Kontakt z nami

Biopaliwa

Komisja zatwierdza przedłużenie o rok zwolnienia z podatku biopaliw w Szwecji

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, przedłużenie zwolnienia z podatku biopaliw w Szwecji. Szwecja zwolniła biopaliwa ciekłe z opodatkowania energii i CO₂ od 2002 r. Program został przedłużony po decyzji Komisji w sprawie SA. 48069 w 2017 r. Do 31 grudnia 2020 r. Decyzją tą Komisja zatwierdza przedłużenie zwolnienia podatkowego o rok (od 01 stycznia 2021 r. Do 31 grudnia 2021 r.).

Celem środka zwolnienia z podatku jest zwiększenie wykorzystania biopaliw i ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych w transporcie. Komisja oceniła środki zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię 2014-2020. Komisja stwierdziła, że ​​zwolnienia podatkowe są konieczne i właściwe do stymulowania produkcji i konsumpcji biopaliw krajowych i importowanych, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Ponadto program przyczyni się do wysiłków zarówno Szwecji, jak i całej UE, aby zrealizować porozumienie paryskie i zbliżyć się do celów dotyczących odnawialnych źródeł energii i CO₂ na 2030 r.

Wsparcie dla biopaliw pochodzących z żywności powinno pozostać ograniczone, zgodnie z progami nałożonymi w zmienionej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii. Ponadto zwolnienie można przyznać tylko wtedy, gdy operatorzy wykażą zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, które zostaną transponowane przez Szwecję zgodnie z wymogami zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​środek jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji konkurencja strona internetowa, w Pomoc państwa Rejestracja pod numerem sprawy SA.55695.

Biopaliwa

Komisja zatwierdza przedłużenie zwolnienia podatkowego dla biogazu nieżywnościowego i #BioPropane używanego do ogrzewania lub jako paliwo silnikowe w Szwecji

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, przedłużenie zwolnienia podatkowego dla biogazu niespożywczego i biopropanu wykorzystywanego do ogrzewania lub jako paliwo silnikowe w Szwecji. W ramach dwóch odrębnych programów Szwecja zwalnia z opodatkowania energii i CO₂ (i) biogaz wykorzystywany do wytwarzania ciepła (poprzedni program przedłużony w 2018 r.) Oraz (ii) biogaz używany jako paliwo silnikowe (poprzedni program przedłużony w 2015 r.).

Decyzjami Komisja zatwierdza dla obu programów przedłużenie zwolnienia podatkowego o 10 lat (2021-2030), z dwiema modyfikacjami: i) ograniczenie zwolnienia podatkowego wyłącznie do biogazu nieżywnościowego oraz ii) rozszerzenie zwolnienia bio-propan niespożywczy. Celem zwolnienia podatkowego jest zwiększenie wykorzystania biogazu i biopropanu oraz ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych i ich emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym ułatwieniu przejścia na biopaliwa zaawansowane. Komisja oceniła środki zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię 2014-2020.

Komisja stwierdziła, że ​​zwolnienia podatkowe były konieczne i właściwe do stymulowania produkcji i konsumpcji biogazu krajowego i importowanego oraz biopropanu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Ponadto programy przyczynią się do wysiłków zarówno Szwecji, jak i całej UE, zmierzających do realizacji porozumienia paryskiego i osiągnięcia celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i CO na 2030 r. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​środki są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji konkurencja strona internetowa, w Pomoc państwa Rejestracja pod numerami spraw SA.56125 (wytwarzanie ciepła) i SA.56908 (paliwo silnikowe).

Kontynuuj czytanie

Biopaliwa

Energia z odpadów jest obecna w #CircularEconomy - #CEWEP prezentuje # Zrównoważony rozwójRoadMap2035

Opublikowany

on

We wrześniu 24 firma CEWEP, reprezentująca operatorów europejskich zakładów przetwarzania odpadów na energię, uruchomiła pierwszą w historii Mapa drogowa na rzecz zrównoważonej gospodarki odpadami. Nowy dokument, przedstawiony przed ponad europejskimi decydentami, interesariuszami i przedstawicielami przemysłu w Brukseli ponad 100, szczegółowo przedstawia wizję sektora na 2035, pokazując, w jaki sposób sektor przetwarzania odpadów zapewnia podstawowe usługi dla społeczeństwa.

„Nie możemy mówić o gospodarce o obiegu zamkniętym w 2035 bez mówienia o tym, jak utrzymać cykle materiałowe w czystości, jak upewnić się, że wszystkie odpady, których nie można poddać recyklingowi, są nadal bezpiecznie przetwarzane, a cała wartość związana z resztkowymi odpadami, energią i materiałami , Jest używane. Innymi słowy, jako sektor gospodarki odpadami, czujemy się jak w domu w gospodarce o obiegu zamkniętym, jesteśmy i będziemy potrzebni ”- powiedział podczas wydarzenia Paul De Bruycker, prezes CEWEP.

Według obliczeń CEWEP, Europa nadal będzie produkować około 142 milionów ton odpadów resztkowych, które będą wymagały przetwarzania w 2035, nawet jeśli wszystkie cele dotyczące odpadów określone w unijnych przepisach dotyczących odpadów przyjętych w 2018 zostaną osiągnięte na czas. Potrzebna jest debata na temat tego, jak najlepiej przetwarzać te odpady, zwłaszcza że obecne możliwości przetwarzania nie byłyby wystarczające dla około X mlnUMUM tych resztkowych odpadów (więcej informacji). Ponadto przyszłe przepisy UE powinny dotyczyć odpadów komercyjnych i przemysłowych poprzez ustanowienie wiążących celów w zakresie recyklingu i przekierowania składowisk dla tych strumieni odpadów.

Mapa drogowa wzywa do uznania roli Waste-to-Energy w przetwarzaniu odpadów zanieczyszczonych substancjami, które nie nadają się do recyklingu, a tym samym umożliwia recykling wysokiej jakości. Dodatkowo, odpady do energii przyczyniają się również do recyklingu, odzyskując metale i minerały z popiołu paleniskowego. Podczas gdy odzyskane metale są wliczane do celów recyklingu, recykling frakcji mineralnej popiołu paleniskowego nie ma tego samego rozpoznania, mimo że surowce takie jak piasek i żwir, które byłyby potrzebne w różnych zastosowaniach budowlanych, zostały w ten sposób zastąpione.

W swojej mapie drogowej CEWEP apeluje o uznanie holistycznej roli gospodarki odpadami w energetyce w ochronie klimatu poprzez przetwarzanie odpadów, które w przeciwnym razie trafiłyby na składowiska i zastąpienie paliw kopalnych, które zostałyby spalone w konwencjonalnych elektrowniach. Energia elektryczna, ciepło i para wytwarzane przez europejskie zakłady przetwarzania odpadów na energię są dostarczane mieszkańcom i przemysłowi, jednak rozbudowa dostępnej infrastruktury pomogłaby w jeszcze bardziej efektywnym wykorzystaniu tej energii.

„Pojawia się wiele pytań: jak przetwarzać odpady zmieszane, jak w sposób niezawodny przetwarzać odpady komercyjne i przemysłowe, jak znacznie zmniejszyć składowanie na dużą skalę, jak zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych itp. Wszystkie te ważne kwestie muszą zostać rozwiązane i potrzebujemy do tego odpadów na energię ”, podsumował Paul De Bruycker.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z ESWET, europejskim stowarzyszeniem reprezentującym producentów w dziedzinie technologii przetwarzania odpadów w energię, gdzie zaprezentowali także wizję przetwarzania odpadów w energię w 2050: czyste technologie dla zrównoważonego zarządzania odpadami.


Mapa drogowa WtE Sustainability 2035


Slajdy uruchamiania map drogowych
(24 / 09 / 2019)

Kontynuuj czytanie

Biopaliwa

W kierunku Europy neutralnej dla klimatu: UE inwestuje ponad 10bn w #InnovativeCleanTechnologies

Opublikowany

on

Komisja ogłosiła program inwestycyjny o wartości ponad 10 miliardów euro na technologie niskoemisyjne w kilku sektorach, aby zwiększyć ich globalną konkurencyjność.

Innowacyjne działanie UE w dziedzinie klimatu, zgodnie z zapowiedzią 26 lutego, przynosi szereg korzyści dla zdrowia i dobrobytu Europejczyków, które mają natychmiastowy, namacalny wpływ na życie ludzi - od tworzenia lokalnych zielonych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego po energooszczędne domy niższe rachunki za energię, czystsze powietrze, bardziej wydajne systemy transportu publicznego w miastach oraz bezpieczne dostawy energii i innych zasobów.

Komisarz ds. Działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Cañete powiedział: „Niecałe trzy miesiące po przyjęciu naszej strategicznej wizji Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r. Wkładamy nasze pieniądze tam, gdzie są nasze usta. Naszym celem jest dalsze budowanie nowoczesnej, konkurencyjnej i sprawiedliwej społecznie gospodarki dostosowanej do Paryża dla wszystkich Europejczyków. Aby tak się stało, będziemy potrzebować wprowadzenia czystych innowacyjnych technologii na skalę przemysłową. Dlatego inwestujemy we wprowadzanie na rynek wysoce innowacyjnych technologii w energochłonnych gałęziach przemysłu, w wychwytywaniu, składowaniu i wykorzystywaniu dwutlenku węgla, w sektorze energii odnawialnej i magazynowaniu energii. Uwalniamy rozwiązania technologiczne we wszystkich państwach członkowskich i naciskamy przycisk szybkiego postępu w naszym przejściu do nowoczesnego i neutralnego dla klimatu społeczeństwa w Europie ”.

Komisja chce zagwarantować, że Europa będzie nadal liderem w dziedzinie nowych patentów o wysokiej wartości dla technologii czystej energii. Przywództwo to zapewnia globalną przewagę konkurencyjną, pozwalając Europie na czerpanie korzyści z pierwszeństwa, zwiększając eksport europejskich zrównoważonych produktów i zrównoważonych technologii oraz modeli biznesowych.

W 28 November 2018 Komisja Europejska przyjęła strategiczna długoterminowa wizja dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki 2050 - Czysta planeta dla wszystkich. Strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może wytyczyć drogę do neutralności klimatycznej, jednocześnie zachowując konkurencyjność swoich branż, inwestując w realistyczne rozwiązania technologiczne. Przejście to wymaga również dalszego zwiększenia innowacji technologicznych w sektorach energii, budynków, transportu, przemysłu i rolnictwa.

Następne kroki

Komisja zamierza uruchomić pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacji już w 2020, a następnie regularnie dzwonić do 2030.

tło

Fundusz innowacji zgromadzi zasoby o wartości około 10bn EUR, w zależności od ceny emisji. Przynajmniej 450 milionów uprawnień z System handlu uprawnieniami do emisji w UE Dyrektywa (EU ETS) zostanie sprzedana na rynku emisji dwutlenku węgla w okresie 2020-2030. Przychody ze sprzedaży zależą od ceny emisji dwutlenku węgla, która wynosi obecnie około 20.

Wszelkie niewypłacone dochody pochodzące od poprzednika funduszu innowacyjnego - Program NER 300, zostaną również dodane do Funduszu Innowacji. Zatem całkowite wyposażenie Funduszu może wynosić około 10 miliardów EUR.

Fundusz innowacji ma na celu stworzenie odpowiednich zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i władz publicznych do inwestowania w nową generację technologii niskoemisyjnych oraz do zapewnienia przedsiębiorstwom UE przewagi na pierwszym miejscu, aby stać się światowymi liderami technologicznymi.

Fundusz innowacji opiera się na doświadczeniach programu NER300, obecnego programu UE wspierającego demonstrację technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz energii odnawialnej. Rozszerza on zakres, tak aby wyraźnie obejmował również magazynowanie energii i energochłonne gałęzie przemysłu i jest lepiej dostosowany do promowania innowacji poprzez ulepszone i uproszczone zarządzanie. Będzie oferować dotacje na pokrycie do 60 dodatkowych kosztów kapitałowych i operacyjnych związanych z innowacjami dla wybranych projektów, wypłacając pieniądze w elastyczny sposób w zależności od potrzeb poszczególnych projektów.

Ponadto w następstwie decyzji Komisji o ponownym zainwestowaniu niewydanych środków z pierwszego zaproszenia do składania wniosków NER 300 w kwocie około 487.6 mln EUR przekazano niewykorzystane środki NER300 do Projekty demonstracyjne energii InnovFin zaczyna obowiązywać, a Komisja potwierdziła, że ​​trzy istniejące projekty mogą teraz korzystać z gwarancji kredytowej zabezpieczonej funduszami z NER300.

Więcej informacji

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

reklama

Trendy