Kontakt z nami

Środowisko

Komisja proponuje nowe unijne ramy dotyczące dekarbonizacji rynków gazu, promowania wodoru i redukcji emisji metanu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja przyjęła zestaw wniosków ustawodawczych mających na celu dekarbonizację rynku gazu UE poprzez ułatwienie wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru, oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim obywatelom w Europie. Komisja realizuje również strategię UE dotyczącą metanu i jej zobowiązania międzynarodowe, przedstawiając propozycje redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym w Europie oraz w naszym globalnym łańcuchu dostaw. Unia Europejska musi zdekarbonizować zużywaną energię, aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. i stać się neutralna dla klimatu do 2050 r., a te propozycje pomogą osiągnąć ten cel.

Wiceprzewodniczący Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, powiedział: „Europa musi przewrócić stronę na temat paliw kopalnych i przejść na czystsze źródła energii. Obejmuje to zastąpienie gazu kopalnego gazami odnawialnymi i gazami niskoemisyjnymi, takimi jak wodór. Dziś proponujemy przepisy, które umożliwią tę transformację i zbudowanie niezbędnych rynków, sieci i infrastruktury. Aby rozwiązać problem emisji metanu, proponujemy również solidne ramy prawne, aby lepiej śledzić i redukować ten potężny gaz cieplarniany, pomagając nam wypełnić Globalne zobowiązanie dotyczące metanu i poradzić sobie z kryzysem klimatycznym.

Komisarz ds. energii Kadri Simson powiedział: „Dzięki dzisiejszym wnioskom tworzymy warunki dla zielonej transformacji w naszym sektorze gazowym, zwiększając wykorzystanie czystych gazów. Kluczowym elementem tej transformacji jest stworzenie konkurencyjnego rynku wodoru z dedykowaną infrastrukturą. Chcemy, aby Europa przodowała i jako pierwsza na świecie ustanowiła zasady rynkowe dla tego ważnego źródła energii i magazynowania. Proponujemy również rygorystyczne przepisy dotyczące emisji metanu z gazu, ropy naftowej i węgla, aby do 80 r. zmniejszyć emisje w tych sektorach o 2030% i podjąć działania w sprawie metanu poza UE. Nasze propozycje wzmacniają również bezpieczeństwo dostaw gazu i wzmacniają solidarność między państwami członkowskimi, aby przeciwdziałać szokom cenowym i zwiększyć odporność naszego systemu energetycznego. Zgodnie z życzeniem państw członkowskich poprawiamy koordynację magazynowania gazu w UE i stwarzamy możliwość dobrowolnego wspólnego zakupu rezerw gazu”.

Propozycje Komisji (regulacja i Dyrektywy) stworzyć warunki dla a przejście z kopalnego gazu ziemnego na gazy odnawialne i niskoemisyjne, w szczególności biometan i wodór, i wzmocnić odporność systemu gazowego. Jednym z głównych celów jest: stworzyć rynek na wodór, stworzyć odpowiednie środowisko dla inwestycji i umożliwić rozwój dedykowanej infrastruktury, w tym na potrzeby handlu z krajami trzecimi. Zasady rynkowe będą stosowane w dwóch etapach, przed i po 2030 r., i będą obejmować w szczególności dostęp do infrastruktury wodorowej, oddzielenie produkcji i transportu wodoru oraz ustalanie taryf. Nowa struktura zarządzania w postaci Europejskiej Sieci Operatorów Sieci Wodorowych (ENNOH) zostanie utworzona w celu promowania specjalnej infrastruktury wodorowej, koordynacji transgranicznej i budowy sieci połączeń międzysystemowych oraz opracowania szczegółowych zasad technicznych.

We wniosku przewidziano, że krajowe plany rozwoju sieci powinien być oparty na wspólny scenariusz na energię elektryczną, gaz i wodór. Powinien być zgodny z Krajowe plany w zakresie energii i klimatu, jak również ogólnounijny dziesięcioletni plan rozwoju sieci. Operatorzy sieci gazowych muszą uwzględnić informacje o infrastrukturze, którą można wycofać z eksploatacji lub zmienić jej przeznaczenie, a także będą sporządzane oddzielne sprawozdania dotyczące rozwoju sieci wodorowej, aby zapewnić, że budowa systemu wodorowego będzie oparta na realistycznych prognozach zapotrzebowania.

Nowe zasady będą ułatwią odnawialnym i niskoemisyjnym gazom dostęp do istniejącej sieci gazowej, poprzez zniesienie taryf dla połączeń transgranicznych i obniżenie taryf w punktach wstrzykiwania. Tworzą również system certyfikacji gazów niskoemisyjnych, aby zakończyć prace rozpoczęte w Dyrektywa Energii Odnawialnej z certyfikacją gazów odnawialnych. Zapewni to równe szanse w ocenie pełnego śladu emisji gazów cieplarnianych różnych gazów i umożliwi państwom członkowskim skuteczne porównywanie i uwzględnianie ich w swoim koszyku energetycznym. Aby uniknąć zamykania Europy za pomocą kopalnego gazu ziemnego i aby stworzyć więcej miejsca dla czystych gazów na europejskim rynku gazu, Komisja proponuje, aby długoterminowe kontrakty na nieograniczony kopalny gaz ziemny nie powinny być przedłużane poza rok 2049.  

Kolejnym priorytetem pakietu jest wzmocnienie pozycji i ochrona konsumentów. Odzwierciedlając przepisy już obowiązujące na rynku energii elektrycznej, konsumenci mogą łatwiej zmieniać dostawców, korzystać ze skutecznych narzędzi do porównywania cen, uzyskiwać dokładne, uczciwe i przejrzyste informacje o rozliczeniach oraz mieć lepszy dostęp do danych i nowej inteligentnej technologii. Konsumenci powinni mieć możliwość wyboru odnawialnych i niskoemisyjnych gazów zamiast paliw kopalnych.

reklama

Wysokie ceny energii w ostatnich miesiącach zwróciły uwagę na znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w czasach niestabilności rynków światowych. Komisja zaproponowała dzisiaj, aby: poprawić odporność systemu gazowego i wzmocnić istniejące przepisy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, jak obiecano w Komunikacja i zestaw narzędzi w sprawie cen energii 13 października i zgodnie z wnioskiem państw członkowskich. W przypadku niedoborów żadne gospodarstwo domowe w Europie nie zostanie pozostawione same sobie, dzięki wzmocnionej automatycznej solidarności transgranicznej dzięki nowym, z góry określonym rozwiązaniom i wyjaśnieniom dotyczącym kontroli i odszkodowań na wewnętrznym rynku energii. Wniosek rozszerza obecne przepisy na odnawialne źródła energii i gazy niskoemisyjne oraz wprowadza nowe przepisy dotyczące pojawiających się zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Wreszcie będzie wspierać bardziej strategiczne podejście do magazynowania gazu, włączenie kwestii przechowywania do oceny ryzyka na poziomie regionalnym. Propozycja również umożliwia dobrowolne wspólne udzielanie zamówień przez państwa członkowskie na posiadanie zapasów strategicznych, zgodnie z unijnymi regułami konkurencji.

Zwalczanie emisji metanu

Równolegle, w pierwsze w historii prawodawstwo UE propozycja redukcji emisji metanu w energetyce, Komisja zobowiąże sektory ropy naftowej, gazu i węgla do mierzenia, raportowania i weryfikacji emisji metanu oraz zaproponuje surowe zasady wykrywać i naprawiać wycieki metanu i ograniczać wentylację i rozszerzanie. Przedstawia również globalne narzędzia monitorowania zapewniające przejrzystość emisji metanu z importu ropy naftowej, gazu i węgla do UE, co umożliwi Komisji rozważenie dalszych działań w przyszłości.

Wniosek ustanowiłby nowe ramy prawne UE, aby: zapewnić najwyższy standard pomiaru, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji metanu. Nowe przepisy zobowiązują firmy do mierzenia i określania ilościowego emisji metanu na poziomie aktywów u źródła oraz przeprowadzania kompleksowych badań w celu wykrywać i naprawiać wycieki metanu w swoich działaniach. Ponadto propozycja zakazuje odpowietrzania i rozszerzania praktyki, które uwalniają metan do atmosfery, z wyjątkiem ściśle określonych okoliczności. Państwa członkowskie powinny również opracować plany łagodzenia, uwzględniające łagodzenie skutków metanu oraz pomiary metanu z porzuconych kopalni i nieczynnych odwiertów.

Wreszcie, w odniesieniu do emisji metanu importowanej energii do UE, Komisja proponuje podejście dwuetapowe. Po pierwsze, importerzy paliw kopalnych będą zobowiązani do przedstawienia informacji o tym, w jaki sposób ich dostawcy wykonują pomiary, raportowanie i weryfikację swoich emisji oraz w jaki sposób ograniczają te emisje. Komisja ustanowi dwa narzędzia przejrzystości, które pokażą wydajność i działania redukcyjne krajów i firm energetycznych na całym świecie w ograniczaniu emisji metanu: przejrzysta baza danych, w której dane zgłaszane przez importerów i operatorów z UE będą udostępniane opinii publicznej; oraz globalne narzędzie do monitorowania, aby pokazać gorące punkty emitujące metan w UE i poza nią, wykorzystując naszą światową wiodącą pozycję w monitorowaniu środowiska za pomocą satelitów.

Jako drugi krok, aby skutecznie ograniczyć emisje importowanych paliw kopalnych wzdłuż łańcucha dostaw do Europy, Komisja będzie angażować się w dialog dyplomatyczny z naszymi międzynarodowymi partnerami, i zapoznaj się z przepisami dotyczącymi metanu do 2025 r. z myślą o wprowadzeniu bardziej rygorystycznych środków dotyczących importu paliw kopalnych, gdy wszystkie dane będą dostępne.

tło

Dzisiejsze propozycje wraz z pakiet legislacyjny zaprezentowane 14 lipca 2021 r. oraz przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zaprezentowane dziś, stanowią ważny krok na europejskiej ścieżce dekarbonizacji i pomogą osiągnąć cel polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. i osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Przyjęte dziś wnioski ustawodawcze wynikają ze strategicznej wizji przedstawionej w Strategia integracji systemu energetycznego UE, Strategia UE dotycząca wodoru oraz Strategia UE dotycząca metanu w 2020 r. UE jest liderem międzynarodowych działań na rzecz ograniczenia emisji metanu. Na Konferencji Klimatycznej ONZ COP26 uruchomiliśmy Globalne zobowiązanie dotyczące metanu we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach której ponad 100 krajów zobowiązało się do zmniejszenia emisji metanu o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2020 r.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi dotyczące rynków gazu i pakietu wodorowego

Pytania i odpowiedzi dotyczące emisji metanu

Zestawienie informacji na temat rynków gazu i pakietu wodorowego

Zestawienie informacji na temat emisji metanu

Propozycja znowelizowanej dyrektywy w sprawie rynków gazu i wodoru

Załącznik do znowelizowanej dyrektywy w sprawie rynków gazu i wodoru

Propozycja zrewidowanych rynków gazu i regulacji dotyczących wodoru

Załącznik do znowelizowanych rynków gazu i rozporządzenia wodorowego

Projekt rozporządzenia w sprawie emisji metanu

Strona internetowa pakietu dotyczącego rynku wodoru i gazu zdekarbonizowanego

Strona internetowa dotycząca emisji metanu

Strategia UE dotycząca metanu

Strona internetowa dotycząca wodoru

Strategia UE dotycząca wodoru

Europejska Zielona Umowa

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy