Kontakt z nami

Biznes

Komisja ma inicjatywę reformy administracji publicznej i pobudzić wzrost gospodarczy

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

1000020100000376000001BBDE285AB0W wielu państwach członkowskich nieefektywna administracja publiczna pozostaje jedną z głównych przeszkód dla konkurencyjności przemysłu i wzrostu gospodarczego. Jak określono w rocznej analizie wzrostu gospodarczego, Komisja uczyniła reformę administracji publicznej jednym ze swoich pięciu głównych priorytetów gospodarczych na ostatnie dwa lata.

Aby bardziej skoncentrować się na tej kwestii, Komisja organizuje dziś (29 października) konferencję wysokiego szczebla w Brukseli, aby pobudzić debatę na temat tego, w jaki sposób administracje publiczne w całej Europie mogą stać się bardziej wydajne i przejrzyste. Podczas konferencji przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz wiceprzewodniczący Antonio Tajani i Maroš Šefčovič rozmawiali z liderami branży, ministrami, decydentami i doradcami o tym, jak sprawić, by administracje w całej Europie były bardziej przyjazne dla biznesu.

Konferencja pozwoliła im na wymianę pomysłów i doświadczeń na temat tego, jak można przezwyciężyć takie trudności. Podczas konferencji wiceprezes Tajani uruchomił także pierwszą tego typu nagrodę na szczeblu europejskim za najlepsze zamówienie publiczne na innowacyjne towary i usługi.

Jaki jest problem?

Aby prosperować, przedsiębiorstwa potrzebują wydajnych, opłacalnych i wysokiej jakości usług publicznych, w których decyzje są podejmowane bez zbędnej zwłoki oraz gdzie panuje pewność i stabilność, jeśli chodzi o prawo i długość procedur. Jednak według najnowszych danych ogólna skuteczność rządów w UE nieznacznie spadła w 2012 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Trzynaście państw członkowskich utrzymało lub poprawiło swoją pozycję w stosunku do 2011 r., podczas gdy kolejne 15 państw członkowskich spadło w rankingu. Cztery państwa członkowskie – Włochy, Grecja, Bułgaria i Rumunia – osiągają bardzo słabe wyniki (zob. wykres 1).

Rysunek 1: Skuteczność rządu
Uwaga: Worldwide Governance Indicators podsumowują informacje z 30 istniejących źródeł danych na temat poglądów i doświadczeń obywateli, przedsiębiorców i ekspertów z sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Skuteczność rządu odzwierciedla postrzeganie jakości usług publicznych, stopień ich niezależności od nacisków politycznych, jakość formułowania i wdrażania polityki oraz wiarygodność zaangażowania rządu w taką politykę (skala od 0 do 100, 100 = najlepsza).Dane źródło: Bank Światowy – Worldwide Governance Indicators (2011; 2012)

Różnice między państwami członkowskimi wahają się od czasu i kosztów potrzebnych do założenia firmy do liczby godzin wymaganych do spełnienia przepisów dotyczących deklaracji podatkowych. Na przykład:

  1. Przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość założenia firmy niskim kosztem i szybko. Rada ds. Konkurencyjności w maju 2011 r. stwierdziła, że ​​państwa członkowskie powinny zapewnić możliwość zakładania spółek w ciągu trzech dni przy maksymalnym koszcie 100 euro. Chociaż poczyniono postępy, cel ten nie został osiągnięty. Na przykład w Belgii, Portugalii, Holandii i na Węgrzech założenie własnej firmy zajmuje mniej niż pięć dni. Jednak na Malcie, w Polsce, Hiszpanii i Austrii zajmuje to ponad 20 dni (patrz rysunek 2). Średnio nadal trwa to 5.4 dnia i kosztuje 372 euro.
Rysunek 2: Czas i koszty potrzebne do założenia firmy
Źródło: Bank Światowy – Doing Business (2013)
  1. Przedsiębiorstwa borykają się z uciążliwymi procedurami podatkowymi i administracyjnymi, co oznacza, że ​​spędzają dużo czasu na sporządzaniu deklaracji podatkowych. W niektórych krajach może to wynosić od 60 godzin do ponad 400 godzin. Na przykład w Luksemburgu, Irlandii, Estonii i Finlandii przestrzeganie przepisów dotyczących zwrotu podatku zajmuje mniej niż 100 godzin. Jednak w Czechach i Bułgarii zajmuje to ponad 400 godzin (zob. rys. 3). Ogółem przeciętna firma w UE spędza 193 godziny rocznie na procedurach związanych z przestrzeganiem przepisów podatkowych.
Wykres 3: Liczba godzin potrzebnych do przestrzegania przepisów dotyczących zwrotu podatku w całej Unii Europejskiej
Źródła: Wykres dostosowany przez Komisję na podstawie badania PwC Paying tax 2013, The Global Picture
  1. Zamówienia publiczne mogą przyczynić się do innowacji i zwiększenia wydajności w sektorze publicznym. Jednak władze publiczne nadal niechętnie podejmują ryzyko i brakuje im wiedzy fachowej oraz wsparcia politycznego, aby kupować innowacyjne towary i usługi. Kraje, które odnotowują wysoki poziom innowacyjności w zamówieniach publicznych, to Dania (48% firm), Cypr (45%) i Malta (40%), podczas gdy na Węgrzech tylko 6% firm sprzedaje innowacyjne produkty lub usługi sektorowi publicznemu (zob. rysunek 4).
Rysunek 4: Zamówienia publiczne jako siła napędowa innowacji biznesowych
Źródła: European Public Sector Innovation Scoreboard (2013) na podstawie Innobarometru 2010

Wymiana pomysłów i najlepszych praktyk

reklama

Celem konferencji Droga do wzrostu: Administracja publiczna przyjazna biznesowi jest identyfikacja kluczowych trudności napotykanych przez branżę w kontaktach z administracją publiczną, ale także wymiana pomysłów i doświadczeń na temat sposobów przezwyciężania tych trudności oraz prezentacja konkretnych osiągnięć i najlepszych praktyk w administracji publicznej między państwami członkowskimi. Na przykład:

  1. Aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z e-administracji, Dania i Zjednoczone Królestwo podjęły kroki w kierunku uczynienia „online” domyślnym kanałem niektórych usług.
  2. Aby zwiększyć poziom przewidywalności i pewności prawa, Holandia, Słowacja, Szwecja i Wielka Brytania wdrożyły system, w którym wszystkie nowe zmienione przepisy wchodzą w życie w ograniczonej liczbie z góry określonych dat każdego roku.
  3. Aby zmniejszyć liczbę nowych regulacji dla przedsiębiorstw, od stycznia 2013 r. rząd Wielkiej Brytanii stosuje zasadę „one in, two out”. Każda nowa regulacja, która nakłada na firmy nowe, wymierne obciążenia, musi zostać zrównoważona poprzez usunięcie lub modyfikację istniejącego rozporządzenia w celu podwojenia oszczędności.
  4. W 2012 r. Hiszpania wprowadziła system licencji ekspresowych dla punktów sprzedaży detalicznej. Dzięki temu sklepy detaliczne o powierzchni do 300 m2 mogą rozpocząć działalność bez lokalnego zezwolenia. Zamiast tego przedsiębiorcy muszą jedynie dostarczyć do administracji deklarację potwierdzającą zgodność z odpowiednimi przepisami i wymogami. Rząd planuje teraz rozszerzyć ten system na przedsiębiorstwa o powierzchni do 500 m2.
  5. 74% Europejczyków uważa, że ​​UE generuje zbyt dużo biurokracji. W odpowiedzi na te obawy Komisja podjęła w ciągu ostatnich kilku lat skoordynowane wysiłki w celu usprawnienia prawodawstwa i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych. Na przykład w swoim ostatnim Komunikat w sprawie sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisja określa w konkretny sposób poszczególne obszary polityki, w których podejmie dalsze działania w celu uproszczenia lub wycofania przepisów UE, zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw i ułatwienia wdrażania. Jest to wynik przeglądu całego zbioru aktów prawnych UE. (IP / 13 / 891). W zeszłym tygodniu Rada Europejska zatwierdziła komunikat Komisji w sprawie REFIT, w którym wzywa Komisję do przedłożenia dalszych wniosków i oczekuje uzgodnienia dalszych kroków w tym kierunku.

Główne wnioski z konferencji pomogą Komisji i państwom członkowskim w dalszym opracowywaniu wytycznych politycznych na rzecz modernizacji administracji publicznej i zwiększania konkurencyjności przemysłu w całej UE, które są priorytetami w rocznej analizie wzrostu gospodarczego UE.

Wspieranie innowacji w usługach publicznych

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają zamówienia publiczne (19% europejskiego PKB) w kierunku innowacyjnych towarów i usług, podczas konferencji wiceprzewodniczący Tajani ogłosił konkurs na Nagroda za pierwsze zamówienie publiczne na innowacje i nowy w Internecie Zakup Platformy Innowacji. Celem tej nowej inicjatywy jest promowanie zamówień na innowacyjne towary i usługi oraz stworzenie forum, na którym władze publiczne mogą wymieniać się pomysłami i znajdować wytyczne na ten temat.

Więcej informacji

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy