Kontakt z nami

Kształcenie dorosłych

Komisja podejmuje działania na rzecz poprawy uczenia się przez całe życie i szans na zatrudnienie

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Na majowym szczycie społecznym w Porto przywódcy UE z zadowoleniem przyjęli wyznaczony na szczeblu UE cel, aby do 60 r. co roku 2030% wszystkich dorosłych uczestniczyć w szkoleniach. Dziś Komisja podjęła ważny krok, aby pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu tego celu, przedstawiając propozycje w sprawie zaleceń Rady dotyczących indywidualnych kont uczenia się i mikropoświadczeń, ogłoszonych w Agenda umiejętności oraz Komunikacja Europejskiego Obszaru Edukacji z 2020.

Silny zestaw umiejętności otwiera przed jednostkami możliwości, zapewnia siatkę bezpieczeństwa w niepewnych czasach, sprzyja włączeniu i awansowi społecznemu oraz zapewnia gospodarce wykwalifikowaną siłę roboczą potrzebną do rozwoju i innowacji. Powodzenie zarówno cyfrowej, jak i zielonej transformacji zależy od pracowników posiadających odpowiednie umiejętności. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła potrzebę przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej w celu dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy i zaspokojenia popytu w różnych sektorach.

Jednak zbyt mało osób uczestniczy w regularnych zajęciach edukacyjnych po początkowym kształceniu i szkoleniu, ponieważ często brakuje im środków finansowych lub czasu na doskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności lub nie są świadome możliwości uczenia się i płynących z nich korzyści. Na przykład pewien poziom umiejętności cyfrowych jest wymagany w ponad 90% obecnych miejsc pracy i w prawie wszystkich sektorach, jednak w 56 r. tylko 2019% dorosłych posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe.

Przyjęte dzisiaj dwie nowe propozycje dotyczące indywidualnych kont edukacyjnych i mikropoświadczeń pomogą stawić czoła tym wyzwaniom, otwierając ludziom więcej możliwości znalezienia ofert edukacyjnych i możliwości zatrudnienia.

Indywidualne konta edukacyjne

Wniosek Komisji ma na celu zapewnienie każdemu dostępu do odpowiednich możliwości szkoleniowych, dostosowanych do jego potrzeb, przez całe życie i niezależnie od tego, czy jest obecnie zatrudniony, czy nie.

W tym celu proponowane zalecenie Rady zajmuje się głównymi problemami, które utrudniają ludziom rozpoczęcie szkolenia dzisiaj – motywacją, czasem i finansowaniem – poprzez zwrócenie się do państw członkowskich wraz z partnerami społecznymi o:

reklama
  • Załóż indywidualne konta edukacyjne i zapewnij uprawnienia szkoleniowe wszystkim osobom dorosłym w wieku produkcyjnym;
  • zdefiniować wykaz szkoleń odpowiednich dla rynku pracy i zapewniających jakość, które kwalifikują się do finansowania z indywidualnych kont edukacyjnych, i udostępnić go za pośrednictwem rejestru cyfrowego, na przykład z urządzenia mobilnego;
  • oferują możliwości doradztwa zawodowego i walidacji wcześniej nabytych umiejętności, a także płatnego urlopu szkoleniowego.

Nowatorski aspekt tej propozycji polega na tym, że stawia ona osobę bezpośrednio w centrum rozwoju umiejętności. Wzywa również państwa członkowskie do modulowania finansowania w zależności od indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

Mikropoświadczenia

Mikropoświadczenia poświadczają efekty uczenia się po krótkim doświadczeniu w nauce (np. krótkim kursie lub szkoleniu). Oferują elastyczny, ukierunkowany sposób pomocy ludziom w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji, których potrzebują do rozwoju osobistego i zawodowego.

Wniosek Komisji dąży do tego, aby mikropoświadczenia działały we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach, sektorach i granicach. W tym celu państwa członkowskie powinny uzgodnić:

  • Wspólna definicja mikropoświadczeń;
  • standardowe elementy ich opisu, oraz;
  • kluczowe zasady ich projektowania i wydawania.

Celem jest zapewnienie, że mikropoświadczenia są wysokiej jakości i wydawane w przejrzysty sposób, aby budować zaufanie do tego, co poświadczają. Powinno to wspierać korzystanie z mikropoświadczeń przez osoby uczące się, pracowników i osoby poszukujące pracy, które mogą z nich korzystać. Wniosek wprowadza również zalecenia dotyczące mikropoświadczeń w kształceniu i szkoleniu oraz w polityce dotyczącej rynku pracy. Powinno to umożliwić ludziom nauczenie się nowych lub dodatkowych umiejętności w sposób dostosowany do potrzeb, włączający wszystkich. Europejskie podejście do mikropoświadczeń jest kluczowym sztandarem do osiągnięcia Europejski obszar edukacji do 2025 r. Mogą być częścią oferty szkoleniowej zawartej w indywidualnych kontach szkoleniowych.

Wiceprzewodniczący ds. promocji europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: „Rozwój umiejętności i kompetencji jest kluczem do udanej kariery, integracji i integracji. Pomagają ludziom przystosować się do zmian, rozwijać się i wnosić swój wkład. Umiejętności są również kluczowe dla wzrostu. Dzisiejsze propozycje zapewniają, że edukacja może odbywać się w każdym momencie życia, jest elastyczna i dostępna dla wszystkich. To świetny krok, aby włączyć więcej osób w możliwości uczenia się i szkolenia, nie pozostawiając nikogo w tyle”.

Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Aby zapewnić sprawiedliwą transformację, ważne jest, aby każdy miał dostęp do elastycznych, modułowych i dostępnych możliwości uczenia się i szkolenia, niezależnie od osobistych okoliczności. Europejskie podejście do mikropoświadczeń ułatwi uznawanie i walidację tych doświadczeń edukacyjnych. Wzmocni rolę instytucji szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego w urzeczywistnianiu uczenia się przez całe życie w całej UE i zwiększy ich dostępność dla bardziej zróżnicowanej grupy osób uczących się”.

Komisarz ds. Zatrudnienia i Praw Społecznych Nicolas Schmit powiedział: „Edukacja i szkolenia nie powinny kończyć się, gdy opuszczasz szkołę. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ludzie muszą rozwijać swoje umiejętności przez całe życie zawodowe, aby sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się rynku pracy. Propozycje Komisji dotyczące indywidualnych kont uczenia się i mikropoświadczeń pomogą nam osiągnąć cel wyznaczony w planie działania Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczący 60% wszystkich dorosłych uczestniczących w szkoleniu każdego roku do 2030 r. Musimy poważnie podejść do uczenia się przez całe życie w Europa. To najlepsza inwestycja, która jest korzystna dla pracowników, pracodawców i całej gospodarki”.

Następne kroki

Propozycje będą negocjowane z państwami członkowskimi. Po przyjęciu przez Radę Komisja będzie wspierać państwa członkowskie, partnerów społecznych i odpowiednich partnerów we wdrażaniu tych zaleceń Rady. Sprawozdawczość i monitorowanie dla indywidualnych kont uczenia się będą odbywać się w ramach cyklu europejskiego semestru.    

tło

Prawo do edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie jest zapisane w: Europejskiego filaru Praw Społecznych (zasada 1). Wszyscy ludzie powinni mieć stały dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń oraz wybór możliwości rozwoju umiejętności odzwierciedlających ich potrzeby przez cały czas. Umiejętności są podstawą sukcesu jednostek na stale zmieniającym się rynku pracy i społeczeństwie.

Na Szczyt Społeczny w Porto a na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy z zadowoleniem przyjęli główne cele UE do 2030 r. określone w planie działania Europejskiego filaru praw socjalnych. Obejmuje to cel, aby 60% wszystkich dorosłych uczestniczyło w szkoleniu każdego roku do 2030 r. Jest to część głównych celów planu działania Europejskiego filaru praw socjalnych. Jednak od 2016 r. tylko 37% jest zaangażowanych w coroczne szkolenia co roku, z niewielkimi wskaźnikami wzrostu zarejestrowanymi wcześniej. Jeśli te trendy się utrzymają, założone ambicje nie zostaną osiągnięte, dlatego te propozycje inicjatyw dotyczące indywidualnych kont uczenia się i mikropoświadczeń są ważne. Przedstawione dziś propozycje zachęcają państwa członkowskie do współpracy z partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami, aby podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie stało się rzeczywistością dla wszystkich.

Propozycje zalecenia Rady w sprawie indywidualnych kont uczenia się oraz zalecenia Rady w sprawie mikrouprawnień do uczenia się przez całe życie i zdolności do zatrudnienia są ostatnimi z dwunastu działań przewodnich ogłoszonych w Eeuropejski program umiejętności oraz Plan działania dotyczący europejskiego filaru praw socjalnych. Europejskie podejście do mikropoświadczeń jest również kluczowym sztandarem dla: osiągnąć Europejski Obszar Edukacji do 2025 roku.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi: ILA i mikropoświadczenia

Arkusz

Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie indywidualnych kont uczenia się

Wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie mikrouprawnień do uczenia się przez całe życie i zdolności do zatrudnienia

Europejski program na rzecz umiejętności

Europejskiego filaru Praw Społecznych

Komunikat w sprawie osiągnięcia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy