Kontakt z nami

Środowisko

Komisja zatwierdza 900 milionów euro niemieckiego programu wsparcia inwestycji w produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, niemiecki program o wartości 900 mln euro na wsparcie inwestycji w produkcję odnawialnego wodoru w krajach spoza UE, który będzie następnie importowany i sprzedawany w UE. Program o nazwie „H2Global” ma na celu zaspokojenie zapotrzebowania UE na odnawialny wodór, który ma znacznie wzrosnąć w nadchodzących latach, poprzez wspieranie rozwoju niewykorzystanego potencjału zasobów odnawialnych poza UE. Przyczyni się do realizacji celów środowiskowych UE, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Ten 900 milionów euro niemiecki program będzie wspierał projekty prowadzące do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z celami UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu określonymi w Zielonym Ładzie. Przyczyni się do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na wodór ze źródeł odnawialnych w Unii, wspierając rozwój tego ważnego źródła energii w obszarach świata, w których nie jest on obecnie eksploatowany z myślą o jego imporcie i sprzedaży w UE. Konstrukcja programu umożliwi wsparcie tylko najbardziej opłacalnych projektów, zmniejszając koszty podatników i minimalizując ewentualne zakłócenia konkurencji”.

Schemat niemiecki

Niemcy powiadomiły Komisję o planach wprowadzenia nowego programu „H2Global”, który ma wspierać produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych w krajach spoza UE, który ma być importowany i sprzedawany w UE. Program, którego budżet szacuje się na 900 mln euro, będzie działał przez 10 lat, począwszy od udzielenia pierwszego zamówienia w ramach programu.

Odnawialny wodór można wytwarzać poprzez elektrolizę wody za pomocą energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ponieważ prawie żaden gaz cieplarniany nie jest emitowany podczas produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, może dojść do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, gdy wodór ze źródeł odnawialnych wypiera paliwo kopalne lub chemikalia oparte na paliwach kopalnych.

Program będzie zarządzany i wdrażany przez podmiot celowy o nazwie HINT.CO. Pośrednik ten będzie zawierał długoterminowe umowy zakupu po stronie podaży (produkcja zielonego wodoru) oraz krótkoterminowe umowy odsprzedaży po stronie popytu (wykorzystanie zielonego wodoru).

Pomoc zostanie przyznana w drodze przetargów konkurencyjnych. Ceny będą ustalane po stronie kupna i sprzedaży za pomocą modelu podwójnej aukcji, w którym przyznana zostanie najniższa cena ofertowa za produkcję wodoru i najwyższa cena sprzedaży za zużycie wodoru.

reklama

Producenci wodoru ze źródeł odnawialnych i pochodnych wodoru, takich jak zielony amoniak, zielony metanol i e-nafta, którzy chcą wziąć udział w przetargach, będą musieli ściśle przestrzegać kryteriów zrównoważonego rozwoju dla produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych i pochodnych wodoru, określonych przez zmieniona dyrektywa w sprawie energii odnawialnej (CZERWONY II). Będą również musieli przyczynić się do wdrożenia lub finansowania dodatkowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych potrzebnej do zasilania elektrolizerów produkujących wodór w ramach programu.

Czy część ram regulacyjnych UE dotyczących wodoru ze źródeł odnawialnych w ramach Dyrektywa Energii Odnawialnej nie obowiązywać w czasie aukcji, władze niemieckie określą tymczasowe kryteria, które mają być stosowane w tych aukcjach, na podstawie konsultacji z Komisją.

Ocena Komisji

Komisja oceniła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne 2014 w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energetyki.

Komisja uznała, że ​​pomoc jest konieczna i ma efekt zachęty, ponieważ projekty nie zostałyby zrealizowane w przypadku braku wsparcia publicznego. Dzieje się tak, ponieważ ceny emisji dwutlenku węgla i inne wymogi regulacyjne nie w pełni internalizują koszty zanieczyszczenia. Dzieje się tak, ponieważ wodór odnawialny jest znacznie droższy w produkcji i użytkowaniu niż wodór z paliw kopalnych. Ponadto Komisja stwierdziła, że ​​pomoc jest proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum, ponieważ poziom pomocy będzie ustalany w drodze konkurencyjnych aukcji. Wreszcie stwierdził, że pozytywne skutki środka, w szczególności dla środowiska, przeważają nad ewentualnymi negatywnymi skutkami pod względem zakłóceń konkurencji, biorąc pod uwagę istnienie konkurencyjnych procedur przetargowych, w których może uczestniczyć duża liczba potencjalnych przedsiębiorstw.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​H2Global jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ wspiera projekty, które ograniczą emisje gazów cieplarnianych, zgodnie z Europejska Zielona Umowa, bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

tło

Komisja 2014 Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię zezwolić państwom członkowskim na wspieranie projektów takich jak te wspierane w ramach H2Global, pod pewnymi warunkami. Celem tych przepisów jest pomoc państwom członkowskim w realizacji ambitnych celów UE w zakresie energii i klimatu przy możliwie najniższych kosztach dla podatników i bez nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku.

Połączenia Dyrektywa Energii Odnawialnej ustanowiły rygorystyczne kryteria dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, takich jak odnawialny wodór i odnawialne pochodne wodoru, aby zapewnić minimalny wpływ na środowisko i przyczynić się do wykorzystania energii odnawialnej.

Z Komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w 2019 r. Komisja wzmocniła swoje ambicje klimatyczne, wyznaczając cel braku emisji netto gazów cieplarnianych w 2050 r. In Lipiec 2021Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji mających na celu dostosowanie polityki UE w zakresie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Komisja Nowa strategia przemysłowa dla Europy a ostatnio Strategia UE dotycząca wodoru określić znaczenie odnawialnego wodoru w ramach Europejska Zielona Umowa.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerami sprawy SA.62619 w rejestr pomocy państwa Komisji Competycja stronie internetowej po rozwiązaniu wszelkich kwestii poufności. Nowe publikacje decyzji dotyczących pomocy państwa w Internecie oraz w Dzienniku Urzędowym są wymienione w Tygodnik konkursowy e-News.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy