – i oczywiście w Afganistanie.

Ministrowie obrony spotkają się w celu omówienia strategicznego kompasu UE, którego celem jest przygotowanie kompletnego dokumentu do listopada; ostatnie wydarzenia pokazały, że UE musi przyjąć większą odpowiedzialność i skoordynowane działania w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

We wtorek (31 sierpnia) odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, którzy spotkają się, aby omówić, jak poradzą sobie z nieuniknionym przepływem osób z Afganistanu, przesiedleniami w UE, a także wsparciem tych krajów sąsiednich, które już przyjmowane przez miliony uchodźców, którzy będą potrzebować większego wsparcia finansowego.

reklama

Praworządność

Trudno być drogowskazem dla rządów prawa za granicą, jeśli własne części składowe radośnie rozrywają normy, co sprowadza mnie do Polski i Węgier, gdzie latem utrzymywał się stan zastoju.

Von der Leyen odmówiła posłom do PE i ekspertom prawnym w pięciostronicowym piśmie, w którym wymieniono, w jaki sposób Węgry złamały sześć z ośmiu zasad praworządności związanych z wydatkowaniem budżetu UE i w związku z tym powinny uruchomić niedawno wydaną „warunkowość dotyczącą praworządności”. mechanizm zapobiegający niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy. Von der Leyen napisała, że ​​posłowie do PE nie przedstawili wystarczających dowodów naruszeń i że Komisja „nie została odpowiednio wezwana do działania”.

Dzień rozrachunku Polski 16 sierpnia nie był wydarzeniem, z dalszymi wykrętami ze strony Komendy Głównej Komisji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ktoś w służbie prawnej Komisji ma na ścianie oprawiony cytat Douglasa Adamsa: „Uwielbiam terminy. Uwielbiam świszczący dźwięk, jaki wydają, gdy przechodzą.

Komisja odrzuciła puszkę, ponieważ „czytała i analizowała” odpowiedź Polski. Wiceprezydent Jourova odwiedzi Polskę w poniedziałek (30 sierpnia). Hałasy dochodzące od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nie są zachęcające, ostatnio tweetując, że UE prowadzi „wojnę hybrydową” przeciwko UE. 

W międzyczasie Słowenia nadal zwleka z nominowaniem prokuratorów do Prokuratury Europejskiej, a słoweński premier Jansa blokuje nominacje.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy