Kontakt z nami

Środowisko

Zielony ład: Komisja przyjmuje nową strategię dotyczącą chemikaliów w kierunku środowiska wolnego od toksyn

Opublikowany

on

W dniu dzisiejszym (14 października) Komisja Europejska przyjęła strategię UE w dziedzinie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Strategia jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia zerowego zanieczyszczenia środowiska wolnego od toksyn, ogłoszonego w Europejskim Zielonym Ładzie. Strategia pobudzi innowacje w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów oraz zwiększy ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi chemikaliami.

Obejmuje to zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsumenckich, takich jak zabawki, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, kosmetyki, detergenty, materiały do ​​kontaktu z żywnością i tekstylia, chyba że okaże się, że są one niezbędne dla społeczeństwa, oraz zapewnienie, że wszystkie chemikalia są używane w bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony sposób. Strategia dotycząca chemikaliów w pełni uznaje fundamentalną rolę chemikaliów dla dobrobytu ludzi oraz dla ekologicznej i cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Jednocześnie uznaje pilną potrzebę sprostania wyzwaniom zdrowotnym i środowiskowym powodowanym przez najbardziej szkodliwe chemikalia.

W tym duchu strategia określa konkretne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważenia chemikaliów zgodnie z ich projektem oraz zapewnienie, że chemikalia mogą przynosić wszystkie swoje korzyści bez szkody dla planety oraz obecnych i przyszłych pokoleń. Obejmuje to zapewnienie unikania najbardziej szkodliwych chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i środowiska w przypadku nieistotnych zastosowań społecznych, w szczególności w produktach konsumenckich oraz w odniesieniu do najbardziej wrażliwych grup, ale także bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone stosowanie wszystkich chemikaliów.

Przewiduje się, że kilka działań innowacyjnych i inwestycyjnych będzie towarzyszyć przemysłowi chemicznemu w tej transformacji. Strategia zwraca również uwagę państw członkowskich na możliwości instrumentu naprawy i odporności w zakresie inwestowania w ekologiczną i cyfrową transformację przemysłu UE, w tym w sektorze chemicznym.

Zwiększenie ochrony zdrowia i środowiska

Strategia ma na celu znaczne zwiększenie ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych grup ludności.

Do sztandarowych inicjatyw należą w szczególności:

Wycofywanie się z produktów konsumenckich, takich jak zabawki, artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, kosmetyki, detergenty, materiały do ​​kontaktu z żywnością i tekstylia, najbardziej szkodliwe substancje, do których należą między innymi substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, chemikalia wpływające na układ odpornościowy i oddechowy oraz substancje trwałe, takie jak np. - oraz substancje polifluoroalkilowe (PFAS), chyba że ich użycie okaże się niezbędne dla społeczeństwa.

Minimalizowanie i zastępowanie, w miarę możliwości, obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych we wszystkich produktach. Priorytet zostanie nadany tym kategoriom produktów, które mają wpływ na populacje wrażliwe i te o największym potencjale gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zajęcie się połączonym efektem chemikaliów (efekt koktajlu) poprzez lepsze uwzględnienie ryzyka, jakie stwarza dla zdrowia ludzkiego i środowiska codzienna ekspozycja na szeroką gamę chemikaliów z różnych źródeł.

Zapewnienie producentom i konsumentom dostępu do informacji na temat składu chemicznego i bezpiecznego stosowania poprzez wprowadzenie wymogów informacyjnych w kontekście inicjatywy dotyczącej zrównoważonej polityki produktowej.

Pobudzanie innowacyjności i promowanie konkurencyjności UE

Zwiększanie bezpieczeństwa i zrównoważenia chemikaliów jest ciągłą koniecznością, a także wielką szansą gospodarczą. Strategia ma na celu wykorzystanie tej możliwości i umożliwienie ekologicznej transformacji sektora chemicznego i jego łańcuchów wartości. O ile to możliwe, nowe chemikalia i materiały muszą być bezpieczne i zrównoważone w fazie projektowania, tj. Od produkcji do końca życia. Pomoże to uniknąć najbardziej szkodliwych skutków chemikaliów i zapewni możliwie najniższy wpływ na klimat, wykorzystanie zasobów, ekosystemy i różnorodność biologiczną.

Strategia przewiduje, że przemysł UE stanie się globalnie konkurencyjnym graczem w produkcji i stosowaniu bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów. Zapowiedziane w strategii działania będą wspierać innowacje przemysłowe, tak aby chemikalia te stały się normą na rynku UE i punktem odniesienia na całym świecie.

Zostanie to zrobione głównie przez:

Opracowanie bezpiecznych i zrównoważonych kryteriów projektowania oraz zapewnienie wsparcia finansowego dla komercjalizacji i absorpcji bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów; Zapewnienie rozwoju i wykorzystania bezpiecznych i zrównoważonych substancji, materiałów i produktów już na etapie projektowania poprzez finansowanie UE i instrumenty inwestycyjne oraz partnerstwa publiczno-prywatne.

Znaczne wzmocnienie egzekwowania przepisów UE zarówno na granicach, jak i na jednolitym rynku. ~

Wdrożenie unijnego programu badań i innowacji w dziedzinie chemikaliów, aby wypełnić luki w wiedzy na temat wpływu chemikaliów, promować innowacje i odejść od testów na zwierzętach.

Uproszczenie i konsolidacja ram prawnych UE - np. Poprzez wprowadzenie procesu „Jedna substancja, jedna ocena”, wzmocnienie zasady „brak danych, brak rynku” oraz wprowadzenie ukierunkowanych zmian w REACH i przepisach sektorowych, by wymienić tylko kilka. Komisja będzie również propagować normy bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju na całym świecie, w szczególności dając przykład i promując spójne podejście mające na celu niedopuszczenie do eksportu substancji niebezpiecznych zakazanych w UE.

Wiceprezes wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: „Strategia dotycząca chemikaliów jest pierwszym krokiem w kierunku dążenia Europy do zerowego zanieczyszczenia. Chemikalia są nieodłączną częścią naszego codziennego życia i pozwalają nam opracowywać innowacyjne rozwiązania w zakresie ekologizacji naszej gospodarki. Musimy jednak upewnić się, że chemikalia są produkowane i używane w sposób, który nie szkodzi zdrowiu ludzkiemu i środowisku. Szczególnie ważne jest zaprzestanie stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w produktach konsumenckich, od zabawek i produktów do pielęgnacji dzieci po tekstylia i materiały, które mają kontakt z naszą żywnością ”.

Komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevicius powiedział: „Nasze dobre samopoczucie i wysoki standard życia zawdzięczamy wielu przydatnym chemikaliom, które ludzie wynaleźli w ciągu ostatnich 100 lat. Nie możemy jednak zamykać oczu na szkody, jakie niebezpieczne chemikalia stanowią dla naszego środowiska i zdrowia. Przeszliśmy długą drogę w zakresie regulacji chemikaliów w UE i dzięki tej strategii chcemy wykorzystać nasze osiągnięcia i pójść dalej, aby zapobiec przedostawaniu się najniebezpieczniejszych chemikaliów do środowiska i naszych ciał, a szczególnie tych najbardziej wrażliwych i wrażliwych. . ”

Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: „Nasze zdrowie powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Dokładnie to zapewniliśmy w ramach sztandarowej inicjatywy Komisji, takiej jak strategia chemiczna. Chemikalia są niezbędne dla naszego społeczeństwa i muszą być produkowane w sposób bezpieczny i zrównoważony. Ale musimy być chronieni przed szkodliwymi chemikaliami wokół nas. Ta strategia świadczy o naszym dużym zaangażowaniu i determinacji w ochronie zdrowia obywateli w całej UE ”.

tło

W 2018 roku Europa była drugim co do wielkości producentem chemikaliów (stanowiła 16.9% sprzedaży). Produkcja chemiczna to czwarta co do wielkości branża w UE, zatrudniająca bezpośrednio około 1.2 miliona osób. 59% produkowanych chemikaliów trafia bezpośrednio do innych sektorów, m.in. zdrowie, budownictwo, motoryzacja, elektronika i tekstylia. Oczekuje się, że światowa produkcja chemikaliów podwoi się do 2030 r., A już powszechne stosowanie chemikaliów prawdopodobnie również wzrośnie, w tym w produktach konsumenckich.

UE posiada zaawansowane przepisy dotyczące chemikaliów, które wygenerowały najbardziej zaawansowaną bazę wiedzy na temat chemikaliów na świecie i powołały organy naukowe do przeprowadzania ocen ryzyka i zagrożeń związanych z chemikaliami. UE zdołała również zmniejszyć ryzyko dla ludzi i środowiska związane z niektórymi niebezpiecznymi chemikaliami, takimi jak substancje rakotwórcze. Jednak unijna polityka chemiczna wymaga dalszego wzmocnienia, aby uwzględnić najnowszą wiedzę naukową i obawy obywateli.

Wiele chemikaliów może szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu, w tym przyszłym pokoleniom. Mogą ingerować w ekosystemy i osłabiać odporność człowieka i zdolność reagowania na szczepionki. Badania biomonitorowania ludzi w UE wskazują na rosnącą liczbę różnych niebezpiecznych chemikaliów w ludzkiej krwi i tkankach, w tym niektóre pestycydy, biocydy, farmaceutyki, metale ciężkie, plastyfikatory i środki zmniejszające palność. Połączona ekspozycja prenatalna na kilka chemikaliów doprowadziła do zmniejszenia wzrostu płodu i niższego wskaźnika urodzeń.

Środowisko

Komisja uruchamia Centrum Wiedzy, aby odwrócić utratę różnorodności biologicznej i chronić ekosystemy Europy

Opublikowany

on

W ramach programu Zielony Tydzień UE, Komisja Europejska uruchamia nowy Centrum wiedzy na temat różnorodności biologicznej: punkt kompleksowej obsługi, w którym znajdują się dowody naukowe w celu przywrócenia i ochrony naturalnych ekosystemów, które zapewniają nam żywność, leki, materiały, rekreację i dobre samopoczucie. Centrum wiedzy udostępni najnowszą wiedzę na temat różnorodności biologicznej, aby wzmocnić wpływ polityk UE.

Pomoże również w monitorowaniu wdrażania Strategia różnorodności biologicznej UE do 2030 r, który ma na celu skierowanie różnorodności biologicznej Europy na ścieżkę odbudowy do końca dekady. Komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: „Tylko to, co jest mierzone, zostaje zrobione. Jeśli chcemy zrealizować unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej, musimy lepiej połączyć wszystkie punkty, a do tego potrzebujemy solidnych danych. Czy to od statusu owadów zapylających, wpływu pestycydów na środowisko, wartości przyrody dla biznesu, czy też ekonomicznego uzasadnienia rozwiązań opartych na naturze. Musimy także w pełni wykorzystać transformację cyfrową, obserwację Ziemi i naukę obywatelską. Nowe centrum wiedzy połączy to wszystko razem, usprawniając sposób generowania wiedzy o bioróżnorodności i zarządzania nią, do wykorzystania w różnych obszarach polityki ”.

Komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, odpowiedzialna za Wspólne Centrum Badawcze, dodała: „Nauka ma do odegrania kluczową rolę w ochronie naszej różnorodności biologicznej. Nowe Centrum Wiedzy o Różnorodności Biologicznej, kierowane przez naszych własnych naukowców ze Wspólnego Centrum Badawczego, pomoże europejskiej i światowej społeczności naukowej oraz decydentom w gromadzeniu i zrozumieniu szerokiego wachlarza dostępnych informacji, przekształcając je w skuteczną politykę chroniącą ekosystemy Europy i usługi, które zapewniają obywatelom Europy ”.

Ponadto pojawiła się pierwsza w historii ogólnoeuropejska ocena ekosystemu, która wykazała, że ​​istnieje bogactwo danych dotyczących różnorodności biologicznej, które mogą pomóc w podjęciu właściwych działań w celu złagodzenia presji na nasze ekosystemy, ale wiele z nich pozostaje niewykorzystanych. Ocena pokazuje, że stajemy się coraz bardziej zależni od naszych ekosystemów, które same znajdują się pod silną presją skutków zmian klimatu i działalności człowieka. Centrum wiedzy na temat różnorodności biologicznej zajmie się bezpośrednio wyzwaniami ujawnionymi w ocenie. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Rady w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej

Opublikowany

on

20 października Rada uzgodniła stanowisko negocjacyjne, tzw. Podejście ogólne, w sprawie propozycji reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Komisja z zadowoleniem przyjmuje to porozumienie, które stanowi decydujący krok w kierunku wejścia w fazę negocjacji ze współprawodawcami.

Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: „Z zadowoleniem przyjmuję poczynione postępy i ogólne podejście do wspólnej polityki rolnej osiągnięte w nocy. To ważny krok dla naszych rolników i społeczności rolniczej. Jestem wdzięczny za konstruktywną współpracę państw członkowskich i wierzę, że ta umowa pomoże zapewnić, że europejskie rolnictwo będzie mogło w przyszłości nadal zapewniać korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne naszym rolnikom i obywatelom ”.

Parlament Europejski głosuje również nad propozycjami wspólnej polityki rolnej (WPR) podczas sesji plenarnej, której sesje głosowania zaplanowano do dziś (23 października). Po uzgodnieniu stanowiska przez Parlament Europejski w odniesieniu do wszystkich trzech sprawozdań dotyczących WPR współprawodawcy będą mogli przejść do fazy negocjacji w celu osiągnięcia ogólnego porozumienia.

Komisja przedstawiła swoje propozycje reformy WPR w czerwcu 2018 r., Mając na celu bardziej elastyczne podejście oparte na wynikach i wynikach, wyznaczając jednocześnie ambitniejsze cele w zakresie działań w zakresie środowiska i klimatu. Po przyjęciu strategii „Farm to fork” i różnorodności biologicznej Komisja przedstawiła zgodność reformy WPR z ambicjami Zielonego Ładu.

Kontynuuj czytanie

Środowisko

Fala renowacji: Podwojenie tempa renowacji w celu ograniczenia emisji, przyspieszenia odbudowy i ograniczenia ubóstwa energetycznego

Opublikowany

on

Komisja Europejska opublikowała swój Strategia renowacji poprawa charakterystyki energetycznej budynków. Komisja dąży do co najmniej podwojenia wskaźników renowacji w ciągu następnych dziesięciu lat i dopilnowania, aby renowacje prowadziły do ​​większej efektywności energetycznej i zasobooszczędności. Poprawi to jakość życia ludzi mieszkających w budynkach i korzystających z nich, ograniczy emisje gazów cieplarnianych w Europie, sprzyja cyfryzacji i poprawi ponowne wykorzystanie i recykling materiałów. Do 2030 r. 35 mln budynków mogłoby zostać wyremontowanych i do 160,000 XNUMX dodatkowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych. Jednak tylko 1% budynków poddawanych jest corocznej renowacji energooszczędnej, więc skuteczne działanie ma kluczowe znaczenie dla uczynienia Europy neutralną dla klimatu do 2050 r. Ponieważ prawie 34 mln Europejczyków nie stać na ogrzewanie swoich domów, polityka publiczna promująca energooszczędną renowację jest również niezbędna. odpowiedź na ubóstwo energetyczne, wspiera zdrowie i dobre samopoczucie ludzi oraz pomaga obniżyć ich rachunki za energię. Komisja opublikowała dziś również zalecenie dla państw członkowskich w sprawie zwalczania ubóstwa energetycznego.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, powiedział: „Chcemy, aby wszyscy w Europie mieli dom, w którym mogą zapalać, ogrzewać lub chłodzić bez rozbijania banku lub niszczenia planety. Fala Renowacji poprawi miejsca, w których pracujemy, mieszkamy i uczymy się, jednocześnie zmniejszając nasz wpływ na środowisko i zapewniając miejsca pracy tysiącom Europejczyków. Potrzebujemy lepszych budynków, jeśli chcemy budować lepiej ”.

Komisarz ds. Energii Kadri Simson powiedziała: „Ożywienie ekologiczne zaczyna się w domu. Dzięki Fali Renowacji pokonamy wiele barier, które sprawiają, że renowacja jest dziś złożona, kosztowna i czasochłonna, powstrzymując bardzo potrzebne działania. Zaproponujemy lepsze sposoby mierzenia korzyści z renowacji, minimalne standardy charakterystyki energetycznej, większe finansowanie UE i pomoc techniczną, zachęcające do tworzenia zielonych kredytów hipotecznych i wspierania większej ilości odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu i chłodzeniu. Będzie to przełom dla właścicieli domów, najemców i władz publicznych ”.

Strategia nada priorytet działaniom w trzech obszarach: dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia; walka z ubóstwem energetycznym i najgorszymi budynkami; oraz renowacja budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale i budynki administracyjne. Komisja proponuje przełamanie istniejących barier w całym łańcuchu renowacji - od koncepcji projektu do jego finansowania i zakończenia - za pomocą zestawu środków politycznych, narzędzi finansowania i instrumentów pomocy technicznej.

Strategia będzie obejmowała następujące wiodące działania:

  • Zaostrzone przepisy, normy i informacje na temat charakterystyki energetycznej budynków w celu ustanowienia lepszych zachęt do renowacji w sektorze publicznym i prywatnym, w tym stopniowe wprowadzanie obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków, zaktualizowane zasady dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej oraz ewentualna rozbudowa budynku wymagania remontowe dla sektora publicznego;
  • zapewnienie dostępnego i dobrze ukierunkowanego finansowania, w tym poprzez programy przewodnie „Odnowić” i „Wzmocnić” w ramach instrumentu odbudowy i odporności w ramach NextGenerationEU, uproszczone zasady łączenia różnych strumieni finansowania oraz liczne zachęty do finansowania prywatnego;
  • zwiększanie zdolności do przygotowywania i wdrażania projektów renowacyjnych, od pomocy technicznej dla władz krajowych i lokalnych po szkolenia i rozwój umiejętności pracowników w nowych zielonych miejscach pracy;
  • rozszerzenie rynku produktów i usług budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym integracja nowych materiałów i rozwiązań opartych na przyrodzie, a także zmienione przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz celów ponownego wykorzystania i odzysku materiałów;
  • tworzenie Nowego Europejskiego Bauhausu, interdyscyplinarnego projektu, którego współkierowcą jest komitet doradczy złożony z ekspertów zewnętrznych, w tym naukowców, architektów, projektantów, artystów, planistów i społeczeństwa obywatelskiego. Od teraz do lata 2021 r. Komisja będzie prowadzić szeroko zakrojony partycypacyjny proces współtworzenia, a następnie w 2022 r. Utworzy sieć pięciu założycieli Bauhausu w różnych krajach UE;
  • rozwijanie podejść opartych na sąsiedztwie dla społeczności lokalnych w celu integracji rozwiązań odnawialnych i cyfrowych oraz tworzenia okręgów o zerowym zużyciu energii, w których konsumenci stają się prosumentami sprzedającymi energię do sieci. Strategia obejmuje również Inicjatywę Przystępnego Mieszkalnictwa dla 100 dzielnic.

Przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w czerwcu 2021 r. Rozważy wzmocnienie celu w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzenie minimalnego poziomu energii odnawialnej w budynkach. Komisja zbada również, w jaki sposób środki z budżetu UE wraz z dochodami z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) mogłyby zostać wykorzystane do finansowania krajowych systemów efektywności energetycznej i oszczędności skierowanych do osób o niższych dochodach. Ramy ekoprojektu będą dalej rozwijane, aby zapewnić wydajne produkty do użytku w budynkach i promować ich stosowanie.

Fala Renowacji to nie tylko uczynienie istniejących budynków bardziej energooszczędnymi i neutralnymi dla klimatu. Może wywołać transformację na dużą skalę naszych miast i środowiska zbudowanego. Może to być okazja do rozpoczęcia wybiegającego w przyszłość procesu łączenia zrównoważonego rozwoju ze stylem. Jak zapowiedział przewodniczący von der Leyen, Komisja uruchomi nowy europejski Bauhaus, aby pielęgnować nową europejską estetykę, która łączy wydajność z pomysłowością. Chcemy, aby środowiska, w których można było żyć, były dostępne dla wszystkich i ponownie połączyć to, co niedrogie z artystycznymi, w nowej zrównoważonej przyszłości.

tło

Kryzys COVID-19 zwrócił uwagę na nasze budynki, ich znaczenie w naszym codziennym życiu i ich kruchość. W czasie pandemii dom był centralnym punktem codziennego życia milionów Europejczyków: biuro dla telepracujących, żłobek na zmianę lub sala lekcyjna dla dzieci i uczniów, dla wielu centrum zakupów lub rozrywki online.

Inwestowanie w budynki może dostarczyć bardzo potrzebnego bodźca do sektora budowlanego i makroekonomii. Prace renowacyjne są pracochłonne, tworzą miejsca pracy i inwestycje zakorzenione często w lokalnych łańcuchach dostaw, generują popyt na wysoce energooszczędny sprzęt, zwiększają odporność na zmiany klimatyczne i przynoszą długoterminową wartość nieruchomościom.

Aby osiągnąć cel redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 r., Zaproponowany przez Komisję we wrześniu 2020 r., UE musi zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w budynkach o 60%, ich zużycie energii o 14%, a zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie o 18%. XNUMX%.

Europejska polityka i finansowanie już wywarły pozytywny wpływ na efektywność energetyczną nowych budynków, które obecnie zużywają tylko połowę energii w porównaniu z budynkami zbudowanymi ponad 20 lat temu. Jednak 85% budynków w UE zostało zbudowanych ponad 20 lat temu, a oczekuje się, że 85-95% pozostanie jeszcze w 2050 r. Fala renowacji jest potrzebna, aby dostosować je do podobnych standardów.

Więcej informacji

Strategia renowacji

Załącznik i Dokument roboczy służb w sprawie strategii renowacji

Notatka (pytania i odpowiedzi) na temat strategii fali renowacji

Zestawienie informacji na temat strategii renowacji

Zestawienie informacji na temat nowego europejskiego Bauhausu

Zalecenie dotyczące ubóstwa energetycznego

Załącznik i Dokument roboczy służb w sprawie zalecenia dotyczącego ubóstwa energetycznego

Strona internetowa Renovation Wave

Strona internetowa dotycząca ubóstwa energetycznego

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy