Kontakt z nami

Konkurs

Konkurencja: Komisja publikuje wyniki oceny obwieszczenia w sprawie definicji rynku

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska opublikowała plik Dokument roboczy służb który podsumowuje ustalenia oceny obwieszczenia w sprawie definicji rynku stosowanej w unijnym prawie konkurencji.

Celem oceny było wniesienie wkładu do przeprowadzonej przez Komisję oceny funkcjonowania obwieszczenia w sprawie definicji rynku, w celu podjęcia decyzji o uchyleniu obwieszczenia, pozostawieniu go bez zmian lub zmianie.

Wiceprezes wykonawczy Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Musimy przeanalizować rynek i granice rynku, na którym konkurują firmy. W tym kontekście bardzo przydatne jest obwieszczenie w sprawie definicji rynku. Ocena potwierdziła, że ​​zapewnia zainteresowanym stronom jasność i przejrzystość tego, jak podchodzimy do definicji rynku. Podstawowe zasady obwieszczenia w sprawie definicji rynku, oparte na orzecznictwie sądów UE, pozostają do dziś słuszne. Jednocześnie ocena wskazuje, że obwieszczenie nie obejmuje w pełni ostatnich zmian w praktyce definiowania rynku, w tym zmian związanych z cyfryzacją gospodarki. Przeanalizujemy teraz, czy i jak należy zmienić Zawiadomienie, aby rozwiązać problemy, które zidentyfikowaliśmy”.

reklama

Komisja rozpoczęła ocenę zawiadomienia w sprawie definicji rynku w marcu 2020 r. Podczas oceny Komisja zebrała dowody, aby zrozumieć, jak zawiadomienie sprawdzało się od czasu jego przyjęcia w 1997 r. Zebrane dowody obejmują między innymi wkład zainteresowanych stron zebrany w Konsultacje publiczne które miało miejsce pomiędzy czerwiec i październik 2020 r. Ponadto Komisja skonsultował się z krajowymi organami ochrony konkurencji UE oraz proaktywnie współpracował z ekspertami i przedstawicielami grup interesariuszy. o o o o Wreszcie Komisja zwróciła się o ocenę zewnętrzną external wspierać badanie, w którym dokonano przeglądu odpowiednich praktyk w innych jurysdykcjach, a także literatury prawniczej i ekonomicznej w odniesieniu do czterech konkretnych aspektów definicji rynku: (i) digitalizacji, (ii) innowacji, (iii) definicji rynku geograficznego oraz (iv) technik ilościowych.

Wyniki ewaluacji

Ocena wykazała, że ​​obwieszczenie w sprawie definicji rynku pozostaje bardzo istotne, ponieważ zapewnia spółkom i innym zainteresowanym stronom jasność i przejrzystość podejścia Komisji do definicji rynku – ważny pierwszy krok w ocenie Komisji w wielu sprawach antymonopolowych i fuzji.

reklama

Wyniki oceny wskazują, że obwieszczenie w sprawie definicji rynku skutecznie zapewnia prawidłowe, wyczerpujące i jasne wskazówki dotyczące kluczowych kwestii definicji rynku oraz podejścia Komisji do tego zagadnienia. .

Jednocześnie ocena sugeruje również, że obwieszczenie nie odzwierciedla w pełni zmian w zakresie najlepszych praktyk w zakresie definicji rynku, które miały miejsce od 1997 r., w tym najnowszych zmian w orzecznictwie UE. Na przykład Komisja udoskonaliła swoje podejście do definicji rynku zgodnie z panującymi warunkami rynkowymi, które obecnie są coraz bardziej cyfrowe i wzajemnie powiązane, oraz z wyrafinowaniem dostępnych narzędzi, takich jak ulepszone przetwarzanie dużej liczby dokumentów lub udoskonalone techniki ilościowe. Ponadto od czasu przyjęcia obwieszczenia Komisja zgromadziła również większe doświadczenie w analizowaniu rynków, które mogą mieć charakter globalny lub przynajmniej szerszy niż Europejski Obszar Gospodarczy.

 Zgodnie z oceną obszary, w których obwieszczenie w sprawie definicji rynku może nie być w pełni aktualne, obejmują: (i) zastosowanie i cel testu SSNIP (niewielki znaczący, nieprzejściowy wzrost ceny) w definiowaniu właściwych rynków; (ii) rynków cyfrowych, w szczególności w odniesieniu do produktów lub usług sprzedawanych po zerowej cenie pieniężnej oraz cyfrowych „ekosystemów”; (iii) ocena rynków geograficznych w warunkach globalizacji i konkurencji importowej; (iv) techniki ilościowe; (v) obliczanie udziałów w rynku; oraz (vi) konkurencja pozacenowa (w tym innowacyjność).

Komisja zastanowi się nad potrzebą i sposobami rozwiązania problemów zidentyfikowanych w kontekście oceny.

tło

Definicja rynku to narzędzie do określenia granic konkurencji między przedsiębiorstwami. Celem zdefiniowania właściwego rynku produktowego i geograficznego jest zidentyfikowanie rzeczywistych konkurentów, którzy ograniczają decyzje handlowe zainteresowanych przedsiębiorstw, takie jak ich decyzje cenowe. To właśnie z tej perspektywy definicja rynku umożliwia m.in. obliczenie udziałów w rynku, które dostarczają istotnych informacji do celów oceny siły rynkowej w kontekście postępowania fuzji lub postępowania antymonopolowego.

Definicje rynkowe odzwierciedlają realia rynkowe. W związku z tym różnią się one w poszczególnych sektorach i mogą z czasem ewoluować. Definicje rynków geograficznych mogą na przykład wahać się od rynków krajowych lub lokalnych – takich jak sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych – do rynków globalnych, takich jak sprzedaż komponentów lotniczych. Ponieważ realia rynkowe ewoluują w czasie, definicje rynku opracowane przez Komisję również ewoluują w czasie.

Pandemia Powiadomienie o definicji rynku zawiera wytyczne dotyczące zasad i najlepszych praktyk dotyczących stosowania przez Komisję koncepcji właściwego rynku produktowego i geograficznego w egzekwowaniu unijnego prawa konkurencji.

Więcej informacji

Zobacz dedykowana strona internetowa DG ds. Konkurencji, który zawiera wszystkie uwagi zainteresowanych stron przedłożone w kontekście oceny, podsumowania różnych działań konsultacyjnych oraz sprawozdanie końcowe z badania wspierającego ocenę.

Konkurs

Firmy samochodowe ukarały grzywną w wysokości 875 mln euro za zmowę przeciwko technologiom usuwania NOx

Opublikowany

on

Komisja Europejska ustaliła, że ​​Daimler, BMW i grupa Volkswagen (Volkswagen, Audi i Porsche) naruszyły unijne przepisy antymonopolowe, zmawiając się na temat rozwoju technicznego w dziedzinie oczyszczania NOx. 

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 875 mln euro. Daimler nie został ukarany grzywną, ponieważ ujawnił Komisji istnienie kartelu. Wszystkie strony potwierdziły swój udział w kartelu i zgodziły się na rozstrzygnięcie sprawy.

Wiceprzewodnicząca Wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Pięciu producentów samochodów Daimler, BMW, Volkswagen, Audi i Porsche posiadało technologię pozwalającą na zmniejszenie szkodliwych emisji [ale] uniknęli konkurowania, wykorzystując pełny potencjał tej technologii. . Konkurencja i innowacje w zakresie zarządzania zanieczyszczeniami samochodowymi są niezbędne dla Europy, aby osiągnąć ambitne cele Zielonego Ładu”. 

reklama

Producenci samochodów odbywali regularne spotkania techniczne w celu omówienia rozwoju technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), która eliminuje szkodliwe emisje tlenków azotu (NOx) z samochodów osobowych z silnikiem Diesla poprzez wtrysk mocznika (zwanego również „AdBlue”) do układu wydechowego strumień gazu. Przez ponad pięć lat (2009 - 2014) producenci samochodów zmawiali się, aby uniknąć konkurencji przy użyciu tej nowej technologii.

Jest to pierwsza decyzja o zakazie kartelowym oparta wyłącznie na ograniczeniu rozwoju technicznego, a nie na ustalaniu cen, podziale rynku lub podziale klientów.

Narzędzie Whistleblower

reklama

Komisja utworzyła narzędzie ułatwiające osobom fizycznym ostrzeganie o zachowaniach antykonkurencyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich anonimowości. . Narzędzie chroni anonimowość sygnalistów dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi szyfrowanej wiadomości, który umożliwia dwukierunkową komunikację. Narzędzie jest dostępne za pośrednictwem tego link.

Kontynuuj czytanie

Konkurs

Konkurencja: Komisja Europejska publikuje Raport na temat polityki konkurencji 2020

Opublikowany

on

Komisja Europejska opublikowała Raport na temat Polityki Konkurencji do 2020 r., w którym przedstawiono kluczowe inicjatywy polityczne i legislacyjne podjęte w ubiegłym roku oraz wybrane decyzje. W 2020 r. unijna polityka konkurencji w znacznym stopniu przyczyniła się do wysiłków Komisji mających na celu reagowanie na epidemię koronawirusa, zarówno pod względem stanu zagrożenia zdrowia, jak i jego wpływu na źródła utrzymania obywateli. Pomoc publiczna Tymczasowe ramy, przyjęty na początku kryzysu, umożliwił państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii koronawirusa. W obszarze ochrony konkurencji Komisja opublikowała: Komunikacja udzielanie wskazówek firmom współpracującym przy projektach mających na celu rozwiązanie problemu niedoborów dostaw podstawowych produktów i usług związanych z koronawirusem, takich jak leki i sprzęt medyczny.

Ponadto, pomimo wyzwań związanych ze zmienionymi warunkami pracy, w 2020 r. Komisja podjęła kilka decyzji w tym zakresie, w tym trzy decyzje kartelowe i 5 antymonopolowych. Uruchomiła również dochodzenie antymonopolowe w sektorze Internetu rzeczy (IoT) dla produktów i usług konsumenckich w UE. Również w obszarze kontroli połączeń Komisja przyjęła ponad 350 decyzji w sprawie połączeń i interweniowała w 18 sprawach (w tym 13 połączeń zatwierdzonych pod warunkiem podjęcia zobowiązań w pierwszej fazie i 3 rozliczonych ze środkami zaradczymi po drugiej fazie). Komisja przyjęła również wniosek dotyczący Ustawa o rynkach cyfrowych zajęła się negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z pewnych zachowań platform działających jako cyfrowi „strażnicy” jednolitego rynku i opublikowała Biała Księga, aby opracować narzędzia i polityki w celu lepszego przeciwdziałania zakłócającym skutkom subsydiów zagranicznych na rynku wewnętrznym. Pełny tekst sprawozdania (dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w innych językach) oraz towarzyszący mu dokument roboczy (dostępny w języku angielskim) są dostępne tutaj.

reklama

Kontynuuj czytanie

Konkurs

Komisja uruchamia sondę na Facebook Marketplace

Opublikowany

on

W dniu dzisiejszym (4 czerwca) Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie w celu oceny, czy Facebook naruszył unijne reguły konkurencji, pisze Katarzyna Feore. 

Dostawcy ogłoszeń online reklamują swoje usługi za pośrednictwem Facebooka, jednocześnie konkurując z własnym serwisem ogłoszeń online Facebook „Facebook Marketplace”. Komisja bada, czy Facebook mógł dać Facebook Marketplace nieuczciwą przewagę konkurencyjną, wykorzystując dane uzyskane od konkurencyjnych dostawców podczas reklamowania się na Facebooku. 

W formalnym dochodzeniu zostanie również ocenione, czy Facebook łączy swój internetowy serwis ogłoszeń „Facebook Marketplace” ze swoją siecią społecznościową. Komisja zbada, czy sposób, w jaki Facebook Marketplace jest osadzony w sieci społecznościowej, stanowi formę wiązania, która daje mu przewagę w docieraniu do klientów. Jako „rynek społecznościowy” możesz również zobaczyć szersze profile, wspólnych znajomych i czatować za pomocą komunikatora Facebooka, co jest inne niż u innych dostawców.

reklama

Komisja zwraca uwagę, że przy prawie trzech miliardach osób korzystających z Facebooka miesięcznie i prawie siedmiu milionach firm reklamujących się, Facebook ma dostęp do ogromnej ilości danych na temat działań użytkowników jego sieci społecznościowej i nie tylko, dzięki czemu może docierać do określonych grup klientów. .

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Przyjrzymy się szczegółowo, czy Facebook ma nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną, w szczególności w sektorze ogłoszeń drobnych online, gdzie ludzie codziennie kupują i sprzedają towary i gdzie Facebook konkuruje również z firmami, od których zbiera dane. W dzisiejszej gospodarce cyfrowej dane nie powinny być wykorzystywane w sposób zakłócający konkurencję”. 

Wielka Brytania: „Będziemy ściśle współpracować z Komisją Europejską”

reklama

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Marketingu (CMA) również wszczął dochodzenie w sprawie działań Facebooka w tym obszarze. Rzeczniczka Komisji ds. konkurencji, Ariana Podesta, powiedziała: „Komisja będzie dążyć do ścisłej współpracy z brytyjskim Urzędem ds. Konkurencji i Rynków w miarę rozwoju niezależnych dochodzeń”.

Andrea Coscelli, dyrektor naczelny CMA, powiedział: „Zamierzamy dokładnie zbadać wykorzystanie danych przez Facebooka, aby ocenić, czy jego praktyki biznesowe dają mu nieuczciwą przewagę w sektorach randek internetowych i ogłoszeń drobnych.

„Każda taka przewaga może utrudnić odniesienie sukcesu konkurencyjnym firmom, w tym nowym i mniejszym firmom, i może ograniczyć wybór klientów.

„Będziemy ściśle współpracować z Komisją Europejską, gdy będziemy badać te problemy, a także będziemy kontynuować naszą koordynację z innymi agencjami w celu rozwiązania tych globalnych problemów”.

CMA podkreśliła, w jaki sposób login do Facebooka, który może być używany do logowania się na innych stronach internetowych, aplikacjach i usługach przy użyciu ich danych logowania na Facebooku, może być wykorzystywany do korzystania z własnych usług Facebooka. CMA podkreśla również „Facebook Dating” – usługę profilowania randek, którą uruchomiono w Europie w 2020 roku.

Niezależnie od tego nowego dochodzenia w sprawie wykorzystania przez Facebook danych rynku reklamy, brytyjska Jednostka Rynków Cyfrowych (DMU) zaczęła przyglądać się, jak kodeksy postępowania mogłyby w praktyce działać w celu regulowania relacji między platformami cyfrowymi i grupami, takimi jak małe firmy, które polegaj na tych platformach, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. 

DMU działa w „cieni”, nieustawowej formie, oczekując na uchwalenie ustawodawstwa, które zapewni mu pełnię uprawnień. . Przedtem CMA będzie kontynuować prace promujące konkurencję i interesy konsumentów na rynkach cyfrowych, w tym podejmować w razie potrzeby działania egzekucyjne.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy