Kontakt z nami

Zmiana klimatu

Gazy cieplarniane w gospodarce UE na poziomie zbliżonym do poziomu sprzed pandemii

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

W III kwartale 2021 r. EU gospodarka gaz cieplarniany emisje wyniosły 881 mln ton CO2-odpowiedniki (CO2-eq), czyli nieco poniżej poziomów sprzed pandemii, pisze Eurostat.

Ta informacja pochodzi z dane w sprawie kwartalnych szacunków emisji gazów cieplarnianych według działalności gospodarczej opublikowanych dzisiaj przez Eurostat. 

Jak pokazuje wykres 1, emisje gazów cieplarnianych gospodarki UE w trzecim kwartale 2021 r. wzrosły o 6% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Wzrost ten jest w dużej mierze spowodowany efektem ożywienia gospodarczego po gwałtownym spadku aktywności w tym samym kwartale 2020 r. w związku z kryzysem COVID-19. W przedpandemicznym trzecim kwartale 2019 r. emisja wyniosła 891 mln ton. 

Wykres 1

Skumulowany wykres słupkowy: Emisje gazów cieplarnianych według działalności gospodarczej, UE, I kwartał 1 r. - III kwartał 2010 r., w milionach ton ekwiwalentu CO3

Źródłowy zbiór danych: env_ac_aigg_q

W trzecim kwartale 2021 r. sektory gospodarki odpowiedzialne za większość emisji gazów cieplarnianych to produkcja (23% całości), wytwarzanie energii elektrycznej (21%) oraz gospodarstwa domowe i rolnictwo (po 14%). 

reklama

Na podstawie danych dotyczących aktywności gospodarczej w większości państw członkowskich UE trzeci kwartał 2021 r. wykazał wzrost emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z tym samym kwartałem 2020 r., odzwierciedlając ożywienie po pandemii. 

Wykres 2

Wykres słupkowy: Emisje gazów cieplarnianych w III kwartale 3 r., pod względem zmiany % w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego, w państwach członkowskich UE

Źródłowy zbiór danych: env_ac_aigg_q

Emisje w trzecim kwartale 2021 r. spadły w Słowenii (-2.6% w porównaniu z tym samym kwartałem 2020 r.), Luksemburgu (-2.3%) i Holandii (-1.6%). Z kolei największe wzrosty emisji odnotowano w Bułgarii (+22.7%), Łotwie (+16.2%) i Grecji (+13.1%). 

Pomimo efektu ożywienia gospodarczego między trzecim kwartałem 2020 a 2021 r., długoterminowy trend emisji gazów cieplarnianych w UE wykazuje stałą redukcję w kierunku unijnych celów. 

Więcej informacji

Uwagi metodyczne

  • Gazy cieplarniane powodują zmiany klimatu. Tak zwany „koszyk z Kioto” gazów cieplarnianych obejmuje dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i gazy fluorowane. Są one wyrażone we wspólnej jednostce, ekwiwalentach CO2.
  • Przedstawione tutaj dane to szacunki Eurostatu, z wyjątkiem Holandii i Szwecji, które przedstawiły własne szacunki. 
  • Metodologia Eurostatu różni się od monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z zasadami ONZ, które dostarczają rocznych danych na temat postępów UE w osiąganiu jej celów. Główną różnicą metodologiczną jest przypisanie poszczególnym krajom transportu międzynarodowego i odpowiadających im emisji do powietrza. Szacunki Eurostatu obejmują emisje z transportu międzynarodowego w sumie dla każdego kraju, zgodnie z międzynarodowym Systemem Rachunkowości Ekonomiczno-Środowiskowej (ZOBACZ).
  • Wykaz UE opiera się na rocznych sprawozdaniach z wykazu składanych przez państwa członkowskie i jest przygotowywany i sprawdzany pod względem jakości przez Europejską Agencję Środowiska w imieniu Komisji i przedkładany UNFCCC każdej wiosny. Okres objęty inwentaryzacją rozpoczyna się w 1990 r. i trwa do 2 lat przed rokiem bieżącym (np. w 2021 r. inwentaryzacje obejmują emisje gazów cieplarnianych do 2019 r.). Zgodnie z Europejskim Prawem Klimatycznym celem klimatycznym UE jest osiągnięcie –55% redukcji netto do 2030 roku i neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy