Kontakt z nami

Konkurs

Konkurencja: Komisja Europejska publikuje Raport na temat polityki konkurencji 2020

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska opublikowała Raport na temat Polityki Konkurencji do 2020 r., w którym przedstawiono kluczowe inicjatywy polityczne i legislacyjne podjęte w ubiegłym roku oraz wybrane decyzje. W 2020 r. unijna polityka konkurencji w znacznym stopniu przyczyniła się do wysiłków Komisji mających na celu reagowanie na epidemię koronawirusa, zarówno pod względem stanu zagrożenia zdrowia, jak i jego wpływu na źródła utrzymania obywateli. Pomoc publiczna Tymczasowe ramy, przyjęty na początku kryzysu, umożliwił państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii koronawirusa. W obszarze ochrony konkurencji Komisja opublikowała: Komunikacja udzielanie wskazówek firmom współpracującym przy projektach mających na celu rozwiązanie problemu niedoborów dostaw podstawowych produktów i usług związanych z koronawirusem, takich jak leki i sprzęt medyczny.

Ponadto, pomimo wyzwań związanych ze zmienionymi warunkami pracy, w 2020 r. Komisja podjęła kilka decyzji w tym zakresie, w tym trzy decyzje kartelowe i 5 antymonopolowych. Uruchomiła również dochodzenie antymonopolowe w sektorze Internetu rzeczy (IoT) dla produktów i usług konsumenckich w UE. Również w obszarze kontroli połączeń Komisja przyjęła ponad 350 decyzji w sprawie połączeń i interweniowała w 18 sprawach (w tym 13 połączeń zatwierdzonych pod warunkiem podjęcia zobowiązań w pierwszej fazie i 3 rozliczonych ze środkami zaradczymi po drugiej fazie). Komisja przyjęła również wniosek dotyczący Ustawa o rynkach cyfrowych zajęła się negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z pewnych zachowań platform działających jako cyfrowi „strażnicy” jednolitego rynku i opublikowała Biała Księga, aby opracować narzędzia i polityki w celu lepszego przeciwdziałania zakłócającym skutkom subsydiów zagranicznych na rynku wewnętrznym. Pełny tekst sprawozdania (dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w innych językach) oraz towarzyszący mu dokument roboczy (dostępny w języku angielskim) są dostępne tutaj.

reklama

Konkurs

Konkurencja: Komisja publikuje wyniki oceny obwieszczenia w sprawie definicji rynku

Opublikowany

on

Komisja Europejska opublikowała plik Dokument roboczy służb który podsumowuje ustalenia oceny obwieszczenia w sprawie definicji rynku stosowanej w unijnym prawie konkurencji.

Celem oceny było wniesienie wkładu do przeprowadzonej przez Komisję oceny funkcjonowania obwieszczenia w sprawie definicji rynku, w celu podjęcia decyzji o uchyleniu obwieszczenia, pozostawieniu go bez zmian lub zmianie.

Wiceprezes wykonawczy Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Musimy przeanalizować rynek i granice rynku, na którym konkurują firmy. W tym kontekście bardzo przydatne jest obwieszczenie w sprawie definicji rynku. Ocena potwierdziła, że ​​zapewnia zainteresowanym stronom jasność i przejrzystość tego, jak podchodzimy do definicji rynku. Podstawowe zasady obwieszczenia w sprawie definicji rynku, oparte na orzecznictwie sądów UE, pozostają do dziś słuszne. Jednocześnie ocena wskazuje, że obwieszczenie nie obejmuje w pełni ostatnich zmian w praktyce definiowania rynku, w tym zmian związanych z cyfryzacją gospodarki. Przeanalizujemy teraz, czy i jak należy zmienić Zawiadomienie, aby rozwiązać problemy, które zidentyfikowaliśmy”.

reklama

Komisja rozpoczęła ocenę zawiadomienia w sprawie definicji rynku w marcu 2020 r. Podczas oceny Komisja zebrała dowody, aby zrozumieć, jak zawiadomienie sprawdzało się od czasu jego przyjęcia w 1997 r. Zebrane dowody obejmują między innymi wkład zainteresowanych stron zebrany w Konsultacje publiczne które miało miejsce pomiędzy czerwiec i październik 2020 r. Ponadto Komisja skonsultował się z krajowymi organami ochrony konkurencji UE oraz proaktywnie współpracował z ekspertami i przedstawicielami grup interesariuszy. o o o o Wreszcie Komisja zwróciła się o ocenę zewnętrzną external wspierać badanie, w którym dokonano przeglądu odpowiednich praktyk w innych jurysdykcjach, a także literatury prawniczej i ekonomicznej w odniesieniu do czterech konkretnych aspektów definicji rynku: (i) digitalizacji, (ii) innowacji, (iii) definicji rynku geograficznego oraz (iv) technik ilościowych.

Wyniki ewaluacji

Ocena wykazała, że ​​obwieszczenie w sprawie definicji rynku pozostaje bardzo istotne, ponieważ zapewnia spółkom i innym zainteresowanym stronom jasność i przejrzystość podejścia Komisji do definicji rynku – ważny pierwszy krok w ocenie Komisji w wielu sprawach antymonopolowych i fuzji.

reklama

Wyniki oceny wskazują, że obwieszczenie w sprawie definicji rynku skutecznie zapewnia prawidłowe, wyczerpujące i jasne wskazówki dotyczące kluczowych kwestii definicji rynku oraz podejścia Komisji do tego zagadnienia. .

Jednocześnie ocena sugeruje również, że obwieszczenie nie odzwierciedla w pełni zmian w zakresie najlepszych praktyk w zakresie definicji rynku, które miały miejsce od 1997 r., w tym najnowszych zmian w orzecznictwie UE. Na przykład Komisja udoskonaliła swoje podejście do definicji rynku zgodnie z panującymi warunkami rynkowymi, które obecnie są coraz bardziej cyfrowe i wzajemnie powiązane, oraz z wyrafinowaniem dostępnych narzędzi, takich jak ulepszone przetwarzanie dużej liczby dokumentów lub udoskonalone techniki ilościowe. Ponadto od czasu przyjęcia obwieszczenia Komisja zgromadziła również większe doświadczenie w analizowaniu rynków, które mogą mieć charakter globalny lub przynajmniej szerszy niż Europejski Obszar Gospodarczy.

 Zgodnie z oceną obszary, w których obwieszczenie w sprawie definicji rynku może nie być w pełni aktualne, obejmują: (i) zastosowanie i cel testu SSNIP (niewielki znaczący, nieprzejściowy wzrost ceny) w definiowaniu właściwych rynków; (ii) rynków cyfrowych, w szczególności w odniesieniu do produktów lub usług sprzedawanych po zerowej cenie pieniężnej oraz cyfrowych „ekosystemów”; (iii) ocena rynków geograficznych w warunkach globalizacji i konkurencji importowej; (iv) techniki ilościowe; (v) obliczanie udziałów w rynku; oraz (vi) konkurencja pozacenowa (w tym innowacyjność).

Komisja zastanowi się nad potrzebą i sposobami rozwiązania problemów zidentyfikowanych w kontekście oceny.

tło

Definicja rynku to narzędzie do określenia granic konkurencji między przedsiębiorstwami. Celem zdefiniowania właściwego rynku produktowego i geograficznego jest zidentyfikowanie rzeczywistych konkurentów, którzy ograniczają decyzje handlowe zainteresowanych przedsiębiorstw, takie jak ich decyzje cenowe. To właśnie z tej perspektywy definicja rynku umożliwia m.in. obliczenie udziałów w rynku, które dostarczają istotnych informacji do celów oceny siły rynkowej w kontekście postępowania fuzji lub postępowania antymonopolowego.

Definicje rynkowe odzwierciedlają realia rynkowe. W związku z tym różnią się one w poszczególnych sektorach i mogą z czasem ewoluować. Definicje rynków geograficznych mogą na przykład wahać się od rynków krajowych lub lokalnych – takich jak sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych – do rynków globalnych, takich jak sprzedaż komponentów lotniczych. Ponieważ realia rynkowe ewoluują w czasie, definicje rynku opracowane przez Komisję również ewoluują w czasie.

Pandemia Powiadomienie o definicji rynku zawiera wytyczne dotyczące zasad i najlepszych praktyk dotyczących stosowania przez Komisję koncepcji właściwego rynku produktowego i geograficznego w egzekwowaniu unijnego prawa konkurencji.

Więcej informacji

Zobacz dedykowana strona internetowa DG ds. Konkurencji, który zawiera wszystkie uwagi zainteresowanych stron przedłożone w kontekście oceny, podsumowania różnych działań konsultacyjnych oraz sprawozdanie końcowe z badania wspierającego ocenę.

Kontynuuj czytanie

Konkurs

Firmy samochodowe ukarały grzywną w wysokości 875 mln euro za zmowę przeciwko technologiom usuwania NOx

Opublikowany

on

Komisja Europejska ustaliła, że ​​Daimler, BMW i grupa Volkswagen (Volkswagen, Audi i Porsche) naruszyły unijne przepisy antymonopolowe, zmawiając się na temat rozwoju technicznego w dziedzinie oczyszczania NOx. 

Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 875 mln euro. Daimler nie został ukarany grzywną, ponieważ ujawnił Komisji istnienie kartelu. Wszystkie strony potwierdziły swój udział w kartelu i zgodziły się na rozstrzygnięcie sprawy.

Wiceprzewodnicząca Wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Pięciu producentów samochodów Daimler, BMW, Volkswagen, Audi i Porsche posiadało technologię pozwalającą na zmniejszenie szkodliwych emisji [ale] uniknęli konkurowania, wykorzystując pełny potencjał tej technologii. . Konkurencja i innowacje w zakresie zarządzania zanieczyszczeniami samochodowymi są niezbędne dla Europy, aby osiągnąć ambitne cele Zielonego Ładu”. 

reklama

Producenci samochodów odbywali regularne spotkania techniczne w celu omówienia rozwoju technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), która eliminuje szkodliwe emisje tlenków azotu (NOx) z samochodów osobowych z silnikiem Diesla poprzez wtrysk mocznika (zwanego również „AdBlue”) do układu wydechowego strumień gazu. Przez ponad pięć lat (2009 - 2014) producenci samochodów zmawiali się, aby uniknąć konkurencji przy użyciu tej nowej technologii.

Jest to pierwsza decyzja o zakazie kartelowym oparta wyłącznie na ograniczeniu rozwoju technicznego, a nie na ustalaniu cen, podziale rynku lub podziale klientów.

Narzędzie Whistleblower

reklama

Komisja utworzyła narzędzie ułatwiające osobom fizycznym ostrzeganie o zachowaniach antykonkurencyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich anonimowości. . Narzędzie chroni anonimowość sygnalistów dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi szyfrowanej wiadomości, który umożliwia dwukierunkową komunikację. Narzędzie jest dostępne za pośrednictwem tego link.

Kontynuuj czytanie

Konkurs

Komisja uruchamia sondę na Facebook Marketplace

Opublikowany

on

W dniu dzisiejszym (4 czerwca) Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie w celu oceny, czy Facebook naruszył unijne reguły konkurencji, pisze Katarzyna Feore. 

Dostawcy ogłoszeń online reklamują swoje usługi za pośrednictwem Facebooka, jednocześnie konkurując z własnym serwisem ogłoszeń online Facebook „Facebook Marketplace”. Komisja bada, czy Facebook mógł dać Facebook Marketplace nieuczciwą przewagę konkurencyjną, wykorzystując dane uzyskane od konkurencyjnych dostawców podczas reklamowania się na Facebooku. 

W formalnym dochodzeniu zostanie również ocenione, czy Facebook łączy swój internetowy serwis ogłoszeń „Facebook Marketplace” ze swoją siecią społecznościową. Komisja zbada, czy sposób, w jaki Facebook Marketplace jest osadzony w sieci społecznościowej, stanowi formę wiązania, która daje mu przewagę w docieraniu do klientów. Jako „rynek społecznościowy” możesz również zobaczyć szersze profile, wspólnych znajomych i czatować za pomocą komunikatora Facebooka, co jest inne niż u innych dostawców.

reklama

Komisja zwraca uwagę, że przy prawie trzech miliardach osób korzystających z Facebooka miesięcznie i prawie siedmiu milionach firm reklamujących się, Facebook ma dostęp do ogromnej ilości danych na temat działań użytkowników jego sieci społecznościowej i nie tylko, dzięki czemu może docierać do określonych grup klientów. .

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Przyjrzymy się szczegółowo, czy Facebook ma nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną, w szczególności w sektorze ogłoszeń drobnych online, gdzie ludzie codziennie kupują i sprzedają towary i gdzie Facebook konkuruje również z firmami, od których zbiera dane. W dzisiejszej gospodarce cyfrowej dane nie powinny być wykorzystywane w sposób zakłócający konkurencję”. 

Wielka Brytania: „Będziemy ściśle współpracować z Komisją Europejską”

reklama

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Marketingu (CMA) również wszczął dochodzenie w sprawie działań Facebooka w tym obszarze. Rzeczniczka Komisji ds. konkurencji, Ariana Podesta, powiedziała: „Komisja będzie dążyć do ścisłej współpracy z brytyjskim Urzędem ds. Konkurencji i Rynków w miarę rozwoju niezależnych dochodzeń”.

Andrea Coscelli, dyrektor naczelny CMA, powiedział: „Zamierzamy dokładnie zbadać wykorzystanie danych przez Facebooka, aby ocenić, czy jego praktyki biznesowe dają mu nieuczciwą przewagę w sektorach randek internetowych i ogłoszeń drobnych.

„Każda taka przewaga może utrudnić odniesienie sukcesu konkurencyjnym firmom, w tym nowym i mniejszym firmom, i może ograniczyć wybór klientów.

„Będziemy ściśle współpracować z Komisją Europejską, gdy będziemy badać te problemy, a także będziemy kontynuować naszą koordynację z innymi agencjami w celu rozwiązania tych globalnych problemów”.

CMA podkreśliła, w jaki sposób login do Facebooka, który może być używany do logowania się na innych stronach internetowych, aplikacjach i usługach przy użyciu ich danych logowania na Facebooku, może być wykorzystywany do korzystania z własnych usług Facebooka. CMA podkreśla również „Facebook Dating” – usługę profilowania randek, którą uruchomiono w Europie w 2020 roku.

Niezależnie od tego nowego dochodzenia w sprawie wykorzystania przez Facebook danych rynku reklamy, brytyjska Jednostka Rynków Cyfrowych (DMU) zaczęła przyglądać się, jak kodeksy postępowania mogłyby w praktyce działać w celu regulowania relacji między platformami cyfrowymi i grupami, takimi jak małe firmy, które polegaj na tych platformach, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. 

DMU działa w „cieni”, nieustawowej formie, oczekując na uchwalenie ustawodawstwa, które zapewni mu pełnię uprawnień. . Przedtem CMA będzie kontynuować prace promujące konkurencję i interesy konsumentów na rynkach cyfrowych, w tym podejmować w razie potrzeby działania egzekucyjne.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy