Kontakt z nami

Badania

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań i nauki przyniesie Europie większe korzyści gospodarcze i społeczne

Współpracownikiem Gość

Opublikowany

on

2 lutego ruszył program badawczy, innowacyjny i naukowy Horyzont Europa 2021-2027. Oficjalną inauguracją zajmuje się Komisja Europejska i portugalska prezydencja UE. Horyzont Europa to kluczowy instrument polityczny, który UE będzie wdrażać, aby zwiększyć konkurencyjność UE, sprostać celom ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspierać wdrażanie Zielonego Ładu UE. Ostatecznie uzgodniony budżet programu „Horyzont Europa” na następne siedem lat wynosi 95.5 mld euro, pisze David Harmon, dyrektor ds. publicznych w UE w firmie Huawei Technologies.

Wykorzystanie nowych i rozwijających się technologii to centralne elementy infrastruktury programu Horizon Europe. W rzeczywistości wszystkie kluczowe elementy składowe programu „Horyzont Europa” obejmują silne, oparte na współpracy elementy badawcze w zakresie TIK wspierające ważne cele polityki UE. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) będzie nadal wspierać przyszłych laureatów Nagrody Nobla w ramach pierwszego filaru programu „Horyzont Europa”. Wielu stypendystów ERC, którzy odnieśli sukces, uwzględni postęp w dziedzinie badań technologicznych w ramach swoich zaawansowanych propozycji badawczych.

Głównym celem drugiego filaru programu „Horyzont Europa” jest pobudzenie wzrostu gospodarczego w Europie i sprostanie wielkim globalnym wyzwaniom społecznym. Ponownie wspólne działania w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) będą wspierać zaproszenia UE w ramach programu „Horyzont Europa” obejmujące sektory zdrowia, energii, klimatu, rolnictwa i przemysłu. Głównym celem instytucji UE jest stworzenie ram politycznych, które dostosują Europę do ery cyfrowej. Europa jest obecnie domem dla 2% wszystkich globalnych działań badawczo-rozwojowych na świecie. Stanowi to podstawę do tworzenia niezbędnych cyfrowych i zrównoważonych narzędzi produkcyjnych, które zapewnią silniejsze łańcuchy wartości i bardziej innowacyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym w Europie.

Filar 3 programu „Horyzont Europa” zapewni wejście na rynek innowacyjnych produktów ICT. Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) i Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) wzmacniają synergię i współpracę między przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami badawczymi. Te odpowiednie organy pomogą rozwinąć firmy w Europie i zapewnią większe wsparcie finansowe start-upom technologicznym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

Wprowadzanie nowych standardów dla produktów technologicznych przyszłości rozpoczyna się na poziomie podstawowych badań naukowych. Bardzo ważne jest, aby istniała silna międzynarodowa współpraca w zakresie tworzenia nowych standardów dla produktów i usług technologicznych przyszłości. Współpraca i współpraca międzynarodowa może zapewnić, że jednolite, w przeciwieństwie do norm niezwiązanych z produkcją, mogą mieć zastosowanie do rozwoju nowej generacji inteligentnych sieci i usług. Jednolite normy dotyczące produktów w ogóle, w tym w sektorze technologii, obniżają koszty, promują wyższy poziom wydajności i wspierają innowacje.

Obszary polityki w zakresie badań i nauki są w rzeczywistości instrumentami ekonomicznymi. Kraje i firmy, które inwestują wyższe poziomy inwestycji w podstawową działalność badawczą opartą na współpracy, przynoszą większe korzyści ekonomiczne w średnim okresie. Horyzont Europa wspiera indywidualną doskonałość naukową. Jednak decydenci słusznie chcą zwiększyć poziom uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw w inicjatywach badawczych i innowacyjnych programu Horyzont Europa. Będzie to wspierać większy postęp gospodarczy, zauważając, że w samej UE działa ponad 25 milionów małych i średnich przedsiębiorstw.

David Harmon jest dyrektorem ds. Publicznych UE w Huawei Technologies i byłym członkiem gabinetu europejskiego komisarza ds. Badań, innowacji i nauki 2010-2014.

Biznes

Badania i innowacje naukowe niezbędne dla naprawy gospodarczej w Europie

Współpracownikiem Gość

Opublikowany

on

Kolejny budżet UE na lata 2021-2027 utoruje drogę dla silnego wsparcia UE dla sektorów badań, innowacji i nauki - niezwykle ważnych dla ożywienia gospodarczego w Europie, pisze David Harmon.

23 listopada Parlament Europejski ma głosować nad zapisami zmienionych ram budżetowych UE na lata 2021-2027.

Obecnie przeznacza się 94 mld euro na finansowanie programu Horizon Europe, nextGenerationEU i Digital Europe. Są to kluczowe inicjatywy UE, które zapewnią UE wiodącą pozycję w opracowywaniu nowych technologii cyfrowych. To jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Transformacja cyfrowa zajmuje centralne miejsce w kwestii tego, jak technologia rozwinie kluczowe branże wertykalne i przyszłe inteligentne sieci w Europie.

Europa posiada również know-how, aby realizować swoje kluczowe cele polityczne w ramach tych ważnych programów przewodnich UE i robić to w sposób przyjazny dla środowiska.

Najważniejsze jest to, że żyjemy teraz w erze 5G. Oznacza to, że nowe produkty, takie jak wideo w wysokiej rozdzielczości i samochody autonomiczne, staną się rzeczywistością w życiu codziennym. 5G napędza ten proces innowacji ICT. Jednak państwa członkowskie UE muszą współpracować, aby 5G odniosło sukces, aby gospodarczo rozwijać Europę i kompleksowo odpowiadać na szersze potrzeby społeczne.

Normy TIK muszą działać w sposób zorganizowany i wzajemnie powiązany. Rządy muszą zapewnić zarządzanie polityką częstotliwości w sposób gwarantujący, że samojezdne samochody mogą płynnie przekraczać granice.

Polityki na poziomie UE, które promują doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Europejskiej Rady ds. Innowacji, zapewniają obecnie, że wysoce innowacyjne produkty ICT z powodzeniem wchodzą na rynek UE.

Jednak sektor publiczny i prywatny muszą nadal ściśle współpracować przy realizacji celów polityki UE, które w pełni uwzględniają i integrują sektory badań, innowacji i nauki.

Już w ramach programu „Horyzont Europa” ustanawia się szereg partnerstw publiczno-prywatnych, które obejmą rozwój zarówno kluczowych technologii cyfrowych, jak i inteligentnych sieci i usług. Proces innowacji działa najlepiej, gdy społeczności prywatne, publiczne, edukacyjne i badawcze współpracują i współpracują w dążeniu do wspólnych celów politycznych.

W rzeczywistości, nawet w szerszym kontekście, 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ można osiągnąć dzięki naukowcom i badaczom z całego świata zaangażowanym we wspólne projekty.

Europa wykorzystuje swoje mocne strony w ramach programu „Horyzont Europa”.

W Europie pracują jedni z najlepszych twórców oprogramowania na świecie. Ponad jedna czwarta całego świata [email chroniony] odbywa się w Europie.

Horyzont Europa i poprzedni program Horyzont 2020 są uznawane za wiodące światowe inicjatywy badawcze. Ale przemysł musi stanąć na wysokości zadania, jeśli Horizon Europe ma odnieść sukces.

Horyzont Europa musi i będzie wspierać proces innowacji.

Ma to kluczowe znaczenie, jeśli tradycyjne branże, takie jak energetyka, transport, zdrowie i produkcja, mają być przystosowane do epoki cyfrowej.

Współpraca i współpraca międzynarodowa może i będzie wspierać realizację strategicznych, autonomicznych celów politycznych UE.

Żyjemy w cyfrowej rewolucji. Wszyscy musimy współpracować, aby ta rewolucja zakończyła się pozytywnym sukcesem dla wszystkich, a obejmuje to zlikwidowanie przepaści cyfrowej.

David Harmon, dyrektor ds. Rządowych UE w Huawei Technologies

David Harmon jest dyrektorem ds. Rządowych UE w Huawei Technologies

Teraz, gdy Europa jest u progu uzyskania zgody na warunki nowego budżetu UE 20210–2027, zainteresowane strony mogą przygotować się do pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach Horyzontu Europa. Publikacja takich zaproszeń odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 r. Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, dużych zbiorów danych, przetwarzania w chmurze i obliczeń o wysokiej wydajności odegrają kluczową rolę we wprowadzaniu na rynek nowych innowacyjnych produktów i usług ICT. W tym roku byliśmy świadkami bardzo pozytywnej roli, jaką nowe technologie mogą odegrać we wspieraniu szybkich platform internetowych i poprawianiu połączeń dla firm, przyjaciół i rodzin.

Ramy polityczne będą oczywiście musiały zostać wprowadzone w celu uwzględnienia rozwijających się technologii, które pojawiają się w strumieniu. Społeczeństwo obywatelskie, przemysł, sektor edukacji i badań naukowych muszą być w pełni zaangażowane w opracowywanie tej legislacyjnej mapy drogowej.

Znamy wyzwania, które przed nami stoją. A zatem wszyscy aktywnie podejmujmy te wyzwania w duchu determinacji, przyjaźni i współpracy międzynarodowej.

David Harmon jest dyrektorem ds. Spraw rządowych UE w Huawei Technologies i byłym członkiem gabinetu Komisarza Europejskiego ds. Badań, innowacji i nauki w latach 2010–2014.

Kontynuuj czytanie

sztuczna inteligencja

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie badań #ICT jest kluczowym kołem napędowym w podejmowaniu dzisiejszych globalnych wyzwań

Współpracownikiem Gość

Opublikowany

on

 

Badacze i naukowcy z całego świata pracują razem, aby znaleźć szczepionkę do zwalczania koronawirusa. Firmy z Europy, Chin, USA, Australii i Kanady przodują w poszukiwaniu rozwiązań medycznych w walce z Covid-19. Jednak w pracach nad wszystkimi tymi konkretnymi programami badawczymi jest jeden wspólny mianownik. Gromadzą naukowców z różnych części świata, aby pracować nad tą niezwykle ważną dziedziną badań nad zdrowiem, pisze Abraham Liu, główny przedstawiciel Huawei w instytucjach UE.

 

Abraham Liu, główny przedstawiciel Huawei w instytucjach UE.

Abraham Liu, główny przedstawiciel Huawei w instytucjach UE.

Dążenie do doskonałości naukowej nie kończy się na żadnej określonej granicy geograficznej. Jeżeli rządy lub firmy chcą dostarczać na rynek najbardziej innowacyjne produkty i rozwiązania, powinny realizować politykę międzynarodowej współpracy i zaangażowania.

Innymi słowy, zapewnienie, że najlepsi naukowcy na świecie będą współpracować w dążeniu do wspólnego celu. Może to na przykład odnosić się do wspólnych działań badawczych w zakresie zwalczania przewlekłych zaburzeń zdrowia, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i budowania najbardziej przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych miast przyszłości.

Postępy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) obecnie stanowią podstawę innowacyjnego rozwoju wszystkich branż wertykalnych. Sektory energetyki, transportu, zdrowia, przemysłu, finansów i rolnictwa są modernizowane i przekształcane w procesie pomysłowości cyfrowej.

  • 5G może teraz zapewnić zdalne prowadzenie operacji medycznych.
  • Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) mogą pomóc w identyfikacji Covid-19 za pośrednictwem aplikacji chmurowych.
  • Innowacje z zakresu Internetu Rzeczy (IOT) zapewniają bardziej efektywne działanie sieci wodociągowych poprzez automatyczną identyfikację usterek i wycieków.
  • Obecnie 25% wszystkich korków w miastach jest spowodowanych przez ludzi szukających miejsc parkingowych. Dzięki właściwemu wykorzystaniu centrów danych oraz integracji korzystania z usług wideo, głosowych i transmisji danych systemy sygnalizacji świetlnej i parkingowe są bardziej wydajne operacyjnie.
  • 5G zapewni autonomiczne samochody, ponieważ czasy reakcji w wykonywaniu instrukcji są teraz znacznie niższe w porównaniu z 4G. Firmy samochodowe używają obecnie serwerów do testowania nowych modeli pojazdów, zamiast rozmieszczać samochody fizyczne na potrzeby takich demonstracji.
  • 85% wszystkich tradycyjnych usług bankowych jest obecnie świadczonych online. Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji prowadzą również do walki z oszustwami związanymi z kartami kredytowymi.
  • Dzięki prawidłowemu zastosowaniu czujników do identyfikacji ciśnienia krwi i tętna u bydła produkcja mleka może wzrosnąć o 20%.

U podstaw wszystkich tych postępów leży bardzo silne zobowiązanie zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego do inwestowania w badania podstawowe. Obejmuje to takie obszary, jak algorytmy matematyczne, nauki o środowisku i efektywność energetyczna. Ale międzynarodowa współpraca i zaangażowanie są kluczowym elementem w realizacji cyfrowej transformacji, której jesteśmy dziś świadkami.

Cele polityczne programu „Horyzont Europa” (2021–2027) zostaną pomyślnie osiągnięte dzięki pozytywnej współpracy międzynarodowej. Ten program badawczy UE pomoże Europie dostosować się do ery cyfrowej, zbudować zieloną gospodarkę, przeciwdziałać zmianom klimatycznym i wdrożyć cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Huawei może i pomoże UE w realizacji tych niezwykle ważnych celów polityki społecznej i gospodarczej.

Huawei jest zdecydowany kontynuować naszą politykę międzynarodowego zaangażowania w dostarczanie na rynek nowych, innowacyjnych produktów i rozwiązań. Huawei zatrudnia w Europie ponad 2400 naukowców, z których 90% to lokalni rekruci. Nasza firma współpracuje z ponad 150 uniwersytetami w Europie w zakresie różnych działań badawczych. Huawei jest aktywnym uczestnikiem unijnych inicjatyw badawczych i naukowych, takich jak Horyzont 2020.

Prywatne i publiczne społeczności badawcze i edukacyjne ze wszystkich części świata - pracując razem - z poczuciem celu - mogą i będą stawić czoła poważnym globalnym wyzwaniom, przed którymi stoimy dzisiaj.

Tam, gdzie jesteśmy zjednoczeni, odniesiemy sukces. Tam, gdzie jesteśmy podzieleni, poniesiemy porażkę.

Kontynuuj czytanie

koronawirus

#Kazachstan zwiększa swoje # bezpieczeństwo biologiczne

Colin Stevens

Opublikowany

on

Od 16 marca Kazachstan znajduje się w stanie wyjątkowym. W kraju wprowadzono surowe środki kwarantanny, zawieszono transport publiczny, większość organizacji i instytucji przestawiła się na zdalny tryb pracy, ulice i obiekty mieszkalne są dezynfekowane, a pacjenci z COVID-pozytywni otrzymują opiekę medyczną.

Wprowadzono stan wyjątkowy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się niebezpiecznego wirusa w Kazachstanie. W dużej mierze nam się to udało. Pandemia nie rośnie wykładniczo: obecnie liczba przypadków nie przekracza 4,000 osób na populację 18 milionów Kazachstanu.

Oprócz kwarantanny cały system opieki zdrowotnej w Kazachstanie pracuje obecnie nad opracowaniem narzędzi do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Ważnym elementem tej pracy jest opracowanie domowego systemu testowego oraz stworzenie partii zestawów odczynników do wykrywania koronawirusa COVID-19 metodą łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (PCR).

Centralne Laboratorium Referencyjne (CRL), oddział Narodowego Centrum Biotechnologii w Ałmaty, wspólnie z jednostkami Narodowego Centrum Naukowego ds.Zakażeń Szczególnie Niebezpiecznych im.M. 19 koronawirusa w celu dalszego wyposażenia podległych instytucji Ministerstwa Zdrowia oraz stworzenia rezerwy strategicznej na wypadek rozprzestrzeniania się infekcji na terenie całego kraju.

Korzyści wynikające z tego, że jest to rozwój krajowy, wiąże się z szeregiem korzyści: dostępność wsparcia technicznego i doradczego, dostosowanie zestawów do sprzętu dostępnego na wydziałach Ministerstwa Zdrowia Republiki Kazachstanu, zapewnienie kilka innych rodzajów wsparcia od programistów. W ten sposób, dzięki własnemu laboratorium, Kazachstan był w stanie opracować i wdrożyć testy krajowe.

To Centralne Laboratorium Referencyjne (СRL) nie pojawiło się z powietrza, a jego bazą było Kazachskie Centrum Naukowe ds. Kwarantanny i Zakażeń Zoonotycznych imienia M. techniczne i personalne) do jego stworzenia.

Powszechnie wiadomo, że naturalne czynniki środowiskowe wpływają na rozprzestrzenianie się i funkcjonowanie naturalnych ognisk infekcji wywołujących choroby u ludzi. Ze względu na cechy geologiczne i klimatyczne (teren pustynny i górzysty) na znacznej części terytorium Kazachstanu występowały i są naturalne ogniska dżumy, cholery i innych chorób zakaźnych.

W związku z tym Kazachstan potrzebuje laboratorium na poziomie CRL, aby skutecznie przeciwdziałać obecnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa biologicznego. Budowę LRW rozpoczęto w kwietniu 2010 roku, a zakończono we wrześniu 2017 roku. Został on zbudowany w ramach Porozumienia Wykonawczego w sprawie likwidacji infrastruktury broni masowego rażenia, podpisanego przez Rządy Republiki Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych. Stany Ameryki, 23 sierpnia 2005 r.

Laboratorium zostało zbudowane i wyposażone kosztem funduszy amerykańskich w ramach wspólnego programu redukcji zagrożeń. Program jest realizowany przez Agencję Redukcji Zagrożeń Departamentu Obrony USA i ma na celu wzmocnienie reżimu nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia na Białorusi, w Kazachstanie, w Rosji i kilku innych krajach WNP.

Po zakończeniu budowy CRL została przekazana przez Amerykanów pod pełną kontrolę Kazachstanu. Od 1 stycznia 2020 roku Laboratorium jest w całości finansowane z budżetu Kazachstanu. Dziś Centralne Laboratorium Referencyjne (CRL) jest międzynarodowym, zaawansowanym ośrodkiem badawczym trzeciego stopnia ochrony biologicznej. Laboratorium należy do Kazachstanu i nie jest amerykańskie. Głównym celem jest zachowanie kolekcji patogenów i wirusów.

Kazachska kolekcja patogenów i wirusów gromadzona jest od lat (jedna z największych na świecie). Przechowywanie tych zbiorów wymaga specjalnych warunków z zapewnieniem wymogów bezpieczeństwa. Stary budynek laboratorium zbudowany w czasach radzieckich nie spełniał wymagań konstrukcyjnych i wyposażenia. Nowy budynek rozwiązał wszystkie te problemy. Posiada osobne laboratoria, zapewnia wentylację, powietrze przechodzi wielokrotną filtrację; wszystkie procedury są zgodne z międzynarodowymi standardami.

Do zadań laboratorium należy wzmacnianie możliwości diagnostyczno-badawczych w zakresie opracowywania i wdrażania polityki państwa w zakresie monitoringu epidemiologicznego i epizootologicznego. Specjalny personel inżynieryjno-techniczny został przeszkolony i przygotowany do obsługi laboratorium. W skład CRL wchodzą specjaliści z Kazachstanu z podległych organizacji trzech resortów: ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz rolnictwa.

Odkąd CRL powstała we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, od czasu do czasu w kilku rosyjskich mediach pojawiają się różne spekulacje na temat broni biologicznej rzekomo tworzonej w CRL, a także rozprzestrzeniania się sztucznych szczepów koronawirusa typu COVID-19. w chińskim mieście Wuhan.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu w niedawnym oficjalnym oświadczeniu stwierdziło, że to nieprawda ze względu na brak takich zdolności w CRL. Informacje publikowane w niektórych mediach, że kazachskie laboratorium rzekomo tworzy broń biologiczną mającą na celu pokonanie przedstawicieli słowiańskich grup etnicznych i ludów, są fikcją spiskową.

Kontrolowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych ma znaczenie międzynarodowe. Pod tym względem CRL w Kazachstanie jest gwarancją, że różne infekcje, które są szczególnie niebezpieczne dla ludzi, są dokładnie badane i niezawodnie powstrzymywane za pomocą terminowych działań podejmowanych przez kazachstańskich naukowców. Dowodzi tego przykład obecnej pandemii COVID-19.

 

Kontynuuj czytanie

Twitter

Facebook

Trendy