Kontakt z nami

Bioróżnorodność

Czas Europy: jak go nie zmarnować?

Opublikowany

on

To historyczny moment dla Europy. W ten sposób Komisja Europejska zatytułowała listę proponowanych działań na rzecz odbudowy gospodarki Unii Europejskiej, szacowaną na rekordową kwotę 750 mld euro, z czego 500 mld przeznaczono bezpłatnie w formie dotacji, a kolejne 250 mld - w postaci pożyczek. Państwa członkowskie UE powinny zatwierdzić plan Komisji Europejskiej, aby „przyczynić się do lepszej przyszłości nowego pokolenia”.

Zdaniem szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen „Sprawne zatwierdzenie planu będzie wyraźnym znakiem jedności europejskiej, naszej solidarności i wspólnych priorytetów”. Znaczna część działań naprawczych ma na celu wdrożenie „Zielonego Ładu”, czyli stopniowego przejścia krajów UE do neutralności klimatycznej. Około 20 miliardów euro zostanie przeznaczone na współfinansowanie istniejącego programu InvestEU, którego celem jest wspieranie rozwoju zrównoważonych technologii energetycznych, w tym projektów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Jeden z najbardziej obiecujących projektów w tej dziedzinie jest obecnie realizowany w Holandii w delcie Renu-Mozy, która ma kluczowe znaczenie dla żeglugi europejskiej i międzynarodowej. Konsorcjum Smart Delta Resources rozpoczęło kampanię mającą na celu ocenę wszystkich aspektów budowy systemów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu ich późniejszego ponownego wykorzystania. Planuje się, że konsorcjum będzie wychwytywać 1 mln ton dwutlenku węgla rocznie począwszy od 2023 roku, a następnie wzrośnie do 6.5 mln ton w 2030 roku, co zmniejszy łączny udział emisji w regionie o 30%.

Jednym z członków konsorcjum jest rafineria Zeeland (spółka joint venture TOTAL i LUKOIL współpracująca z największą w Europie zintegrowaną rafinerią Total Antwerp Refinery). Ten holenderski zakład jest jednym z liderów branży w zakresie neutralności klimatycznej. Cyfrowy system optymalizacji przerobu średnich destylatów (obejmujący paliwo okrętowe spełniające surowe wymagania IMO 2020, które weszły niedawno w życie), a także niedawno zmodernizowany i jeden z największych obiektów hydrokrakingu w Europie roślina.

Zdaniem Leonida Feduna, wiceprezesa ds. Rozwoju strategicznego LUKOIL, firma jest europejska, a co za tym idzie, czuje się zobowiązana do podążania za aktualnymi trendami, w tym klimatycznymi, które dziś definiują rynek.

Jednocześnie zdaniem Feduna neutralność klimatyczna w Europie zostanie osiągnięta dopiero do 2065 r., A aby to osiągnąć, ważna jest globalna harmonizacja podejść regulacyjnych wszystkich stron porozumienia paryskiego.

Proponowane przez Komisję Europejską działania wspierające gospodarki krajów członkowskich mogą stać się istotnym krokiem na tej drodze, gdyż pierwszym jej etapem będzie opracowanie i wewnętrzna koordynacja planów reorganizacji w energetyce i gospodarce każdego z krajów członkowskich.

Wykorzystanie istniejących przełomowych projektów w dziedzinie neutralności klimatycznej jako najlepszych praktyk branżowych dla całego regionu może pomóc skrócić czas potrzebny na wdrożenie środków wsparcia, a także stać się instrumentem dialogu w ramach organizacji ponadnarodowych i porozumień międzynarodowych, takich jak Porozumienie klimatyczne z Paryża. .

Bioróżnorodność

Jak zachować #Biodiversity - polityka UE

Opublikowany

on

Na całym świecie milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Dowiedz się, co robi UE, aby zachować różnorodność biologiczną.
Prawie wymarły ryś iberyjski, Lynx pardinus, stojący na skalePrawie wymarły ryś iberyjski

Aby chronić zagrożone gatunki, UE chce poprawić i zachować różnorodność biologiczną na kontynencie.

W styczniu, Parlament wezwał do ambitnej różnorodności biologicznej w UE do 2030 r Strategia dotycząca głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej i wyznaczenie prawnie wiążących celów, w tym ochrony co najmniej 30% obszarów naturalnych i 10% długoterminowego budżetu przeznaczonego na różnorodność biologiczną

W odpowiedzi iw ramach Zielonego Ładu Komisja Europejska przedstawiła w maju 2030 roku nową strategię 2020.

Przewodniczący eurodeputowanego Pascal Canfin, przewodniczący komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego, z zadowoleniem przyjął zobowiązanie do ograniczenia stosowania pestycydów o 50% i do 25 r., Aby produkty rolne były ekologiczne o 2030%, a także do celu w zakresie ochrony 30%, ale powiedział, że strategie należy przekształcić w Prawo UE i wdrożone.

Dowiedz się więcej o znaczeniu różnorodności biologicznej.

Co zrobiono, aby chronić różnorodność biologiczną i zagrożone gatunki w Europie?

UE podejmuje wysiłki na rzecz poprawy różnorodności biologicznej w ramach Strategia ochrony różnorodności biologicznej 2020, który został wprowadzony w 2010 roku.

Strategia różnorodności biologicznej UE 2020

  • Dyrektywa ptasia ma na celu ochronę wszystkich 500 gatunków dzikich ptaków naturalnie występujących w UE
  • Dyrektywa siedliskowa zapewnia ochronę szerokiej gamy rzadkich, zagrożonych lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, w tym około 200 rzadkich i charakterystycznych typów siedlisk
  • Natura 2000 to największa na świecie sieć obszarów chronionych z podstawowymi miejscami rozrodu i odpoczynku rzadkich i zagrożonych gatunków oraz rzadkimi typami siedlisk przyrodniczych
  • The Inicjatywa UE na rzecz zapylaczy ma na celu przeciwdziałanie spadkowi owadów zapylających w UE i przyczynienie się do globalnych wysiłków na rzecz ochrony, skupiając się na pogłębianiu wiedzy na temat upadku, zwalczaniu przyczyn i podnoszeniu świadomości

Dodatkowo Europejski program na życie sprowadził na przykład rysia iberyjskiego i bułgarską pustułkę przed prawie wyginięciem.

Dowiedz się o zagrożonych gatunkach w Europie.

Ostateczna ocena strategii 2020 nie została jeszcze zakończona, ale zgodnie z ocena śródokresowa, zatwierdzone przez Parlament, cele polegające na ochronie gatunków i siedlisk, utrzymaniu i odbudowie ekosystemów oraz poprawie stanu mórz postępowały, ale musiały zostać przyspieszone.

Cel walki z inwazją obcych gatunków był na dobrej drodze. Z drugiej strony, wkład rolnictwa i leśnictwa w utrzymanie i poprawę różnorodności biologicznej przyniósł niewielki postęp.

Sieć Natura 2000 chronionych obszarów przyrodniczych w Europie znacznie wzrosła w ciągu ostatniej dekady i obejmuje obecnie ponad 18% powierzchni lądowej UE.

W latach 2008-2018 morska sieć Natura 2000 wzrosła ponad czterokrotnie, obejmując 360,000 2 kmXNUMX. Wiele gatunków ptaków odnotowało wzrost populacji, a stan wielu innych gatunków i siedlisk znacznie się poprawił.

Pomimo ich sukcesów skala tych inicjatyw jest niewystarczająca, aby zniwelować negatywny trend. Główne czynniki powodujące utratę różnorodności biologicznej - utrata i degradacja siedlisk, zanieczyszczenie, zmiana klimatu i inwazyjne gatunki obce - utrzymują się, a wiele z nich rośnie, co wymaga znacznie większego wysiłku.

Strategia różnorodności biologicznej UE 2030

Ważna część zobowiązań przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen w ramach Zielonego Ładu, Komisja zainicjowała Strategia ochrony różnorodności biologicznej 2030, iść w parze z Strategia od farmy do widelca.

Przez następne 10 lat UE skoncentruje się na ogólnounijnej sieci obszarów chronionych na lądzie i na morzu, konkretnych zobowiązaniach do przywrócenia zdegradowanych systemów, umożliwieniu zmian poprzez uczynienie środków wykonalnymi i wiążącymi oraz przejęcie wiodącej roli w walce z różnorodnością biologiczną na poziom globalny.

Nowa strategia nakreślająca ambicje UE w zakresie globalnych ram różnorodności biologicznej po 2020 r. Miała zostać przyjęta podczas 15. Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej w październiku 2020 r. W Chinach, która została przełożona.

Po przyjęciu Komisja planuje przedstawić konkretne propozycje do 2021 r.

Kontynuuj czytanie

Bioróżnorodność

Łączenie wiedzy na rzecz działań regionalnych na rzecz #SustainableBioeconomy for Europe

Opublikowany

on

Pionierskie regiony w Hiszpanii, Finlandii i Niemczech przejmują wiodącą rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji naszej gospodarki dzięki uruchomieniu nowego europejskiego instrumentu bioregionów.

Instrument bioregionów łączy przyszłościowe regiony w całej Europie, aby współpracować w celu uwolnienia ich potencjału regionalnego poprzez międzynarodową wymianę dotyczącą biogospodarki leśnej o obiegu zamkniętym. W ramach tej inicjatywy, koordynowanej przez Europejski Instytut Leśny (EFI), trzy pionierskie regiony to Kraj Basków (Hiszpania), Północna Karelia (Finlandia) i Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy).

Instrument Bioregionów rozpocznie się 9 marca w Bilbao w Hiszpanii, a jego otwarcie zainauguruje prezydent rządu baskijskiego Iñigo Urkullu. Do dyrektora EFI, Marc Palahí, oraz przedstawicieli wysokiego szczebla z Unii Europejskiej i trzech pionierskich regionów dołączą wiodący mówcy z dziedziny biznesu, finansów i badań.

Peter Wehrheim, kierownik działu ds. Biogospodarki i systemów żywnościowych, reprezentuje Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji, a Philippe Mengal, dyrektor Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU), będzie mówił o partnerstwach publiczno-prywatnych na rzecz biogospodarki . Adrian Enache, specjalista ds. Leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Europejskim Banku Inwestycyjnym omówi inwestowanie w biogospodarkę o obiegu zamkniętym, a Nick Lyth, dyrektor generalny Green Angel Syndicate, przedstawi perspektywę inwestora dotyczącą biogospodarki. Ulrika Landergren, przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów, opowie o roli regionów w tworzeniu biogeonomii o obiegu zamkniętym.

Wydarzenie to jest punktem wyjścia do podjęcia praktycznych działań i współpracy w zakresie transformacji w kierunku biogospodarki opartej na lasach. W obliczu kryzysu klimatycznego pilnie potrzebne są alternatywy dla produktów wysokoemisyjnych, energochłonnych i nieodnawialnych, takich jak tworzywa sztuczne, beton lub stal, w których administracja znajduje się pod rosnącą presją, aby zrealizować cele porozumienia paryskiego i znaleźć prawdziwe rozwiązania w zakresie neutralności węgla.

Inteligentne, wydajne i zrównoważone wykorzystanie ekosystemów i biomasy może wytwarzać biomateriały, produkty i usługi, które mogą zastąpić zależność od emisji dwutlenku węgla, ale muszą one mieć znaczenie w kontekście lokalnym. Takie regionalne wariancje obejmują naturalne ekosystemy, dostępność lasów i innych zasobów biologicznych, a także istniejące warunki technologiczne i społeczno-gospodarcze. Aby jednak odnieść sukces i zwiększyć skalę, działania regionalne powinny opierać się na współpracy międzynarodowej w ramach wspólnej europejskiej wizji, którą oferuje Instrument Bioregionów.

Po wydarzeniu inauguracyjnym zaproszenie zostanie otwarte dla innych regionów, aby dołączyć do inicjatywy, a zainteresowanie wzbudziło już kilka innych regionów, z których niektóre wyślą przedstawicieli na wydarzenie inauguracyjne, aby dowiedzieć się więcej.

„Regiony oferują pierwszą znaczącą skalę dla połączenia wszystkich odpowiednich podmiotów, wiejskich i miejskich, głównych producentów i branż, centrów innowacji i instytucji politycznych” - komentuje dyrektor EFI, Marc Palahí. „Wszystkie są potrzebne do udanej i zrównoważonej biogospodarki. Dlatego regiony są kluczowymi elementami budującymi potencjał biogospodarki i cieszę się, że EFI uruchamia tę inicjatywę, która wspiera opartą na wiedzy naukową współpracę między regionami w celu wprowadzenia biogospodarki w Europie ”.

Po wydarzeniu inauguracyjnym nastąpi dzień operacyjny, w którym trzy pionierskie regiony rozpoczną prace nad planami wspólnych strategii i działań, budowania zdolności, partnerstwa i wymiany doświadczeń.

Wydarzenie inaugurujące Instrument Bioregionów odbędzie się 9 marca 2020 r. W Palacio Euskaduna, Bilbao, Hiszpania.

Więcej informacji

Informacja prasowa (PDF - EN)

Nota de prensa (PDF - ES)

https://efi.int/uruchomienie bioregionów2020

Kontynuuj czytanie

Bioróżnorodność

# Utrata różnorodności biologicznej: Co ją powoduje i dlaczego stanowi problem?

Opublikowany

on

Piękny lasu bluebell las na wiosnę.© Shutterstock.com/Simon Bratt

Gatunki roślin i zwierząt znikają w coraz szybszym tempie z powodu działalności człowieka. Jakie są przyczyny i dlaczego różnorodność biologiczna ma znaczenie?

Różnorodność biologiczna lub różnorodność wszystkich żywych istot na naszej planecie w ostatnich latach spada w zastraszającym tempie, głównie z powodu działalności człowieka, takiej jak zmiany użytkowania gruntów, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne.

16 stycznia eurodeputowani wezwali prawnie wiążące cele w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do uzgodnienia na konferencji ONZ poświęconej różnorodności biologicznej (COP15) w Chinach w październiku. Konferencja gromadzi strony z 1993 roku Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej decydować o strategii po 2020 roku. Parlament chce, aby UE przejęła inicjatywę, zapewniając, aby do 30 r. 2030% terytorium UE obejmowało obszary naturalne, oraz uwzględniając różnorodność biologiczną we wszystkich obszarach polityki UE.

Czym jest różnorodność biologiczna?

Różnorodność biologiczna jest tradycyjnie definiowana jako różnorodność życia na Ziemi we wszystkich jej formach. Obejmuje liczbę gatunków, ich zmienność genetyczną i interakcję tych form życia w złożonych ekosystemach.

W Raport ONZ opublikowanej w 2019 roku naukowcy ostrzegli, że milion gatunków - z szacowanej liczby ośmiu milionów - jest zagrożonych wyginięciem, wiele w ciągu dziesięcioleci. Niektórzy badacze uważają nawet, że znajdujemy się w środku szóstego masowego wymierania w historii Ziemi. Wcześniej znane masowe wymierania wytępiły od 60% do 95% wszystkich gatunków. Odzyskanie ekosystemów po takim zdarzeniu zajmuje miliony lat.

Dlaczego różnorodność biologiczna jest ważna?

Zdrowe ekosystemy zapewniają nam wiele niezbędnych rzeczy, które uważamy za coś oczywistego. Rośliny przetwarzają energię słoneczną, udostępniając ją innym formom życia. Bakterie i inne żywe organizmy rozkładają materię organiczną na składniki odżywcze, zapewniając roślinom zdrową glebę do wzrostu. Zapylacze są niezbędne w rozmnażaniu roślin, gwarantując naszą produkcję żywności. Rośliny i oceany działają jak główne pochłaniacze węgla.

Krótko mówiąc, różnorodność biologiczna zapewnia nam czyste powietrze, świeżą wodę, dobrej jakości glebę i zapylenie upraw. Pomaga nam walczyć ze zmianami klimatu i dostosowywać się do nich, a także zmniejszać wpływ naturalnych zagrożeń.

Ponieważ żywe organizmy oddziałują w dynamicznych ekosystemach, zniknięcie jednego gatunku może mieć daleko idący wpływ na łańcuch pokarmowy. Nie można dokładnie wiedzieć, jakie byłyby konsekwencje masowego wymierania ludzi, ale wiemy, że na razie różnorodność przyrody pozwala nam się rozwijać.

Główne przyczyny utraty różnorodności biologicznej
  • Zmiany w użytkowaniu gruntów (np. Wylesianie, intensywna monokultura, urbanizacja)
  • Bezpośrednia eksploatacja, taka jak polowanie i przełowienie
  • Zmiana klimatu
  • Skażenie
  • Inwazyjne gatunki obce

Jakie środki proponuje Parlament?

Posłowie wzywają do ustanowienia prawnie wiążących celów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym, aby zachęcić do bardziej ambitnych środków w celu zapewnienia ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej. Obszary naturalne powinny pokryć 30% terytorium UE do 2030 r., A zdegradowane ekosystemy powinny zostać przywrócone. Aby zagwarantować wystarczające finansowanie, Parlament proponuje, aby 10% następnego długoterminowego budżetu UE przeznaczono na ochronę różnorodności biologicznej

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy