Kontakt z nami

Gospodarka

„Płatności i kontrole w ramach wspólnej polityki rolnej powinny opierać się na beneficjentach końcowych”, eurodeputowany von Cramon

Opublikowany

on

Eurodeputowani głosowali nad nowymi przepisami dotyczącymi wspólnej polityki rolnej, która stanowi mniej więcej jedną trzecią budżetu UE. Reformy mające na celu uczynienie polityki bardziej trwałą zostały osłabione przez szereg poprawek głównych grup politycznych w parlamencie.

Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski przekonywał, że polityka musi przynosić korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne europejskim rolnikom i obywatelom. Żałował, że posłowie do PE byli mniej ambitni niż Komisja, jeśli chodzi o dostosowanie polityki do Zielonego Ładu, a także uczynienie jej bardziej sprawiedliwą.  

Deputowana Viola von Cramon (Green, DE) odniosła się krytycznie do porozumień osiągniętych przez trzy główne grupy w parlamencie - Europejską Partię Ludową, Socjaldemokratów i Odnów - za to, że nie wykorzystały okazji do przeprowadzenia reform, które doprowadziłyby do bardziej ekologicznej polityki które wspierałyby różnorodność biologiczną.  

Von Cramon ubolewa również, że słabe zarządzanie doprowadzi do niewłaściwego wykorzystania funduszy. Znaczną część WPR przeznacza się na płatności bezpośrednie przyznawane na podstawie hektarów lub ilości żywca, jako jedynych warunków otrzymania środków unijnych. Mówi, że doprowadziło to do złych i czasami przestępczych praktyk zawłaszczania ziemi, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Inną luką, na którą wskazuje w płatnościach w ramach WPR, jest fakt, że dopłaty są rozdzielane „na gospodarstwo”, gdzie ostatecznym beneficjentem tych dopłat może być jedna osoba - a niekoniecznie osoba pracująca w gospodarstwie. Z tego powodu Von Cramon jest przekonany, że płatności i kontrole WPR powinny opierać się na „beneficjentach końcowych” oraz że powinien istnieć sztywny limit (górny limit) maksymalnej kwoty rocznych dotacji, jaką pojedynczy beneficjent końcowy mógłby otrzymać.

Ogólnie rzecz biorąc, twierdzi, że istnieje potrzeba ściślejszej kontroli wydatków w ramach obu filarów (płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich).  

Von Cramon twierdzi, że kontynuując wspieranie upraw z hektara, sztandarowa polityka rolna UE zabija różnorodność biologiczną i oddala UE od jej zielonych celów i zobowiązań zawartych w porozumieniu klimatycznym z Paryża. Van Cramon jest jednym z wielu głosów, które mówią, że najwyższy czas, aby UE zerwała ze starymi praktykami silnego wspierania dużych międzynarodowych producentów rolnych i ponownie wprowadziła małych i średnich rolników ekologicznych oraz pozwoliła glebie i przyrodzie odzyskać część swojego stracił siłę.

EU

Zdaniem posłów „prawo do odłączenia się” powinno być podstawowym prawem całej UE 

Opublikowany

on

„Zawsze włączona kultura” stwarza poważne zagrożenie, mówią posłowie © Deagreez / Adobe Stock  

Parlament Europejski apeluje o prawo UE, które przyznaje pracownikom prawo do cyfrowego odłączenia się od pracy bez narażania się na negatywne konsekwencje. W swojej inicjatywie ustawodawczej, która została przyjęta 472 głosami za, 126 przeciw i 83 wstrzymującymi się, posłowie do PE wzywają Komisję do zaproponowania ustawy, która umożliwi osobom pracującym cyfrowo odłączenie się poza godzinami pracy. Powinien również ustanowić minimalne wymagania dotyczące pracy zdalnej oraz wyjaśnić warunki pracy, godziny i okresy odpoczynku.

Rosnące wykorzystanie zasobów cyfrowych do celów zawodowych doprowadziło do powstania kultury „zawsze włączonej”, która ma negatywny wpływ na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników - twierdzą posłowie. Chociaż praca w domu odegrała kluczową rolę w ochronie zatrudnienia i biznesu podczas kryzysu COVID-19, połączenie długich godzin pracy i wyższych wymagań prowadzi również do większej liczby przypadków lęku, depresji, wypalenia zawodowego i innych problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Posłowie uważają prawo do odłączenia się podstawowe prawo, które pozwala pracownikom powstrzymać się od angażowania się w zadania związane z pracą - takie jak rozmowy telefoniczne, e-maile i inna komunikacja cyfrowa - poza godzinami pracy. Obejmuje to wakacje i inne formy urlopu. Zachęca się państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby umożliwić pracownikom korzystanie z tego prawa, w tym poprzez układy zbiorowe między partnerami społecznymi. Powinny zapewnić, że pracownicy nie będą narażeni na dyskryminację, krytykę, zwolnienia lub inne niekorzystne działania pracodawców.

„Nie możemy porzucić milionów europejskich pracowników, którzy są wyczerpani presją, aby być zawsze aktywnymi i zbyt długimi godzinami pracy. Nadeszła chwila, aby stanąć u ich boku i dać im to, na co zasługują: prawo do odłączenia się. Jest to niezbędne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Nadszedł czas, aby zaktualizować prawa pracowników, aby odpowiadały nowym realiom ery cyfrowej ”- sprawozdawca Alex Agius Saliba (S&D, MT) powiedział po głosowaniu.

tło

Od wybuchu pandemii COVID-19 praca w domu wzrosła o prawie 30%. Oczekuje się, że liczba ta pozostanie wysoka lub nawet wzrośnie. Badania przeprowadzone przez Eurofound pokazuje, że osoby, które regularnie pracują w domu, są ponad dwukrotnie bardziej narażone na przekroczenie maksymalnej liczby 48 godzin pracy tygodniowo w porównaniu z osobami pracującymi w siedzibie pracodawcy. Prawie 30% osób pracujących w domu deklaruje, że pracuje w wolnym czasie codziennie lub kilka razy w tygodniu, w porównaniu z mniej niż 5% pracowników biurowych.

Więcej informacji 

Kontynuuj czytanie

Brexit

Rząd szkocki skomentował starania o pozostanie na Erasmusie

Opublikowany

on

Ministrowie z zadowoleniem przyjęli poparcie około 150 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy zwrócili się do Komisji Europejskiej o zbadanie, w jaki sposób Szkocja może nadal uczestniczyć w popularnym programie wymiany Erasmus. Posunięcie to nastąpiło tydzień po tym, jak minister szkolnictwa wyższego i dalszego Richard Lochhead przeprowadził owocne rozmowy z komisarzem ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, Marią Gabriel, w celu zbadania tego pomysłu. Do zeszłego roku ponad 2,000 szkockich studentów, pracowników i osób uczących się brało udział w programie rocznie, a Szkocja przyciągała proporcjonalnie więcej uczestników programu Erasmus z całej Europy - i wysyłała więcej w przeciwnym kierunku - niż jakikolwiek inny kraj w Wielkiej Brytanii.

Lochhead powiedział: „Utrata Erasmusa jest ogromnym ciosem dla tysięcy szkockich studentów, grup społecznych i dorosłych uczących się - ze wszystkich środowisk demograficznych - którzy nie mogą już mieszkać, uczyć się ani pracować w Europie.” To również zamyka drzwi dla ludzi do odwiedzenia Szkocja na Erasmusie, aby doświadczyć naszego kraju i kultury, i pocieszające jest to, że strata szans została zauważona przez 145 posłów z całej Europy, którzy chcą, aby Szkocja nadal zajmowała miejsce w programie Erasmus. Jestem wdzięczny Terry'emu Reintke i innym posłom do Parlamentu Europejskiego za ich wysiłki i dziękuję im za wyciągnięcie dłoni przyjaźni i solidarności z młodzieżą Szkocji. Mam szczerą nadzieję, że nam się uda.

„Odbyłem już wirtualne spotkanie z komisarzem Gabrielem. Zgodziliśmy się, że wycofanie się z programu Erasmus jest wysoce godne ubolewania i będziemy nadal badać z UE, jak zmaksymalizować dalsze zaangażowanie Szkocji w program. Rozmawiałem również z moim odpowiednikiem w walijskim rządzie i zgodziłem się utrzymywać bliski kontakt ”.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Kontynuuj czytanie

Gospodarka

Lagarde wzywa do szybkiej ratyfikacji UE nowej generacji

Opublikowany

on

Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, podzieliła się konkluzjami comiesięcznej Rady Prezesów strefy euro. Rada postanowiła potwierdzić swoje „bardzo akomodacyjne” stanowisko w polityce pieniężnej. Lagarde powiedziała, że ​​ponowny wzrost liczby COVID zakłócił działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie usług. 

Lagarde podkreśliła znaczenie unijnego pakietu nowej generacji i podkreśliła, że ​​powinien on zostać niezwłocznie wdrożony. Wezwała państwa członkowskie do jak najszybszej ratyfikacji.  

Oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu w banku centralnym i depozytu pozostanie na niezmienionym poziomie odpowiednio 0.00%, 0.25% i -0.50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie.

Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy w ramach programu zakupów w sytuacjach nadzwyczajnych w przypadku pandemii (OIPE) na łączną kwotę 1,850 mld euro. Rada Prezesów przeprowadzi zakupy aktywów netto w ramach OIPE co najmniej do końca marca 2022 r., Aw każdym razie do czasu, gdy uzna, że ​​faza kryzysu związanego z koronawirusem dobiegła końca. Będzie również w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach OIPE co najmniej do końca 2023 r. W każdym razie w przyszłości uda się wycofać portfel OIPE, aby uniknąć ingerencji w odpowiednią politykę pieniężną.

Po trzecie, zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) będą kontynuowane w miesięcznym tempie 20 miliardów euro. Rada Prezesów nadal oczekuje, że miesięczne zakupy aktywów netto w ramach APP będą działać tak długo, jak będzie to konieczne, aby wzmocnić akomodacyjny wpływ jej stóp procentowych, i zakończą się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC.

Rada Prezesów zamierza również w dalszym ciągu reinwestować w całości spłaty kwoty głównej z zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach APP przez dłuższy okres czasu po dacie rozpoczęcia podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC, aw każdym razie tak długo, jak to konieczne. utrzymanie korzystnych warunków płynności i dostatecznego dostosowania polityki pieniężnej.

Wreszcie Rada Prezesów będzie nadal zapewniać wystarczającą płynność poprzez swoje operacje refinansujące. W szczególności trzecia seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) pozostaje atrakcyjnym źródłem finansowania dla banków, wspierając kredyty bankowe dla firm i gospodarstw domowych.

Rada Prezesów jest w dalszym ciągu gotowa do odpowiedniego dostosowania wszystkich swoich instrumentów, tak aby inflacja dążyła do celu w sposób trwały, zgodnie z jej zobowiązaniem do symetrii.

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

Trendy