Kontakt z nami

Emisje CO2

Komisja zatwierdza rekompensaty dla energochłonnych przedsiębiorstw w Czechach za pośrednie koszty emisji

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, że ​​Czechy planują częściową rekompensatę dla energochłonnych przedsiębiorstw za wyższe ceny energii elektrycznej wynikające z pośrednich kosztów emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Program obejmie koszty pośrednich emisji poniesione w roku 2020 i ma wstępny budżet w wysokości około 88 mln euro. Środek przyniesie korzyści przedsiębiorstwom działającym w Czechach w sektorach borykających się z wysokimi kosztami energii elektrycznej i szczególnie narażonych na międzynarodową konkurencję.

Rekompensata zostanie przyznana w formie częściowego zwrotu kosztów pośrednich ETS kwalifikującym się przedsiębiorstwom. Komisja oceniła środek pod kątem zasad pomocy państwa UE, w szczególności jego wytyczne dotyczące niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r i stwierdził, że jest to zgodne z wymogami wytycznych. W szczególności program pomoże uniknąć wzrostu globalnych emisji gazów cieplarnianych spowodowanego przenoszeniem się firm do krajów spoza UE, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Ponadto Komisja stwierdziła, że ​​przyznana pomoc jest ograniczona do niezbędnego minimum. Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji konkurencja strona internetowa, w Pomoc państwa Rejestracja pod numerem sprawy SA. 58608.

Emisje CO2

Ucieczka emisji: uniemożliwiaj firmom unikanie przepisów dotyczących emisji

Opublikowany

on

Parlament Europejski omawia opłatę za emisję dwutlenku węgla nakładaną na importowane towary, która ma powstrzymać firmy przed przemieszczaniem się poza UE w celu uniknięcia norm emisji, praktyka zwana ucieczką emisji. Społeczeństwo.

Podczas gdy przemysł europejski walczy o wyjście z kryzysu Covid-19 i presji ekonomicznej spowodowanej tanim importem od partnerów handlowych, UE stara się dotrzymać swoich zobowiązań klimatycznych, jednocześnie utrzymując miejsca pracy i łańcuchy produkcyjne w domu.

Dowiedz się, w jaki sposób plan naprawy UE nadaje priorytet tworzeniu zrównoważonej i neutralnej dla klimatu Europy.

Podatek węglowy UE zapobiegający ucieczce emisji

Wysiłki UE zmierzające do zmniejszenia śladu węglowego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i uzyskania trwałej odporności i neutralności klimatycznej do 2050 r. Mogą zostać osłabione przez mniej ambitne kraje. Aby to złagodzić, UE zaproponuje mechanizm dostosowania granic emisji dwutlenku węgla (CBAM), który nakładałby opłatę węglową na import niektórych towarów spoza UE. Eurodeputowani przedstawią propozycje podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej. Jak działałaby europejska opłata za emisję dwutlenku węgla?  

  • Jeśli produkty pochodzą z krajów o mniej ambitnych przepisach niż UE, stosowana jest opłata, dzięki czemu import nie jest tańszy niż równoważny produkt UE. 

Biorąc pod uwagę ryzyko przenoszenia produkcji przez bardziej zanieczyszczające sektory do krajów o mniejszych ograniczeniach emisji gazów cieplarnianych, ceny emisji dwutlenku węgla są postrzegane jako istotne uzupełnienie istniejącego unijnego systemu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Co to jest ucieczka emisji?  

  • Ucieczka emisji to przeniesienie sektorów emitujących gazy cieplarniane poza UE w celu uniknięcia zaostrzenia norm. Ponieważ to po prostu przenosi problem gdzie indziej, posłowie chcą uniknąć problemu poprzez mechanizm dostosowania granic węglowych (CBAM). 

Celem Parlamentu jest walka ze zmianami klimatycznymi bez narażania naszych przedsiębiorstw na nieuczciwą konkurencję międzynarodową wynikającą z braku działań na rzecz klimatu w niektórych krajach. Musimy chronić UE przed dumpingiem klimatycznym, zapewniając jednocześnie, że nasze firmy podejmą niezbędne wysiłki, aby odegrać swoją rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. Yannick Jadot Główny poseł do Parlamentu Europejskiego

Istniejące środki cenowe dotyczące emisji dwutlenku węgla w UE

W ramach obecnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który zapewnia zachęty finansowe do ograniczania emisji, elektrownie i przemysł muszą posiadać pozwolenie na każdą tonę wytwarzanego CO2. Cena tych zezwoleń zależy od popytu i podaży. Z powodu ostatniego kryzysu gospodarczego spadł popyt na pozwolenia i spadła ich cena, która jest tak niska, że ​​zniechęca firmy do inwestowania w zielone technologie. Aby rozwiązać ten problem, UE zreformuje ETS.

O co prosi Parlament

Nowy mechanizm powinien być zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu i zachęcać do dekarbonizacji przemysłu UE i spoza UE. Stanie się również częścią przyszłości UE strategia przemysłowa.

Według posłów do 2023 r. Mechanizm dostosowania granic węglowych powinien objąć energochłonne i energochłonne sektory przemysłu, które stanowią 94% emisji przemysłowych w UE i nadal otrzymują znaczne bezpłatne przydziały.

Stwierdzili, że powinien on być zaprojektowany wyłącznie w celu realizacji celów klimatycznych i równych szans na świecie, a nie powinien być wykorzystywany jako narzędzie do zwiększania protekcjonizmu.

Posłowie popierają również propozycję Komisji Europejskiej, aby wykorzystać dochody generowane przez mechanizm jako nowe zasoby własne dla Budżet UEoraz zwrócić się do Komisji o zapewnienie pełnej przejrzystości w zakresie wykorzystania tych dochodów.

Oczekuje się, że Komisja przedstawi propozycję nowego mechanizmu w drugim kwartale 2021 r.

Dowiedz się więcej o: reakcji UE na zmiany klimatyczne.

Dowiedz się więcej 

Kontynuuj czytanie

Zmiana klimatu

EBC tworzy centrum zmian klimatycznych

Opublikowany

on

Europejski Bank Centralny (EBC) podjął decyzję o utworzeniu centrum zmian klimatycznych, które skupi prace nad kwestiami klimatycznymi w różnych częściach banku. Decyzja ta odzwierciedla rosnące znaczenie zmian klimatycznych dla gospodarki i polityki EBC, a także potrzebę bardziej zorganizowanego podejścia do planowania strategicznego i koordynacji.Nowa jednostka, która będzie składać się z około dziesięciu pracowników pracujących z istniejącymi zespołami w całym banku, będzie podlegać prezesowi EBC Christine Lagarde (na zdjęciu), który nadzoruje prace EBC w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego finansowania. „Zmiany klimatyczne wpływają na wszystkie nasze obszary polityki” - powiedziała Lagarde. „Centrum zmian klimatycznych zapewnia strukturę, której potrzebujemy, aby rozwiązać ten problem z pilnością i determinacją, na jaką zasługuje”.Centrum zmian klimatycznych będzie kształtować i kierować programami klimatycznymi EBC wewnętrznie i zewnętrznie, opierając się na wiedzy wszystkich zespołów już pracujących nad tematami związanymi z klimatem. Jej działania będą organizowane w ramach strumieni roboczych, od polityki pieniężnej po funkcje ostrożnościowe, i będą wspierane przez personel dysponujący wiedzą i doświadczeniem w zakresie danych i zmian klimatycznych. Centrum zmian klimatycznych rozpocznie pracę na początku 2021 roku.

Nowa struktura zostanie poddana przeglądowi po trzech latach, ponieważ celem jest ostateczne uwzględnienie kwestii klimatycznych w rutynowej działalności EBC.

  • Pięć kierunków pracy centrum zmian klimatycznych koncentruje się na: 1) stabilności finansowej i polityce ostrożnościowej; 2) analiza makroekonomiczna i polityka pieniężna; 3) operacje i ryzyko rynków finansowych; 4) polityka UE i regulacja finansowa; oraz 5) zrównoważony rozwój korporacyjny.

Kontynuuj czytanie

Zmiana klimatu

Prezydent von der Leyen wygłasza przemówienie na szczycie jednej planety

Opublikowany

on

Podczas szczytu „Jedna planeta”, który odbył się 11 stycznia w Paryżu, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen (na zdjęciu) wygłosił przemówienie na temat zrównoważonego rolnictwa, różnorodności biologicznej i walki ze zmianami klimatu, podkreślając, że są to różne strony tego samego medalu. Aby zilustrować wsparcie UE dla globalnej współpracy i działań lokalnych, Komisja zobowiązała się do wspierania i sponsorowania pod przewodnictwem Afryki inicjatywy przewodniej dotyczącej Wielkiego Zielonego Muru, której celem jest przeciwdziałanie degradacji gleby i pustynnieniu, w oparciu o wieloletnie inwestycje UE w tę inicjatywę .

Zapowiedziała również, że unijne badania i innowacje w zakresie zdrowia i różnorodności biologicznej będą priorytetem w ramach globalnej współpracy i wysiłków koordynacyjnych. Dzięki Zielonemu Ładowi dla Europy UE przoduje w międzynarodowych działaniach na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej. Prezydent von der Leyen podkreślił rolę przyrody i zrównoważonego rolnictwa w realizacji celu Zielonego Ładu dla Europy, jakim jest uczynienie Europy pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r.

W maju ubiegłego roku Komisja opublikowała strategie dotyczące różnorodności biologicznej i produkcji rolnej na stole, w których określono ambitne działania i zobowiązania UE mające na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej w Europie i na świecie, przekształcenie rolnictwa europejskiego w rolnictwo zrównoważone i ekologiczne oraz wspieranie rolników to przejście. Szczyt „Jedna Planeta”, współorganizowany przez Francję, ONZ i Bank Światowy, rozpoczął się od zaangażowania przywódców na rzecz bioróżnorodności, które prezydent von der Leyen poparł już podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w zeszłym roku. Wrzesień. Szczyt miał na celu nadanie rozmachu COP15 w zakresie bioróżnorodności i COP26 w sprawie klimatu w tym roku.

Śledź przemówienie w ramach wideokonferencji EbS.

Kontynuuj czytanie

Twitter

Facebook

Trendy