Kontakt z nami

Środowisko

Europejski przemysł ochrony roślin zobowiązuje się do 2030 r. - Producenci pestycydów i biopestycydów spotykają się, aby podjąć jasne zobowiązania w zakresie wspierania Zielonego Ładu

Opublikowany

on

Europejski przemysł ochrony roślin (ECPA) przyjął szereg ambitnych zobowiązań, aby wesprzeć nowy europejski Zielony Ład, w tym zainwestować ponad 14 miliardów euro w nowe technologie i bardziej zrównoważone produkty do 2030 r. Oprócz tych inwestycji ECPA planuje również zwiększyć zbieranie odpadów i zwiększanie poziomu szkoleń wśród rolników w Europie w ramach odpowiedzi na unijne strategie „od pola do stołu” i „bioróżnorodność”.

Dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin Géraldine Kutas powiedział: „Dzięki ambitnemu Europejskiemu Zielonemu Ładowi Komisja Europejska wystrzeliła z pistoletu startowego na drodze UE ku bardziej zrównoważonej i neutralnej dla klimatu przyszłości.

„Poważnie podchodzimy do inicjatyw związanych z polityką Zielonego Ładu i dostosowywania się do nich, dlatego nasze firmy połączyły siły, aby wyznaczyć własne, dobrowolne, sektorowe i wymierne cele w ramach ich wsparcia”.

Sześć zobowiązań przyjętych przez ECPA będzie wyznaczać sektorowi przez następną dekadę kluczowe obszary innowacyjnych technologii rolniczych, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz lepszej ochrony ludzi i środowiska:

• Innowacje i inwestycje: Wspierając innowacje i wdrażanie narzędzi cyfrowych i precyzyjnych, a także biopestycydów, wspieramy ambicję Komisji Europejskiej dotyczącą cyfrowej i ekologicznej naprawy. Do 2030 roku zainwestujemy 10 miliardów euro w innowacje w zakresie technologii precyzyjnych i cyfrowych oraz 4 miliardy euro w innowacje w dziedzinie biopestycydów. Wszystkie inwestycje, do których zobowiązuje się branża, są przydatne tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie ramy regulacyjne umożliwiające innowacjom dotarcie do europejskich rolników.

• Gospodarka o obiegu zamkniętym: zwiększając poziom zbiórki pustych plastikowych pojemników po pestycydach do 75% i ustanawiając system zbiórki w państwach członkowskich UE, które obecnie ich nie mają, do 2025 r., Przyczynimy się do osiągnięcia celu UE, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym, której celem jest zminimalizowanie odpady i zużyte zasoby, zmniejszając wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko.

• Ochrona ludzi i środowiska: Szkoląc rolników w zakresie wdrażania zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, ochrony wód i znaczenia środków ochrony indywidualnej (ŚOI), nasz przemysł pragnie jeszcze bardziej zminimalizować narażenie i zmniejszyć ryzyko stosowania pestycydów, jednocześnie przyczyniając się do ogólne cele dyrektywy w sprawie zrównoważonego użytkowania i unijnych strategii „od pola do stołu”, mających na celu produkcję wystarczającej ilości żywności w sposób zrównoważony.

Kutas dodał: „Wszyscy zgadzamy się co do kierunku podróży, ważne jest teraz podejmowanie tych przemyślanych kroków, aby osiągnąć cel końcowy. „Realizacja tych zobowiązań będzie trudna dla naszych firm. Jesteśmy jednak zdeterminowani, aby zrealizować to, do czego się zobowiązaliśmy, i wzywamy Komisję Europejską do wspierania zrównoważonego rolnictwa za pomocą odpowiednich ram regulacyjnych, które umożliwią innowacjom dotarcie do rolników.

„To dopiero początek, będziemy śledzić postępy naszej branży w ciągu dekady i w przejrzysty sposób informować, jak daleko zaszliśmy” - podsumowała.

Aby dowiedzieć się więcej o członkostwie w ECPA kliknij tutaj.
Aby dowiedzieć się więcej o zobowiązaniach do 2030 r kliknij tutaj.

Zmiana klimatu

Czym jest neutralność węglowa i jak można ją osiągnąć do 2050 r.?

Opublikowany

on

Zgodnie z porozumieniem paryskim UE zobowiązała się do neutralności węglowej do drugiej połowy XXI wieku. Co to oznacza w praktyce? Zmiana klimatu już teraz wpływa na cały światprzy ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak susza, fale upałów, ulewny deszcz, powodzie i coraz częstsze osuwiska, w tym w Europie. Inne konsekwencje szybko zmieniającego się klimatu obejmują podnoszenie się poziomu mórz, zakwaszenie oceanów i utratę różnorodności biologicznej.

Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1.5 stopnia Celsjusza - próg według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) jest bezpieczny - niezbędna jest neutralność węglowa do połowy XXI wieku. Cel ten jest również określony w Umowa Paris podpisane przez 195 krajów, w tym UE.

W listopadzie 2019 r.Komisja Europejska przedstawiła plik Europejska Zielona Umowa, jej sztandarowy plan, który ma na celu uczynienie Europy neutralną dla klimatu do 2050 r.

Cele porozumienia paryskiego
  • Jak najszybciej osiągnij globalny szczyt emisji gazów cieplarnianych.
  • Podejmuj szybkie redukcje.

Co to jest neutralność węglowa?

Neutralność węglowa oznacza równowagę między emitowaniem węgla a jego pochłanianiem z atmosfery w biotopach obniżających węgiel. Usuwanie tlenku węgla z atmosfery, a następnie jego przechowywanie nazywane jest sekwestracją węgla. Aby osiągnąć zerową emisję netto, wszystkie światowe emisje gazów cieplarnianych będą musiały zostać zrównoważone przez sekwestrację dwutlenku węgla.

Obniżacz węgla to każdy system, który pochłania więcej węgla niż emituje. Główne naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla to gleba, lasy i oceany. Według szacunków usuwają naturalne zlewozmywaki od 9.5 do 11 Gt CO2 rocznie. Osiągnięto roczne globalne emisje CO2 37.1 Gt w 2017.

Do chwili obecnej żadne sztuczne pochłaniacze węgla nie są w stanie usunąć węgla z atmosfery na skalę niezbędną do walki z globalnym ociepleniem.

Węgiel zmagazynowany w naturalnych pochłaniaczach, takich jak lasy, jest uwalniany do atmosfery w wyniku pożarów lasów, zmian w użytkowaniu gruntów lub wycinki. Dlatego tak ważne jest zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Kompensacja emisji dwutlenku węgla

Innym sposobem ograniczenia emisji i dążenia do neutralności węglowej jest równoważenie emisji w jednym sektorze poprzez redukcję ich w innym. Można to zrobić poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywności energetycznej lub inne czyste technologie niskoemisyjne. UE system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) jest przykładem systemu kompensacji emisji dwutlenku węgla.

Cele UE

Unia Europejska jest zaangażowana w ambitną politykę klimatyczną. W ramach Zielonego Ładu zamierza stać się kontynentem, który usunie tyle emisji CO2, ile wytworzy do 2050 r. Cel ten stanie się prawnie wiążący, jeśli Parlament Europejski i Rada przyjmą nowe Prawo klimatyczne. Tymczasowy cel redukcji emisji UE do 2030 r. Również zostałby zaktualizowany z obecnego 40% do bardziej ambitnego.

Parlamentarna komisja ds. Środowiska głosowała 11 września na rzecz neutralności klimatycznej do 2050 r oraz celu redukcji emisji o 60% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. - bardziej ambitnym niż początkowa propozycja Komisji, zakładająca 50–55%. Członkowie Komitetu wzywają Komisję do wyznaczenia dodatkowego celu pośredniego na 2040 r., Aby zapewnić postęp w realizacji ostatecznego celu.

Ponadto członkowie komisji zaapelowali do wszystkich krajów UE, aby indywidualnie stały się neutralnymi dla klimatu i nalegali, aby po 2050 r. Więcej CO2 powinno być usuwane z atmosfery niż jest emitowane. Ponadto wszystkie bezpośrednie lub pośrednie dotacje do paliw kopalnych powinny zostać stopniowo wycofane najpóźniej do 2025 r.

Cały Parlament zagłosuje nad ustawą klimatyczną podczas sesji plenarnej w dniach 5-8 października, po czym będzie mógł rozpocząć negocjacje z Radą.

Obecnie pięć krajów UE wyznaczyło prawnie cel neutralności klimatycznej: Szwecja dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2045 r., A Dania, Francja, Niemcy i Węgry do 2050 r.

Dowiedz się więcej o tym, jak UE pomaga zmniejszyć emisje CO2

Kontynuuj czytanie

Środowisko

Europejski Zielony Ład: nowy mechanizm finansowania w celu zwiększenia energii odnawialnej

Opublikowany

on

Komisja Europejska opublikowała zasady nowego Mechanizm finansowania energii odnawialnej UE, który ma obowiązywać od początku 2021 r. Mechanizm ten ułatwi państwom członkowskim współpracę przy finansowaniu i wdrażaniu projektów dotyczących energii odnawialnej - jako państwo przyjmujące lub wnoszące wkład. Wytworzona energia będzie wliczać się do celów w zakresie energii odnawialnej we wszystkich uczestniczących krajach i zasilać Europejska Zielona Umowa ambicja osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

Komisarz ds. Energii Kadri Simson powiedziała: „Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55% do 2030 r., Musimy znacznie zwiększyć udział energii odnawialnej. Mechanizm ten zapewnia dodatkowe narzędzie ułatwiające inwestowanie w projekty dotyczące czystej energii. Zachęci to do współpracy między państwami członkowskimi i da praktyczny impuls naszym wysiłkom na rzecz odbudowy ekologicznej w nadchodzących latach. Może pomóc stymulować gospodarki Europy, uruchamiając projekty na dużą skalę oraz wspierając lokalne MŚP i tworząc miejsca pracy ”.

Jak przewidziano w Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetycznąMechanizmem tym będzie zarządzać Komisja, gromadząc inwestorów i deweloperów projektów w drodze regularnych przetargów publicznych. Umożliwia „państwom członkowskim wnoszącym wkład” wpłacanie dobrowolnych składek finansowych do systemu, które zostaną wykorzystane na projekty dotyczące energii odnawialnej w zainteresowanych państwach członkowskich („przyjmujące państwa członkowskie”). Więcej informacji jest dostępnych tutaj (w tym link do rozporządzenia wykonawczego), w tym broszura oraz Mechanizm finansowania odnawialnych źródeł energii Strona internetowa.

Kontynuuj czytanie

Środowisko

Zaproszenie do Europejskiego Zielonego Ładu: inwestycja o wartości 1 miliarda euro w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej

Opublikowany

on

Komisja Europejska postanowiła ogłosić zaproszenie o wartości 1 miliarda euro na projekty badawcze i innowacyjne, które stanowią odpowiedź na kryzys klimatyczny i pomagają chronić unikalne ekosystemy i różnorodność biologiczną Europy. Finansowany z programu „Horyzont 2020” Zaproszenie do Europejskiego Zielonego Ładu, który jutro zostanie otwarty dla rejestracji, przyspieszy wyjście Europy z kryzysu koronawirusa, przekształcając zielone wyzwania w możliwości innowacji.

Komisarz ds. Innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Mariya Gabriel, powiedziała: „Zaproszenie do Europejskiego Zielonego Ładu o wartości 1 miliarda euro jest ostatnim i największym zaproszeniem w ramach programu„ Horyzont 2020 ”. Dzięki innowacjom, inwestycja ta przyspieszy sprawiedliwe i zrównoważone przejście do neutralna klimatycznie Europa do 2050 r. Ponieważ nie chcemy, aby ktokolwiek został pozostawiony w tej transformacji systemowej, wzywamy do podjęcia konkretnych działań w celu zaangażowania obywateli w nowatorski sposób oraz zwiększenia znaczenia i wpływu społecznego ”.

To wezwanie do Zielonego Ładu różni się w ważnych aspektach od poprzedniego Zaproszenia w ramach programu „Horyzont 2020”. Zważywszy na pilność wyzwań, jakie podejmuje, dąży do uzyskania jasnych, dostrzegalnych rezultatów w perspektywie krótko- i średnioterminowej, ale z perspektywą długoterminowych zmian. Jest mniej, ale bardziej ukierunkowanych, większych i widocznych działań, z naciskiem na szybką skalowalność, rozpowszechnianie i wdrażanie.

Oczekuje się, że projekty finansowane w ramach tego zaproszenia przyniosą rezultaty i przyniosą wymierne korzyści w dziesięciu obszarach: osiem obszarów tematycznych odzwierciedlających kluczowe strumienie prac Europejska Zielona Umowa oraz dwa obszary horyzontalne - wzmacnianie wiedzy i wzmacnianie pozycji obywateli - które oferują długoterminową perspektywę dla osiągnięcia przemian określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Więcej informacji jest dostępnych w tym komunikat prasowy i w tym broszura.

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy