Kontakt z nami

Edukacja

Powrót do szkoły: wsparcie UE dla uczniów, studentów i nauczycieli

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Ponieważ miliony uczniów i nauczycieli w Europie rozpoczynają nowy rok szkolny, Komisja nadal im towarzyszy i wspiera. Pandemia unaoczniła zdolność szkół do innowacji, ale także wskazała na znaczne trudności w dostosowaniu się i zapewnieniu wysokiej jakości i integracyjnej edukacji dla wszystkich uczniów. UE wspiera wymiany uczniów i nauczycieli w całej Europie w różnych formatach i współpracę mającą na celu promowanie jakości i integracji oraz wspieranie transformacji cyfrowej i ekologicznej. Komisja zaproponowała wiele działań na szczeblu UE dla szkół, skupionych wokół kilku tematów: promowanie współpracy i mobilności; inwestowanie w edukację i umiejętności; praca na rzecz sukcesu edukacyjnego i integracji; Udostępnianie porad i platform do współpracy online; wspieranie zielonej transformacji poprzez edukację i wiele więcej.

Na przykład od tego roku w pełni mogą korzystać także uczniowie szkół ogólnokształcących: Erasmus + i wyjeżdżają za granicę, indywidualnie lub ze swoją klasą. Oznacza to, że teraz wszyscy uczniowie mają dostęp do tych samych możliwości, czy to w szkołach, w kształceniu i szkoleniu zawodowym, czy w szkolnictwie wyższym. Przy ponad 28 mld euro na lata 2021–2027 nowy program Erasmus+ niemal podwoił swój budżet w porównaniu z poprzednim okresem. Ponad 3.1 mld euro przeznaczono na projekty dotyczące mobilności i współpracy w zakresie edukacji ogólnokształcącej, a ponad 5.5 mld euro zostanie przeznaczone na współfinansowanie takich projektów w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekty zostały już zatwierdzone dla ponad 7,000 szkół, a więcej oczekuje się we wrześniu i październiku. Oprócz zwiększonego budżetu programu Erasmus+ około 60 mld EUR zostanie przeznaczonych na inwestycje w edukację i umiejętności w krajowych planach naprawy, co odpowiada ponad 10% całkowitego Instrument odbudowy i odporności budżet. Kolejne akcje zapowiadają się przed końcem roku, na przykład uruchomienie pierwszego Europejska Nagroda Innowacyjnego Nauczanias. Nagroda zaprezentuje innowacyjne praktyki nauczania i uczenia się opracowane w ramach transnarodowych projektów współpracy Erasmus+. Więcej informacji na temat działań Komisji w dziedzinie edukacji można znaleźć w: tutaj.

reklama

Edukacja

Oświadczenie komisarza ds. zarządzania kryzysowego Janeza Lenarčiča z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Edukacji przed Atakami

Opublikowany

on

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Edukacji przed Atakami (9 września) UE potwierdza swoje zobowiązanie do promowania i ochrony prawa każdego dziecka do rozwoju w bezpiecznym środowisku, dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz budowania lepszego i większego spokojna przyszłość, mówi Janez Lenarčič (na zdjęciu).

Ataki na szkoły, uczniów i nauczycieli mają niszczący wpływ na dostęp do edukacji, systemów edukacji i rozwoju społecznego. Niestety ich częstość wzrasta w alarmującym tempie. Jest to aż nadto wyraźnie widoczne w ostatnich wydarzeniach w Afganistanie, kryzysach w Etiopii, Czadzie, regionie Sahelu w Afryce, w Syrii, Jemenie czy Birmie, między innymi. Globalna koalicja na rzecz ochrony edukacji przed atakami zidentyfikowała w 2,400 r. ponad 2020 ataków na placówki edukacyjne, studentów i nauczycieli, co stanowi 33-procentowy wzrost od 2019 r.

Ataki na edukację stanowią również pogwałcenie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, zbioru zasad mających na celu ograniczenie skutków konfliktu zbrojnego. Takich naruszeń mnoży się, a ich sprawcy rzadko są pociągani do odpowiedzialności. Z tego punktu widzenia konsekwentnie stawiamy zgodność z międzynarodowym prawem humanitarnym w centrum działań zewnętrznych UE. Jako jeden z największych darczyńców pomocy humanitarnej UE będzie zatem nadal promować i opowiadać się za globalnym poszanowaniem międzynarodowego prawa humanitarnego, zarówno przez państwa, jak i niepaństwowe grupy zbrojne podczas konfliktu zbrojnego.

reklama

Poza zniszczeniem obiektów ataki na edukację skutkują długotrwałym zawieszeniem nauki i nauczania, zwiększają ryzyko porzucania szkoły, prowadzą do pracy przymusowej i rekrutacji przez grupy i siły zbrojne. Zamknięcia szkół zwiększają narażenie na wszelkie formy przemocy, w tym przemoc seksualną i ze względu na płeć lub wczesne i przymusowe małżeństwa, których poziom drastycznie wzrósł podczas pandemii COVID-19.

Pandemia COVID-19 ujawniła i pogłębiła wrażliwość edukacji na całym świecie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy zminimalizować zakłócenia w edukacji i zapewnić dzieciom możliwość bezpiecznej i bezpiecznej nauki.

Bezpieczeństwo edukacji, w tym dalsze zaangażowanie w Deklarację Bezpiecznych Szkół, jest integralną częścią naszych wysiłków na rzecz ochrony i promowania prawa do nauki dla każdej dziewczyny i chłopca.

reklama

Reagowanie i zapobieganie atakom na szkoły, wspieranie ochronnych aspektów edukacji oraz ochrona uczniów i nauczycieli wymaga skoordynowanego i międzysektorowego podejścia.

Dzięki finansowanym przez UE projektom w zakresie edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych pomagamy ograniczać i łagodzić ryzyko związane z konfliktami zbrojnymi.

UE pozostaje liderem we wspieraniu edukacji w sytuacjach nadzwyczajnych, przeznaczając 10% swojego budżetu na pomoc humanitarną na wspieranie dostępu do edukacji, jakości i ochrony edukacji.

Więcej informacji

Zestawienie informacji – Edukacja w nagłych wypadkach

Kontynuuj czytanie

Edukacja

Raport Komisji Europejskiej na temat kształcenia i szkolenia dorosłych w Europie

Opublikowany

on

Komisja Europejska Sieć Eurydice opublikowała raport pt. „Kształcenie i szkolenie dorosłych w Europie: Budowanie integracyjnych ścieżek do umiejętności i kwalifikacji”. Raport analizuje obecne podejścia do promowania uczenia się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem polityk i środków wspierających dostęp osób dorosłych o niskich umiejętnościach i kwalifikacjach do możliwości uczenia się. Analizuje 42 systemy kształcenia i szkolenia w 37 krajach europejskich.

Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Ta pandemia pokazała, że ​​wielu dorosłych nie posiada odpowiednich podstawowych umiejętności. W szczególności ujawnił dużą przepaść cyfrową wśród dorosłej populacji. Niezbędne jest tworzenie systematycznych możliwości uczenia się, które pozwolą ludziom doskonalić swoje podstawowe umiejętności na każdym etapie życia. Musimy również zająć się rozdrobnieniem sektora uczenia się dorosłych, aby dorośli mogli łatwo przechodzić między różnymi typami i formami edukacji”.

Komisarz ds. Zatrudnienia i Praw Społecznych Nicolas Schmit powiedział: „Aby dostosować się do szybko zmieniającego się świata pracy, musimy skupić naszą uwagę i zasoby na uczeniu się przez całe życie. Chcemy, aby do 2030 r. co najmniej 60% dorosłych w UE uczestniczyło w szkoleniach każdego roku. Przywódcy UE z zadowoleniem przyjęli tę ambicję, a ich krajowe plany naprawy i odporności obejmują duże inwestycje w podnoszenie umiejętności i przekwalifikowywanie osób dorosłych. Wraz z partnerami społecznymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami musimy zapewnić dostęp do możliwości uczenia się, zwłaszcza osobom, które najbardziej skorzystałyby na podnoszeniu i przekwalifikowywaniu się. Ten aspekt ma kluczowe znaczenie dla inicjatywy Ścieżki poprawy umiejętności, która zwraca szczególną uwagę na najsłabszych”.

reklama

Oprócz zbadania, w jaki sposób inicjatywy w zakresie kształcenia i szkolenia dorosłych są koordynowane na poziomie krajowym, niniejszy raport przedstawia również unikalne odwzorowanie programów kształcenia i szkolenia dorosłych finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych oraz istniejących poradnictwa i środków wsparcia dla osób o najniższych kwalifikacjach. ten Sieć Eurydice składa się z jednostek krajowych w krajach europejskich i jest koordynowany przez Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

reklama
Kontynuuj czytanie

Edukacja

GSOM SPbU i Akademia Leona Koźmińskiego podpisały umowę na swój pierwszy program podwójnego dyplomu

Opublikowany

on

Graduate School of Management, St. Petersburg University (GSOM SPbU) i Akademia Leona Koźmińskiego (KU) uruchamiają swój pierwszy wspólny program podwójnego dyplomu z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Nowy program podwójnego dyplomu obejmie wykwalifikowanych studentów programu Master in Corporate Finance (MCF) na GSOM oraz studentów Master in Finance and Accounting w ALK. Nabór studentów na nowy kierunek studiów podwójnych rozpocznie się w semestrze jesiennym 2021, studia rozpoczną się w roku akademickim 2022/2023.

W ramach nowej umowy studenci spędzą trzy i cztery semestry w uczelniach goszczących, a kandydaci, którzy pomyślnie spełnią wszystkie wymagania programowe GSOM i ALK, otrzymają dyplomy magisterskie obu uczelni.

„Przyszłość należy do partnerstw, sojuszy i współpracy: pomaga patrzeć na cele z różnych perspektyw, szybko reagować na zmiany i tworzyć odpowiednie i pożądane produkty. W nowym roku akademickim wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego uruchamiamy program podwójnego dyplomu w ramach programu Master in Corporate Finance: będziemy wymieniać się doświadczeniami, porównywać nasze cele i wyniki oraz dostarczać studentom z obu stron wszechstronną wiedzę, którą można zastosować w dowolnym miejscu na świecie Akademia Leona Koźmińskiego i GSOM SPbU są wieloletnimi partnerami akademickimi, naszym Współpraca została przetestowana przez lata i dziesiątki studentów z wymiany. Jestem przekonany, że nowy poziom współpracy zbliży do siebie szkoły biznesu i sprawi, że nasze studia magisterskie będą bardziej interesujące i zorientowane na praktykę - powiedział Konstantin Krotov, dyrektor wykonawczy GSM SPbU.

reklama

Od 2013 roku studenci studiów licencjackich i magisterskich GSOM SPbU uczestniczą w programach wymiany, a wykładowcy i pracownicy Szkoły Biznesu w programach wymiany akademickiej z Akademią Leona Koźmińskiego.

„Ścisła współpraca z najstarszym uniwersytetem w Rosji — Sankt Petersburg University i GSOM SPbU została niedawno ukoronowana podwójnym dyplomem w programie Master in Finance and Accounting. Jest to naturalny krok w intensyfikacji możliwości wymiany naszych najlepszych studentów poprzez zapewnienie im dostęp do jednego z największych rynków.W ten sposób ALK nadal umacnia swoją pozycję jako globalny pomost dla możliwości biznesowych i zrozumienia międzykulturowego - powiedział dr Franjo Mlinaric, lider programu Master in Finance & Accounting w ALK.

Od 2022 roku czterech studentów MCF będzie mogło odbywać studia w ramach programu Master in Finance and Accounting na jednej z wiodących uczelni biznesowych w Polsce. Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację potrójnej korony oraz akredytacje ACCA i CFA. Program Finanse i Rachunkowość Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu 21. pozycja w Financial Times (FT) wśród 55 najlepszych programów magisterskich z zakresu finansów przedsiębiorstw na świecie.

reklama

Program Master in Corporate Finance w GSOM SPbU jest również akredytowany przez ACCA. Według międzynarodowej gazety biznesowej Financial Times, GSOM SPbU od wielu lat znajduje się w czołówce światowych programów i szkół biznesu. W 2020 r. GSOM SPbU zajęła 41. miejsce w rankingu Financial Times Masters in Management i 51. w rankingu Financial Times Ranking Europejskich Szkół Biznesu. Program GSOM SPbU Executive MBA po raz pierwszy wszedł do 100 najlepszych światowych programów i zajął 93 miejsce w rankingu Financial Times Executive MBA 2020.

GSM SPbU jest wiodącą rosyjską szkołą biznesu. Został założony w 1993 roku na Uniwersytecie w Petersburgu, który jest jednym z najstarszych klasycznych uniwersytetów i największym ośrodkiem nauki, edukacji i kultury w Rosji. Dziś GSOM SPbU jest jedyną rosyjską szkołą biznesu, która znajduje się w pierwszej setce najlepszych szkół europejskich w rankingu Financial Times i posiada dwie prestiżowe międzynarodowe akredytacje: AMBA i EQUIS. Rada Doradcza GSOM składa się z liderów biznesu, rządu i międzynarodowej społeczności akademickiej.

Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 roku. Jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce. Studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz słuchacze studiów podyplomowych i MBA studiujący w ALK stanowią 9,000 tys. Populacja absolwentów ALK wynosi obecnie ponad 60,000 tysięcy. Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia wyższa zorientowana na biznes, oferująca szeroki wachlarz programów edukacyjnych, posiadająca pełne prawa akademickie i uznawana za najlepszą szkołę biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej według Financial Times zaszeregowanie. W 2021 Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 21 miejsce w rankingu Global Masters in Finance opublikowanym przez Financial Times. Jest jedyną uczelnią w rankingu z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy