Kontakt z nami

Rolnictwo

Bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza i solidniejsza polityka rolna UE

Opublikowany

on

Posłowie chcą, aby polityka rolna UE była bardziej zrównoważona i odporna, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE © AdobeStock / Vadim 

Przyszła polityka rolna UE powinna być bardziej elastyczna, zrównoważona i odporna na kryzysy, aby rolnicy mogli nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w całej UE. Posłowie do PE przyjęli w piątek (23 października) stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 r. Zespół negocjacyjny PE jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z ministrami UE.

Dążenie do polityki opartej na wynikach

Posłowie poparli zmianę polityki, która powinna lepiej dostosować politykę rolną UE do potrzeb poszczególnych państw członkowskich, ale nalegają na utrzymanie równych szans w całej Unii. Rządy krajowe powinny opracować plany strategiczne, które Komisja zatwierdzi, określając sposób, w jaki zamierzają realizować cele UE w terenie. Komisja sprawdzałaby ich wyniki, a nie tylko zgodność z przepisami UE.

Promowanie lepszej efektywności środowiskowej gospodarstw UE

Posłowie twierdzą, że cele planów strategicznych należy realizować zgodnie z porozumieniem paryskim.

Parlament zaostrzył obowiązkowe praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska, tzw. Warunkowość, którą każdy rolnik musi zastosować, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie. Ponadto posłowie chcą przeznaczyć co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich na wszelkiego rodzaju środki związane ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 30% budżetu na płatności bezpośrednie powinno zostać przeznaczone na ekoprogramy, które byłyby dobrowolne, ale mogłyby zwiększyć dochody rolników.

Posłowie nalegają na utworzenie usług doradztwa rolniczego w każdym państwie członkowskim i przeznaczenie co najmniej 30% ich funduszy unijnych na pomoc rolnikom w walce ze zmianą klimatu, zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie bioróżnorodności. Wzywają również państwa członkowskie do zachęcania rolników do przeznaczania 10% swoich gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej, takie jak żywopłoty, nieproduktywne drzewa i stawy.

Zmniejszenie płatności dla większych gospodarstw, wspieranie małych i młodych rolników

Posłowie głosowali za stopniowym zmniejszaniem rocznych płatności bezpośrednich dla rolników powyżej 60 000 euro i ograniczeniem ich do 100 000 euro. Rolnicy mogliby jednak mieć możliwość odliczenia 50% wynagrodzeń związanych z rolnictwem od całkowitej kwoty przed redukcją. Co najmniej 6% krajowych płatności bezpośrednich powinno zostać przeznaczonych na wsparcie małych i średnich gospodarstw, ale jeśli wykorzysta się więcej niż 12%, ograniczenie powinno stać się dobrowolne, twierdzą posłowie.

Państwa UE mogłyby przeznaczyć co najmniej 4% swoich budżetów na płatności bezpośrednie na wsparcie młodych rolników. Dalszego wsparcia można by udzielić z funduszy na rozwój obszarów wiejskich, w przypadku których priorytetem mogłyby być inwestycje młodych rolników, twierdzą posłowie.

Parlament podkreśla, że ​​dotacje UE powinny być zarezerwowane tylko dla tych, którzy prowadzą co najmniej minimalny poziom działalności rolniczej. Osoby obsługujące lotniska, usługi kolejowe, wodociągi, nieruchomości, stałe tereny sportowe i rekreacyjne powinny być automatycznie wykluczone.

Burgery wegetariańskie i steki z tofu: brak zmian w etykietowaniu produktów pochodzenia roślinnego

Posłowie odrzucili wszystkie propozycje dotyczące zastrzeżenia nazw związanych z mięsem dla produktów zawierających mięso. Nic się nie zmieni w przypadku produktów pochodzenia roślinnego i nazw, których obecnie używają podczas sprzedaży.

Pomoc rolnikom w radzeniu sobie z zagrożeniami i kryzysami

Parlament nalegał na dalsze środki, które pomogą rolnikom radzić sobie z zagrożeniami i potencjalnymi przyszłymi kryzysami. Chce, aby rynek był bardziej przejrzysty, aby strategia interwencji obejmowała wszystkie produkty rolne, a praktyki mające na celu wyŜsze standardy w zakresie ochrony środowiska, zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt były wyłączone z reguł konkurencji. Chcą również zmienić rezerwę kryzysową, pomagającą rolnikom w przypadku niestabilności cen lub rynku, z instrumentu ad hoc na instrument stały z odpowiednim budżetem.

Wyższe sankcje za powtarzające się naruszenia i mechanizm skarg UE

Parlament chce zaostrzyć sankcje dla tych, którzy wielokrotnie nie spełniają wymogów UE (np. Dotyczących środowiska i dobrostanu zwierząt). Powinno to kosztować rolników 10% ich uprawnień (wzrost z obecnych 5%).

Posłowie chcą również, aby utworzono ad hoc unijny mechanizm skarg. Byłoby to korzystne dla rolników i beneficjentów wiejskich, którzy są traktowani niesprawiedliwie lub niekorzystnie w odniesieniu do dotacji UE, jeśli ich rząd krajowy nie rozpatrzy ich skargi.

Wyniki głosowania i więcej informacji

Rozporządzenie w sprawie planów strategicznych zostało przyjęte 425 głosami za, 212 przeciw i 51 wstrzymujących się.

Rozporządzenie o wspólnej organizacji rynku zostało przyjęte 463 głosami za, przy 133 przeciw i 92 wstrzymujących się.

Rozporządzenie w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowania WPR zostało przyjęte 434 głosami za, przy 185 głosach przeciw i 69 wstrzymujących się.

Więcej informacji o zatwierdzonych tekstach można znaleźć w notatka informacyjna.

Oświadczenia przewodniczącego Komisji Rolnictwa i trzech sprawozdawców są dostępny tutaj.

tło

Ostatnia reforma polityki rolnej UE, wprowadzona w 1962 r., Sięga 2013 r.

Obecne zasady WPR wygasają 31 grudnia 2020 r. Należy je zastąpić przepisy przejściowe do czasu uzgodnienia i zatwierdzenia trwającej reformy WPR przez Parlament i Radę.

Nasz WPR stanowi 34.5% budżetu UE 2020 (58.12 mld euro). Około 70% budżetu WPR wspiera dochody od sześciu do siedmiu milionów unijnych gospodarstw rolnych.

Więcej informacji

Rolnictwo

Rolnictwo: Komisja publikuje listę potencjalnych ekoprogramów

Opublikowany

on

Komisja opublikowała lista potencjalnych praktyk rolniczych że ekoprogramy mogą wspierać przyszłą wspólną politykę rolną (WPR). Ekoprogramy, będące częścią reformy WPR, będącej obecnie przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą, są nowym instrumentem mającym na celu nagradzanie rolników, którzy decydują się pójść dalej w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Lista ta ma na celu wniesienie wkładu w debatę na temat reformy WPR i jej roli w osiąganiu celów Zielonego Ładu. Lista ta zwiększa również przejrzystość procesu ustanawiania strategicznych planów WPR i zapewnia rolnikom, organom administracji, naukowcom i zainteresowanym stronom podstawę do dalszej dyskusji na temat jak najlepszego wykorzystania tego nowego instrumentu.

Przyszła WPR odegra kluczową rolę w zarządzaniu przejściem na zrównoważony system żywnościowy i we wspieraniu europejskich rolników w całym okresie. Ekoprogramy znacząco przyczynią się do tego przejścia i do realizacji celów Zielonego Ładu. Komisja opublikowała Od farmy do widelca   Strategie różnorodności biologicznej w maju 2020 r. Komisja przedstawiła swoje propozycje reformy WPR w 2018 r., wprowadzając bardziej elastyczne podejście oparte na wynikach i wynikach, uwzględniające lokalne warunki i potrzeby, przy jednoczesnym zwiększeniu ambicji na szczeblu UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Parlament Europejski i Rada zgodziły się na ich negocjowanie stanowisk w sprawie reformy WPR odpowiednio 23 i 21 października 2020 r., co umożliwi rozpoczęcie rozmów trójstronnych w dniu 10 listopada 2020 r. Komisja jest zdecydowana odegrać pełną rolę w negocjacjach trójstronnych WPR jako uczciwy pośrednik między współustawodawcami i jako siła napędowa zrównoważony rozwój w celu osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. ZA broszura jest dostępny online i można znaleźć więcej informacji tutaj.

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Od pola do stołu: Komisja podejmuje działania w celu dalszego ograniczenia stosowania niebezpiecznych pestycydów

Opublikowany

on

W ramach zobowiązania UE do uczynienia systemów żywnościowych bardziej zrównoważonymi i ochrony obywateli przed szkodliwymi substancjami, Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wycofaniu Mancozebu z rynku UE. Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, powiedziała: „Ochrona obywateli i środowiska przed niebezpiecznymi chemikaliami jest priorytetem Komisji Europejskiej. Zmniejszenie zależności od pestycydów chemicznych jest kluczowym filarem strategii „od pola do stołu”, którą przedstawiliśmy wiosną ubiegłego roku. Nie możemy zaakceptować stosowania w UE pestycydów szkodliwych dla naszego zdrowia. Państwa członkowskie powinny teraz pilnie cofnąć wszystkie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające Mancozeb ”.

Mancozeb to substancja czynna stosowana w wielu pestycydach w UE. Propozycję poparły państwa członkowskie w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w październiku. Wynika to z oceny naukowej wg EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), który potwierdził obawy zdrowotne, w szczególności toksyczny wpływ na rozrodczość i ochronę środowiska. Mancozeb ma również właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego u ludzi i zwierząt. Państwa członkowskie będą teraz musiały cofnąć zezwolenia na wszystkie środki ochrony roślin zawierające Mancozeb do czerwca 2021 r.

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Komisja zatwierdza chorwacki program o wartości 9.3 mln euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze rolnictwa podstawowego dotkniętych epidemią koronawirusa

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła chorwacki program o wartości około 9.3 miliona euro (70 milionów kun) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w niektórych sektorach rolnictwa podstawowego dotkniętych epidemią koronawirusa. Program został zatwierdzony w ramach pomocy publicznej Tymczasowe ramy. Wsparcie publiczne, które będzie miało formę dotacji bezpośrednich, będzie otwarte dla hodowców bydła i macior oraz producentów jabłek, mandarynek i ziemniaków w Chorwacji. Środek ma wesprzeć ponad 6,500 przedsiębiorstw. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych przedsiębiorstw, które doświadczyły spadku sprzedaży, oraz pomoc w kontynuowaniu działalności w trakcie i po wybuchu epidemii.

Komisja stwierdziła, że ​​program chorwacki jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności (i) pomoc nie przekroczy 100,000 30 EUR na beneficjenta, jak przewidziano w tymczasowych ramach prawnych dla przedsiębiorstw z sektora rolnictwa podstawowego; oraz (ii) pomoc w ramach programu może być przyznana do dnia 2021 czerwca 107 r. Komisja stwierdziła, że ​​środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 3 ust. b) TFUE i warunki określone w tymczasowych ramach prawnych.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z zasadami pomocy państwa UE. Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu przeciwdziałania ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą ​​poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.59815 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja strona internetowa po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

Trendy