Kontakt z nami

Europejska Zielona Umowa

Społeczny Fundusz Klimatyczny o wartości 145 mld EUR na pomoc biedniejszym gospodarstwom domowym w okresie przejściowym

Opublikowany

on

W dniu dzisiejszym (14 lipca) Komisja Europejska przyjęła szeroki zestaw propozycji, aby osiągnąć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Osiągnięcie tych redukcji emisji wymaganych przez niedawno sfinalizowane europejskie prawo o klimacie wymaga fundamentalnych zmian we wszystkim, od transportu po energię. Pakiet obejmuje Społeczny Fundusz Klimatyczny o wartości 145 mld euro, który ma pomóc biedniejszym gospodarstwom domowym w transformacji. 

Wiceprzewodniczący wykonawczy Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: „Pod koniec dnia ludzie martwią się, czy będzie to sprawiedliwe. Myślę, że sprawiedliwość jest kluczowym punktem w społeczeństwach i między państwami członkowskimi. Na Komisji spoczywa obowiązek udowodnienia, że ​​prowadzi to do solidarności i sprawiedliwości w tej transformacji. Jeśli uda nam się to udowodnić, myślę, że opór będzie mniejszy. Jeśli nie, to myślę, że opór będzie ogromny. To, co robimy wyraźnie, to przyznanie, że już dziś niektórym ludziom trudno jest płacić rachunki za energię lub transport”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen powiedziała: „Społeczny Fundusz Klimatyczny będzie nie tylko bezpośrednim wsparciem dochodu dla osób o niższych dochodach, ale także będzie inwestował w innowacje. Dzięki temu na przykład rynek pojazdów elektrycznych staje się szerszy. Jeśli popyt rośnie, podaż rośnie, a ceny spadają”.

Społeczny Fundusz Klimatyczny

Komisja uznała, że ​​chociaż w perspektywie średnio- i długoterminowej korzyści płynące z polityki klimatycznej UE wyraźnie przewyższają koszty tej transformacji, to polityka klimatyczna może wywrzeć dodatkową presję na wrażliwe gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu w perspektywie krótkoterminowej. Dlatego w pakiecie próbuje się sprawiedliwie rozłożyć koszty przeciwdziałania zmianie klimatu i przystosowania się do niej, za pomocą nowego „społecznego funduszu klimatycznego”, którego celem jest pomoc obywatelom w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe systemy ogrzewania i chłodzenia oraz czystszy transport. 

Fundusz, finansowany z budżetu UE, wykorzystując kwotę stanowiącą równowartość 25% oczekiwanych dochodów z handlu emisjami paliw dla budownictwa i transportu drogowego, zapewni 72.2 mld euro dofinansowania na lata 2025-2032, w oparciu o celową zmianę wieloletniego ramy finansowe. Kwota ta zostanie podwojona przez krajowe dofinansowanie wyrównawcze w wysokości 50%, zwiększając fundusz do 144.4 mld euro, aby umożliwić sprawiedliwą społecznie transformację.

Środowisko

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje nową strategię ochrony i odtwarzania lasów w UE

Opublikowany

on

W dniu dzisiejszym (16 lipca) Komisja Europejska przyjęła Nowa strategia leśna UE do roku 2030, sztandarową inicjatywę Europejska Zielona Umowa który opiera się na UE Strategia różnorodności biologicznej do 2030 r. Strategia przyczynia się do Pakiet środków zaproponowano osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. i neutralności klimatycznej w 2050 r. w UE. Pomaga również UE wywiązać się z jej zobowiązania do zwiększenia usuwania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze zgodnie z Prawo klimatyczne. Odnosząc się łącznie do aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, strategia leśna ma na celu zapewnienie wielofunkcyjności lasów UE i podkreśla kluczową rolę odgrywaną przez leśników.

Lasy są niezbędnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej. Funkcjonują jako pochłaniacze dwutlenku węgla i pomagają nam zmniejszyć skutki zmian klimatycznych, na przykład ochładzając miasta, chroniąc nas przed poważnymi powodziami i zmniejszając wpływ suszy. Niestety lasy Europy cierpią z powodu wielu różnych nacisków, w tym zmian klimatycznych.

Ochrona, odtwarzanie i zrównoważona gospodarka leśna

Strategia leśna określa wizję i konkretne działania na rzecz zwiększenia ilości i jakości lasów w UE oraz wzmocnienia ich ochrony, odtwarzania i odporności. Proponowane działania zwiększą sekwestrację dwutlenku węgla dzięki wzmocnionym pochłaniaczom i zasobom, przyczyniając się w ten sposób do łagodzenia zmiany klimatu. Strategia zobowiązuje się do ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starych, przywracania zdegradowanych lasów i zapewnienia ich zrównoważonego zarządzania – w sposób, który zachowuje kluczowe usługi ekosystemowe zapewniane przez lasy i od których zależy społeczeństwo.

Strategia promuje praktyki gospodarki leśnej najbardziej przyjazne dla klimatu i bioróżnorodności, podkreśla potrzebę utrzymania wykorzystania biomasy drzewnej w granicach zrównoważonego rozwoju i zachęca do zasobooszczędnego wykorzystania drewna zgodnie z zasadą kaskady.

Zapewnienie wielofunkcyjności lasów UE

Strategia przewiduje również rozwój systemów płatności dla właścicieli i zarządców lasów za świadczenie alternatywnych usług ekosystemowych, np. poprzez utrzymywanie części ich lasów w stanie nienaruszonym. Między innymi nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) będzie okazją do bardziej ukierunkowanego wsparcia dla leśników i zrównoważonego rozwoju lasów. Nowa struktura zarządzania lasami stworzy bardziej inkluzywną przestrzeń dla państw członkowskich, właścicieli i zarządców lasów, przemysłu, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego do dyskusji o przyszłości lasów w UE i pomoże zachować te cenne zasoby dla przyszłych pokoleń.

Wreszcie w strategii leśnej ogłoszono wniosek prawny mający na celu usprawnienie monitorowania lasów, sprawozdawczości i gromadzenia danych w UE. Zharmonizowane gromadzenie danych UE w połączeniu z planowaniem strategicznym na poziomie państw członkowskich zapewni kompleksowy obraz stanu, ewolucji i przewidywanego przyszłego rozwoju lasów w UE. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​lasy mogą pełnić swoje różnorodne funkcje w zakresie klimatu, bioróżnorodności i gospodarki.

Strategii towarzyszy mapa drogowa za zasadzenie trzech miliardów dodatkowych drzew w całej Europie do 2030 r. z pełnym poszanowaniem zasad ekologicznych – właściwe drzewo we właściwym miejscu do właściwego celu.

Wiceprezes wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: „Lasy są domem dla większości różnorodności biologicznej, jaką znajdujemy na Ziemi. Aby nasza woda była czysta, a gleby bogate, potrzebujemy zdrowych lasów. Lasy Europy są zagrożone. Dlatego będziemy pracować nad ich ochroną i odtworzeniem, usprawnieniem gospodarki leśnej, wsparciem leśników i opiekunów lasów. W końcu wszyscy jesteśmy częścią natury. To, co robimy, aby walczyć z kryzysem klimatycznym i bioróżnorodności, robimy dla naszego zdrowia i przyszłości”.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: „Lasy są płucami naszej ziemi: mają kluczowe znaczenie dla naszego klimatu, bioróżnorodności, gleby i jakości powietrza. Lasy są również płucami naszego społeczeństwa i gospodarki: zapewniają środki do życia na obszarach wiejskich, dostarczają podstawowych produktów naszym obywatelom i mają głęboką wartość społeczną dzięki swojej naturze. Nowa strategia leśna uznaje tę wielofunkcyjność i pokazuje, jak ambicje środowiskowe mogą iść w parze z dobrobytem gospodarczym. Dzięki tej strategii i przy wsparciu nowej wspólnej polityki rolnej nasze lasy i nasi leśnicy tchną życie w zrównoważoną, dostatnią i neutralną dla klimatu Europę”.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: „Europejskie lasy są cennym dziedzictwem przyrodniczym, którego nie można traktować jako pewnik. Ochrona, przywracanie i budowanie odporności lasów europejskich jest niezbędne nie tylko do walki z kryzysami klimatycznymi i różnorodnością biologiczną, ale także do zachowania społeczno-gospodarczych funkcji lasów. Ogromne zaangażowanie w konsultacje społeczne pokazuje, że Europejczycy dbają o przyszłość naszych lasów, dlatego musimy zmienić sposób, w jaki chronimy, zarządzamy i uprawiamy nasze lasy, aby przyniosło to realne korzyści dla wszystkich”.

tło

Lasy są niezbędnym sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności dzięki swojej funkcji pochłaniaczy dwutlenku węgla, a także ich zdolności do ograniczania skutków zmian klimatu, na przykład poprzez chłodzenie miast, ochronę nas przed silnymi powodziami i ograniczanie suszy wpływ. Są to również cenne ekosystemy, będące domem dla znacznej części bioróżnorodności Europy. Ich usługi ekosystemowe przyczyniają się do naszego zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez regulację wody, dostarczanie żywności, leków i materiałów, ograniczanie i kontrolę ryzyka katastrof, stabilizację gleby i kontrolę erozji, oczyszczanie powietrza i wody. Lasy są miejscem rekreacji, wypoczynku i nauki, a także częścią środków do życia.

Więcej informacji

Nowa strategia leśna UE do roku 2030

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej strategii leśnej UE na rok 2030

Zestawienie informacji o przyrodzie i lasach

Zestawienie – 3 miliardy dodatkowych drzew

Witryna 3 miliardów drzew

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje transformację gospodarki i społeczeństwa UE w celu spełnienia ambicji klimatycznych

Kontynuuj czytanie

Środowisko

UE uruchamia wielki plan klimatyczny dla „naszych dzieci i wnuków”

Opublikowany

on

Politycy Unii Europejskiej w środę (14 lipca) przedstawili swój najbardziej ambitny plan przeciwdziałania zmianom klimatu, mający na celu przekształcenie zielonych celów w konkretne działania w tej dekadzie i danie przykładu do naśladowania dla innych dużych gospodarek świata. napisać Kate Abnett, biura Foo Yun-Chee i Reuters w całej UE.

Komisja Europejska, organ wykonawczy UE, szczegółowo przedstawiła, w jaki sposób 27 krajów bloku może osiągnąć wspólny cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r. – krok w kierunku „zerowej emisji netto” do 2050 r. Czytaj więcej.

Będzie to oznaczać podniesienie kosztów emisji dwutlenku węgla do ogrzewania, transportu i produkcji, opodatkowanie wysokoemisyjnego paliwa lotniczego i żeglugowego, które nie były wcześniej opodatkowane, oraz pobieranie od importerów na granicy opłat za emisję dwutlenku węgla przy wytwarzaniu produktów takich jak cement, stal. i aluminium za granicą. Przeniesie silnik spalinowy do historii.

„Tak, to trudne” – powiedział na konferencji prasowej szef unijnej polityki klimatycznej Frans Timmermans. „Ale jest to również obowiązek, ponieważ jeśli wyrzekniemy się obowiązku pomocy ludzkości, życia w granicach planety, zawiedziemy nie tylko siebie, ale także nasze dzieci i wnuki”.

Powiedział, że ceną porażki jest to, że będą „walczyć wojny o wodę i żywność”.

Środki „przystosowane do 55” będą wymagały zatwierdzenia przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, co może zająć dwa lata.

Gdy decydenci starają się zrównoważyć reformy przemysłowe z potrzebą ochrony gospodarki i promowania sprawiedliwości społecznej, będą musieli zmierzyć się z intensywnym lobbingiem ze strony biznesu, biedniejszych państw członkowskich, które chcą powstrzymać wzrost kosztów życia, oraz krajów bardziej zanieczyszczających środowisko, które zmierzyć się z kosztowną zmianą.

Niektórzy działacze na rzecz ochrony środowiska stwierdzili, że Komisja jest zbyt ostrożna. Greenpeace był zgryźliwy. „Świętowanie tej polityki jest jak skakanie wzwyż, zdobywanie medalu za wpadnięcie pod poprzeczkę” – powiedział w oświadczeniu dyrektor Greenpeace UE, Jorgo Riss.

„Cały ten pakiet opiera się na zbyt niskim celu, który nie jest zgodny z nauką i nie powstrzyma niszczenia systemów podtrzymywania życia na naszej planecie”.

Ale biznes już teraz martwi się o wyniki finansowe.

Peter Adrian, prezes DIHK, niemieckiego stowarzyszenia izb przemysłowo-handlowych, powiedział, że wysokie ceny CO2 są „zrównoważone tylko wtedy, gdy w tym samym czasie wypłacane są rekompensaty dla firm, które są szczególnie poszkodowane”.

UE wytwarza tylko 8% światowych emisji, ale ma nadzieję, że jej przykład wywoła ambitne działania innych dużych gospodarek, gdy spotkają się w listopadzie w Glasgow na kolejnej przełomowej konferencji klimatycznej ONZ.

„Europa była pierwszym kontynentem, który ogłosił neutralność klimatyczną w 2050 r., a teraz jesteśmy pierwszymi, którzy przedstawili konkretną mapę drogową” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Przesyłka przybywa kilka dni po tym, jak Kalifornia doświadczyła jednej z najwyższych temperatur odnotowanych na ziemi, ostatniej z serii fal upałów, które nawiedziły Rosję, Europę Północną i Kanadę.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przygląda się podczas konferencji prasowej, aby przedstawić nowe propozycje polityki klimatycznej UE, w Brukseli, Belgia, 14 lipca 2021 r. REUTERS/Yves Herman
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawia nowe propozycje UE dotyczące polityki klimatycznej, podczas gdy komisarz UE Paolo Gentiloni siedzi obok niej w Brukseli, Belgia, 14 lipca 2021 r. REUTERS/Yves Herman

W miarę jak zmiany klimatyczne dają się odczuć od tropików dotkniętych tajfunem po spalone słońcem buszu Australii, Bruksela zaproponowała tuzin polityk ukierunkowanych na większość dużych źródeł emisji z paliw kopalnych, które ją wywołują, w tym elektrownie, fabryki, samochody, samoloty i systemy grzewcze w budynkach.

Jak dotąd UE ograniczyła emisje o 24% w stosunku do poziomu z 1990 r., ale wiele z najbardziej oczywistych kroków, takich jak zmniejszenie zależności od węgla do wytwarzania energii, zostało już podjętych.

Następna dekada będzie wymagała większych dostosowań, z długoterminowym spojrzeniem na rok 2050, postrzegany przez naukowców jako ostateczny termin osiągnięcia przez świat zerowej emisji dwutlenku węgla netto lub ryzyka, że ​​zmiany klimatyczne staną się katastrofalne.

Środki są zgodne z podstawową zasadą: uczynienie zanieczyszczenia droższymi i bardziej ekologicznymi opcjami dla 25 milionów przedsiębiorstw i prawie pół miliarda ludzi w UE.

Zgodnie z propozycjami zaostrzone limity emisji uniemożliwią sprzedaż samochodów benzynowych i wysokoprężnych w UE do 2035 roku. Czytaj więcej.

Aby pomóc potencjalnym nabywcom, którzy obawiają się, że niedrogie samochody elektryczne mają zbyt mały zasięg, Bruksela zaproponowała, by do 60 r. państwa zainstalowały publiczne punkty ładowania na głównych drogach w odległości nie większej niż 37 km (2025 mil).

Remont unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), największego rynku emisji dwutlenku węgla na świecie, zmusi fabryki, elektrownie i linie lotnicze do płacenia wyższych opłat za emisję CO2. Armatorzy będą również musieli po raz pierwszy zapłacić za zanieczyszczenie. Czytaj więcej.

Nowy rynek emisji dwutlenku węgla w UE nałoży koszty CO2 na sektory transportu i budownictwa oraz do ogrzewania budynków.

Nie wszyscy będą usatysfakcjonowani propozycją wykorzystania części dochodów z pozwoleń na emisję dwutlenku węgla na złagodzenie nieuniknionego wzrostu rachunków za paliwo dla gospodarstw domowych o niskich dochodach – zwłaszcza, że ​​kraje będą musiały zmierzyć się z bardziej rygorystycznymi celami krajowymi w zakresie ograniczenia emisji w tych sektorach.

Komisja chce również nałożyć pierwszą na świecie graniczną taryfę węglową, aby zapewnić, że zagraniczni producenci nie mają przewagi konkurencyjnej nad firmami w UE, które są zobowiązane do płacenia za CO2 wytworzony przez nich przy produkcji towarów wysokoemisyjnych, takich jak cement lub nawóz. Czytaj więcej.

Tymczasem reforma podatkowa nałoży ogólnounijny podatek od zanieczyszczających paliw lotniczych. Czytaj więcej.

Państwa członkowskie UE będą również musiały budować lasy i łąki – zbiorniki zatrzymujące dwutlenek węgla z dala od atmosfery. Czytaj więcej.

Dla niektórych krajów UE pakiet jest szansą na potwierdzenie światowego przywództwa UE w walce ze zmianami klimatycznymi oraz bycie w czołówce twórców potrzebnych technologii.

Ale plany ujawniły znajome szczeliny. Biedniejsze państwa członkowskie obawiają się wszystkiego, co podniesie koszty dla konsumenta, podczas gdy regiony zależne od elektrowni węglowych i kopalń chcą gwarancji większego wsparcia dla transformacji, która spowoduje dyslokacje i będzie wymagała masowych przekwalifikowań.

Kontynuuj czytanie

Środowisko

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje transformację gospodarki i społeczeństwa UE w celu spełnienia ambicji klimatycznych

Opublikowany

on

Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji mających na celu dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Osiągnięcie tych redukcji emisji w następnej dekadzie ma kluczowe znaczenie dla tego, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu i aby Europejska Zielona Umowa rzeczywistość. Przedstawiając dzisiejsze wnioski, Komisja przedstawia narzędzia legislacyjne służące realizacji celów uzgodnionych w europejskim prawie o klimacie i fundamentalnej transformacji naszej gospodarki i społeczeństwa w kierunku sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej przyszłości.

Kompleksowy i wzajemnie powiązany zestaw propozycji

Propozycje umożliwią niezbędne przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w następnej dekadzie. Łączą one: zastosowanie handlu emisjami w nowych sektorach oraz zaostrzenie istniejącego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji; zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej; większa efektywność energetyczna; szybsze wprowadzenie niskoemisyjnych rodzajów transportu oraz infrastruktury i paliw, które je wspierają; dostosowanie polityki podatkowej do celów Europejskiego Zielonego Ładu; środki zapobiegające ucieczce emisji; oraz narzędzia do ochrony i rozwoju naszych naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

  • Pandemia System handlu uprawnieniami do emisji w UE (ETS) wycenia emisję dwutlenku węgla i obniża co roku pułap emisji z niektórych sektorów gospodarki. Udało się obniżył emisje z energetyki i przemysłów energochłonnych o 42.8% w ciągu ostatnich 16 lat. Dziś Komisja proponuje jeszcze bardziej obniżyć całkowity limit emisji i zwiększyć roczną stopę redukcji. Komisja jest również proponuje stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla lotnictwa oraz wyrównać z globalnym systemem kompensacji i redukcji emisji COXNUMX dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) oraz włączeniem emisji ze statków po raz pierwszy do EU ETS. Aby rozwiązać problem braku redukcji emisji w transporcie drogowym i budynkach, ustanowiono nowy nowy system handlu emisjami dla dystrybucji paliwa w transporcie drogowym i budynkach. Komisja proponuje również zwiększenie wielkości funduszy na innowacje i modernizację.
  • Aby uzupełnić znaczne wydatki na klimat w budżecie UE, państwa członkowskie powinny przeznaczyć całość swoich dochodów z handlu uprawnieniami do emisji na projekty związane z klimatem i energią. Dedykowana część przychodów z nowego systemu dla transportu drogowego i budynków powinna zająć się możliwym wpływem społecznym na wrażliwe gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu transport.
  • Pandemia Rozporządzenie dotyczące podziału wysiłków przypisuje wzmocnione cele redukcji emisji każdemu państwu członkowskiemu dla budownictwa, drogowego i krajowego transportu morskiego, rolnictwa, odpadów i drobnego przemysłu. Uznając różne punkty wyjścia i możliwości każdego państwa członkowskiego, cele te opierają się na ich PKB na mieszkańca, z korektami mającymi na celu uwzględnienie efektywności kosztowej. .
  • Państwa członkowskie również dzielą odpowiedzialność za usuwanie węgla z atmosfery, więc Rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa ustala ogólny cel UE w zakresie usuwania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze, co odpowiada 310 milionom ton emisji CO2 do 2030 r. Krajowe cele będą wymagać od państw członkowskich dbania o swoje pochłaniacze dwutlenku węgla i ich rozbudowy, aby osiągnąć ten cel. Do 2035 r. UE powinna dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej w sektorach użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa, w tym także z rolniczych emisji innych niż CO2, takich jak te pochodzące ze stosowania nawozów i hodowli. Strategia leśna UE ma na celu poprawę jakości, ilości i odporności lasów UE. Wspiera leśników i biogospodarkę leśną, utrzymując jednocześnie zbiory i wykorzystanie biomasy w sposób zrównoważony, zachowując bioróżnorodność i określając plan zasadzenia trzech miliardów drzew w całej Europie do 2030 roku.
  • Produkcja i wykorzystanie energii odpowiada za 75% emisji w UE, dlatego przyspieszenie przejścia na bardziej ekologiczny system energetyczny ma kluczowe znaczenie. Dyrektywa Energii Odnawialnej ustawi zwiększony cel produkcji 40% naszej energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Wszystkie państwa członkowskie przyczynią się do osiągnięcia tego celu i zaproponowano szczegółowe cele dotyczące wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu, budynkach i przemyśle. Aby spełnić nasze cele klimatyczne i środowiskowe, wzmocniono kryteria zrównoważonego rozwoju dotyczące wykorzystania bioenergii a państwa członkowskie muszą zaprojektować wszelkie systemy wsparcia dla bioenergii w sposób uwzględniający zasadę kaskadowego wykorzystania biomasy drzewnej.
  • Aby zmniejszyć ogólne zużycie energii, ograniczyć emisje i rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, Dyrektywa Energy Efficiency ustawi bardziej ambitny wiążący roczny cel ograniczenia zużycia energii na poziomie UE. Będzie określać sposób ustalania składek krajowych i prawie podwoić roczny obowiązek oszczędzania energii dla państw członkowskich. sektor publiczny będzie musiał wyremontować 3% swoich budynków każdego roku, aby napędzać falę renowacji, tworzyć miejsca pracy oraz obniżać zużycie energii i koszty ponoszone przez podatników.
  • Aby przeciwdziałać rosnącym emisjom w transporcie drogowym, konieczne jest połączenie środków, które uzupełnia handel emisjami. Zaostrzone normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych przyspieszy przejście na mobilność bezemisyjną o wymóg obniżenia średniej emisji nowych samochodów o 55% od 2030 r. i 100% od 2035 r. w porównaniu do poziomów z 2021 roku. W rezultacie wszystkie nowe samochody zarejestrowane od 2035 roku będą bezemisyjne. Aby zapewnić kierowcom możliwość ładowania lub tankowania pojazdów w niezawodnej sieci w całej Europie, zrewidowane rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, będzie wymagać od państw członkowskich zwiększenia możliwości ładowania zgodnie ze sprzedażą samochodów o zerowej emisji, a także instalować punkty ładowania i tankowania w regularnych odstępach czasu na głównych autostradach: co 60 km w przypadku ładowania elektrycznego i co 150 km w przypadku tankowania wodoru.
  • Paliwa lotnicze i morskie powodują znaczne zanieczyszczenia, a także wymagają specjalnych działań uzupełniających handel emisjami. Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych wymaga, aby statki powietrzne i statki miały dostęp do: czyste dostawy energii elektrycznej w głównych portach i lotniskach, Inicjatywa Lotnicza ReFuelEU zobowiąże dostawców paliw do mieszania rosnące poziomy zrównoważonych paliw lotniczych w paliwie lotniczym zabieranym na pokład w portach lotniczych UE, w tym syntetycznym paliwie niskoemisyjnym, znanym jako e-paliwa. Podobnie FuelEU Inicjatywa Morska będzie stymulować upowszechnianie zrównoważonych paliw morskich i technologii bezemisyjnych poprzez ustalenie maksimum limit zawartości gazów cieplarnianych w energii zużywanej przez statki zawijanie do portów europejskich.
  • System podatkowy dla produktów energetycznych musi chronić i ulepszać jednolity rynek oraz wspierać zieloną transformację poprzez ustanawianie odpowiednich zachęt. ZA przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii proponuje dostosować opodatkowanie produktów energetycznych do unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, promowanie czystych technologii i usuwanie przestarzałych zwolnień i obniżonych stawek, które obecnie zachęcają do korzystania z paliw kopalnych. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie szkodliwych skutków konkurencji w zakresie podatków energetycznych, pomagając zapewnić państwom członkowskim dochody z podatków ekologicznych, które są mniej szkodliwe dla wzrostu niż podatki od pracy.
  • Wreszcie, nowa Mechanizm dostosowania granicy emisji dwutlenku węgla nałoży cenę węgla na import ukierunkowanego doboru produktów, aby zapewnić, że ambitne działania na rzecz klimatu w Europie nie doprowadzą do „wycieku emisji”. To będzie zapewnić, że europejskie redukcje emisji przyczynią się do światowego spadku emisji .., zamiast wypychania wysokoemisyjnej produkcji poza Europę. Ma również na celu zachęcenie przemysłu spoza UE i naszych międzynarodowych partnerów do podjęcia kroków w tym samym kierunku.

Wszystkie te propozycje są połączone i komplementarne. Potrzebujemy tego wyważonego pakietu i generowanych przez niego dochodów, aby zapewnić transformację, która sprawi, że Europa będzie sprawiedliwa, ekologiczna i konkurencyjna, dzieląc odpowiedzialność równomiernie między różne sektory i państwa członkowskie oraz zapewniając dodatkowe wsparcie w stosownych przypadkach.

Przemiana sprawiedliwa społecznie

O ile w perspektywie średnio- i długoterminowej korzyści z polityki klimatycznej UE wyraźnie przewyższają koszty tej transformacji, o tyle polityka klimatyczna może wywrzeć dodatkową presję na wrażliwe gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu w perspektywie krótkoterminowej. W związku z tym projekt polityki w dzisiejszym pakiecie sprawiedliwie rozkłada koszty walki ze zmianami klimatu i dostosowywania się do nich.

Ponadto instrumenty ustalania cen emisji dwutlenku węgla zwiększają przychody, które można ponownie zainwestować w celu pobudzenia innowacji, wzrostu gospodarczego i inwestycji w czyste technologie. ZA nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny Proponuje się zapewnienie państwom członkowskim specjalnego finansowania, aby pomóc obywatelom w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe systemy ogrzewania i chłodzenia oraz czystszą mobilność. Społeczny Fundusz Klimatyczny byłby finansowany z budżetu UE z kwoty stanowiącej 25% przewidywanych wpływów z handlu emisjami paliw dla budownictwa i transportu drogowego. Dostarczy ona państwom członkowskim 72.2 mld euro finansowania na lata 2025–2032, w oparciu o ukierunkowaną zmianę wieloletnich ram finansowych. Wraz z propozycją skorzystania z równoważnych funduszy państw członkowskich, Fundusz uruchomiłby 144.4 mld euro na społecznie sprawiedliwą transformację.

Korzyści płynące z podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ochrony ludzi i planety są oczywiste: czystsze powietrze, chłodniejsze i bardziej ekologiczne miasta, zdrowsi obywatele, niższe zużycie energii i niższe rachunki, europejskie miejsca pracy, technologie i możliwości przemysłowe, więcej przestrzeni dla przyrody i zdrowsza planeta przekazać przyszłym pokoleniom. Wyzwaniem leżącym u podstaw zielonej transformacji w Europie jest zapewnienie, aby korzyści i możliwości, które z nią wiązały się były dostępne dla wszystkich, tak szybko i sprawiedliwie, jak to możliwe. Korzystając z różnych narzędzi politycznych dostępnych na szczeblu UE, możemy upewnić się, że tempo zmian jest wystarczające, ale nie nadmiernie destrukcyjne.

tło

Pandemia Europejska Zielona Umowa, przedstawiony przez Komisję w dniu 11 grudnia 2019 r., wyznacza cel uczynienia z Europy do 2050 r. pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Europejskie prawo klimatyczne, który wchodzi w życie w tym miesiącu, zawiera w wiążącym prawodawstwie zobowiązanie UE do zachowania neutralności klimatycznej oraz pośredni cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Zobowiązanie UE do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto emisje o co najmniej 55% do 2030 r. było przekazane do UNFCCC w grudniu 2020 r. jako wkład UE w realizację celów porozumienia paryskiego.

W wyniku obowiązujących przepisów UE dotyczących klimatu i energii emisje gazów cieplarnianych w UE już spadły przez 24% w porównaniu z 1990 r., podczas gdy gospodarka UE wzrosła o około 60% w tym samym okresie, oddzielając wzrost od emisji. Te sprawdzone i sprawdzone ramy prawne stanowią podstawę tego pakietu przepisów.

Komisja przeprowadziła szeroko zakrojone oceny skutków przed przedstawieniem tych propozycji, aby zmierzyć możliwości i koszty zielonej transformacji. We wrześniu 2020 r kompleksowa ocena skutków stanowiły podstawę propozycji Komisji, aby zwiększyć cel redukcji emisji netto UE do 2030 r. do co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. Okazało się, że cel ten jest zarówno osiągalny, jak i korzystny. Dzisiejsze wnioski ustawodawcze są poparte szczegółowymi ocenami skutków, uwzględniającymi wzajemne powiązania z innymi częściami pakietu.

Długoterminowy budżet UE na kolejne siedem lat zapewni wsparcie dla zielonej transformacji. 30% programów w ramach 2 bilionów euro 2021-2027 Wieloletnie ramy finansowe i NextGenerationEU są oddani wspieraniu działań na rzecz klimatu; 37% z 723.8 mld euro (w cenach bieżących) Instrument odbudowy i odporności, który będzie finansował krajowe programy naprawcze państw członkowskich w ramach NextGenerationEU, jest przeznaczony na działania w dziedzinie klimatu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Gospodarka paliw kopalnych osiągnęła swoje granice. Chcemy zostawić następnemu pokoleniu zdrową planetę, dobre miejsca pracy i rozwój, który nie szkodzi naszej naturze. Europejski Zielony Ład to nasza strategia wzrostu, która zmierza w kierunku gospodarki bezemisyjnej. Europa była pierwszym kontynentem, który ogłosił neutralność klimatyczną w 2050 r., a teraz jesteśmy pierwszymi, którzy przedstawili konkretną mapę drogową. Europa prowadzi dyskusję na temat polityki klimatycznej poprzez innowacje, inwestycje i rekompensatę społeczną”.

Wiceprzewodniczący Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział: „To dekada przełomu w walce z kryzysami klimatycznymi i bioróżnorodnością. Unia Europejska wyznaczyła sobie ambitne cele i dziś przedstawiamy, jak możemy je zrealizować. Dążenie do zielonej i zdrowej przyszłości dla wszystkich będzie wymagało znacznego wysiłku w każdym sektorze i każdym państwie członkowskim. Wspólnie nasze propozycje pobudzą niezbędne zmiany, umożliwią wszystkim obywatelom jak najszybsze dostrzeżenie korzyści płynących z działań na rzecz klimatu oraz zapewnią wsparcie najsłabszym gospodarstwom domowym. Transformacja Europy będzie sprawiedliwa, ekologiczna i konkurencyjna”.

Komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni powiedział: „Nasze wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu muszą być politycznie ambitne, skoordynowane w skali globalnej i sprawiedliwe społecznie. Aktualizujemy nasze obowiązujące od dwóch dekad przepisy dotyczące opodatkowania energii, aby zachęcić do korzystania z bardziej ekologicznych paliw i ograniczyć szkodliwą konkurencję w zakresie opodatkowania energii. Proponujemy również mechanizm dostosowania granicy emisji dwutlenku węgla, który dostosuje cenę dwutlenku węgla w imporcie do ceny obowiązującej w UE. Przy pełnym poszanowaniu naszych zobowiązań w ramach WTO zapewni to, że nasze ambicje klimatyczne nie zostaną osłabione przez firmy zagraniczne podlegające lżejszym wymogom środowiskowym. Będzie również zachęcać do bardziej ekologicznych standardów poza naszymi granicami. To jest ostateczna chwila teraz albo nigdy. Z każdym rokiem straszliwa rzeczywistość zmian klimatycznych staje się coraz bardziej widoczna: dzisiaj potwierdzamy naszą determinację, by działać, zanim będzie naprawdę za późno”.

Komisarz ds. energii Kadri Simson powiedział: „Osiągnięcie celów Zielonego Ładu nie będzie możliwe bez przekształcenia naszego systemu energetycznego – to właśnie tam powstaje większość naszych emisji. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., musimy przekształcić ewolucję odnawialnych źródeł energii w rewolucję i upewnić się, że po drodze nie marnuje się żadna energia. Dzisiejsze propozycje wyznaczają bardziej ambitne cele, usuwają bariery i dodają zachęty, abyśmy jeszcze szybciej zmierzali w kierunku systemu zerowego netto”.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: „Dzięki naszym trzem inicjatywom dotyczącym transportu – ReFuel Aviation, FuelEU Maritime oraz rozporządzeniu w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych – będziemy wspierać przejście sektora transportu na system przyszłościowy. Stworzymy rynek zrównoważonych paliw alternatywnych i technologii niskoemisyjnych, tworząc jednocześnie odpowiednią infrastrukturę, aby zapewnić szerokie wykorzystanie bezemisyjnych pojazdów i statków. Pakiet ten wyniesie nas poza ekologiczną mobilność i logistykę. To szansa na uczynienie z UE wiodącego rynku dla najnowocześniejszych technologii.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: „Lasy stanowią dużą część rozwiązania wielu wyzwań, przed którymi stoimy w obliczu kryzysów związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną. Są również kluczem do realizacji celów klimatycznych UE na 2030 r. Jednak obecny stan ochrony lasów w UE nie jest korzystny. Musimy zwiększyć wykorzystanie praktyk przyjaznych bioróżnorodności oraz zapewnić zdrowie i odporność ekosystemów leśnych. Strategia leśna to prawdziwy przełom w sposobie, w jaki chronimy, zarządzamy i uprawiamy nasze lasy, dla naszej planety, ludzi i gospodarki”.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: „Lasy są niezbędne w walce ze zmianami klimatu. Zapewniają również miejsca pracy i wzrost na obszarach wiejskich, zrównoważony materiał do rozwoju biogospodarki oraz cenne usługi ekosystemowe dla naszego społeczeństwa. Strategia leśna, zajmując się łącznie aspektami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi, ma na celu zapewnienie i zwiększenie wielofunkcyjności naszych lasów oraz podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają miliony leśników pracujących na tych terenach. Nowa Wspólna Polityka Rolna będzie okazją do bardziej ukierunkowanego wsparcia dla naszych leśników i zrównoważonego rozwoju naszych lasów”.

Więcej informacji

Komunikat: odpowiedni do 55 realizacji celów klimatycznych UE na 2030 r.

Strona internetowa Dostarczanie Europejskiego Zielonego Ładu (w tym wnioski legislacyjne)

Strona z materiałami audiowizualnymi dotyczącymi propozycji

Pytania i odpowiedzi dotyczące unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów dotyczących wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa

Pytania i odpowiedzi dotyczące dostosowywania naszych systemów energetycznych do naszych celów klimatycznych

Pytania i odpowiedzi dotyczące mechanizmu dostosowania granicy emisji dwutlenku węgla

Pytania i odpowiedzi dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii

Pytania i odpowiedzi dotyczące zrównoważonej infrastruktury transportowej i paliw

Architektura pakietu Arkusz informacyjny

Społecznie sprawiedliwe przejście Arkusz informacyjny

Zestawienie informacji o przyrodzie i lasach

Arkusz informacyjny dotyczący transportu

Arkusz informacyjny dotyczący energii

Zestawienie informacji o budynkach

Zestawienie branżowe

Zestawienie informacji o wodorze

Arkusz informacyjny dotyczący mechanizmu regulacji granicy emisji dwutlenku węgla

Bardziej ekologiczne opodatkowanie energii

Broszura na temat realizacji Europejskiego Zielonego Ładu

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama

Trendy