Kontakt z nami

Technologia cyfrowa

UE zamierza objąć światowe przywództwo w dziedzinie sztucznej inteligencji dzięki nowemu biuru ds. sztucznej inteligencji

DZIELIĆ:

Opublikowany

on


Komisja Europejska utworzyła Biuro ds. Sztucznej Inteligencji, którego zadaniem jest umożliwienie przyszłego rozwoju, wdrażania i wykorzystania sztucznej inteligencji w sposób sprzyjający korzyściom społecznym i gospodarczym oraz innowacjom, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Urząd będzie odgrywał kluczową rolę we wdrażaniu ustawy o sztucznej inteligencji, szczególnie w odniesieniu do modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Będzie także działać na rzecz wspierania badań naukowych i innowacji w zakresie godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz pozycjonowania UE jako lidera w dyskusjach międzynarodowych.

Biuro AI składa się z:

  • Jednostka ds. Regulacji i Zgodności, której zadaniem jest koordynacja podejścia regulacyjnego w celu ułatwienia jednolitego stosowania i egzekwowania ustawy o sztucznej inteligencji w całej Unii, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Jednostka będzie uczestniczyć w dochodzeniach w sprawie ewentualnych naruszeń i nakładać sankcje.
  • Jednostka poświęcona bezpieczeństwu sztucznej inteligencji, która skupi się na identyfikacji ryzyka systemowego w przypadku bardzo skutecznych modeli ogólnego przeznaczenia, możliwych środkach łagodzących, a także ocenie i testowaniu podejść.
  • Jednostka ds. doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki, która będzie wspierać i finansować badania i rozwój w celu wspierania ekosystemu doskonałości, koordynując inicjatywę GenAI4EU, stymulując rozwój modeli i ich integrację z innowacyjnymi zastosowaniami.
  • Jednostka ds. sztucznej inteligencji na rzecz dobra społecznego, której zadaniem jest projektowanie i wdrażanie na dobre międzynarodowego zaangażowania Biura AI w sztuczną inteligencję, np. modelowanie pogody, diagnostyka nowotworów i cyfrowe bliźniaki na potrzeby rekonstrukcji.
  • Jednostka ds. innowacji i koordynacji polityki w zakresie sztucznej inteligencji, która będzie nadzorować realizację unijnej strategii w zakresie sztucznej inteligencji, monitorować trendy i inwestycje, stymulować wdrażanie sztucznej inteligencji za pośrednictwem sieci europejskich ośrodków innowacji cyfrowych i zakładać fabryki sztucznej inteligencji, a także wspierać innowacyjny ekosystem poprzez wspieranie piaskownice regulacyjne i testy w świecie rzeczywistym.

Biurem AI będzie kierować szef Biura AI i będzie ono pracować pod kierunkiem głównego doradcy naukowego, aby zapewnić doskonałość naukową w ocenie modeli i innowacyjnych podejść, oraz doradcy ds. spraw międzynarodowych, który będzie monitorował nasze zaangażowanie w pracę ściśle z partnerami międzynarodowymi w zakresie godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Do realizacji swoich zadań Biuro AI będzie zatrudniać ponad 140 pracowników. W skład personelu będą wchodzić specjaliści ds. technologii, asystenci administracyjni, prawnicy, specjaliści ds. polityki i ekonomiści.

Biuro zapewni spójne wdrożenie ustawy o sztucznej inteligencji, wspierając organy zarządzające w państwach członkowskich. Biuro AI będzie również bezpośrednio egzekwować zasady dotyczące modeli AI ogólnego przeznaczenia. We współpracy z twórcami sztucznej inteligencji, środowiskiem naukowym i innymi zainteresowanymi stronami Biuro ds. AI będzie koordynować opracowywanie najnowocześniejszych kodeksów postępowania, przeprowadzać testowanie i ocenę modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, zwracać się o informacje i stosować sankcje , kiedy konieczne.

Aby zapewnić podejmowanie decyzji na podstawie świadomych informacji, Biuro AI będzie współpracować z państwami członkowskimi i szerszą społecznością ekspertów za pośrednictwem specjalnych forów i grup ekspertów. Na poziomie UE Biuro ds. Sztucznej Inteligencji będzie ściśle współpracować z Europejską Radą ds. Sztucznej Inteligencji złożoną z przedstawicieli państw członkowskich. Panel naukowy złożony z niezależnych ekspertów zapewni silne powiązania ze społecznością naukową, a dalsza wiedza specjalistyczna zostanie zgromadzona na forum doradczym reprezentującym zrównoważony wybór zainteresowanych stron, w tym przemysłu, start-upów i MŚP, środowisk akademickich, ośrodków doradczych i społeczeństwa obywatelskiego.

Biuro ds. AI będzie promować innowacyjny ekosystem UE na rzecz godnej zaufania sztucznej inteligencji. Przyczyni się do tego poprzez zapewnianie porad na temat najlepszych praktyk i umożliwianie dostępu do piaskownic AI, testów w świecie rzeczywistym i innych europejskich struktur wsparcia na rzecz wdrażania sztucznej inteligencji, takich jak ośrodki testowania i eksperymentowania w zakresie sztucznej inteligencji, europejskie centra innowacji cyfrowych oraz Fabryki. Będzie wspierać działania badawcze i innowacyjne w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki oraz wdraża inicjatywy takie jak GenAI4EU, aby zapewnić, że modele ogólnego przeznaczenia sztucznej inteligencji opracowane w Europie i szkolone za pomocą superkomputerów w UE zostaną dostrojone i zintegrowane z nowatorskimi zastosowaniami w całej gospodarce , stymulując inwestycje.

reklama

Wreszcie od Biura ds. Sztucznej Inteligencji oczekuje się zapewnienia strategicznego, spójnego i skutecznego europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji na poziomie międzynarodowym, stając się globalnym punktem odniesienia.

Zmiany organizacyjne wejdą w życie 16 czerwca. Pierwsze posiedzenie Zarządu AI powinno odbyć się do końca czerwca. Biuro AI przygotowuje wytyczne dotyczące definicji systemu AI oraz zakazów, które zostaną wdrożone sześć miesięcy po wejściu w życie ustawy o AI, czyli do końca lipca 2024 r. Urząd przygotowuje się także do koordynowania prac opracowanie kodeksów postępowania dotyczących obowiązków dotyczących modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia, termin płatności dziewięć miesięcy po wejściu w życie.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy